Essunga kommun bestämmer över vilka vännner du får ha på facebok

Essunga kommun bestämmer över vilka vännner du får ha på facebok

Ledsagarna har fått order att de inte får vara vänner i facebook med sina brukare men vilket lagstöd har man för detta beslut

Det vore på sin plats att man klar talar om på vilka grunder man har fattat detta mycket märkliga beslut

Både socialtjänstlagen (SoL och Lagen om särskilt stöd och service åt vissa funktionsnedsatta (LSS) samt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD) slår samtliga fastt att vårt självbestämmande har en mycket stark ställning när det handlar om domnödvändiga hjälpinsatser man kan ha bbehov av som funktionsnedsatt

Lagarna och CRPD  säger att man skall få den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning och att alla beslut skall vara individanpassade för att stärka den enskildes möjligheter till ett fungerande liv

Så härstår det på kommunens egen hemsida:

Mänskliga rättigheter

 

Politikerna i Essunga kommun har tagit ett beslut om att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla. Målet är att alla oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i vårt samhälle. Detta är ett stort arbete som kommer att ske under fler…

Kommunen förbinder sig alltså för att CRPD skall råda fullt ut i kommunen och då kan man ingte från socialförvaltningens sida fatta beslut som står helt i stri mot CRPD

I dom allraa flesta kommuner runt om i landet så fattar man beslut om ledsagarservice med ett visst antal insatstimmar per månad som den som har ledsagarbehov själv får disponera efter eget gottfinande i samarbete med dn ledsagare man har

I dom  flesta kommunerna så uppmanar man dom med stora behov av ledsagarhjälp att själva skaffa fram en ledsagare somman känner sig  bekväm med vilket helt stämmer överäns med det som finns i våra lagar och CRPD

Så varför inte kommuninvånarna i Essunga inte själva skall få bestämmaär mycket svårt att förstå

I Essunga kommun får man inte välja vilken ledsagare man vill ha!

För att få ledsagning skall Du begära den två veckor innan för att vara säker på att få ledsagning.

Du kan önska ledsagare men inte räkna med att du får denna person

Ett åtta veckorsschema där du får veta vem som kommer och tiden, men du kan få andra personer också


Vad tycker Du som läser detta? Vad kan man göra som brukare?

Skulle Du som läser vilja ha dessa regler, att alltid planera, att aldrig få välja den person Du får gå ut med

Har synskadade och personer med funktionsnedsättning rätt att utan familj och anhöriga göra saker ibland?

Ska personer med synskada och funktionsnedsättning gå på schema?

Hur fungerar ledsagning och annat stöd i övriga kommuner? Får man vara vänner i facebook t.ex

Snart kommer vår och sommar, hur vet vi när solen skiner, så vi kan boka våra tider?

Så här skriver socialstyrelsen om ledsagarservice

Socialstyrelsen har ingen annan syn på ledsagare än den som framgår av lagtext och förarbeten, vilken ju dock inte är särskilt omfattande. Socialstyrelsen har inte heller tagit fram några föreskrifter eller allmänna råd som avser ledsagning. I ett yttrande till domstolen gällande ett enskilt ärende har Socialstyrelsen redogjort för vad förarbetena till LSS säger samt även gjort en bedömning att ledsagning inte enbart kan omfatta aktiviteter i den enskildes närmiljö. Nedan följer denna redogörelse samt Socialstyrelsens bedömning:

 

Ledsagarservice

Enligt 7 § LSS har personer som omfattas av lagen rätt till insatser i form av särskilt stöd och service om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.

 

I 5 § LSS stadgas att verksamheten skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

 

Enligt 6 § LSS skall verksamheten vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

 

I förarbetena till lagen (prop. 1992/93:159 s. 50 f. ) står att målet för verksamheten bör vara att människor med omfattande funktionshinder skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra människor. Insatserna skall vara så utformade att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i samhällslivet. Behov och önskemål om stöd och service varierar från person till person och i livets olika skeden. Insatserna bör därför utformas så att de svarar mot den enskildes aktuella situation. Den enskilde skall ha ett direkt inflytande, både i planeringen och utformningen av insatsen och i genomförandet av den. Det övergripande syftet med de särskilda insatserna enligt LSS bör vara att åstadkomma så jämlika villkor som möjligt mellan människor med omfattande funktionshinder och andra människor. De särskilda insatserna skall förebygga och minska följderna av funktionshinder. Insatserna till vuxna personer skall grundas på behov som den enskilde själv finner angelägna att få tillgodosedda för att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt.  

 

När det gäller insatsen ledsagarservice sägs i den allmänna motiveringen följande (a. prop. s. 74). Ledsagarservice är en betydelsefull verksamhet som kan underlätta för personer med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet. Ledsagning bör vara en uppgift som ingår i personlig assistans för dem som har sådant stöd. Jag anser emellertid att ledsagarservice bör urskiljas som en särskild insats enligt den nya lagen. Servicen bör erbjudas personer som tillhör lagens personkrets men inte har personlig assistans, för att t.ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara promenera. Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven. Vidare påpekas att ledsagarservice är en relativt outvecklad stödform. I specialmotiveringen (a. prop. s.178) till bestämmelsen står att insatsen ledsagarservice lämnas som ett led i strävandena att underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra. För personkretsen i denna lag skall ledsagarservice ges enligt denna bestämmelse om han begär det och inte enligt socialtjänstlagen. Avsikten är att den enskilde skall få hjälp med att komma ut bland andra människor, exempelvis ledsagning för besök hos vänner eller vid deltagande i kulturlivet. Ledsagarservicen syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funktionshinder. Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven.

 

Socialstyrelsens bedömning

Vid bedömningen om en person har behov av en insats för sin livsföring enligt LSS måste en jämförelse göras med den livsföring som kan anses normal för personer i samma ålder (a. prop. s. 172). Att begränsa ledsagarservice till att enbart omfatta aktiviteter i närmiljön strider, enligt Socialstyrelsens mening mot LSS mål att personer med omfattande funktionshinder skall få möjlighet att leva som andra. Den uppräkning som görs i förarbetena (a. prop. s. 74 och 178) är exempel och är inte uttömmande. Detta stöds även av uttalandet att stödformen vid lagens införande var relativt outvecklad.

 

När det gäller ledsagning enligt SoL så är insatsen i denna lagstiftning ännu mindre beskriven. Verksamheten enligt SoL ska dock även den främja jämlikhet i levnadsvillkor och den enskildes aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Dessa övergripande regler ska givetvis även omfatta ledsagning.

 

 

 

Från Heja olika

 

Laholm går mot strömmen och släpper ledsagartimmarna fria. Efter årsskiftet får alla kommuninvånarna med rätt till ledsagarservice själva bestämma när de ska ha ledsagning och hur ofta. Och det blir inte dyrare för kommunen.

– Det är faktiskt ett nollsummespel eller till och med att det blir några tusenlappar billigare, säger Kristina Isaksson, biträdande  avdelningschef inom socialförvaltningen i Laholms kommun till Svt.

Synskadades riksförbund välkomnar beslutet från Laholms kommun och hoppas att initiativet kan spridas till fler kommuner runtom i landet.

– Jag hoppas att man kommer titta på Laholm och följa efter deras modell. Beslutet öppnar för möjligheter för oss synskadade att bättre kunna styra över våra liv, säger Niklas Mattsson, andre vice ordförande på Synskadades riksförbund.

Under nästan två år har kommunen haft igång försöket ”Friare ledsagarservice”. Tio personer har fått möjlighet att själva bestämma över sin ledsagning. Resultatet är att antalet ledsagartimmar bara ökar något, cirka tre procent.

– Om det blir samma ökning för hela gruppen som under projektet blir kostnaden för ledsagare omkring 65 000 kronor högre. Men vi har även tittat på vad det tar för en handläggare att hantera tillfällig utökning av ledsagarservice. Om man sätter pengar på det är det 82 000 kronor, som vi då slipper, säger Kristina Isaksson.

Efter flera år av att ha varit en kritiserad kommun, där anhöriga och funktionshinderorganisationer vittnat om att man känner att ens behov blir ifrågasatta och att man i princip får tigga och be för sina rättigheter, vänder nu kommunen och erbjuder de cirka 60 kommuninvånarna med rätt till ledsagarservice att få bestämma själva.

– Det är unikt. Vad vi vet är det ingen annan kommun som gjort så här, säger Kristina Isaksson.

En av testpersonerna, Anna Larsson, berättar för Svt att hennes liv har blivit friare. Nu kan hon själv bestämma när hon vill gå på rockkonserter, träna karate eller resa till Lund för att träffa kompisar tillsammans med sin ledsagare.

– Hon är en riktigt varm och ödmjuk personlighet. Hon hjälper mig att boka taxi när vi ska till Burger king och se till så att jag är vaken när jag ska gå av bussen eller tåget, säger Anna Larsson.
==========================================

På vår hemsida hittar du under fliken konventionenhela konventionen om våra mänskliga rättigheter (CRPD) samt dom allmäna kommentarerna om tillgänglighet samt likhet inför lagen samt europakonventionen som är en del av den svennska lagstiftningen

 Under fliken länkar hittar du alla lagar som är av intresse för oss med funktionsnedsättningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En bild säger mera än tusen ord påstår man men för mig och andra som inte ser säger enbart en bild

En bild säger mera än tusen ord påstår man men för mig och andra som inte ser säger enbart en bild absolut inget alls och vi blir utestängda från delaktigheten

Vi som inte ser läser det som finns skrivet på skärmen med hjälp av ett speciellt dataprogram som kallas skärmläsare det är en talsyntes som läser upp det ni skriver och vi får det som tal eller så kan vi få det som punktskrift och på detta sät kan vi vara delaktiga i det som sker

Men programmet kan inte tolka bilder eller texter som ligger i en bildfil så därför är det mycket viktigt att ni som lägger upp bilder också skriver en kort bildbeskrivning så att vi får bilden förklarad i textformat för då kan vi vara fullt delaktiga i det som sker här på nätet

Även dövblinda kan vara fullt delaktiga på nätet om man följer detta råd

Det handlar bara om att vara medmänsklig och man behöver inte skriva hela romaner som bildbeskrivning

Upplands-Bro kommun bryter mot diskrimineringslagen när det gäller

Upplands-Bro kommun bryter mot diskrimineringslagen när det gäller tillgänglighet Cafe Fjärilen i Broo har fått nya bord men man har totalt glömt bort tillgängligheten när man köpte in nya borden dom fungerar inte för oss som har permobiler med vårdarstyrning som är lite högre än manuella rullstolar Domnya borden gör det helt omöjligt att kunna komma intill och under bordsskivan så man kan inte sitta vid borden om man nu vill fika eller äta på Cafe Fjärilen Kommunens agerande i detta ärende står helt i strid mot konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsatta (CRPD) och artikel 9 om tillgänglighet I denna artikel slås det fast attt all verksamhet skall vara tillgänglig även för personer med funktiionsnedsättningar

Pro riks vill inte ha en levande debatt på FB

Pro riks vill inte ha en levande debatt på FB

PRO riks har en egen sida på FB men den är låst så att medlemmar inte kan skriva egna inlägg om viktiga frågor som berör skribenten och alla andra medlemmar

Man stoppar på detta sättet alla möjligheter till en levande debattt i viktiga samhällsfrågor vilket är mycket beklagansvärt att man inte vill ha en fungerande och levande debatt inom visssa områden

Det jag mest tänker på är konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatttta (CRPD) som är mycket viktig för oss med en eller flera funktionsnedsättningar

Man hör aldrig att PRO talar om dessa viktiga frågor och då särsskillt Artikel 19 om personlig assistans som är en mänsklig rättighet oavsett ålder

Samt Artikel4 där sverige förbinder sig att förändra samtliga lagar,föreskrifter samt gamla sedvänjor som förhindrar funktionsnedsattas möjligheter till ett fungerande liv i full samhällsgemenskapÄven Artikel 9 om tillgänglighet saknas det en levande debatt om

Så frågan är varför denna räddsla för en levade debatt på FB sidan

Sveriges regering och komuner vägrar oss våra mänskliga rättigheter

Sveriges regering och komuner  vägrar oss våra mänskliga rättigheter

Sverige har fått mycket kraftig kritik av både europakomissionen för mänskliga rättigheter samt FNs övervakningskomission för våra mänskliga rättighete

Sverige har även blivit fälld flera gånger för sina brott mot våra mänskliga rättigheter så sverige lever inte upp till sina åtaganden  men tar hellre böter  för sina brott mot våra mänskliga rättigheter

I och med att sverige undertecknade och ratificerade komventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta CRPD) så påstod man att samtliga av sveriges lagar överänstämmer med konventionens samtliga artiklar

Att våra nationella lagaröveränstämmer kanske stämmer överäns med vad som står i konventionstexten men i praktisk tillämpning så stämmer dom inte alls överäns

Att det är så beror helt på att våra tjänstemän   i både kommuner och stat gör helt egna tolkningar av våra nationella lagar än vad som faktiskt står skrivit i lagtexten som riksdagen har antagit och på grund av detta så stämmer våra lagar inte längre överäns med vad som står i konventionstexten  vilket får den betydelsen att sverige begår klara brott motvåra mänskliga rättiheter enlig CRPD

När sverige undertecknade och ratificerade konventionen om våra mänskliga rättigheter så förband man sig samtidigt att omedlbart förändra samtliga lagar,föreskrifter samtgamla sedvänjor som förhindrar funktionsnedsatta frå det fulla deltagande i hela samhället Artikel4

Man förband sig även för att sveriges samtliga funktionsnedsatta med hjälpbehov oavsett ålder har rätt till personlig assistans i enlighet med den helt unika artikel 19 i konventionen

Vi kan alltså konstatera attt vi verkligen har rätt att få leva som alla andra utan en funktionsnedsättning som det står i våra lagar Grundlagen,Lagen ´om särskilt stöd och service åt vissa funktionsnedsatta samt socialtjänstlagen

Att vi har en negativ utveckling inom funktionshinderpolitiken beror helt på att vi har mycket svaga politiker i båder regeringen och kommunerna som verkar vara livrädda för sina tjänstemän och deras agerande inom funktionshinderpolitiken eftersom dom inte sätter ner foten och mycket klart och tydlig säger ifrån att det faktiskt är den  skrivna lagtexten och dess intentioner som skall efterlevas fullt ut

Vi kräver nu attt våra folkvalda  ser till att  våra mänskliga rättigheter   verkligen förverkligas fullt ut med  omedelbar verkan som man faktiskt har lovat oss redan 2008 i och med attt man ratificerade konventionen CRPD

  

En hemtjänstberoendes dag i verkligheten

En hemtjänstberoendes dag i verkligheten

Intressant dag. Dagbok igen nudå. Hade 8 timmar idag. Som beslutet säger. Koncentrerade mig på att ta tid. Lyckades inte hela dagen. Dagen började 8.15. kissnödig som attans. Tyvärr ringde telefonen till arbetare. Samtalet tog 45 min. Jag skrek. Katten skrek. Kisse fick mat och jag fick hjälp till toa. Beskrev mitt fruktansvärda astmaanfall för gårdagen. Påpekade att städning måste göras. ( Var ca 14 dagar sedan någon satt igång dammsugaren) Arbetaren börjar damma hyllan. Hundarna behövde gå ut så klart. Fick avbryta dammning och försökte fokusera på hundar. Hundar fick 1 timmes promenad tillsammans. Ringer igen. Privata stora problem. Jag försöker bryta. Arbetaren blir arg på mig. Klockan är 13.00. jag har fortfarande pyjamas och inte fått någon frukost. Blir matad och påklädd. Ringer igen. Arbetaren försöker damma klart samtidigt som hen reder ut sina problem. Plötsligt blir klockan 16.00. Min hjälp är ute. Hundar behöver mat och gå ut igen. Katter behöver mat. Jag behöver också mat kanske? Jag har fixat djuren på egen hand. Jag själv får dricka vatten till middag. Väldigt få vågar berätta sanningen. Det här är en vanlig dag med icke utbildad personal. Man överlever men det är inte en önskvärd dag. Tror inte att jag är ensam om denna vardag.

 

Så här fungerar en dag i verkligheten  för väldigt många men ingen ansvarig bryr sig om det utan man säger bara jämt att vi följer lagen  men det finns ingen lag som tillåter en sådan här behandling av en medmänniska

Som hemtjänstberoende så skräms man till tystnad vilket är en farlig utveckling

 

 

Grym och omänsklig behandling samt tortyr är förbjudet enligt lag

Grym och omänsklig  behandling samt tortyr är förbjudet enligt  lag

Enligt sveriges grundlag samt europakonventionen  och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta(CRPD) råder det totalförbud mot grym och omänsklig behandling samt tortyr av alla människor  men det finns tydligen ett  område där det är fullt tillåtet att använda sig av detta förfaringsätt

Området där det är tillåtet  handlar om oss funktionsnedsatta med stora hjälpbehov på grund av våra funktionsnedsättningar oss får man enligt både regering,riksdag,förvaltningsrätterna samt sveriges kommuner använda sig av detta

Man visar det med alltydlighhet genom att man hela  tiden gör allt man kan för att vi aldrig skall få leva ett fullt fungerande liv utifrån våra egna förutsättningar

Att man har förbundit sig att ge oss den personliga assistansen som vi har behov av för att just kunna leva ett fungerande liv utifrån våra egna förutsättningar är inget som man tar någon som helst hänsyn till

Man vill helt enkelt att vi själva väljer att avsluta våra liv så att  dom slipper ta något som helst ansvaför  oss enlig deras stiftade lagar och  undertecknade åtaganden i enlighet med  våra mänskliga rättigheter

Omdetta inte är både grymt och omänskligt  samt psykisk tortyr  så vad  skall vi då kalla den behandling som vi dagligen  utsätts för av våra makthavare som handlar som både domare och bödel över våra liv

När omsorg blir förtryck

När omsorg blir förtryck

Människor med funktionsnedsättning ska självklart få den hjälp och stöttning de behöver för att klara sig i livet. Men omsorgen och hänsynen kan också bli för mycket – gå för långt och förvandlas till förtryck istället.


I tidningen Föräldrakraft kunde vi läsa om företaget Industrilås, vars medarbetare till största del är deltagare i daglig verksamhet, och bara har aktivitets- eller sjukersättning, plus en ynka ”flitpeng” som ”lön”.
”Ett riktigt jobb med tryggheten kvar” löd rubriken. Chefen menade att det var positivt att medarbetarna har kvar samma inkomst även om de skulle förlora jobbet, ”fallet” blir på så sätt inte lika stort, resonerade han. Och visst är det tryggt när det alltid är samma – man vänjer sig snabbt vid en viss levnadsstandard, så om den plötsligt sänks igen kan det ekonomiska fallet bli tufft att hantera.  
   Men så är livet – det finns aldrig några garantier. Man kan inte veta vad som kommer härnäst, och det kan också vara positivt. En möjlighet till nystart. Vid varje förändring eller motgång utvecklas man, får erfarenheter och perspektiv. Man växer och lär sig nya saker som man har nytt av på ett eller annat sätt.
   Det finns många företag som Industrilås ute i landet, som utnyttjar strukturerna. Exakt vad säger att en person inte bryr sig om var pengarna kommer ifrån eller hur mycket det är bara för att denne har en funktionsnedsättning? Tvärtom visar många studier på det självklara – att personer i den här gruppen har svårt med ekonomin och måste få hjälp från ex föräldrar för att komma upp i en värdig levnadsstandard, samt att många mår dåligt av att de får jobba utan riktig lön. Men ingen är intresserad av att ta debatten då de bara ska förväntas vara tacksamma för att över huvud taget ha en ”meningsfull” ”sysselsättning”. Samhället försörjer ju dem, de ska vara tacksamma för det.  

Exakt vad vinner man på att skydda en människa från livet bara för att denne har en funktionsnedsättning? När barn ska lära sig bowla lägger man skydd i rännorna så att klotet inte kan åka ner där. Men du kan inte bli en duktig bowlingspelare om du inte lär dig att hålla klotet på banan av egen kraft!
   Livet är likadant. Du kan inte lära dig att klara dig i livet om du inte får göra misstag. Ramla. Ta dig upp. Ja aj, det gör ont att slå sig. Men det ingår i livet!

Jag har träffat skrämmande många funkisar som blivit förstörda – socialt misshandlade av välvilliga medmänniskor som curlat och satt upp inbillade hinder. De är livrädda för diverse saker, är ännu mer osjälvständiga än de i själva verket skulle behöva vara. De är helt eller delvis oförmögna att lita till sin egen förmåga.
   Men allra mest utsatta är de med psykisk utvecklingsstörning, förvärvade hjärnskador och demenssjukdomar, som får leva sina liv genom dominanta goda män och förvaltare som bestämmer precis allt. I vårt grannland Norge har bara hälften av alla med intellektuell funktionsnedsättning Goda män. Vad är det som gör att vi i Sverige har ett sådant sjukligt behov av att kontrollera människor? Visst, de här grupperna har ofta svårt att ta sig för saker, ta egna initiativ. Men hur stor del har inte omgivningen, samhället och politikerna i det? Är det några som blir söndercurlade så är det de här personerna! Deras liv är förutbestämt – var de ska bo, var de ska ”jobba” – allting.

Förmynderi är vanligt bland funktionshindrade, inte bara i juridisk mening med gode män och förvaltare, utan också socialt förmynderi av politiker, personal, ja till och med av den egna familjen! Konsekvensen blir ofta att man ställer skyhöga krav på sig själv – det blir en sport att bevisa att man klarar saker och man mäter sitt värde i vad man presterar. Eller så blir man mer eller mindre passiviserad och rädd för världen utanför – man vågar inte kasta sig ut. Man blir en trygghetsnarkoman som utgår ifrån att allt skiter sig om man försöker bryta sig loss från strukturen.
   Båda tillstånden är mycket farliga om de går för långt.
   Man kan faktiskt dö av det.
   Men det är väl det ni innerst inne vill?


Linda Åkesson

Medborgarrätt, Lex Justitias och Tystnadens retorik…

Medborgarrätt, Lex Justitias och Tystnadens retorik…

Tystnad är i mänskliga relationer är ofta en grym och förkastlig strategi om man önskar komma vidare ur en återvändsgränd. Sak samma om politiken väljer tystnad genom att förlägga fokus någon annanstans för att slippa diskutera grundfrågan.

När LSS-reformen kom i bruk i mitten av 90-talet, taget av en enhetlig riksdag och dessutom under svåra ekonomiska tider; fick det många att känna en enorm stolthet över den grad av civiliserad handlingskraft som folkmajoriteten uppvisade, det gav faktiskt efterklang i hela världen. Helt i nivå med andra stora demokratireformer som när de första länderna avskaffade slaveri, och när kvinnlig rösträtt infördes.

Sverige visade att de vackra orden i grundlagen inte bara var floskler, ”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person”. Vidare konkretiseras det skrivna än mer tydligt i de olika speciallagstiftningarnas skarpa portalparagrafer som finns inom välfärdsområdet, som Hälso- och Sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen m fl.

När LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), kickade igång i mitten på 90-talet kunde jag lämna den hjälp jag fick i mitt vardagliga liv via kommunens hemtjänst. Kommunens service ägde sitt värde, men dess organisatoriska ramar var formulerade så att insatserna begränsades till det absolut mest basala, även om den fantastiska personalen ofta gjorde sitt yttersta för att göra verksamheten så mänsklig som möjligt. Själva ramverkets kultur var grundad i en ålderdomlig syn på medborgarrätt och känsla för individens behov av självbestämmande och integritet. Prioriteringen blev stenhård av vad som skulle hinnas med inom de få timmarna, någon bestämmanderätt över hur välja innehåll eller vilka personer som skulle få beträda mitt allra mest privata ägde jag heller inte. Om jag önskade välja bort veckans dusch mot att istället få en kväll på krogen eller gå på ett politiskt möte; förvisso oduschad, var detta mot ”reglementet”, duschad eller ej. Många gånger kan social samvaro vara mycket mer värt än allehanda städgöromål eller sjukvårdande insatser. Det var bl.a. den låga ambitionsnivån med hemtjänsten som faktiskt initierade framtagandet av LSS. Insatserna skulle nu inte enbart grundas på ett sjukdomstänk, diagnoser, utan demokratiska och etiska värden konkretiserade i form av rätt till delaktighet, självbestämmande och integritet.

LSS med sin utgångspunkt i demokratiska grundprinciper möjliggjorde en faktisk frihetsrevolution i ordet sanna mening! 10-årsjubileet av lagens tillkomst firade jag genom att skriva en artikel för en facktidskrift. Jag hyllade lagen som befriat så många från sin husarrest, vidare hyllade jag alla de personliga assistenterna, en helt ny yrkesgrupp, vilka utför ett ytterst kvalificerat arbete, vars lön inte på något sätt står i proportion till kraven och ansvaret. Dessutom ofta unga, inkastade i psykosocialt komplexa sammanhang, utan någon utbildning eller tillgång till proffsig handledning.

Tack vare LSS fick jag själv möjligheten att påbörja och avsluta en av Sveriges längsta professionsutbildningar, till leg. psykoterapeut och examinerad handledare/lärare för dito yrkesverksamma. Bara ett par år innan lagens tillkomst blev jag ”erbjuden” att tillsammans med andra handikappade få bo på ett gruppboende och som ”sysselsättning” skulle jag ägna mig åt att plocka ihop några slags pappersklämmor. Så beklämmande…

De medborgerliga rättigheterna som följde med LSS-reformen, gav mig chansen att starta eget inom mina intresseområden psykoterapi och psykosocialt arbete. Jag engagerade mig i flera företag, blev föreståndare, chef och arbetsledare för ett gäng anställda och som man säger, välsignades jag med att få uppleva det vederkvickande, ett allmänmänskligt behov, i att få ”göra rätt för sig”. Det fina med LSS är att samtidigt som man erhåller status som fullvärdig så medborgare medges man möjligheten att uppfylla sina skyldigheter som solidarisk samhällsmedlem, likväl som att få hjälp med att torka sig i arslet, i vilket om ej är fallet inte känns så vederkvickande…

Idag kan jag inte skriva någon hyllningsartikel till LSS ära. I ca 10-15 år har det pågått en hetsjakt i vårt samhälle på människor som inte går rakt och disciplinerat på den så kallade ”arbetslinjen”, den som inte arbetar skall heller icke äta! Därav är en nedrustning av välfärden legitimerad, i alla fall enligt denna ihåliga retorik. Svårt funktionshindrade som tidigare beviljats personlig assistans, och vars funktionsförmåga inte förändrats till det bättre, erhåller vid omprövningar numera avslag på sin assistans på löpande band, dessutom utan att lagtexten förändrats eller det skett en genomlysande debatt av frågan. Politiken har som ansvar att ha koll på att förvaltningar och domstolar följer det lagverk som regering och riksdag med folkmajoriteten som grund fattat beslut om. Om glidningar från lagens intentioner uppstår ska politiken reagera och garantera rättsäkerheten, men politiken har tigit…

Människor med svåra medicinska problem får avslag på sin sjukersättning, människor kollapsar av stress för att de gett allt de har för sitt arbete där orimliga krav ställts på ytlig effektivitet; ironiskt nog inte sällan själva vårdpersonalen, skolfolk och andra inom välfärdsprofessionerna. Personer, som ofta traumatiserats redan i barndomen, som sedan hamnat snett pga. Psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet skyfflas undan med en diagnos stämplad i pannan, och vips så har man gjort ett strukturellt samhällsproblem till en individfråga. Gå till en självhjälpscoach, tänk positivt, du blir vad du tänker, ung, frisk, vacker och framgångsrik! Om du inte lyckas? Skyll dig själv, ryck upp dig för satan! Du måste tänka mer positivt! Du blir ju vad du tänker, har du inte fattat det, är du dum eller?!

Jag föreslår att det inrättas en ”Lex Justitias”, en av staten organiserad myndighet vilken personer kan vända sig till för att garanteras juridisk support i ärenden där man erhållit tveksamma avslag på insatser vilka ingår i välfärdssystemet. Att det idag inte råder någon rättsäkerhet inom området går inte att blunda för. Människor som är så sjuka och slutkörda av sin grundproblematik, har inte en chans att vare sig ekonomiskt anlita någon konsult, eller att på egen hand driva dessa oerhört krävande processer.

Jag ser ett mönster. Ett otäckt mönster som en norsk sociolog benämnde med orden, ”vårt förakt för svaghet”. DET handlar om ett oetiskt odemokratiskt styre där politiker talar med dubbla tungor. Tungor som spridit signaler till domstolar, förvaltningar och tjänstemän om att det nu är dags att hålla ner kostnaderna, detta utan föregående debatt och analys. I andra länder kallas sådant för ministerstyre. Tidsandans diskurs är strikt ekonomismisk, dessutom ”dum- ekonomisk”, där kortsiktiga kalkyler leder till samhällsekonomiska negativa spridningskonsekvenser och bristande kostnadseffektivitet på alla plan. Även om det nu skulle vara så att ekonomin inte tål medmänsklighet vore det minsta man kunde begära att de som sitter på makten att besluta också delger dessa fakta, så vi kan välja, prioritera vad vi finner viktigt och som bärande grund för vårt gemensamma samhällsbygge. Det skulle ju kunna vara så att folkmajoriteten önskar prioritera en välfärd grundad på humanistiska värderingar, och man är beredd att välja bort annat som inte anses lika viktigt. Men tystnaden är monumental. Få talar om etik och demokrati, hur vi i ett samhälle skapar förutsättningar för att kunna leva civiliserade anständiga liv med oss själva och i relationen till andra.

I återkommande undersökningar gjorda på Göteborgs universitet följer man vad folket prioriterar som viktiga politiska frågor. Återkommande, och oberoende av partifärg hamnar önskan om en god välfärd på en topp- placering. Av någon underlig anledning har denna målsättning i konkret handling försvunnit från proffspolitikernas agenda. Hur kan det komma sig? Varför förs inte en debatt kring etiska och demokratiska grundläggande värdefrågor? Varför ska en familj som får barn med ett funktionshinder, genomtänkt och strukturerat slås ut ur gemenskapen? Varför ska en vuxen som är med om en olycka/drabbas av sjukdom inte kunna få fortsätta arbeta med det som skulle ha fungerat med en professionell assistans? Vad kommer det sig att staten förväntar sig återetablerandet av en kultur där heroiska anhöriga och vänner till självutplåningens gräns ska ta hand om sina nära och kära? När vi vet att det på sikt leder till att ytterligare familjer brakar samman med sjukskrivningar, kostnader för institutioner, dåligt kostnadseffektiv hemtjänst, hälsovård mm; för att inte tala om de privata personliga tragedier som medföljer. Även barn med funktionshinder har rätt till att få växa upp till självständiga och ansvarsfulla individer som inte hamnar i det osunda beroende som medföljer av att ständigt vara hänvisad till de allra närmaste.

Betänk att raserandet av LSS kunnat uppkomma trots att det finns ett kostnadseffektivt system utvecklat, som visat sig vara samhällsekonomiskt dynamiskt, samtidigt som den tillvaratar grundläggande mänskliga rättigheter. Systemet är självklart inte helt perfekt, det kan utvecklas på många plan. Man kan, och ska absolut diskutera ekonomi, den debatten gagnar de som tror och önskar ett civiliserat samhälle vilande på principen om alla människors lika värde, rättvisa och demokrati. Man ska även diskutera missbruk av välfärdssystemet, men man ska inte blanda bort korten! Polis och andra myndigheter som är experter måste fokusera på den delen; detta kommer att gynna de personer som p.g.a. sjukdom och skador är mest i behov av välfärdsinsatser. Det är väl ingen som ifrågasätter fri företagsamhet för att mängder av företag ägnar sig åt systematiskt skattefusk eller bryter mot arbetsmiljölagstiftning? Eller att rätten att stanna hemma p.g.a. sjukdom hos sig själv, eller vård av sjukt barn ska avskaffas för att det uppenbarligen finns falska sjukanmälningar?

Politiken och stor del av media har ”kidnappat” agendan om hur man för diskussioner kring LSS och förhållanden som ligger nära det vardagliga levda livet. Det gamla och tillika fula retoriska knepet att föra över diskussionen till något annat för att man inte vill diskutera kärnfrågan måste jag tyvärr medge att man lyckats fuska bort, på samma sätt som fusket spritt sig bland förvaltningar, tjänstemän och domstolar. Men det hindrar inte att vi kräver att tystnaden bryts och att vi sätter ord på vad vi egentligen står beträffande frågor som rör människors lika värde, delaktighet och rätt till fullt medborgarskap i samhället. Vad som står i glänsande portalparagrafer och partiprogram måste konkretiseras i handling. Styrning av hur välfärdssamhället organiserar sitt stöd till de mest utsatta, de som är i behov av vår solidaritet och medmänsklighet. Det här är ingen avgränsad specialfråga; det avslöjar och återspeglar en djupare syn på medborgarrätt och människovärde.

Det handlar om dig och mig, du kan få ett barn med funktionshinder eller sjukdom/skada, du kan drabbas själv eller någon som står dig nära. Inget vi önskar tänka på till vardags, det får man ta om det kommer… men betänk då att om och när det kommer, kanske det enda som ligger i posten är ett avslag på assistansansökan och biljett till utanförskapet, och en bedövande tystnad…

Petri Mykkänen Örebro

Är vi nte värda att få leva ett fullgott liv?

Är vi nte värda att få leva ett fullgott liv?

Man kan som funktIONSNEDSATTmed behocvav praktisk hjälp av en annan person för att kunna fungera i vardagen verkligen ställa sig den frågan.

Det är bara att se hur vi blir behandlade av våra makthavare som hela tiden ifrågasätter våran rätt till den praktiska hjälp som vi behöver för att kunna fungera i vardagen .

Man anser från våra makthavare och andra myndighetspersoner att vi kostar samhället för mycket för att vi har behov av andra personer med en del praktiska göremål för att vi ska kunna fungera i samhället utifrån våra egna förutsättningar.

Man påstår att vi överutnyttjar samhällets resurser för att vi ska kunna få leva ett fullvärdigt liv utifrån våra egna förutsättningar.

Men detär ingen som verkligen är beroende av andra personer för att kunna fungera i vardagen som begär mera hjälp än man verkligen har behov av för det är som så att människan vill klara sig själv så mycket det bara går.

Det är bara att se på våra barn när dom växer upp bland det första dom säger kan själv och det är likadant med oss som har FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR som gör oss broende av andra människor för att kunna fungera vi vill klara oss själva så mycket vi bara kan.

Nen ändå blir vi hela tiden ifrågasatta om vi verkligen har behov av den hjälp som vi behöver för att kunna få leva ett fullgott liv .

Man tar tid på oss för varje behov somvi påstår att vi har och ifrågasätterden tid vi själva uppger att det tar att utföra vissa saker i den personliga hygienen och man drar gärna ner på det antal timmar som vi behöver hjälp och det får den följden att vi inte ens kan få hålla oss rena och fräscha.

Vilken annan samhällsmedborgare blir så illa behandlad av våra makthavare och andra myndighetspersoner som vined FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR som gör oss helt beroende av andra människor för att vi ska kunna få leva ett fullgott liv utifrån våra egna förutsättningar?

Har samhället verkligen inte tid och råd att låta oss få leva ett fullvärdigt och jämligt liv som andra samhällsmedborgare har?

Betänk att det kan var ni själva som får dessa behov nästa sekund vill ni då inte få leva ett fullvärdigt liv utifrån era egna förutsättningar?

Om ni själva skulle råka ut för en sjukdom eller olycka som skulle göra er funtionshindrad som får den konsekvensen att ni blir helt beroende av andra människor

för att kunna få leva ett fullvärdigt liv skulle ni då acceptera en massa begränsningar i er rörelsefrihet bara för att andra så tycker ?

Svaret skulle med all sannolikhetbli ett kraftigtnej från er sida så varför ska vi då behöva acceptera era bgränsningar som ni GENOMFÖR FÖR OSS