Glöm inte bort Aktionen Gör konventionen till lag

Det här är bakg
runden till aktionen
Aktionen Gör konventionen till lag

Så här skriver FN om sverigges sätt att hantera CRPD

Kommittén uttrycker oro över att konventionen inte har in-förlivats i svensk lagstiftning och att tolkningen av den därmed överlåts till myndigheter och domstolar.

Konventionens artiklar kan alltså inte tjäna som vägledning för domstolens avgöranden eftersom de inte uttryckligen skrivits om till text i nationell lagstiftning

Det finns en allvarlig skillnad mellan konventionsstatens
politik och kommunernas politik när det gäller att genom-föra konventionen. Denna oro har också tagits upp i den of-ficiella kommunikationen mellan konventionsstaten och kommittén med avseende på det enskilda klagomålet
No 3/2011 H.M. v Sweden.

Kommittén yrkar på att konventionsstaten ska säkerställa att konventionen inkorporeras på riktigt sätt till svensk rätt så att den kan bli tillämplig som svensk lag.
Och så här säger makten så det finns flera tolkningar juristerna går helt på vad FN säger och struntar i vad MFD säger

Så här skriver myndigheten för delaktighet om funktionsnedsattas nänskliga rättigheter CRPD
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.
Men vi kan konstatera att tjänstemänen och våra folkvalda struntar i ovanstående därför denna aktion

Så här ser texten på flygbladen vi skall dela ut på vår aktion som startar den
26 september klockan 13.00-14.00 och sedan håller vi påvarje vecka intill dess riksdagen röstar fram att konventionen skall skrivas in i vår svenska författning(LAGARNA)
att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag
Regeringen kan inte göra en konvention till lag
och strunta i en annan
Vi har rätt till självbestämmande och full delaktighet
#görkonventionentilllag
Sverige har skrivit under FN-konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Vi är rättighetsbärare
Staten är skyldighetsbärare.
Vi har rätt till:
självbestämmande
utbildning och arbete
slippa få vår integritet kränkt
att inte bli isolerade och exkluderade
att inte bli diskriminerade
stöd för att bli självbestämmande och delaktiga
Politikerna ska garantera att våra rättigheter förverkligas. Men istället utesluts vi från att vara en del av samhället. Stödinsatser dras in. Den fysiska tillgängligheten brister. Många av oss tvingas till ett liv i husarrest.
Rättigheterna minskar istället för öka.
Sverige har fortfarande inte gjort FN-konventionen till lag. När det händer kan vi åberopa våra rättigheter i domstol. Då måste också myndighetsbeslut följa konventionen.

%d bloggare gillar detta: