Sverige kallar sig för en rättstat

Sverige påstår att landet är en rättstat och att alla människor är lika mycket värda och alla har samma rätt men det gäller inte personer med en funktionsnedsättning som gör dom  hjälpbehövande med det mest grundläggande funktionerna och andra hjälpbehov

Man kan inte påstå att man är en rättstat när man inte lever upp till landets lagar som är till för att garantera medborgare med funktionsnedsättningar att få möjlighet att kunna få leva som alla andra utan en funktionsnedsättning som det står i flera lagar

I dag  så får 7 av 10  avslag direkt på sina ansökningar om personlig assistans om man ansöker om insatsen via försäkringskassan

Söker man insatser via kommunerna och överklagar kommunens beslut så får kommunerna rätt i förvaltningsdomstolarna 9 gånger av 10 och   det beror på intet sätt attt  kommunerna har handlat rätt i enlighet med lagtexten som säger att funktionsnedsatta har rätt att erhålla den hjälp man har behov av på grund av sin funktionsnedsättning för att kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning

Om alla följde detta och verkligen  levde upp till lagtexterna så skulle man ine behöva inte behöva verklaga till förvaltningsdomstolarna och det skulle ge enorma  samhällsvinster

I dagsläget så är förvaltningsdomstolarna inte till för att  garantera medborgarna sina lagliga rättigheter utan dom är enbart till för att skydda kommunerna och andra myndigheter somhandhar funktionshinderfrågorna på sitt bord från att ge medborgarna sina rättigheter och vi har på detta sätt sanktionerat att lagbrott lönar sig och det  visar sig på hur myndigheterna behandlar funktionsnedsattas möjligheter till ett  fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap

Genom att man har sanktionerat lagbrott när det gäller  funktionsnedsatta så kan kommunerna tvångsförflytta funktionsnedsatta efter eget godtycke och dom kan tvinga funktionsnedsatta att leva i sin egen  avföring samt  isolera dom i sina bostäder och hindra dom från ett fungerande socialt liv

När det gäller våra  mänskliga rättigheter som funktionsnedsatta så anser handläggarna att man på intet sätt kan ta någon somhelst hänsyn till konventionen ochdess olika artiklar när man skall fattta sina beslut om hjälpinsatser för funktionsnedsatta trots att sverige har både undertecknat och ratificerat konventionen

Även våra tillsynsmyndigheter såsom JO,DO och IVO står helt på myndighheternas sida och skyddar dom i sin iver med att förhindra funktionsnedsatta från att  kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning

Vad  tycker du  kan sverige verkligen påstå att man är en rättstat när det gäller funktionsnedsattas möjligheter att kunna leva ett fullt fungerande liv utifrån sina egna förutsättningar ?

 

%d bloggare gillar detta: