Medborgaförslag från 2016 om obegränsad ledsagarservice  har nu besvarats

Socialförvaltningens utredning är undermålig och man har enbart riktat in sig på att kommunen 8ine skal ha obegränsad ledsagarservice
Man redovisar inte hur många kommuninvånare som har insatsen ledsagarservice
Man redovisar inte heller hur många som har insatsen via SoL eller LSS
Man redovisar inte heller hur många ledsagartimmar man har bevilljat
Man har inte heller gjort någon konsekvensbeskrivning av hur det skulle drabba kommunen ekonomiskt om man införde obegränsad ledsagar service
Man har inte heller gjort någon konsekvensbeskrivning hur det berör kommuninvånarna som har ledsagarservice och som är helt beroende av denna insatts för attkunna leva ett fungerande
Man har inte heller redovisat hur många som har överklagat sina beslut och vilka kostnaderna är för kommunen i dessa ärenden med inhyrda jurister
Så hur skall våra folkvalda kunna fatta rättt sorts beslut när dom inte får reda på allt som behövs

Gilla · Reagera · Svara · Redigera · 5 aug kl. 20:01

Det här visar på den negativa inställningen som socialförvaltningen ochsocialnämnder ser på oss med funktionsnedsättningar och stora hjälpbehov

Det här ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige först efter valet      

Så vi vet inte hur det blir förrän eftervalet vilket inte är bra

Man har inte heller tagit hänsyn till att det redan finns flera kommuner som redan har infört obegränsad ledsagarservice

Det övergripande målet för LSS och SoL är att den enskilda funktionshindrade ska få möjlighet att leva som andra i sin ålder, trots funktionshindret. Syftet är alltså att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Genom insatserna ska man förebygga och minska följderna av funktionshindret. Insatser ska grundas på behov som den enskilde själv finner angelägna att få tillgodosedda för att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt, så likt ett liv som andra personer utan funktionshinder i samma ålder i sin omgivning.

Socialtjänstlagen

”5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper

Människor med funktionshinder

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.”

Det här stadgandet är med beaktande av europarätten en rättighetsagstiftning. En rättighet till delaktighet i samhället och att få leva som andra. Det stämmer också med RF 1:2, funktionshinderspolitiken såsom den utformats ända sedan 1989 års handikapputredning, diskrimineringslagen och europarätten.

Art. 26 EU-stadgan (rättighetsstadgan) föreskriver:

”Integrering av personer med funktionshinder

Unionen erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.”

Det är domstolarnas uppgift att säkerställa unionsrättens fulla genomslag. Stadgan har samma rättsliga värde som fördragen, utgör en del av primärrätten och ligger därmed på högsta nivå i den unionsrättsliga normhierarkin (artikel 6 FEU).

Europakonventionen (EKMR) ska tolkas fördragskonformt med andra fördrag som staten ratificerat, bland annat FN:s funktionsrättskonvention, vilket har bekräftats i en rad rättsfall från Europadomstolen.

Det finns dessutom tydliga regler om hur EKMR förhåller sig till andra författningar. 2:19 regeringsformen anger att ingen annan lag eller föreskrift får meddelas i strid mot EKMR och därför kan sådana rättsinstitut som normprövning enligt 11:14 och 12:10 också aktualiseras i förhållande till EKMR.

Europakonventionen

”Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet

1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.”

Och det ska tolkas konformt med bl.a. Funktionsrättskonventionen.

I begreppen ”frihet och personlig säkerhet” ryms allt man kan önska för att kunna leva ett bra liv

De bärande principerna i funktionshinderspolitiken är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet. Fokus görs även på individens egna önskningar och att rättigheterna är individuella. Personen ska kunna styra sin vardag. Lagarna är också utformade efter detta.

 

Medborgarförslag om obegräänsad ledsagarservice

Dagens system för ledsagarservice är inte bara et odemokratiskt system utan det är även mycket kränkandeför den som har behov av denna serviceinsats på grund av en eller flera funktionsnedsättningar

Dagens system där det enbart är en enskild tjänstemans högst personliga inställning  som är helt avgörande om man skall få denna serviceinsats bevilljad över huvud taget

Det är inte bara en grym och omänsklig behandling man utsätts för när man ansöker om denna serviceinsats eftersom man krävs att i detalj beskriva vad man vill ha insatsen till det strider även mot grundlagen:

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Handläggningen strider även mot

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Om då tjänstemanen kommer fram till en annan bbedömmning av hur många ledsagartimmar man kan ha behov av så förhindras man alltså från att kunnavara en fullvärdig medborgare med samma rättigheter som en icke funktionsnedsatt kommuninvånare har rätt tillenligtovan i grundlagen

Att begränsa våra  möjligheter till ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap strider även mot övriga lagar som styr våra möjligheter till ett fungerande liv som alla andra utan en funktionsnedsättning har rätt till

Så här säger socialtjänstlagen:

 • Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
  – ekonomiska och sociala trygghet,
  – jämlikhet i levnadsvillkor,
  – aktiva deltagande i samhällslivet.
  Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
  Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

 

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper

Människor med funktionshinder

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
   Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.
   Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i
första stycket behöver ett sådant boende.

Så här står det i LSS lagen

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Så här står det i konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som gäller i Sverige sedan 2009-01-14

Artikel 1 Syfte

 

Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

 

Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.

Artikel 4 Allmänna åtaganden

 

 1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning. I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:

 

 1. a) att vidta alla ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra åtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i denna konvention,

 

 1. b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning,

 

 1. c) att ta hänsyn till skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i alla riktlinjer och program,

 

 1. d) att avhålla sig från varje handling eller förfarande som är oförenligt med denna konvention och att säkerställa att myndigheter och offentliga institutioner handlar i enlighet med konventionen,

 

 1. e) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att avskaffa diskriminering på grund av funktionsnedsättning från alla personers, organisationers och enskilda företags sida,

Med stöd av ovanstående så hemställer jag attt kommunen med det snaraste inför  obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta kommuninvånare somär i behov av denna serviceisats

 

Kommunen har endast fördelar v att införa obegränsad ledsagarservice och kan till och med  vinna ekonomiska fördelar på grund a införande av obegränsade antal ledsagartimmar

Kommunen kan genom att förändra systemet för ledsagarservicen spara in stora kostnader på den byråkrati som finns inbyggd i det nuvarande systemet

Kommunen slipper att ständigt hålla på och ompröva serviceinsatsen varje år och det följer även kravet på att gynnande beslut inte skall omprövas om det inte har skettt några större förändringar av serviceinsatsen

Så det finns bara vinnare på att förändra  nuvarande serviceinsatser i form av ledsagarservice

 

Svar från socialförvaltningen har nu kommit

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)

Datum Vår beteckning Er beteckning

Stina Forsberg

Socialkontoret

stina.forsberg@upplands-bro.se

2018-04-05 SN 17/0156

Socialnämnden

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Medborgarförslag om obegränsad

ledsagarservice

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget

besvarat i och med socialkontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

 

Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad

ledsagarservice till Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige tog beslut

Datum Vår beteckning 2 (3)

2018-04-05 SN 17/0156

den 30 november 2016 § 130 om att överlämna medborgarförslaget till

Socialnämnden för y PROTOKOLLSUTDRAG 13 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum: 2018-05-24

 

 • 63 Medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice

Dnr SN 17/0156

Beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat i och med socialkontorets tjänsteskrivelse

Sammanfattning

Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i Upplands-Bro kommun. Förslagsställaren anser att dagens system för ledsagarservice är ett odemokratiskt system som kränker den som har behov utav denna serviceinsats, på grund av en eller flera funktionsnedsättningar. Genom att införa obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i kommunen så anser förslagsställaren att kommunen kan vinna ekonomiska fördelar samtidigt som det gynnar den enskilde individen.

Socialkontoret för bland annat fram i sitt svar, att det i förarbetena till socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80 s. 91), anförs att en sammanvägning ska göras av olika omständigheter vid bedömningen av vilken insats som kan komma i fråga, så som den önskade insatsens lämplighet, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. Det finns således inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnader, vilket förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag. Att införa obegränsad ledsagarservice kan även strida mot likställighetsprincipen, 2 kap 2 § kommunallagen.

Beslutsunderlag

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2018

 Bilaga – Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2016 § 130

 Bilaga – medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice den 3 november 2016.               

 

 

 

%d bloggare gillar detta: