Mitt hem är min borg och där är det mina regler som gäller och inget annat som gäller oc man måste respektera mig som den människa jag är

Mitt hem är min borg och där är det mina regler som gäller och inget annat som gäller oc man måste respektera mig som den människa jag är

Varrför kan inte hemtjänstpersonal respektera oss som är extremt doftöverkänsliga och harpå sig deoderanter som luktar eller andra saker som avger lukte som påminner om parfyrm
Jag måste med jämna mellanrum säga ifrån och personal säger attt dom inte har några parfymer eller annat på sig och ändå så reagerar jag på att det luktar parfyrm och får andnöd och säger åt dom att lämna lägenheten men stannar ändå kvar och ger mig mera andnöd
Jag är så innerligen trött på att inte bli respekterad som människa bara för att jag råkar ha flera funktionsnedsättningar
Utbilda hemtjänstpersonalen i mänskliga rättigheter i enlighet med funktionsrättskonventionen och se till att vi behandlas med respekt och kör inte över oss ständigt

Hemtjänsten en social serviceinsats som skall ges på våra egna vilkor

Hemtjänsten en social serviceinsats som skall ges på våra egna vilkor

Dom som sitter och planerar insatser som skall ges av hemtjänsten måste sluta upp med att styra när vi skall få nödvändig hjälp vihar behov av och vid vilken tid hjälpen skall ges
Som det nu fungerar så måste vi följa vad hemtjänsten gör och dom föråändra nästan dagligen tider då hjälp skall ges
Planerarna lever kvar i ett instugtionstänkande där allt sker på deras vilkor och vi skall bara rätta in oss i deras led
Vad man inte har tagittill sig är att förutsättningarna för detta tänkande togs bbort redan 2009 när funktionsrättskonventionen infördes i sverige för då skedde det ett paradigmskifte och man skall numera helt utgå från våra egna behov och på domtider som vi själva anser oss behöva hjälpen och vi skall inte behöva sitta och invänta hemtjänsten på olika tider utan den skallges på fasta tider som vi själva bestämmer och inget annat
Vi har faktiskt rätt att få leva ett fungerande liv och inte ett livefter planerarnas godtycke
Som det nu är så kan man inte planera andra aktiviteter då man inte kan vara säker på att hemtjänsten komer på avtalad tid

Sverige det märkliga landet

Sverige det märkliga landet

I sverige har vi en social serviceinsats som heter hemtjänst so omfattar alla medborgare med en funktionsnedsättning men när man pacerar 65 års gränsen så heter samma insats äldreomsorg detta gör attt man får den uppfattningen att det är något speciellt att få en funktionsnedsättning när man pacerar 65 års gränsenVarför kan man inte ha ett och samma begrepp när det gäller insatsen hemtjänst oavsett ålder vi kräver att inte vi skall klumpas ihop i en enda grupp utan manmåste se oss som enskilda individer som har helt olika krav och förutsättningar precis som icke funktionsnedsatta personer
Bara för att man uppnår en viss ålder så har man med automatik inte samma behov av ett fungerande socialt liv enligt myndighetsverige som gärna försätter personer över 65 år i en total social isolering och andra människor skall avgöra vilka ens behov är och i vilken omfattniing man har hjälpbehov
Att detta står helt i strid gentemot vad sverige har förbundit sig att göra genom attman undertecknade och ratificerade funktionsrättskonventionen CRPD redan 2009
Där förband man sig att omedelbart förändra samtliga lagar,förordningar och gamla sedvänjor som förhindra personer med funktionsnedsättning från ett liv i full samhällsgemenskap utan några begränsningar
Men utveckling går hel i en annan riktning nämligen man inskränker våra möjligheter allt mer från ett aktivt social liv i full samhällsgemenskap
Sveriges lagar såsom grundlagen,socialtjänstlagen , lagen om stöd och service åt vissa funktionsnedsatta personer som dock bara gäller för personer under 65 år
Samtliga lagar skriver att vi har rätt att erhålla den nödvändiga hjälpen vi har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning
Men tyvärr så är både sveriges kommuner pådrivande i att vi skall få leva ett icke fungerande socialt liv och dom får stöd ända upp tillriksdagen för att få utsätta oss för grym ochomänsklig behandling med både förnedrig och förtryck
Att rättsväsendet tillåter detta visar på en vänskapskoruption av sällan skådat slag
Tack vare den utbredda vänskapskoruptionen så har vi inga som helst möjligheter till att få ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap då rättsväsendet inte utreder brott mot sveriges grundlag eller europakonventionen samt funktionsrättskonventionen
Inte ens den tredje statsmakten(Media törs ta tag i detta) och ingen jurist törs heller ta tag i denna rättsröta då risken finns att man åker ur advokatsamfundet om man agerar för den enskilde medborgares bästan

Förstörd hälsa

Socialförvaltningen i Upplands-Bro kommun har kraftigt försämratmin hälsa på grund av att under 10 års tid utsatt mi för förnedrande,grym och omänsklig behandling samtpsykisk tortyr
Man har även isolerat mig under denna tid från att kunna leva ett fungerande socialt liv genom att jag bara har fått lämna bostaden maximalt 30 timar i månaden
Och nu när jag bor i egen lägenhet så harjag inte rätt till förflyttningshjälp annat än för toalettbesök och måltider all annan tid skall jag sitta där andra placerar mig och vänta på att någon eventuellt kommer förbi
Jag kan inte ens ta mig något att äta eller hämta något jagkan behöva då jag inte har rätt till förflyttningshjälp trots att jag är både blind och rullstolsburen med muskelsvaghet som gör att jag är oförmögen att själv förflytta mig utan hjälp av andra personer

Så här skrev
handläggare Tuula Valdemarsson
Komfram till vid utredning redan 2015 och samtidigt även konstaterade att
Vad som särskilt talar för att Sven behöver ha en assistent i sin närhet under hela sin vakna tid är att han inte självständigt kan förflytta sig, vare sig inomhus eller utomhus. Utan någon som kan bistå honom vid förflyttningar är han hänvisad till en mycket passiv och ovärdig tillvaro.

Så här skriver myndigheten för delaktighet om konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Artikel 14 Frihet och personlig säkerhet

  1. Konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra

a) åtnjuter rätt till frihet och personlig säkerhet,

b) inte berövas sin frihet olagligen eller godtyckligt och att varje frihetsberövande sker i enlighet med lagen samt att förekomst av funktionsnedsättning inte i något fall ska rättfärdiga frihetsberövande.

  1. Konventionsstaterna ska säkerställa att, om personer med funktionsnedsättning berövas sin frihet genom något förfarande, är de på lika villkor som andra berättigade till garantier i enlighet med de mänskliga rättigheterna och ska behandlas i enlighet med syftena och principerna i denna konvention, däribland genom erbjudande av skälig anpassning.

Artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

  1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

  2. Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva lagstiftnings-, administrativa, rättsliga och andra åtgärder för att förhindra att personer med funktionsnedsättning, lika litet som andra personer, utsätts för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Med halvsanningar oc lögner förstör flera biståndsbedömare vår rätt till det fungerande lvet

Med halvsanningar oc lögner förstör flera biståndsbedömare vår rätt till det fungerande lvet
Många bisståndsbedömare använder sig av både halvsanningar och rena lögner för att neka oss vår lagliga rätt till ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap
Man bryr sig inte om inlämnade intyg från andra profesioner såsom läkare ,sjukgemnaster arbetsterapepter och andra med specialkompetenser som visar på våra behov av praktisk hjäälp
Man hänvisar hela tiden till att man alltid kan överklaga till domstol och då kommer nästa problemnämligen att förvaltningsdomstolarna köper biståndsbedömarens ord och struntar i utredningskyldigheten
Om vi mot förmodan vinner i förvaltningsrätten så överklagar kommunen med automatik till kammarätten och där får dom för detmeesta prövningstillstånd medan vi för detmesta nekas prövningstillstånd
Så vi är helt rättslösa utan några möjligheter till ett fungerande socialtliv i full samhällsgemenskap så som lagarna föreskriver att vi har rätt till
Att bryta mot lagarna ingår i dagens biståndsbedömningar man bryr sig inte om sveriges grundlag eller europakonventionen inte heller vad som står i brottsbalken
Om man anmäler dessa brott så vägrar åklagarna i att utreda dessa brott
Vi får inte heller någon rättshjälp då sociala mål inte är godkäända som rätt till rättshjälp vilket är dom enda målen som inte ger oss rätt till rättshjälp via staten såsom brottmål,migrationsmlå

Men vår motpart har obegränsade tillgång till juridisk kompetens som sitter och letar kryphål i lagarna allt för att vi inte skall få leva ett fungerande socialt liv
Vi kräver nu att kommunerna tvingas att efterleva lagtexterna och intentionerna med lagarna så att vi kan få bort det stora och mycket kostsamma domstolsprocesserna som dessutom har mycket långa handläggningstider somgör osss sjukare

Hemtjänste iUpplands-Bro måste bli mer kundvänlig

Hemtjänste iUpplands-Bro måste bli mer kundvänlig

I dag så tvingas jag att få hhelt olika personer vid besöken av hemtjänsten vilket är helt oacceptabelt och som strider mot funktionsrättskonventionen och socialtjänstlagen där vårt självbestämmande har en mycket stark stälning
Hemtjänsten lever fortfarande kvar i den föreställningen att vi är till för dom och inte att det är tvärtom att det är dom som är till för oss och skall vara vårrt stöd och hjälp med det vi inte klarar av självva på grund av våra funktionsnedsättningar att hemtjänsten är en social serviceinsats där det är vi som bestämmer över vilka insatser vi har behov av och vid vilkentid och omfattning hjälpen skall ges
Det är hög tid för en utbildning av personalen inom hemtjänsten i vad som står i funktionsrättskonventionen (CRPD) och socialtjänstlagen och det är framförallt personal i beslutandeställning som måste se till attt man efterlever landets laga och internationella överänskommelser så att vi får leva ettt värdigt liv ed självbestämmande som det står i dessa dokumen
I regeringsformen står det att det allmäna skall verka för en god hälsa men som hemtjänste agerar i dagsläget så gör dom oss sjuka av dessa ständiga personalbytande vid hjälpinsatserna
I både europakonventionen och funktionsrättskonventionen står det attt ingen får utsätttas för grym eller omänsklig behandling eller bestraffning samt psykisk och fysisk tortyr
Menvi utsätt dagligen för dessa saker och det måste få ett slut

Kamaråklagare i stockholms län vägrar att utreda brott

Kamaråklagare i stockholms län vägrar att utreda brott

En kamaråklagare i stockholmslän vägrar att utreda brott mot sveriges grundlag kapitel 1 och 2,europakonventionen,socialtjänstlagen, lagen om stöd och service åt vissa funktionsnedsatta samt brottsbalken kapitel 4 om olaga frihetsberövande
Dett inebär attjag som ärbåde blind ochrullstolsburen och helt oförmögen att själv förflytta mig utan hjälp avandra inte omfattas av dessa lagar och mister stora delar av mittmedborgarskap
På en direkt fråga om varför jag inte omfattas av lagarna så är tystnaden total från kamaråklagarens sida

Tvångsförflyttning på grund av funktionsnedsättningar

Jag bor i en särskild anpassad bostad med stöd av LSS9.9 och lägenheten är anvisad av kommunen som också är ägare till den i en bostadsrättsförening där kommuunen äger ett antal lägenheter
Jag är som bekant både blind och rullstolsburenn och oförmöggen att själv förflytta mig någonstans utan hjälp av andra personer och av den anledningen så har jag en lokal portelefon instalerad så attt jag kan får reda på vem som vill besöka mig och låsa upp dörren med fjärröppnare
Portelefonen har suttit där sedan jag flyttade in sedan 2 månader men nu klagar någon av dom boende på samma våningsplan och anser att portelefonen är störande och anser att den skall tas bort omedelbart
Om man tar bort portelefonen så innebär detta att jag inte kan bo kvar utan kan tvingas att flytta till någon anan lägenhet som kommunen får skafffa fram
Det är inte bara diskriminerade utan det står i strid gentemot både europakonvventionen och funktionsrättskonventionen på ett flertal punkter

Så är man åter i hemmets lugna vråefter ett par dagar på skräckens hus Huddinge sjukhus

Så är man åter i hemmets lugna vråefter ett par dagar på skräckens hus Huddinge sjukhus
Jag hade stora problem med anfåddhet så hemtjänsten som skulle ge mig mitt nattinsulin ansåg attjag borde ringa ochambulancen kom och tyckte att jag skulle åka med in på sjukhuset vilket jag tyvärr gjorde för när jag kom dit så blevdet rena katastrofen
När vi komin så hamnade jag i ett undersökningsbås och lämnades utan möjlighetattpå kalla någon hjälp under över en timmes tid under bvilken jag genom rop försökte få kontakt med personal som till slut anlände och en massa prover inledes och sedan var det bara att vänta på provsvar i flera timmar och när jag äntligen fick tala med en läkare så varhan på väg att skicka hem mig igen men efter ytterliggare konferens med sin kolega så ville dom lägga in mig vilket efter kraftigt övervägande då jag framfördemina farhågor omattjag inte kulle få den praktiska omvårdnade jag hela tiden måste ha för att kunna fungera och då framförallt alla förflyttningsbehov som dom aldrig fick någon ordningpå så jag fick inte komma till en toalett på dom dagarna jag varineliggande uta fick knipa igen för dom stora behoven för domsmå går att ordna med den flaska för oss män
Jag fick inte heller hjälp såatt jag kunde duscha somär nödvändigg då jag har psoriasis somjag dagligen smörjer in så även den biten fungerande inte
Men det som blev droppen var när dom börgade förändra min fungerande diabetesbehandling med insulin somjag måste ha för attöverlev och ha ett fungerande liv vilket aldrig varit några problem med inanjag hamnade där så man tog bort delar av insulinintaget och tog bort måltidsinsulinet utan att först tala med med utanjag få besked nnär jag efterlyser det via sjuksköterskan
Och dom påstår att jag var inlaggd på sjukhus 2016 trots att detsenaste gången varredan 2008
Så påstår man att jag har förmaksflimmer sedan en tid trots att ja inte harhört talas om det och sätter in blodförtunnande meel som jag nu skall ta resten av livet
Så jag kände mig så otrygg att jag valde att själv skriva ut mig då jag känder räddsla för mitt liv av den behandling somdom höll på med
Det mesta av dom dagarna jag var där så var det väntan på en röntgen av lungorna som tog 12 minuter men väntan var flera dygn
Så nu känner jag att mitt liv håller på att återkomma men problemenmed andfåddheten kvarstår
Det enda positiva med dom här dygnen är att jag vet att jag inte är drabbad av viruset ialla fall så inget ont som inte har något gott i slutet

Hemtjänste i Upplands-Bro kommun nekar ledsagarhjälp för vårdbesök

Hemtjänste i Upplands-Bro kommun nekar ledsagarhjälp för vårdbesök

Hemtjänste i Bro nekarledsagarhjälp för olika vårdbesök och hänvisar till det rådande läget
Men dom tar inte hänsyn till att jag är både blind och rullstolsburen och helt oföörmögen att själ förflytta mig
Att det av försäkringskäl attpersonen som skall framföra min permobil med mig sittandei den bryr sig inte cheferna sig om utanhänvisar till ensamresandet i färdtjänsten trots att jag inte får åka ensamm och att färdtjänstförarna inte får framföra permobilen då dom saknar uutbildning och då deras försäkringar inte täcker eventuella skador som kan uppstå
Så nu tvingas jag nyttja en stor del av mina ledsagartimmar jag har för rena fritidsändamål via LSS hemtjänste har endast två personer utbildade på att framföra min permobil så det går inte att ta vem som helst hemtjänste skulle säkert kunna internupphanda den saken via LSS eller låta den person som har utbildning jobba övertid med dessa vårdresor om bara villjan funnits hos cheferna