Biståndsbedömarnas Undermåliga utredningar samt avsaknad av konsekvensbeskrivningar

Biståndsbedömarnas Undermåliga utredningar samt avsaknad av konsekvensbeskrivningar

När man läser beslut omhjälpinsatser för funktionsnedsatta personer så slås man av hur undermåliga utredningarna är
Det saknas redovissningar av hur man har kommit fram till antalet hjälptimmar och vilka konsekvenserna blir för den hjälpbehövande när man inte får den sökta insatsen
Man talar gärna om att det går att lösa på annat sätt när man nekar hjälpinsatser men man talar inte om på vilket sätt detgår att lösa och vilken somskall utföra hjälpen
Det senaste är att man skriver attdet går att lösa med rehabliteringsstödjande insatser men vad dessa insatser är talar man inte om och har man den utbildning som krävs för atttavgöra om det går attrrehablitera bort hjälpinsatsen

Vi kräver att man öppet redovisar hur man har kommitfram till sitt beslut om den sökta insatsen inte skall beviljas samt om hur man har kommit fram till antalet hjälptimmar
Vi kräver en öppen redovisning omvarför man inte ser till hela lagstiftningen som finns för personer med funktionsnedsättning när man gör sin bedömning av sökta hjälpinsatser

Vi kräver även att man redovisar hela den samlade lagstiftningen somfinns för atttfunktionsnedsatta personer skall få möjlighet att leva etttfungerande socialt liv i full samhälsgemenskap precis som lagarna föreskriver attt man har rätt tilVi kräver även att man respekterar våra mänskliga rättigheter fullt ut och inte fråntar oss våra demokratiska rättigheter eller delar avvårt medborgarskap

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

En personlig syn på hemtjänsten

En personlig syn på hemtjänsten

Hemtjänst får vare sig utbildning eller tid för att kunna göra ett bra jobb. Och jag har blivit väldigt traumatiserad av att det alltid är tidsbrist och räkna med magi och en hel ström av olika personer som inte kan något, inte förstår något, inte kan svenskt teckenspråk och inte ens är lämpliga att jobba med mig. Jag har uttryckt det som att jag tvingas visa upp mig naken på samma sätt som om jag hade legat på gatan utanför, med en massa folk som går förbi och glor. Jag utsätts för funkofobi och en massa olika typer av våld, ffa att nekas mat, vatten, hygien, kläder etc pga att stadsdelsförvaltning har gett order om att hemtjänst inte får ge mig det. Tidigare hemtjänst har sagt att jag inte får välja vem som ska vara hos mig, och envisats med att skicka folk som var jävliga mot mig.

Hemtjänsten har slarvat bort och haft sönder mina saker väldigt ofta pga stress och att de inte bryr sig om att vara försiktiga och hålla ordning. Jag blir väldigt ledsen när de förstör mina saker och jag känner att jag inte får ha fina saker utan måste ha allt i rostfritt stål som om jag bodde på institution. Jag vill ha vackra glasföremål, vacker keramik, saker som är en fröjd att ta i och se på. Det är en viktig del av livskvalitet för mig.

Jag får ingen ersättning för allt de slarvar bort och tar sönder. Jag orkar inte leta reda på ersättnibgssak, köpa den, redovisa kvittot och hålla på och bråka med hemtjänstens chef om ersättning för det. Många saker är unika och går inte ens att ersätta.

Det jag kan ersätta blir väldigt dyrt i längden, eftersom de fortfarande inte har koll på någonting, slarvar bort och tar sönder pga att de inte har tid och möjlighet att bry sig om att vara rädd om sakerna och hålla ordning och rengöra och tvätta direkt när det blir smutsigt. Och saknar kunskap om hur en gör för att vårda mina saker

Nuvarande hemtjänst vägrar lära sig använda liften, vilket innebär en massa extra ansträngning för mig och att hen vägrar rätta till madrasserna och fixa iordning och rengöra sängen. De envisas med att jag måste vara kvar i sängen eller kunna sköta liften helt själv, vilket är omöjligt pga att
1) liften är konstruerad för att någon annan ska sköta den
2) hade jag varit så pigg och frisk att jag hade kunnat sköta den åt dem, hade jag inte behövt liften

Jag behöver folk som har en kompetens och en attityd som underlättar mitt liv och sparar min minimala energi, inte motsatsen.

Jag blir dagligen utsatt för spydigheter, passiv-aggressiva uttalanden om min förmåga som visar hur okunnig personen är trots att jag hundratals gånger har tvingats förklara en massa saker för hen och jag blir så utmattad av det! Det går ju inte ens in, det jag sagt. Jag orkar inte med mer förklara och försvara mig. Någon annan måste skriva ihop allt och se till att personalen har pluggat på innan de kommer till mig

Skribenten vill vara anonym

En åldersriks funderingar och synpunkter över dagens samhälle

En åldersriks funderingar och synpunkter över dagens samhälle

Varje år kommer det nya propåer och nya regler som beskär människors med olika, förvärvade eller medfödda handikapp, möjligheter att leva ett så drägligt liv det är möjligt.
Regler och indragna möjligheter som gör de redan svåra livsbetingelserna ännu svårare. Jag skulle vilja säga att det inte sällan gränsar till omänsklig tortyr för de drabbade.
Det är märkligt att politiskt valda personer och de myndighetspersoner som bestämmer reglerna och utför dessa omänskliga handlingar mot hjälplösa medborgare, inte kan ställas till svars och lagföras på grund av politiska regler.
Sjuka och handikappade som hindras från att kunna ta del av befintliga möjligheter till adekvat hjälp och lindring, som skulle göra deras liv drägligare och mindre svårt att stå ut med, förmenas dem.
Ofta med stort lidande, ibland gränsande till tortyr för dem.
Dessa politiker och tjänstemän, oftast utan någon medicinsk utbildning, sätter sig över och kasserar läkarnas ordinationer och medicinska utlåtande utan vidare.
Med katastrofala konsekvenser för patienterna.
Det är häpnadsväckande att detta kan få ske år efter år!
Att man blundar för den krassa verkligheten att det lagligen, på grund av ”ekonomiska orsaker”,
pågår en tortyr av sjuka, handikappade och pensionerade invånare i detta land.
För så tycks ju den hemska sanningen vara.

Marianne Hansson

Vart finns ni orädda jurister som verkligen törs ta upp kampen för vår rätt till ett fungerande liv

Vart finns ni orädda jurister som verkligen törs ta upp kampen för vår rätt till ett fungerande liv
Vart finns ni orädda jurister som verkligen törs använda er av hela lagstiftningen för att vi funktionsnedsatta skall få leva ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap utifrån våra egna förutsättningar
Jurrister av i dag törs inte använda sig av varken sveriges grundlag eller europakonventionen eller hela socialtjänstlagen eller LSS samt övriga lagar för att vi skall få den lagliga rätten till det fungerande sociala livet som vi har rätt till
Det finns ingen lag som ger myndigheterna rätten att begränsa våra liv men trots detta så tvingas vi till husarest och ett liv i fullständig förnedring när man från biståndsbedömarnas sida anser att det är acceptabelt att man uträttar sina naturbehov i sina kläder och sedan sitta eller ligga i desa långa tider
Att juristerna inte törs ta upp kampen för vår rätt med hjälp av hela lagstiftningen till det fungerande livet är för mig en gåta men efter vad jag har lyckats få fram beror det hela på att juristerna inte törs ta den verkliga kampen beror på att man är rädd för att inte få några uppdrag om man är allt för påstridig och nyttjar hela lagstiftningen och ser till helheten av dom faktiska hjälpbehoven vi har som enskilda indivvider
Man saknar också en konsekvensbeskrivning av vad som händer när man inte får den nödvändiga hjälpen
Varför juristerna inte skriver någon konsekvensbeskrivning gör att juristerna i förvaltningsrätterna samt nämndemänen inte kan fatta rätt beslut

Tack för 2019 så syns vi 2020

Nu tackar jag för det gångna året med den här låten och hoppas på att vi blir en lika stark medborgarättsrörelse som fanns när den här låtenskrevs

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Du skriver under i rubriken vi stödjer kampen
På vår hemsida mffmr.se

Lagtrotset tillåts breda ut sig

Lagtrotset tillåts breda ut sig

Kommunerna tillåts att trotsa lagen och inte se till att fattade beslut om insatser för funktionsnedsatta verkställs inom rätt tid
Kommunerna slipper undan med sanktioner då IVO gärna väntar längre än vad lagen föreskriver och dom som har behovav insatsen får lida detta är inget annat än både grym och omänsklig behandling samt psykisk tortyr som även det är förbjudet enligt lag men som varken kommunerna eller rättsväsendet bryr sig om
Så det är visar på hur makten ser påoss med olika hjälpbehovpå grund av våra funktionsnedsättningar

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7376077

Nu är år 2019 snart slut och vi kan konstatera att året är ett av dom värsta för funktionsnedsatta med stora hjälpbehov

Nu är år 2019 snart slut och vi kan konstatera att året är ett av dom värsta för funktionsnedsatta med stora hjälpbehov

Under det gångna året har vi sättt allt flera märkliga ställningstagande från byråkraterna och folkvaldas sida för att kunna försvåra livet för oss med stora hjälpbehov på grund avvåra funktionsnedsättningar
Makten vet inga gränser för att kunna begränsa våra demokratiska rätrtigheter och vara den samhällsengagerande samhällsmedborgaren där vi fritt kan deltaga i olika aktioner och demonstrationer för att genomdriva den nödvändiga samhällsförändringen somär absolut nödvändig om vi funktionsnedsatta med stora hjälpbehov skallfå leva ettfullt fungrande socialt liv utifrån våra egna föutsättningar
Att man fråntar oss våra grundslagskyddade rättigheter och stopparvår rätt till yttrandefriheten är mycket oroväckande utveckling

För att kunna stoppa dessa övergrepppå oss så måste vi se till att funktionsrättskonventionenomedelbart skrivs in i vår svenska författning precis somman har förbundit sig att göra men vägrar konsekvent atttgöra det trots den mycket kraftiga kritiken från världsamfundets sida

För attt vi skall kunna genomdriva dnna nödvändig förändringen inebär attvi alla samlas under denna viktiga sak och att man mangrant från både funktionshinderorganisationerna och pensionärsorganisationerna uppmanarsamtliga medlemar som har möjlighettill attsamlas utanför riksdagen på torsdagarna mellan 13.00-14.00 för att kraftigt kräva attfunktionsrättskoonventionen blir inskriven i vår Svenska författning precis som man harförbunditsigattgöra och som man uhargjortmed barnkonventionen

Stort tack till er alla som under det gångna året har stöt vår kamp för att funktionsrättskonventionen skallskrivas in i vår svenska författning
Har ni ännu inte skrivit under vår namninsamlig så passa på att göra det nu ni hittar den under rubriken VI STÖDJER KAMPEN på vår hemsida
Så min förhoppning är attvi alla träffas på barikaderna och verkligen visar på att även vi vill kunna leva våra liv utifrån våra egna förutsättningar utan att byråkraterna och folkvalda lägger sig i våra liv och hur vi lever dom

Så vises väl den 16 Januari utanför riksdagen klockan 13.00 och för kampen framåt lite till
Den som känner för det kan efter aktionen gå in och följa debatterna i riksdagen som sker på torsdagarna så ni kan även där visa på attvi finns ochvill vara delaktiga i samhällsgemenskapen
Sköt nu om er så att ni orkar vara med i den viktiga kampen för vår rätt till ett fungerande liv i full social gemenskap precis som vi har rätt till

Brottsbalken kapitel 4 omfattar inte funktionsnedsatta personer

Brottsbalken kapitel 4 omfattar inte funktionsnedsatta personer

I brottsbalken kapitel 4 står det så här om frihetsberövande
Olaga frihetsberövande
Ett brott som innebär att någon för bort, spärrar in eller på annat sätt berövar en annan person friheten.

Har man en funktionsnedsättning som gör att man alltid måste få praktisk hjälp av andra personer för att kunna förfflytta sig över huvud taget så omfattas man inte av brottsbalken tydligen eftersom man från maktens sida anser att hjälp med förflyttning inte är ettt grundläggande behov
Så har man en funktionsnedsättning som gör dethelt omöjligt att självständigt kunna förflytta sig från en plats till enannan plats så omfattas man inte av brottsbalken om olaga frihetsberövande även om efekten blir att man är frihetsberövad i praktiken och tvingas att sitta eller ligga på den plats man blir placerad av andra
Som både blind och rullstolsburen är man lika hjälplös som spädbarnet i sin barnvagn när det gäller attt kunna förflytta sig men ändå så är det tillåtet i dagens sverige att inte ge den som sitter i rullstolen någon som helst hjälp vid samtliga förflyttningar utan den rullstolsburne skall sitta på den plats där andra placerar en och där skall man invänta hjälp för att komma någonstans i praktiken inebär detta att man anser att funktionsnedsatta med förflyttningshjälp inte har rätt till livet
Utan man skal tydligen enbart sitta och invänta liemanens ankomst
Att det är helt förbjudet att frihetsberöva en person enbart på grund av funktionsnedsättning är inget som makten bryr sig om i sverige som påstår att alla människor har samma värde och sammma rätt

Det gryma landet sverige

Det gryma landet sverige

Två helt olika beslut på exakt samma underlag

Två helt olika bedömningar görs av två olika biståndsbedömare på exakt samma underlag för att kunna fatta beslut på hur stora hjälpinsatser man skall få på grund av funktionsnedsättningen
Den ena kommer fram till att man har hjälpbbehov hela sin vakna ti för att kuna leva ett värdigt liv medans den anra kommer fram till attt det räcker med 3 timar och 20 minuter om dagen för att täcka upp alla behov av hjälp
Den första biståndsbedömare har tagit hänsyn till hela lagstiftningen som gäler för hjälp åt funktionsnedsatta medans den andra enbart har tagit hänsyntill biståndsparagrafen i socialtjänstlagen och struntar fullständigt i övriga lagar
Det visar på att vi lever i ett rättslöst samhälle somfunktionsnedsatta med stora hjälpbehov

Så här står det i europeiska komventionen om mänskliga rättigheter som är en del av sveriges lagar
Artikel 3 – Förbud mot tortyr
Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.
Så här står det i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD)
1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

  1. Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva lagstiftnings-, administrativa, rättsliga och andra åtgärder för att förhindra att personer med funktionsnedsättning, lika litet som andra personer, utsätts för tortyr eller grym,
    omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
    Så här skriver myndigheten för delaktighet om konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Nu är det bara några dagar kvar till julafton

Nu är det bara några dagar kvar till julafton

Julen skall vara den stora gemenskapshelgen där man får träffa nära och kära och känna glädje men för väldigtmånga personer med olika funktionsnedsättningar så kan denna högtid bli tvärt om det kan bli som så att man i stället för glädje känner en stor sorg
Många tvingas till ensamhet av våra byråkrater somnekar de den nödvändiga hjälpen man måste ha för att kunna lämna sin bostad men vad byråkraterna som avslår den nödvändiga hjälpen inte tycks förstå att man begår lagbrott när man nekar funktionsnedsatta den nödvändiga hjälpen och detta är inget annat än olaga frihetsberövande och är straffbart man gör sig även skyldig till brott mot europakonventionen artikel3 där det står att ingen får utsättas för grym och omänsklig behandling samt fysisk eller psykisk tortyr så våra byråkrater borde anmälas för dessa brott och det är den enskilde tjänstemanen som skriver under besluten om nekad hjälp man måste anmäla för dessa lagbrott
Men min förhoppning är att ni alla komer att fåen underbar julhelg i nära och käras gemenskap och verkligen få känna mycket glädje
Så nu önskar jag er alla en riktig GOD JUL och ni får sköta om er ordentligt