I morgon 3 december är det den internationella funktionshinderdagen

Komer den internationella funktionshinderdagen 3 december att uppmärksammas i den kommun där dubor i kommer det att arrangeras något offentligt arrangemang där man uppmärksamar funktionsnedsattas sittuation i dagens samhälle där den fulla delaktigheten kommer allt längre bort och att funktionsnedsatta isoleras allt mera från ett fungerande socialt liv i fulll samhälsgemenskap som lagarna föreskriver att man har rätt til
Faktum är att funktionsnedsatta i alla åldrar får det allt sämre i dagens sverige i stället för att få kunna leva ett fungerande liv utifrån sina egna förutsättningar så begränsas våra liv och man tar tid på alla hjälpbehov och mäter dom i sekunder och minuter detta förfarande hör inte hemma i ett avvärldens rikaste länder och strider gentemot vad som stadgas i funktionsrättskonventionen som sverige är bunden att efterleva
Artikel 4 Allmänna åtaganden

  1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning. I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:

a) att vidta alla ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra åtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i denna konvention,

b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning,

c) att ta hänsyn till skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i alla riktlinjer och program,

d) att avhålla sig från varje handling eller förfarande som är oförenligt med denna konvention och att säkerställa att myndigheter och offentliga institutioner handlar i enlighe

%d bloggare gillar detta: