Hur länge skall vi behöva vänta på våra mänskliga rättigheter

 

 

Redan 2007 beslutade regeringen att underteckna konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta och fortfarande så har konventionen inte implementerats i den svenska lagstiftningen

Trots att den enligt regeringen gäller i Sverige sedan 20009-01-14 så har konventionen inte införlivats i den svenska lagstiftningen vilket visar på att regeringen och riksdagen inte anser att funktionsnedsatta skall omfattas av konventionen och dess olika artiklar

Regeringen och riksdagen tror nämligen att konventionens olika artiklar ändå respekteras av myndighetsverige vilket aldrig kommer att ske

Att Sverige får mycket kraftig kritik av FN för att man inte införlivar konventionen i den svenska lagstiftningen så att den kan användas i svensk domstol

Vi kräver nu att regering och riksdag omedelbar ser till att konventionen införlivas i den svenska lagstiftningen så att funktionsnedsatta äntligen kan få vara fullt delaktiga i hela samhället utan några begränsningar från myndighetsverige

 

 

Regeringen beslutade den 15 mars 2007 att underteckna konventionen och det fakultativa protokollet. Undertecknandet skedde den 30 mars 2007. Den 4 december 2008 beslutade regeringen att ratificera konventionen och det fakultativa protokollet och ratifikationsinstrumentet deponerades hos FN:s generalsekreterare den 15 december 2008. Konventionen och protokollet trädde i kraft den 3 maj 2008 och för Sverige trädde de i kraft den 14 januari 2009.

 

Riksdagsbehandling: Prop 2008/09:28, bet. 2008/09SoU3, rskr. 2008/09:38.

======================================================================== De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.

Staterna är skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att dess åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning. Det räcker dock inte med lagar som klargör statens skyldigheter eller som förbjuder vissa handlingar. Det måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som förverkligar lagarna. Därutöver krävs kompletterande åtgärder såsom främjande – genom information och på annat sätt – av de mänskliga rättigheterna.

tifikation Genom ratifikation förklarar sig ett land bundet av en konventions regler. Detta görs i de flesta stater av landets lagstiftande församling (i Sverige riksdagen). Innan dess har regeringens representanter undertecknat konventionen. Undertecknandet kan ses som en viljeförklaring samt en signal att landet ifråga förbereder ratifikation av en viss konvention.

 

=====================================================================

%d bloggare gillar detta: