Jämlikhet och aktiva deltagande i samhällslivet

Så här lyder socialtjänstlagens portal paragraf

1 kap. Socialtjänstens mål

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas – ekonomiska och sociala trygghet, – jämlikhet i levnadsvillkor, – aktiva deltagande i samhällslivet.    Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.    Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Vi med funktionsnedsättningar som gör oss helt beroende av andra människor kan lugnt konstatera att socialförvaltningen på inte sätt lever upp till SoL och dess portalparagraf

Vi kan inte med bästa välvillja i världen påstå att vi lever med jämlika villkor som övriga kommuninvånare då man på intet sätt ger oss den nödvändiga hjälpen vi har behov av på grund av våra funktionsnedsättningar man begränsar våra möjligheter attt kunna få leva ettt värdigt liv och i stället gör man allt man kan för att förhindra oss från våra möjligheter att kunna fungera på ett värdigt sätt

Man förhindrar oss från att kunna vara aktiva i samhällslivet genom att mycket starkt begränsa vår rörelsefrihetgenom att neka oss den nödvändiga hjälpen genom ledsagning så atttt vi fritt kan lämna våra bostäder när vi själva anser oss villja göra det för att kunna träffa vänner eller föratt inhandla livets nödvändigheter såsom mat och kläder

Genom att inte ge oss den nödvändiga hjälpen vi har behov av så förhindrar man oss från våra demokkratiska rättigheter och kunna delta i olika kultturevenemang eller ortens föreningsliv och där vara aktiva kommuninvånare

Man nekar oss ävenatt kunna få flytta till en fungerande bostad som vi kan ha behov av på grund av våra funktionsnedsättningar

Man anser attt det är viktigare att vi får ssitta socialt isolerade i våra icke tillgänliga bostäder och må dålihgt än att ge oss möjligheter att kunna fungera och eventuellt minska på dom olika hjälpinsatser man kan ha behov av på grund av våra olika funktionsnedsättningar

Man visar oss ingen som helst respekt och vårt självbestämmande är inte heller något man bryrr sig om även vår intigritet tar man någon som helst hänsyn till

Socialförvaltningen säger också att man inte behöver bry sig om konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer som sverige både har undertecknat och ratificerat och därmed förbundit sig att efterleva fullt ut

I denna konventions artikel 4 slår man fast att man förbinder sig att förändra samtliga lagar ,föreskrifter samt gamla sedvänjor som just förhindrar funktionsnedsatta från det fullla deltagande i samhällslivet och deras möjligheter att kunnafå leva ett fullvädigt liv utan vbegränsningar

 

%d bloggare gillar detta: