Nu är det nog vi har nu väntat 323 veckor på våra mänskliga rättigheter

 

323 veckor har vi nu väntat på våra mänskliga rättigheter

Nu får det vara nog med undanflykter för att inte implementera konventionen om mänskliga rättigheten för funktionsnedsatta i den svenska lagstiftningen

Även vi med en funktionsnedsättning har rätt till ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap precis som den övriga befolkningen har rätt till

Så släpp nu prestigen och se till att leva upp till konventionens samtliga artiklar så att även vi med en funktionsnedsättning får vara fullvärdiga medborgare i Sverige

Enligt artikel 4 i konventionen så förbinder sig Sverige att förändra samtliga lagar-förordningar och sedvänjor som förhindra det fulla deltagande i samhället

Vi kräver nu att ni omedelbart och utan en massa utredningar som tar flera år ser till att konventionen i sin helhet blir en del av den svenska lagstiftningen så att man kan hänvisa till den i svenska domstolar och att dom är tvingade att följa den i samtliga domslut som berör personer med en funktionsnedsättning

 

=================================================

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.

Staterna är skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att dess åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning. Det räcker dock inte med lagar som klargör statens skyldigheter eller som förbjuder vissa handlingar. Det måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som förverkligar lagarna. Därutöver krävs kompletterande åtgärder såsom främjande – genom information och på annat sätt – av de mänskliga rättigheterna.

tifikation Genom ratifikation förklarar sig ett land bundet av en konventions regler. Detta görs i de flesta stater av landets lagstiftande församling (i Sverige riksdagen). Innan dess har regeringens representanter undertecknat konventionen. Undertecknandet kan ses som en viljeförklaring samt en signal att landet ifråga förbereder ratifikation av en viss konvention.

 

FN:s kommitté kritiserar Sverige på flera punkter. Den viktigaste kritiken gäller det faktum att konventionen inte har blivit integrerad i svensk lag. En konsekvens av det är att myndigheter och rättsinstanser får göra sin egen tolkning av konventionen

 

=================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: