Oaktsamhet och likggiltighetsuppsåt

Viktigt att veta
Det är enbart den tjänsteman som har skrivit under beslut om oolika insatser som kan anmälas för tjänstefel inte den som utför en viss handling direkt mot den som får den praktiska hjälpen av det så kallade fotfolket dom är inte ämbetmän och omfattas inte av tjänstemanansvaret

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.
När det gäller oaktsamhet så har vi en aktsamhetsplikt som gäller alla människor.
I andra stycket stadgas ”Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse”. Man tillämpar här ett likgiltighetsuppsåt sedan 2004. Med det menas att om gärningsmannen har misstanke om följden med sitt handlande, men likväl genomfört handlingen och är likgiltig inför följden föreligger likgiltighetsuppsåt.
När vi ansöker om olika hjälpinsatser på grund av våra funktionsnedsättningar så utreder kommunens socialförvaltning våra behov av den sökta hjälpen
Man gör utredningen antingen via socialtjänstlagen (SoL) eller av LSS lagen
I SoL så talar man om skälighetsbedömning av den sökta insatsen den utredande tjänstemanen beslutar då efter eget gottfinande vad denne anser vara skäligt för just dig det är alltså en högst subjektiv bedömning från tjänstemanens sida
När man däremot gör utredningen via LSS så talar man om goda levnadsförhållanden men det är fortfarande en högst subjektiv bedömning från tjänstemanens sida och har inget med verkligheten att göra
När man gör en utredning av våra hjälpbehov så kan man inte bara använda sig av bbiståndsparagrafen i socialtjänstlagen som sker i dag utan man måste äve se vad resten av lagen säger och det man inte bryr sig om är framförallt kapitel 5 i SoL och man bryr sig inte heller om vad som stadgas i regeringsformen kapitel 1 och 2 inte heller vad som stadgas i europakonventionen om mänskliga rättigheter samt vad som stadgas i konventionen om mänskiga rättigheter för funktionsnedsata personer (CRPD)
Man gör inte heller någon konsekvensutredning av hur den enskilde drabas av tjänstemanens beslut för om man gjorde en konsekvensutredning så kommer man framtill att alla begränsningar avvåra liv tår helt i strid gentemot gällande övrig lagsiftning som styr vår rätt tillett fungerande liv i full samhälsgemenskap som lagar och konventioner ger oss rätt till

Så jag anser att det helt klart handlar om oaktsamhet och likgiltighetsuppsåt när man fattar beslut som stoppar våra medborgliga och mänskliga rättigheter till det fungerande livet i full samhhällsgemenskap som vi har laglig rätt till

Så jag uppmanar alla som får avslag på sina faktiska hjälpbehov att göra en polisanmälan för tjänstefelav den beslutande tjänstemane så attvi framöver får mera rättsäkkra beslut och inte godtyckliga som i ddagsläge

Glöm inte bort att det är enbart den tjänsteman som har skrivit under beslut om insatser som omfattas av tjänstemanansvaret

%d bloggare gillar detta: