Mänskliga rättigheter i enlighet med funktionsrättskonventionen (CRPD) för hemtjänstberoende i Upplands-Bro kommun

Hur skall vi hemtjänsteberoende i upplands-bro kommun någonsin få våra mänskliga rätttigheter tillgdosedda fullt ut i enlighet med funktionsrättskonventionen när cheferna i hemtjänsten inte ens har läst och satt sig in vad konventionen inebär ipraktiken för vår rätt till det självbestämmande livet i fullsamhällsgemenskap precis som konventione garanterar oss
Konventionen har nu funnits sedan 2009-01-14 och så nu är det verkligen hög tid för cheferna inom hemtjänsten att läsa in sig på funktionsrättskonventionen och se till att man förverkligar vad som föreskrivs i konventionen så att vi hemtjänstberoende äntligen kan få våra mänskliga rättigheter tillgodosedda i den dagliga verksamheten
Vårt självbestämmande har en mycket central roll inom hela funktionshinderpolitiken och måste respekteras fullt ut så attt vi får vara fullvärdiga medborgare i kommunen och inte satta på undantag med chefer som skall bestämma över vilken hjälp vihar behov av och vid vilken tidpunkt vi har behov av hjälpinsatser
Så här skriver myndigheten för delaktighet om konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Funktionsrättskonventionen
Artikel 3 Allmänna principer

Denna konventions principer är följande:

a) respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,

b) icke-diskriminering,

c) fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället,

d) respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten,

e) lika möjligheter,

f) tillgänglighet,

g) jämställdhet mellan kvinnor och män,

h) respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och
Frihet och personlig säkerhet

  1. Konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra

a) åtnjuter rätt till frihet och personlig säkerhet,

b) inte berövas sin frihet olagligen eller godtyckligt och att varje frihetsberövande sker i enlighet med lagen samt att förekomst av funktionsnedsättning inte i något fall ska rättfärdiga frihetsberövande.

  1. Konventionsstaterna ska säkerställa att, om personer med funktionsnedsättning berövas sin frihet genom något förfarande, är de på lika villkor som andra berättigade till garantier i enlighet med de mänskliga rättigheterna och ska behandlas i enlighet med syftena och principerna i denna konvention, däribland genom erbjudande av skälig anpassning.

Artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

  1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

  2. Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva lagstiftnings-, administrativa, rättsliga och andra åtgärder för att förhindra att personer med funktionsnedsättning, lika litet som andra personer, utsätts för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

%d bloggare gillar detta: