Att det skall råda likhet inför lagen är alla överäns om

 

Men att likhet inför lagen skall omfatta funktionshindrade  är det ingen som bryr sig om

Det är numera försäkringskassan som bestämmer  vad som skall gälla  detta visar man på genom nedanstående dom och försäkringskassasn tolkning av den domen

Nu mera bedömmer nämligen domstolarna enbart efter försäkringskassans tolkning och  lämnar med automatik avslag på exakt samma problematik

Detta visar med all tydlighet på att domstolarna  inte är den fristående myndighet som den skall vara  och dom går helt på försäkringskassasn  och kommunernas tolkningar av lagen  vilket är mycket skrämmande utveckling inom rättsväsendet

Man saknar helt enkelt den kompetens som man förväntar sig av rättsväsendet  vilket i sig själv är ett hot mot vår demokrati

 

Kammarrätten i Stockholm (mål nr 3909-10)

 

Förvaltningsrätten fann att df:s behov av hjälp med att hitta maten på bordet, finfördela den, städa upp efter missöden samt ställa i ordning före och efter måltiden avsåg sådan hjälp som innefattas i begreppet grundläggande behov.

Kammarrätten fann att hjälpbehovet vid måltiden var av ett sådant person­ligt och integritetskänsligt slag som borde beaktas vid bedömningen av df:s behov av stöd för att tillgodose de grundläggande behoven. Den omständlig­heten att kvinnan klarade av att greppa besticken själv kunde rimligen inte förändra denna bedömning.

Kommentar:

Både förvaltningsrättens och kammarrättens dom är efter RÅ 2009 ref. 57. I det aktuella fallet får det utifrån en helhetsbedömning anses att hela df:s matsituation var mycket svår eftersom hon såg dåligt och hade sväljsvårig­heter. Försäkrings­kassan anser att den omstän­dig­heten att det föreligger problem med att lokalisera maten inte i sig innebär att behovet ska räknas till de grundläggande behoven.

 

 

%d bloggare gillar detta: