Öppet brev till Justitieminister Morgan Johansson

 

I dagsläget så får vi funktionsnedsatta med stora hjälpbehov inte våra grundlagsskyddade rättigheter tillgodosedda tack vare  att sveriges  förvaltningsrätter,försäkringskassan samt sveriges kommuner vägra att efterlev sveriges grundlag och andra lagar som skall garanteraatt vi får leva som andra utan en funktionsnedsättning

Grundlagen säger följande

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden, 3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk, 4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats, 5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och 6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

 

Genom att myndigheterna ovan förnekar oss den lagliga rättigheten att få leva som alla andra utan en funktionsnedsättningg så förnekas vi också dom rättighete som finns i grundlagen här ovan

 

Myndigheterna bryter även mot detta när dom efterfrrågar vilka föreningar man är med i  när dom skall utreda våra behov av praktisk hjälp för dessa ändamål

2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).

 

Kroppslig integritet och rörelsefrihet

Även nedanstående bryter man mot när man kräver tidsstudie på våra mest intima sittuationer genom att klocka våra toalettbehov och övriga hygiensittuationer samt allt annat vi har behov av hjälp med enbart på grund av våra funktionsnedsättningar

 

Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408).

Vi blir också frihetsberövade av dessa myndigheter när dom förnekar oss den hjälp vi behöver för att kunna ta oss ut från våra bostäder i den omfattning vi har behov av  även detta strider mot grundlagen

8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det. Lag (2010:1408).

Vi har även socialtjänstlagen som säger att vi har rätt att leva som alla andra utan en funktionsnedsäättning

Människor med funktionshinder

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.
Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

 

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Slutligen så har vi grundlagens inledande bestämmelser

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

 

Min fråga till dig som justitieminister blir när skall du som högsta ansvariga för rättsväseendet se till att myndighetsverige verkligen följer domlagar vi har i sverige så att även vi med omfattande hjälpbehov verkligen får leva som alla andra utan en funktionsnedsättning har rätt till

Jag själv är både blind och rullstolsburen och  anses inte vara berättigad att få minagrundlagsskyddade rättigheter tillgodosedda

Trots att jag är i ständigt behov av praktisk hjälp för att kunna förflytta mig på grund av att jag inte ser

 

Sven Aivert

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: