2016 DET KATASTROFALA ÅRET NÄRNAR SIG SLUTET

2016 har verkligenvarit ett katastrofalt år för funktionsnedsatta personer med hjälpbehov på grund av sina funktionsnedsättningar

Myndighetssverige har ökat på takten mycket kraftigt i sin iver på at försämra våra möjligheter till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

Man använder sig avgrym och omänskllig behandling samtpsykisk tortyr trots att detta är förbjudet både enligt sveriges grundlag samt europakonventionen om mänskliga rättigheter

Man begår medvetet folkrättsbrott i och med att man inte respekterar dom internationella konventioner som sverige har undertecknat och förbundit sig att efterleva fullt ut

I konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta artikel 4 slås det fast att sverige förbinder sig att förändra samtliga lagar,föreskrifter samt gamla sedvänjor som för hindra vår rätt till ett liv i full samhällsgemenskap

Även i artikel 19 förbinder sig sverige att personlig assistans oavsett ålder är en mänsklig rättighet men det bryr sig inte myndighetssverige sig om eftersom både regering och riksdag inte anser att sverige behöver leva upp till dom undertecknade konventionerna och inte iförliva dom i den svenska lagstiftningen som man har förbundit sig att göra

Under året som har gått har flera personer valt att avsluta sina egna liv enbart pågrund av utebliven lagstadgad hjälp som manhar behov av på grund av sina funktionsnedsättningar

Och minst 1 person miste livet på grund av olycka som är klart kopplad till indragenpersonlig assistans så vi kan på intet sätt påstå att år 2016 har varit ett bra år för funktionsnedsatta med hjälpbehov

En stat får aldrig åberopa sin nationella rätt som ursäkt för att inte uppfylla sina förpliktelser. Svensk lagstiftning ska alltså tolkas i linje med konventionens krav när så behövs för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter.

Även kommuner är som del av staten skyldiga att följa konventionen och om så inte sker är staten skyldig att vidta åtgärder så att konventionens krav uppfylls fullt ut i hela landet.

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: