LSS som skulle vara den stora frihetsreformen för funktionshindrade

 

När LSS lagen tillkom så skulle det vara ett stort lyft för funktionshindrade som var i behov av praktisk hjälp från samhället på grund av sina funktionshinder

Reformen skulle göra det nöjlig för dessa grupper att äntligen få leva ett fullvärdigt liv med självbestämmande och kunna få vara fullt delaktiga i samhället

Man beräknade då att det var omkring 100 tusen personer somskulle omfattas av reformen och få leva ett självständigt liv och själva få bestämma över sig själv med hjälp av personlig assistans och få bo i egna lägenheter ute i samhället precis som den övriga befolkning har rätt till

Men det har aldrig varit myndighetsveriges mening att denna grupp skulle få leva ett fullvärdigt liv med självbestämmande i samhället och själva få bestämma vart man skulle bo

Omfattningen av personlig assistans har som mest varit omkring 19 tusen personer alltså väldigt långt från den beräknande summa och i dagsläget så är man nu nere i omkring 15 tusen som omfattas av reformen personlig assistans

Och utvecklingen går hela tiden åt fel håll allt flera blir av med sin personliga assistans och allt flera får sina ansökningar avslagna direkt

Myndighetsverige har hela tiden motarbetat denna så viktiga reform för att funktionshindrade skall kunna få leva ett liv i full samhällsgemenskap som är avsikten med reformen

Reformens avsikt var att funktionshindrade med stora behov av praktisk hjälp skulle få bo i samhället i helt vanliga lägenheter med hjälp av personlig assistans eftersom man hade kommit till insikt att instituionsboende var dåligt för den enskilde individen som på institutionerna inte hade någon självbestämmande rätt att tala om så därför tillkom reformen som skulle garantera dessa personer sin självständighet

Men även här har vi sett att myndighetsverige aldrig har varit för reformens mening man har sedanett stort antal år tillbaka byggt upp nya former av instituionsboenden men nu kallar man dom för LSS boenden där ett mindre antal personer bor i egna rum med minimalt antal personal allttså inget annat än instituionsboende som man var på det klara över att dom aldrig mera skulle få förekomma

Vi har nu även konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som ytterligare skall styrka den enskildes självbestämmande och få leva ett liv i full samhällsgemenskap utan en massa begränsningar från myndighetsveriges sida men även här så motarbetar hela myndighetsverige funktionshindrades rätt till ett liv i full samhällsgemenskap och självbestämmande precis som den övriga befolkningen har rätt till

Så slutsatsen kan inte bli annat än att myndighetsverige anser att funktionshindrade har inget i samhällsgemenskapen att göra

Så här säger regeringen till FN:s övervakningskommision att et fungerar                                        i sverige

Att leva självständigt och att delta i samhället (artikel 19 )
29 . Enligt lagen ( 1993:387 ) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS ) , verksamhet är att… främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet . Målet är att göra det möjligt för denna grupp av individer att leva som andra . § 6 i lagen anges att de berörda verksamheterna ska baseras på respekt för individens rätt till självbestämmande och integritet . Så långt det är möjligt , är den berörda personen ska ges möjlighet att påverka och gemensamt bestämma vilka åtgärder som ska tillhandahållas .
Enligt kapitel 5 , är 7 § lagen ( 2001:453 ) socialtjänstsocialnämnden att verka för att personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter svårigheter i vardagen , har möjlighet att delta i i samhällslivet och att leva som andra . Enligt 1 kap 1 § , offentliga sociala tjänster är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet .

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: