Demonstrations och yttrandefriheten stoppas av sveriges kommuners biståndsbedömare

Demonstrations och yttrandefriheten stoppas av sveriges kommuners biståndsbedömare

När biståndsbedömarna beslutar om att inte ge oss den tid vi vill ha för att kuna lämna våra bostäder i den omfattning vi själva anser oss vara i behov av och vid vilken tid vi har dessa behov så stoppar man samtidigt oss från demonstrations och yttranderätten samt föreningsrättten som alla finns inskrivna i vår grundlag och som står över alla andra lagar så begår biståndsbedömarna ett klart brott mot vår grundlag och får inga straff för detta klara lagbrott
Att det är så beror delvis på en mycket svag funktionshinder och pensionärsrörelse som inte samlar sina massor i stora protester mot denna vädervärdiga behandlingen av sina medlemmar som på detta sättet blir politiska fångar i sina bostäder och detta kallar man för en fungerande demokrati i dagens sverige
Det är inte enbart en nationell fråga då denna rätt finns inskriven ieuropakonventionen, funktionsrättskonventionen oc blir därmed ett brott mot folkrätten

Tvingas att frysa 1,5 timmar

Tvingas att frysa 1,5 timmar

I går tvingades jag att ligga och frysa 1,5 tim på grund av att min balkongdörr stod öppen för att vädra men det blev för kallt efter ett tag och då larmade jag hemtjänsten för att komma och stänga dörren dåjag själv inte kan göra det och tog 1,5 tim inan dom kom och jag blev genomfrusen med mera värk i kroppen som följd
Det här hade kunnat attt undvikas omjag bara fick den nödvändiga hjälpen jag har behov av på grund av mina funktionsnedsättninga
Kommunens biståndsbedömar ger mig inte hjälp för förflyttningar annat än för såkallade grundläggande behov
Men redan 2015 så skrev
handläggare Tuula Valdemarsson
Komfram till vid utredning redan 2015 och samtidigt även konstaterade att
Vad som särskilt talar för att Sven behöver ha en assistent i sin närhet under hela sin vakna tid är att han inte självständigt kan förflytta sig, vare sig inomhus eller utomhus. Utan någon som kan bistå honom vid förflyttningar är han hänvisad till en mycket passiv och ovärdig tillvaro.

Att fritt få röra sig i samhället även om man har en funktionsnedsättning som gör att man har behov av andra personer för att kuna förflytta sig är en mänsklig rättighet enligt konvventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD)
Läs artiklarna 18,19samt 20 som finns att läsa här http://mffmr.se/

Så här skriver myndigheten för delaktighet om funktionsnedsattas nänskliga rättigheter CRPD
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.
Men vi kan konstatera att Upplands-Bro kommun inte lever upp till gällande lagstiftning eller funktionsrättskonventionen

Mitt hem är min borg och där är det mina regler som gäller och inget annat som gäller oc man måste respektera mig som den människa jag är

Mitt hem är min borg och där är det mina regler som gäller och inget annat som gäller oc man måste respektera mig som den människa jag är

Varrför kan inte hemtjänstpersonal respektera oss som är extremt doftöverkänsliga och harpå sig deoderanter som luktar eller andra saker som avger lukte som påminner om parfyrm
Jag måste med jämna mellanrum säga ifrån och personal säger attt dom inte har några parfymer eller annat på sig och ändå så reagerar jag på att det luktar parfyrm och får andnöd och säger åt dom att lämna lägenheten men stannar ändå kvar och ger mig mera andnöd
Jag är så innerligen trött på att inte bli respekterad som människa bara för att jag råkar ha flera funktionsnedsättningar
Utbilda hemtjänstpersonalen i mänskliga rättigheter i enlighet med funktionsrättskonventionen och se till att vi behandlas med respekt och kör inte över oss ständigt

Hemtjänsten en social serviceinsats som skall ges på våra egna vilkor

Hemtjänsten en social serviceinsats som skall ges på våra egna vilkor

Dom som sitter och planerar insatser som skall ges av hemtjänsten måste sluta upp med att styra när vi skall få nödvändig hjälp vihar behov av och vid vilken tid hjälpen skall ges
Som det nu fungerar så måste vi följa vad hemtjänsten gör och dom föråändra nästan dagligen tider då hjälp skall ges
Planerarna lever kvar i ett instugtionstänkande där allt sker på deras vilkor och vi skall bara rätta in oss i deras led
Vad man inte har tagittill sig är att förutsättningarna för detta tänkande togs bbort redan 2009 när funktionsrättskonventionen infördes i sverige för då skedde det ett paradigmskifte och man skall numera helt utgå från våra egna behov och på domtider som vi själva anser oss behöva hjälpen och vi skall inte behöva sitta och invänta hemtjänsten på olika tider utan den skallges på fasta tider som vi själva bestämmer och inget annat
Vi har faktiskt rätt att få leva ett fungerande liv och inte ett livefter planerarnas godtycke
Som det nu är så kan man inte planera andra aktiviteter då man inte kan vara säker på att hemtjänsten komer på avtalad tid

Sverige det märkliga landet

Sverige det märkliga landet

I sverige har vi en social serviceinsats som heter hemtjänst so omfattar alla medborgare med en funktionsnedsättning men när man pacerar 65 års gränsen så heter samma insats äldreomsorg detta gör attt man får den uppfattningen att det är något speciellt att få en funktionsnedsättning när man pacerar 65 års gränsenVarför kan man inte ha ett och samma begrepp när det gäller insatsen hemtjänst oavsett ålder vi kräver att inte vi skall klumpas ihop i en enda grupp utan manmåste se oss som enskilda individer som har helt olika krav och förutsättningar precis som icke funktionsnedsatta personer
Bara för att man uppnår en viss ålder så har man med automatik inte samma behov av ett fungerande socialt liv enligt myndighetsverige som gärna försätter personer över 65 år i en total social isolering och andra människor skall avgöra vilka ens behov är och i vilken omfattniing man har hjälpbehov
Att detta står helt i strid gentemot vad sverige har förbundit sig att göra genom attman undertecknade och ratificerade funktionsrättskonventionen CRPD redan 2009
Där förband man sig att omedelbart förändra samtliga lagar,förordningar och gamla sedvänjor som förhindra personer med funktionsnedsättning från ett liv i full samhällsgemenskap utan några begränsningar
Men utveckling går hel i en annan riktning nämligen man inskränker våra möjligheter allt mer från ett aktivt social liv i full samhällsgemenskap
Sveriges lagar såsom grundlagen,socialtjänstlagen , lagen om stöd och service åt vissa funktionsnedsatta personer som dock bara gäller för personer under 65 år
Samtliga lagar skriver att vi har rätt att erhålla den nödvändiga hjälpen vi har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning
Men tyvärr så är både sveriges kommuner pådrivande i att vi skall få leva ett icke fungerande socialt liv och dom får stöd ända upp tillriksdagen för att få utsätta oss för grym ochomänsklig behandling med både förnedrig och förtryck
Att rättsväsendet tillåter detta visar på en vänskapskoruption av sällan skådat slag
Tack vare den utbredda vänskapskoruptionen så har vi inga som helst möjligheter till att få ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap då rättsväsendet inte utreder brott mot sveriges grundlag eller europakonventionen samt funktionsrättskonventionen
Inte ens den tredje statsmakten(Media törs ta tag i detta) och ingen jurist törs heller ta tag i denna rättsröta då risken finns att man åker ur advokatsamfundet om man agerar för den enskilde medborgares bästan