Leva som andra utan en funktionsnedsättning

 

Redan 1974 så skrev man in i vår grundlag

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 §   Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla

människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Sedan fick vi en ny socialtjänstlag 1982 där vår rätt attt kunna leva som alla ndra utan en funktionsnedsättning stärktes ytterliggare genomkapitel 5 i socialtjänstlagen där det åter slås fastt att personer med funktionsnedsättning har rätt att erhålla den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva somandra utan en funktionsnedsättning

Sedan fick vi vår rättighetslag 1993 där vår rätt till det fungerande livet stärktes ytterliggare och även i denna lag så finns skrivningen att vi har rätt att leva somalla andra utifrånvåra egna förutsättningar och få den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning

Slutligen så fick vi konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta 2007 och som sverige ratificerade 2008 och som nu gäller sedan 2009-01-14 och som sverige är juridiskt bunden att efterleva

I denna konvention slåst det fast i artikel 4 att sverige förbinder sig att förändra samtliga lagar,föreskrifter samt gamla sedvänjor som förhindra vårt fulla deltagande i samhället

 

Men våra socialbyråkrater har aldrig respekterat våra laga och förordningar somger oss rätten till det fungerande livet i full samhällsgemenskap

Dom anser nämligen att personer med funktionsnedsättningar inte är kapabla att fatta besluten om vad som är bra för dom själva

Så socialbyråkraterna måste ta över dom funktionsnedsattas liv och styra upp livet efter vad dom själva anser vara bäst och dom funktionsnedsatta skall bara underkasta sig deras beslut och inte ställa några som helst krav på att få leva ett fullt fungerande liv utifrån sina egna förutsättningar

Lagarna är mycket tydlig med att man skall respektera dom funktionsnedsattas självbestämmande mendet är inget för socialbyråkraterna för domvet ju bäst

Artikel 12 Likhet inför lagen

Allmän kommentar nr 1 (2014) om artikel 12 Likhet inför lagen

Inledning

 1. Likhet inför lagen är en grundläggande allmän princip i skyddet av mänskliga rättigheter, som också är oumbärlig för utövandet av andra mänskliga rättigheter. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter garanterar särskilt rätten till likhet inför lagen. Denna medborgerliga rätt klargörs ytterligare i artikel 12 i konventionen om rättigheter för personer med funktions­nedsättning. Artikel 12 fokuserar på de områden där personer med funktions­nedsättning traditionellt har nekats rättigheten till likhet inför lagen. Artikeln anger däremot inte ytterligare rättigheter för personer med funktions­nedsättning. Det den gör är att beskriva de särskilda faktorer som konventions­staterna ska beakta för att säkerställa rätten till likhet inför lagen för personer med funktions­nedsättning, på jämlika villkor som andra.
 2. Eftersom artikeln är av stor betydelse upprättade kommittén interaktiva forum för vidare diskussioner om rättskapacitet och bestämmelserna i artikel 12. I diskussionen deltog experter, konventionsstater, organisationer som företräder personer med funktions­nedsättning, icke-statliga organisationer, fördragsövervakande organ, nationella institutioner för mänskliga rättigheter och FN-organ. Utifrån detta väldigt nyttiga utbyte av synpunkter fann kommittén att det är absolut nödvändigt att ge vidare vägledning i en allmän kommentar.
 3. Utifrån de inledande rapporter från olika konventionsstater som kommittén hittills har granskat, konstaterar den att det råder en allmän missuppfattning om den exakta omfattningen av konventionsstaternas åtaganden i artikel 12. Det finns ett allmänt misslyckande i förståelsen för att ett människorättsperspektiv på funktionshinder innebär ett paradigmskifte från ställföreträdande beslutsfattande till beslutsfattande med stöd. Syftet med denna allmänna kommentar är att utreda de allmänna åtaganden som härrör från de olika delarna i artikel 12.
 4. Denna allmänna kommentar återger en tolkning av artikel 12 som är baserad på konventionens allmänna principer, såsom de anges i artikel 3:
 • Respekt för inneboende värde
 • Individuellt självbestämmande – inklusive friheten att göra egna val – samt enskilda personers oberoende
 • Icke-diskriminering
 • Fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället
 • Respekt för olikheter och accepterande av personer med funktions­nedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten
 • Jämlika möjligheter
 • Tillgänglighet
 • Jämställdhet mellan kvinnor och män
 • Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktions­nedsättning och respekt för deras rätt att bevara sin identitet.

 

%d bloggare gillar detta: