Du har ett pris på ditt liv

Du har ett pris på ditt liv

Du som har en funktionsnedsättning som gör dig helt beroende av stöd från samhällets olika iinstanser på grund av din funktionsnedsättning har ettt förutbestämt pris på din rätt tilllivet i full samhällsgemenskap

Priset på ditt liv bestäms av regeringen ,riksdagen samt sveriges kommuner och landsting man struntar fullständig i dom lagar somman själv harvarit med och stiftat som ger oss rätt till det fungerande livet i full samhällsgemenskap

Vi har i alla tider fåttt höra attt vi kostar samhället alldeles för mycket och därför måste våra liv kraftigt beskäras på en mängd olika områden allt för att minska kostnaden för våra möjligheter till det fungerande livet i fulll samhällsgemenskap som våra lagar säger attt vi har rätt till

Ett av dom mest vedärvärdiga sätten att begränsa vår rätt tillett fungerande liv är det så kallade bedömningsinstrumentet för att tidsmäta våra mest basala behov såsom hygien behoven ,matsittuationen samt av och påklädning alla dessa olika moment tas det tid på i sekunder och minuter och sedan avgör en enskilld tjänsteman om dett verkligen är rimligt attt det tar den tiden man mäter upp och anser tjänstemanen att detta är inte rimligt så kan denne sätta upp vilken tid som helst efter eget gottfinnande

Man bryr sig alltså inte om våra reella behov utan viskall  anpassas till ett så kallat normativt liv där vi alla stöps i exakt samma form och har exakt samma behov

Även när det gäller olika läkemedel så har vi ett pris på vår rätt till ett fungerande liv

Medborgarförslag från 2016 om obegränsad ledsagarservice har nu besvarats

Medborgaförslag från 2016 om obegränsad ledsagarservice  har nu besvarats

Socialförvaltningens utredning är undermålig och man har enbart riktat in sig på att kommunen 8ine skal ha obegränsad ledsagarservice
Man redovisar inte hur många kommuninvånare som har insatsen ledsagarservice
Man redovisar inte heller hur många som har insatsen via SoL eller LSS
Man redovisar inte heller hur många ledsagartimmar man har bevilljat
Man har inte heller gjort någon konsekvensbeskrivning av hur det skulle drabba kommunen ekonomiskt om man införde obegränsad ledsagar service
Man har inte heller gjort någon konsekvensbeskrivning hur det berör kommuninvånarna som har ledsagarservice och som är helt beroende av denna insatts för attkunna leva ett fungerande
Man har inte heller redovisat hur många som har överklagat sina beslut och vilka kostnaderna är för kommunen i dessa ärenden med inhyrda jurister
Så hur skall våra folkvalda kunna fatta rättt sorts beslut när dom inte får reda på allt som behövs

Gilla · Reagera · Svara · Redigera · 5 aug kl. 20:01

Det här visar på den negativa inställningen som socialförvaltningen ochsocialnämnder ser på oss med funktionsnedsättningar och stora hjälpbehov

Det här ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige först efter valet      

Så vi vet inte hur det blir förrän eftervalet vilket inte är bra

Man har inte heller tagit hänsyn till att det redan finns flera kommuner som redan har infört obegränsad ledsagarservice

Det övergripande målet för LSS och SoL är att den enskilda funktionshindrade ska få möjlighet att leva som andra i sin ålder, trots funktionshindret. Syftet är alltså att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Genom insatserna ska man förebygga och minska följderna av funktionshindret. Insatser ska grundas på behov som den enskilde själv finner angelägna att få tillgodosedda för att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt, så likt ett liv som andra personer utan funktionshinder i samma ålder i sin omgivning.

Socialtjänstlagen

”5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper

Människor med funktionshinder

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.”

Det här stadgandet är med beaktande av europarätten en rättighetsagstiftning. En rättighet till delaktighet i samhället och att få leva som andra. Det stämmer också med RF 1:2, funktionshinderspolitiken såsom den utformats ända sedan 1989 års handikapputredning, diskrimineringslagen och europarätten.

Art. 26 EU-stadgan (rättighetsstadgan) föreskriver:

”Integrering av personer med funktionshinder

Unionen erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.”

Det är domstolarnas uppgift att säkerställa unionsrättens fulla genomslag. Stadgan har samma rättsliga värde som fördragen, utgör en del av primärrätten och ligger därmed på högsta nivå i den unionsrättsliga normhierarkin (artikel 6 FEU).

Europakonventionen (EKMR) ska tolkas fördragskonformt med andra fördrag som staten ratificerat, bland annat FN:s funktionsrättskonvention, vilket har bekräftats i en rad rättsfall från Europadomstolen.

Det finns dessutom tydliga regler om hur EKMR förhåller sig till andra författningar. 2:19 regeringsformen anger att ingen annan lag eller föreskrift får meddelas i strid mot EKMR och därför kan sådana rättsinstitut som normprövning enligt 11:14 och 12:10 också aktualiseras i förhållande till EKMR.

Europakonventionen

”Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet

1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.”

Och det ska tolkas konformt med bl.a. Funktionsrättskonventionen.

I begreppen ”frihet och personlig säkerhet” ryms allt man kan önska för att kunna leva ett bra liv

De bärande principerna i funktionshinderspolitiken är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet. Fokus görs även på individens egna önskningar och att rättigheterna är individuella. Personen ska kunna styra sin vardag. Lagarna är också utformade efter detta.

 

Medborgarförslag om obegräänsad ledsagarservice

Dagens system för ledsagarservice är inte bara et odemokratiskt system utan det är även mycket kränkandeför den som har behov av denna serviceinsats på grund av en eller flera funktionsnedsättningar

Dagens system där det enbart är en enskild tjänstemans högst personliga inställning  som är helt avgörande om man skall få denna serviceinsats bevilljad över huvud taget

Det är inte bara en grym och omänsklig behandling man utsätts för när man ansöker om denna serviceinsats eftersom man krävs att i detalj beskriva vad man vill ha insatsen till det strider även mot grundlagen:

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Handläggningen strider även mot

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Om då tjänstemanen kommer fram till en annan bbedömmning av hur många ledsagartimmar man kan ha behov av så förhindras man alltså från att kunnavara en fullvärdig medborgare med samma rättigheter som en icke funktionsnedsatt kommuninvånare har rätt tillenligtovan i grundlagen

Att begränsa våra  möjligheter till ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap strider även mot övriga lagar som styr våra möjligheter till ett fungerande liv som alla andra utan en funktionsnedsättning har rätt till

Så här säger socialtjänstlagen:

 • Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
  – ekonomiska och sociala trygghet,
  – jämlikhet i levnadsvillkor,
  – aktiva deltagande i samhällslivet.
  Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
  Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

 

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper

Människor med funktionshinder

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
   Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.
   Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i
första stycket behöver ett sådant boende.

Så här står det i LSS lagen

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Så här står det i konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som gäller i Sverige sedan 2009-01-14

Artikel 1 Syfte

 

Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

 

Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.

Artikel 4 Allmänna åtaganden

 

 1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning. I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:

 

 1. a) att vidta alla ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra åtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i denna konvention,

 

 1. b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning,

 

 1. c) att ta hänsyn till skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i alla riktlinjer och program,

 

 1. d) att avhålla sig från varje handling eller förfarande som är oförenligt med denna konvention och att säkerställa att myndigheter och offentliga institutioner handlar i enlighet med konventionen,

 

 1. e) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att avskaffa diskriminering på grund av funktionsnedsättning från alla personers, organisationers och enskilda företags sida,

Med stöd av ovanstående så hemställer jag attt kommunen med det snaraste inför  obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta kommuninvånare somär i behov av denna serviceisats

 

Kommunen har endast fördelar v att införa obegränsad ledsagarservice och kan till och med  vinna ekonomiska fördelar på grund a införande av obegränsade antal ledsagartimmar

Kommunen kan genom att förändra systemet för ledsagarservicen spara in stora kostnader på den byråkrati som finns inbyggd i det nuvarande systemet

Kommunen slipper att ständigt hålla på och ompröva serviceinsatsen varje år och det följer även kravet på att gynnande beslut inte skall omprövas om det inte har skettt några större förändringar av serviceinsatsen

Så det finns bara vinnare på att förändra  nuvarande serviceinsatser i form av ledsagarservice

 

Svar från socialförvaltningen har nu kommit

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)

Datum Vår beteckning Er beteckning

Stina Forsberg

Socialkontoret

stina.forsberg@upplands-bro.se

2018-04-05 SN 17/0156

Socialnämnden

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Medborgarförslag om obegränsad

ledsagarservice

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget

besvarat i och med socialkontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

 

Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad

ledsagarservice till Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige tog beslut

Datum Vår beteckning 2 (3)

2018-04-05 SN 17/0156

den 30 november 2016 § 130 om att överlämna medborgarförslaget till

Socialnämnden för y PROTOKOLLSUTDRAG 13 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum: 2018-05-24

 

 • 63 Medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice

Dnr SN 17/0156

Beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat i och med socialkontorets tjänsteskrivelse

Sammanfattning

Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i Upplands-Bro kommun. Förslagsställaren anser att dagens system för ledsagarservice är ett odemokratiskt system som kränker den som har behov utav denna serviceinsats, på grund av en eller flera funktionsnedsättningar. Genom att införa obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i kommunen så anser förslagsställaren att kommunen kan vinna ekonomiska fördelar samtidigt som det gynnar den enskilde individen.

Socialkontoret för bland annat fram i sitt svar, att det i förarbetena till socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80 s. 91), anförs att en sammanvägning ska göras av olika omständigheter vid bedömningen av vilken insats som kan komma i fråga, så som den önskade insatsens lämplighet, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. Det finns således inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnader, vilket förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag. Att införa obegränsad ledsagarservice kan även strida mot likställighetsprincipen, 2 kap 2 § kommunallagen.

Beslutsunderlag

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2018

 Bilaga – Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2016 § 130

 Bilaga – medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice den 3 november 2016.               

 

 

 

Skadestånds lagen

Skadestånds lagenSKADESTÅND

I skadeståndslagen (1972:207) trädde tidigare i år en ny bestämmelse i kraft som innebär att det allmänna kan ådra sig skadeståndsskyldighet för överträdelser av rättigheter enligt Europakonventionen.

3 kap. 4 § skadeståndslagen
”/Träder i kraft I:2018-04-01/ Staten eller en kommun ska ersätta
1. personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och skada på grund av att någon kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 §, om skadan uppkommit till följd av att den skadelidandes rättigheter enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har överträtts från statens eller kommunens sida, och
2. annan ideell skada som uppkommit till följd av en sådan rättighetsöverträdelse.”

”Den rätt till skadestånd vid överträdelser av Europakonventionens rättigheter som har utvecklats i svensk rättspraxis, och som nu föreslås bli kodifierad genom lagstiftning, har sin grund i konventionens krav på varje konventionsstat att tillhandahålla effektiva rättsmedel i fråga om överträdelser av de rättigheter som finns i konventionen.” (Prop. 2017/18:7)

Enligt artikel 4 i Europakonventionen gäller att ”Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.” T.ex. anhöriga och vänner till funktionshindrade som fått sin assistans indragen av försäkringskassan och som tvingats ta över assistansen.

Enligt artikel 5 gäller att ”Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.”

I 2 kap. 19 § regeringsformen stadgas att ”Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).”

Europakonventionen är svenska lag och ska tolkas fördragskonformt med andra fördrag som staten ratificerat, bland annat FN:s funktionsrättskonvention, vilket har bekräftats i en rad rättsfall från Europadomstolen.

När det är staten (Försäkringskassan) som diskriminerar kan man vända sig till JK som reglerar skadeståndskrav mot staten

Torbjörn Öhman

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
 ekonomiska och sociala trygghet

Så står det i dom första raderna i socialtjänstlagen men det är inget som kommunerna bryr sig om  och såhär lyder hela första paragrafen i sin helhet

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
– ekonomiska och sociala trygghet,
– jämlikhet i levnadsvillkor,
– aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande.

Med barn avses varje människa under 18 år. Lag (2012:776).

3 § Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Det står alltså jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet men hur många av oss med stora hjälpbehov får den nödvändiga insatserna för att vi skall komma upp i det som står i lagen

Man förnekar oss att kunna vara aktiva i samhällslivet genom sina begränsningar av den nödvändiga hjälpen man kan behöva för att kunna vara en aktiv kommuninvånare

Och som vanligt så bryr sig rättssystemet sig inte om  vad som står i lagen när dom stödjer kommunernas begränsning av våra möjlikheter till det aktiva livet

Akuten i stället för personlig assistans

Akuten i stället för personlig assistans

54 åriga Beate Blummel tvingas av Knivsta kommun till ett liv i förnedring och förtryck för att hon råkade ut för en trafikolycka 1997 och ffick då mycket allvarliga skallskador samt en del andra funktionsnedsättningar som gör att hon har ett mycket stort behov av hjälp och stöd under hela sin vakna tid

Men kommunens biståndsbedömmare anser attt det räcker med 3,5 timmar om dagen för att Beate skall kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning somlagen föreskriver att hon har rätt till

Om Beate anser att hon har behov av mera hjälp för sina grundläggande behov så anser biståndsbedömmaren atthon får vända sig till sjukvården och akuten på Ackademiska sjukhuset för att få sina grundläggande behov tillgodosedda trots att det är kommunen som har det yttersta ansvaret för sina invånare så att dom inte lider nöd

Anledningen till kommunens handlande beror på att biståndsbedömmaren ingte förstår vad den mycket stora skallskadan har ställt till med

Beate lider i dag av en mycket stor hjärntrötthet som utmynnar i att vid för mycket syn och hörseintryck så stänger hennes hjärna av och hon faller ner i medvetslöshet och blir liggande en kortare eler längre tid beroende på hur fort hjärnan åtehämtar sig efter kortslutningen

Biståndsbedömmaren anser att det räcker med dom olika tekniska hjälpmedel hon har fått men på grund av sin hjärnskada så är det inte alltid så att hjärnan kopplar ihop med vad hjälpmedlen skal användas till och hur man använder dessa

Biståndsbedömmaren anser också att hon skall flytta in i centralorten trots att det var för att få leva ettt fungerande liv utan en massa störande moment som hon flyttade ut till landet med en mycket lugn miljö så att hon slipper alla onödiga syn och hörselintryck som stör hennes hjärna helt i onödan

Beate hade personlig assistans med ett mycket stort antal timmar och vissa tider dubbelassistans i 16 år men seda kom försäkringskassanhelt plötsligt framtill att hon intehade behov av personlig assistansersättning längre och hänvisade ärenmdet tillKnivsta kommun som gav henne enbart hemtjänst i assistansliknande form med 8,5 timmar om dygnet men sedan vid omprövningen 2018 så kom kummunen fram till att det räcker med 3,5 timmar trots ett försämrat hälsoläge Beeate får även rätt till 20 timmars ledsagning i månaden förr sina behov utanför bostaden

Dom bevilljade 3,5 timmar om dagen skall räcka till att få komma upp och på kvällen lägga sig domskall även räcka till förmatlagning och alla andra hushållsgöremål samt den personliga hygienen så det gäller att vara extremt snabb vid dom olika hjälpbehoven

Byråkraternas högborg finns i stockholms läns landsting där man inte bryr sig om den enskillde indiividen

Byråkraternas högborg finns   i stockholms läns landsting där man inte bryr sig om den enskillde indiividen

Jag har en hörselnedsättning och är samtidigt blind och rullstolsburen så jag måste alltid ha hjälp av en annan person som kör mig i permobilen

Problemet jag har är att jag och ledsagaren har myckett svårt att kommunicera när vi äär ute och rör på oss så jaghar ett behov av ett interkomsystem för att kunna ha en fungerande kommunikation

Jag sitter i stolen och ledsagaren går rakt bakom mig och kör stolen

Jag är uträdd av hörsehabliteringen på Rosenlund i stockholm som är till för att lösa sådana här problem men eftersom det inte ingår i det upphandlade sortimentet så vägra dom mig att få den nödvändiga hjälpen fast dom mycket väl kan skriva ut det som enskillt hjälpmedel men dom hänvisar mig till arbetsterapin som ingte får förskriva det enlig Komsyn i stockholm

Kom syn själva vägra också att förskriva det nödvändiga hjälpmedlet jag har behov av och dom hänvisar till att jag först måste gå via en logoped men för att kunna komma till en logoped så måste jag först besöka en husläkare för att få en remiss till en logoped som skall utreda behovet som redan är uträtt

Att det enbart handlar om ett hörselproblem bryr sig inte byråkraterna sig om

Skäliga levnadsvillkor för funktionsnedsatta står i strid mot lag

Skäliga levnadsvillkor för funktionsnedsatta står i strid mot lag

När kommunerna vägrar insatser via LSS så hänvisas man till den kommunala hemtjänsten och besluten fattas enligt socialtjänstlagen och biståndsparagrafen men man tar inte hänsyn till kapitel 5 i SoL om särskilda bestämelser för visssa grupper där det mycket klart framgår att funktionsnedsatta har rätt att erhåla den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning

Så man kan inte hänvisa till skäliga levnadsvillkor när det gäller hjälpinsatser för funktionsnedsatta eftersom detta står i strid mot socialtjänstlagen kapitel5 och sveriges grundlag kapitel 1 och 2 samt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD) samt europakonventionen om mänskliga rättigheter

Att vårt rättssystem godkänner denna mycket märkliga behandlingen av funktionsnedsatta visar på den grundsynsamhället har på personer med funktionsnedsättningar

Val med förhinder

Val med förhinder

Hur skall man kunna engagera sig politiskt när våra kommunala biståndsbedömmare låser in oss i våra bostäder enbart på grund av att vi har funktionsnedsättning som gör att vi måste få hjälp för attt kunna lämna våra bostäder

Att engagera sig i politiken och andra föreningsaktiviteter är skyddade enligt sveriges grundlag men det struntar biståndsbedömmarna i när dom begränsar vår rörelsefrihet genom sina beslut

Det värsta är att våra politiker står bredvid och inte agerar så att vi får våra grundlagsskyddade rättigheter tillgodosedda och samtidigt så klagar dom på att folk inte vill engagera sig politiskt

Varför granskas inte det mycket stora lagtrotset inom förvaltningsrättsystemet

Varför granskas inte det mycket stora lagtrotset inom förvaltningsrättsystemet

Våra lagarsäger mycket tydligt att funktionsnedsatta har rätt att leva som andra utan en funktionsnedsättning och erhålla den nödvändiga hjälpen man har behov av på grund av sina funktionsnedsättningar

Trots detta så tillåter våra förvaltningsrätter att våra kommunala tjänstemän fattar beslut som helt förhindrar oss från att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning

Man tillåter att kommunerna frihetsberövar funktionsnedsatta på grund av att man har behov av hjälp för att komma utanför bostaden och kunnavara aktiv för att kunna nyttja sina grundlagsskyddade rättigheter

Man tillåter även våra kommuner att förtrycka och förnedra oss genom att man tvingar oss attt leva i vår egen avföring

Det är mycket märkligt att ingen verkar vara intresserade av hur vi funktionsnedsatta får leva i ett land som kallar sig för en rättsstat och att man anser alla vara lika mycket värdahar samma rättigheter skall gälla

FÖRSÄKRINGSKASSANS MEDICINSKA RÅDGIVARES UTSAGOR KAN DOMSTOLAR INTE GODTA

FÖRSÄKRINGSKASSANS MEDICINSKA RÅDGIVARES UTSAGOR KAN DOMSTOLAR INTE GODTA

Det finns tydliga regler om hur Europakonventionen (EKMR) förhåller sig till andra författningar. 2:19 regeringsformen anger att ingen annan lag eller föreskrift får meddelas i strid mot EKMR och därför kan sådana rättsinstitut som normprövning enligt 11:14 och 12:10 också aktualiseras i förhållande till EKMR.

Av det följer att man heller inte får tillämpa lagar eller föreskrifter på ett sådant sätt att det strider mot EKMR.

Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995, är styrande och både EU och Sverige är skyldiga att följa den.

– Den svenska ordningen får åsidosättas eller modifieras så att den blir förenlig med Europakonventionen (EKMR).
– Situationen är annorlunda i förhållande till unionsrätten, där det är domstolarnas uppgift att säkerställa unionsrättens fulla genomslag.
– Dessa två instrument är två parallellt löpande instrument för rättighetsskydd.
– Sverige är skyldig att iaktta de krav som följer av båda dessa instrument och använda det som ger det mest långtgående skyddet för våra rättigheter.

Rättsstatsprincipen är en del av skyddet för våra rättigheter.

Att försäkringskassan får använda egna läkare som står helt utanför lagen och får göra vad de vill
utan att riskera något inskränker enskildas rättigheter och strider mot rättsstatsprincipen.

De har bara andra läkares intyg och utlåtanden och våra journaler. Att basera sina bedömningar på bara detta utan att träffa oss och göra en klinisk undersökning leder garanterat till felaktiga bedömningar.

Skulle försäkringskassans medicinska rådgivare stå under Socialstyrelsens tillsyn skulle de göra helt annorlunda bedömningar.

Uppdrag granskning i SVT1 tog i ett program upp försäkringsbolagens hantering av nackskadade 2006-01-31. Dr Bengt H Johansson, som var ordförande i Försäkringsmedicinska Kollegiet, sade i programmet angående försäkringsläkare följande:

”Rent principiellt kan de här läkarna ljuga, förvränga, förvanska ett förhållande under täckmantel av att vara läkare då, professor, docent eller något sådant. Om det nu skulle vara så illa att man gör detta, så finns det ingen möjlighet att kunna prova hur sakliga och korrekta de verkligen har varit. Att den här kontrollfunktionen inte fungerar är mycket allvarligt.”

Läkaryrket är upplagt för att man ska träffa patienten. Därför är en klinisk undersökning helt avgörande och har ett mycket högre bevisvärde.

De medicinska rådgivarna har bara intygsskrivande läkares intyg och utlåtanden och den enskildes journaler. Något underlag för annan bedömning än de som framförs i intygen finns aldrig.

”- Den rådande hanteringen är den ekonomiskt mest billiga.

– Någon utbildning att göra bedömningar på skriftligt underlag förekommer inte i professionen, liksom att det inte finns någon särskild specialitet för densamma.

– Det går inte att göra försäkringsmedicinska bedömningar utan att träffa patienten.

– Att basera en bedömning på journaler leder nästan garanterat till en felaktig bedömning.

– Försäkringsläkare är inte underställda Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet och vederbörande är fri att ha vilken uppfattning som helst utan ansvar i egenskap av att vara legitimerad. Formellt sett är denne person då ej läkare (begreppet läkare är en yrkesskyddad titel förknippad med ansvar under Socialstyrelsen) utan medicinsk rådgivare.

– Vid personlig undersökning kan läkaren, förutom att ställa kompletterande frågor, även snabbt göra en bedömning av funktionsnedsättning och invaliditetsgrad genom att iaktta felaktiga rörelsemönster liksom att man får ett gott underlag för trovärdigheten. Uttrycket att ”en bild säger mer än tusen ord” har här sin relevans. Att kompensera detta genom att läsa journaler leder nästan garanterat till en felaktig bedömning.

Källa: Bengt H Johansson, Tomas Timander, Jonas Dencker. Läkarjournaler bör inte ligga till grund för rättstillämpning. ADVOKATEN nr4, 2001. Samtliga är läkare från Försäkringsmedicinska kollegiet. Jonas Dencker har varit professor och sakkunnig i Försäkringsöverdomstolen i 15 år.

I många länder, däribland USA, godtas inte utlåtanden som bara är baserade på andra läkares intyg i rättsliga sammanhang. De medicinska rådgivarnas utlåtande är bara andrahandsuppgifter med lågt bevisvärde. Rådgivarnas arbete ska egentligen bestå i att förklara intygen för handläggarna så att de förstår och kan fatta beslut.

Domstolarna kan inte acceptera ett sådant system och måste bortse från försäkringskassans läkares utsagor.

Jag kan inte tänka mig att varken Europadomstolen eller EU-domstolen skulle acceptera ett sådant system där domstolsprocessen styrs av ”outlawläkare” som är yrkeslögnare.

Försäkringskassans medicinska rådgivare utgör ett allvarligt hot mot rättssäkerheten.

Detta gäller inte enbart socialförsäkringsmålen utan även socialmålen då försäkringskassans bedömningar ofta styr kommunernas bedömningar när det t.ex. gäller personlig assistans.

Torbjörn Öhman