Hur använder vi våra lagar och konventioner när vi ansöker om hjälpinsatser på grund av våra funktionsnedsätttningar

När man ansöker om olika hjälpinsatser så anser jag att man skall hänvisa till både våra nationella lagar och dom konventioner och fördrag som ger oss rätten till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap som vi verkligen har rättt till

Men dom jurister som vi anlitar verkar bara vilja annvända sig av en enda lagtext vilket jag anser vara lite märkligt då detta handlande inte redovisar alla våra rättigheter till det fungerande livet i full samhällsgemenskap som både våra nationella lagar och dom konventioner och fördrag som sverige har förbundit sig att efterleva för att vi i praktiken också skall få leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

Vi måste få fran tuffare jurister som verkligen nyttjar hela vår lagstiftning ochkonventioner och fördrag så att vi har en reell chans att få leva ett värdigt liv

Här medan har vi utdrag frå dom artiklar i europakonventionen som jag anser att vi kan använda oss av när vi ansöker om hjälpinsatser men vi skallgivetvis även använda oss av konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer
Artiklarna i CRPD stämmer i mycket överäns med europakonventionen och CRPD skall tolkas konventionskomform tolkkning vilket innebär att både kommunen och domstolen är tvungna att använda sig av detta när dom skall avgöra vår rätt till olika insatser

Artikel 3 – Förbud mot tortyr
Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.

Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet
1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.
Ingen får berövas friheten utom i följande fall och i den
ordning som lagen föreskriver
Var och en som arresterats eller på annat vis berövats
friheten i strid med bestämmelserna i denna artikel skall ha
rätt till skadestånd.

Artikel 11 – Frihet att delta i sammankomster och
föreningsfrihet
1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga
sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att
bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina
intressen.

Artikel 14 – Förbud mot diskriminering
Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna
konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på
grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller
annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung,
tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller
ställning i övrigt

När det gäler CRPD så skall vi hänvisa till den mest relevanta artikel för just vårt eget behov av insatser så läs igen dessa så att ni får med desssa i eran ansökningar
Här har vi sveriges grundlag som vi också skall använda osss av i våra ansökningar
Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Den offentliga makten utövas under lagarna.
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.
Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Så kom ihåg att alla former av begränsningar av våra möjligheter till ett liv ifull samhällsgemenskap står i strid gentemot våra lagar och detta måste vi påtala void alla ansökningar om hjälp i olika form på grund av våra funktionsnedsättningar

%d bloggare gillar detta: