Regeringen uppmanar försäkringskassan att begå lagbrott samt brott mot konventionen om våra mänskliga rättigheter

 

I regeringens regleringsbrev till försäkringskassan om personlig assistans så uppmanar regeringen att försäkringskassan skall begå brott mott vår rättighetslag (LSS) samt begå brott mot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som sverige har undertecknat och ratificerat och därmed förbundit sig att konventionen skall respekteras i samtliga beslut som berör funktionsnedsatta men här säger regeringen att konventionen behöver man inte ta hänsyn till vilket är mycket märkligt då Statsministern i regeringsförklaringen säger att alla skall vara med och att mänskliga rättigheter skall respekteras

Här har vi regleringsbrevet

Så här står det i regleringsbrevet för 2016 (observera särskilt den första meningen): 1 Mål och återrapporteringskrav Mål för assistansersättningen Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. En god rättstillämpning ska säkerställas och handläggningen, utredningarna och besluten ska vara likvärdiga över hela landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande. Därutöver ska Försäkringskassan verka för att de försäkringsmedicinska utredningarna och läkarutlåtandena håller hög kvalitet.

Och här har vi konventionen om våra mänskliga rättigheter artikel 19 som behandlar den personliga assistansen

Först den engelska texten som är den som gäller

Persons with disabilities have access to a range of in-home, residential and other community support services, including personal assistance necessary to support living and inclusion in the community, and to prevent isolation or segregation from the community;

 

Här har vi den på svenska

Svenska: Personer med funktionsnedsättningar har rätt till olika sorters stöd från samhället, inklusive personlig assistans som är nödvändigt för att stödja liv och inkludering i samhället samt att förhindra isolering och segregering från samhället.

Så här skriver dock regeringen

Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

 

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bl.a. genom att säkerställa att

 

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

 

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt

 

c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.

 

 

 

Så det står mycket klart attt vi har rätt till personlig assistans som vi själva bestämmer ööver och attt regeringen inte kan begränsa den som man nu gör genom regleringsbrevet samt att man kan inte heller begränsa den personliga assistansen för vissa åldersgrupper som man gör i dagens sverige genom att sätta en åldersgräns på 65 år som man gör i dag

 

Regeringen säger genom sitt handlande att i sverige så behöver man inte ta hänsyn till landets lagar och att mänskliga rättigheter inte gäller i sverige trots att man har undertecknat och ratificerat konventionen

 

%d bloggare gillar detta: