Upplands-Bro kommuns och förvaltningsrätten i Stockholms läns märkliga beteende

 

Jag ansökte i november 2011 hos socialförvaltningen i Upplands-Bro kommun om insatsen personlig assistans osärskild anpassad bostad då jag hade så pass stora behov av praktisk hjälp på grund av min omfattande funktionsned sättning är både blind och helt rullstolsburen

Kommunen kom efter tre månaders utredning fram till att jag inte tillhör LSS lagens personkrets trots att jag bevisligen gör det enligt försäkringskassan och förvaltningsrätten i Stockholm så ansåg kommunen att jag inte skulle tillhöra lagens persomkrets och följaktligen inte hade rätt till insatser via LSSlagen men detta beslut överklagades direkt av mig och åter komma förvaltningsrätten fram til attt jag tillhör lagens personkrets och återförvisade ansökan till kommunen där jag hade ansökt om personlig assistans hela min vakna tid  men den här gången så kom kommunen fram till att det räcker med fyra timmar i veckan för samtliga mina behov såsom att komma till toaletten och duschen och alla andra saker man gör under en veckas tid detta trots att jag är både blind och rullstolsburen och är lika hjälplös som spädbarnet i sin barnvagn när det gäller att komma någon  stannas det är nu det märkliga kommer  för även förvaltningsrätten kommer fram till exakt samma sak som kommunen  vilket visar på att förvaltningsrätten inte kan ha läst alla dom inlämnade intygen från både läkare och syncetralen  samt det inlämnade ADL intyget som samtliga talar om att jag som blind är oförmögen att förflytta mig på egen hand

I slutet av 2012 ansökte jag åter igen om en särskild anpassad bostad då mitt förhållande inte håller på grund av mina allt mera omfattande hjälpbehov men även denna gång så avslår både kommunen och förvaltningsrätten min bostadsansökan med den motiveringen att jag inte har ett så omfattande hjälpbehov att det är motiverat med en särskild anpassad bostad trots att jag har ett bevisligen hjälpbehov all min vakna tid

Den slutsats man kan dra av det här är att Upplands-Bro kommunens och förvaltningsdomstolen i Stockholms län anser att blinda och rullstolsburna skall sitta ute i det fria och invänta dödens ankomst

Enlig konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade artikel 19 så har jag rätt att själv välja med ven jag vill leva ihop med men enligt kommunen och förvaltningsrätten så har jag inget val jag tvingas att leva ihop med en person som jag har valt att separera ifrån

Enligt artikel 19 så är personlig assistans en mänsklig rättighet så även det struntar både kommunen och förvaltningsrätten i detta trots att Sverige är juridiskt bunden att efterleva denna konvention det säger både regeringen och socialstyrelsen

Eftersom jag är både blind och rullstolsburen är jag alltså i mycket stort behov av ledsagarservice för samtliga mina förflyttningar och så här säger socialstyrelsen om ledsagarservice enlig LSS lagen

Ledsagarservice

Enligt 7 § LSS har personer som omfattas av lagen rätt till insatser i form av särskilt stöd och service om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.

 

I 5 § LSS stadgas att verksamheten skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

 

Enligt 6 § LSS skall verksamheten vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

 

I förarbetena till lagen (prop. 1992/93:159 s. 50 f. ) står att målet för verksamheten bör vara att människor med omfattande funktionshinder skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra människor. Insatserna skall vara så utformade att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i samhällslivet. Behov och önskemål om stöd och service varierar från person till person och i livets olika skeden. Insatserna bör därför utformas så att de svarar mot den enskildes aktuella situation. Den enskilde skall ha ett direkt inflytande, både i planeringen och utformningen av insatsen och i genomförandet av den. Det övergripande syftet med de särskilda insatserna enligt LSS bör vara att åstadkomma så jämlika villkor som möjligt mellan människor med omfattande funktionshinder och andra människor. De särskilda insatserna skall förebygga och minska följderna av funktionshinder. Insatserna till vuxna personer skall grundas på behov som den enskilde själv finner angelägna att få tillgodosedda för att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt.

 

När det gäller insatsen ledsagarservice sägs i den allmänna motiveringen följande (a. prop. s. 74). Ledsagarservice är en betydelsefull verksamhet som kan underlätta för personer med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet. Ledsagning bör vara en uppgift som ingår i personlig assistans för dem som har sådant stöd. Jag anser emellertid att ledsagarservice bör urskiljas som en särskild insats enligt den nya lagen. Servicen bör erbjudas personer som tillhör lagens personkrets men inte har personlig assistans, för att t.ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara promenera. Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven. Vidare påpekas att ledsagarservice är en relativt outvecklad stödform. I specialmotiveringen (a. prop. s.178) till bestämmelsen står att insatsen ledsagarservice lämnas som ett led i strävandena att underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra. För personkretsen i denna lag skall ledsagarservice ges enligt denna bestämmelse om han begär det och inte enligt socialtjänstlagen. Avsikten är att den enskilde skall få hjälp med att komma ut bland andra människor, exempelvis ledsagning för besök hos vänner eller vid deltagande i kulturlivet. Ledsagarservicen syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funktionshinder. Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven.

 

Socialstyrelsens bedömning

Vid bedömningen om en person har behov av en insats för sin livsföring enligt LSS måste en jämförelse göras med den livsföring som kan anses normal för personer i samma ålder (a. prop. s. 172). Att begränsa ledsagarservice till att enbart omfatta aktiviteter i närmiljön strider, enligt Socialstyrelsens mening mot LSS mål att personer med omfattande funktionshinder skall få möjlighet att leva som andra. Den uppräkning som görs i förarbetena (a. prop. s. 74 och 178) är exempel och är inte uttömmande. Detta stöds även av uttalandet att stödformen vid lagens införande var relativt outvecklad.

 

När det gäller ledsagning enligt SoL så är insatsen i denna lagstiftning ännu mindre beskriven. Verksamheten enligt SoL ska dock även den främja jämlikhet i levnadsvillkor och den enskildes aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Dessa övergripande regler ska givetvis även omfatta ledsagning.

 

 

Här har vi artikel 19

 

Artikel 19 direktöversatt

Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på samma villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

(b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till en rad i-hem, bostäder och andra lokala stödtjänster, inklusive personlig assistans som krävs för att stödja boende och deltagande i samhället, och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället;

(c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: