LSS lagen strider mot våra mänskliga rättigheter

LSS lagen strider mot våra mänskliga rättigheter

 

Lagen om stöd och service åt VISSA funktionsnedsatta(LSS) står helt i strid gentemot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

CRPD står helt över vår nationella lagstiftning vilket betyder attt alla våra nationella lagar skall stämma helt överäns gentemot CRPD och dess olika artiklar

Men då LSS enbart omfattar VISSA funktionsnedsatta personer så stämmer den inte överäns med CRPD som inte har några somhelst begränsningar i vare sig ålder elller så kallade grundläggande behov samt inga diagnoskrav för att ha rätttt till den nödvändiga hjälpen mankan ha behov av för att kunna leva på jämlika villkor son befolkningen utan funktionsnedsättningar

LSS uppfyller inte kraven på allas lika värde och allas lika rättt och måste därför helt skrivas om så att den omfattar samtliga funktionsnedsatta personer utan åtskillnad för att den skall stämma öveäns med CRPD fullt utVi måste nu bestämma oss för om vagd som verkligen skall råda är det LSS som skall vara allenarådande eller skall vi helt rätta osss efter CRPD som vi dock har förbundit oss att efterleva fullt ut när vi 2007 undertecknade CRPD och ratificerade den 2008 och som både regeringen och riksdagen säger att CRPD gäller fullt ut sedan 2009-01-14 men våra myndigheter verkar ha en helt annan uppfattning vilket gör att vi inte får våra mänskliga rättigheter tillgodosedda

Myndigheterna hänvisar till attt CRPD inte är inskriven i vår nationella lagstiftning och saknar därför betydelse i besluten om våra olika hjälpbehov vi har på grund av våra olika funktionsnedsättningar

 

 

 

Ingen gillar instutionsboenden men ändå så skall äldre funktionsnedsatta tvingas dit

 

 

Ingen gillar instutionsboenden men ändå så skall äldre funktionsnedsatta tvingas dit

 

Inomfunktionshindervärlden så talar man bara om personer i yrkesverksam ålder och barnen men varför nämner man aldrig oss som har kommit upp i pensionsåldern

Är vi som har paserat arbetslivet inget värde eller vad beror denna åldersdiskriminering på från funktionshindervärlden

Funktionshinder organisationerna säger sig slåsss för attt funktionsnedsatta inte åter skall tvingas inpå instutionsboenden men samtidigt så accepterar man attt vi äldre skallbo på instutionsboenden för våra äldreboenden är inget annat än instutionsboenden man har bara bytt namn på dom

Så varför skall vi behöva leva ett liv som ni själva inte vill leva förstår inte varför vi äldre inte skall ha rätt till ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap precis som hela denövriga befolkningen har rätt till

Vi måste få ett slut på denna åldersdiskriminering av oss som har kommit upp i pensionärsåldern och har en funktionsnedsättning Vi måste fåvår självklarar rätt till ett fungerande liv utan förtryck och förnedring som sker i dag i stor skala

I dagsläget så fråntas man allt vad en värdig ålderdom skall vara man får inte bestämma över vad man skall äta och när man skall gå up eller gå och lägga sig man får inte heller själv bestäma om man vill gåut och äta en bit mat i goda vänners lag om man har behov av förflyttningshjälpp

Man fråntas allt vad självbestämmande heter bara för att man är äldre med funktionsnedsättning men kom ihåg att ni alla kommer att bli äldre en dag

Alla måste tala klarspråk över hur man vill att vi äldre med funktionsnedsättningar skall leva våra liv skall vi själva välja att avsluta våra liv på grund av den fysiska och psykiska misshanden vi dagligen utsätts för av våra makthavare och andra

Man måste berätta i klartext vad vi har att förvänta oss av samhället i form av praktisk hjälp på grund av våra funktionsnedsättningar så att vi själva får välja hur våra liv skall fungera eller om vi skall avsluta dom

 

Sven Aivert

Ropen skalla mänskliga rättigheter åt alla

Ropen skalla mänskliga rättigheter åt alla

 

Så här skriver myndigheten för delaktighet

 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen är antagen och gäller i Sverige sedan 2009. Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar.

Vi kan dock konstatera att man från myndighetshåll fullständig struntar i detta eftersom konventionen inte implementeras i den svenska lagstiftningen trots krafig kritik från FN

 

Så här skriver FN till Sverige när det gäller att införa konventionen i den svenska lagstiftningen

 

Kommittén uttrycker oro över att konventionen inte har in­förlivats i svensk lagstiftning och att tolkningen av den därmed överlåts till myndigheter och domstolar.

 

Konventionens artiklar kan alltså inte tjäna som vägledning för domstolens avgöranden eftersom de inte uttryckligen skrivits om till text i nationell lagstiftning

 

Det finns en allvarlig skillnad mellan konventionsstatens

politik och kommunernas politik när det gäller att genom­föra konventionen. Denna oro har också tagits upp i den of­ficiella kommunikationen mellan konventionsstaten och kommittén med avseende på det enskilda klagomålet

No 3/2011 H.M. v Sweden.

 

Kommittén yrkar på att konventionsstaten ska säkerställa att konventionen inkorporeras på riktigt sätt till svensk rätt så att den kan bli tillämplig som svensk lag.

 

 

Tjänstemän utan formell läkarutbildning vet bättre än utbildade läkare

Tjänstemän utan formell läkarutbildning vet bättre än utbildade läkare

 

Kommunala tjänstemän utan formell läkarutbildning eller annan sjukvårdsutbildning anser sig veta bättre än vad professionen inom dom olika verksamheterna vet

Det märks särskillt när man har kommit upp i åren men ändå inte har uppnått pensionsåldernan65 år och man ansöker om insatser via LSS lagen på grund av att man råkarha fått en eller flera funktionsnedsättningar då spelar det ingen roll vad läkarvetenskapen eller andra professioner inom sjukvårdsapparaten anser för dom kommunala tjänstemännen vet alltid bättre

Våra förvaltningsdomstolar stödjer dessutomdena rättsvidriga behandlingen vi utsätts för och går i dom allra flesta fallen helt på vad kommunala tjänstemänen anser även om det går emot gällande lagstiftning och dess intentioner och på detta sättet utsätts vi som enskilda med hjälpbehov för grym och omänsklig behandling samt både fysisk och psykisk tortyrb trots att det står i strid mot både vår grundlag och eururopakonventionen samt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer

 

Efter behag

 

Efter behag

Djur i bur behandlar man efter eget gottfinnande men förhoppningsvis på ett för djuren respektabelt sätt man ger dom mat och vatten samt håller rent och snyggt i buren och gör man inte det så kan man dömmas i domstol och bli fråntagen sina djur

Men när det gäller funktionsnedsatta med stora hjälpbehov så är det inte alls så noga med respekten för sin medmänniska den kan man behandla helt efter eget gottfinnande och förnedra och förtrycka så mycket man vill man behöver inte ens se till attt hålla rent och snyggt och man kan med gott samvete låta sin medmänniska leva i sin egen avföring kortare eller längre tid och man behöver inte ens se till att medmänniskan kan komma någonstans om man inte själv är kapabel attt förflytta sig man får helt enkelt finna sig attt sitta eller ligga där andra finner det vara en bra plats för denna medmänniska

Man kan inte ens dömmas i domstol för den mycket grymma och förnedrande behandlingen man utsätter sin medmänniska för utan man får i stället beröm för sina förnedrande handlingar av våra förvvaltningsdomstolar och våra folkvalda politiker

Är det verkligen ett sådant samhälle vi vill ha där all respekt för sina medmänniskors väl och ve saknar betydelse

 

 

 

 

Sveriges kommundirektörer ochSocialchefer förstör våra liv

Sveriges kommundirektörer ochSocialchefer förstör våra liv

 

Sveriges kommundirektörer samt socialcheferna är dom högsta tjänstemännen i kommunen över hur övrig personal i socialförvaltningen agerar i funktionshinderomsorgen

Dessa personer påstår hela tiden att man minsam följer bara lagarna men dom talar inte om villka lagar dom följer för faktum det finns ingen lag som säger att funktionsnedsatta skall leva ett sämre liv än övriga kommuninvånare utan en funktionsnedsättning

Lagarna säger att man har rätt till den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning men ändå så gör man allt man kan komma på för att förhindra oss funktionsnedsatta att kunna leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

Man fråntar oss grundlagsskyddade rättigheter när man begränsar oss våra möjligheter till att kunna lämna våra bostäder i den omfattningvi själva anser oss vara i behov av

När man begränsar våra möjligheter till attt lämna våra bostäder så är det inget annat än olaga frihetsberövande enlig brottsbalkens regler

Man begår även mycket klara brott mot koonventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta vilket är ett klart brott mot folkrätten

 

Man begår även brott mot europakonventionen när man nekar oss våra möjligheter till det fungerande livet i full samhällsgemenskap

I europakonventionen står det att det är förbjudet att utsätta personer för grym och omänsklig behandling samt fysisk och psykisk tortyr men det är precis det man gör när man nekar oss vår rätt till det fungerande livet i full frihet så att vi kan träffa våra vänner eller gå på olika kulturella och andra eveneman

Man nekar oss även rätten att vara engagerade samhälsmedborgare och kunna ta olika uppdrag inom olika områden såsom politiken samt övriga föreningssammanhang

Så dom begår klara brott mot brottsbalken om tjänstemannaansvar och borde polisanmälas för dettta mycket klara brott anmälan kan bara den eskilde göra om man anser attt dom har brytit mot lagen

Problemet är att det är få åklagare som är berädda att driva dessa mål i domstol

 

Tjänstemannaansvar finns enligt brottsbalken kapitel 20

 

Eftersom man inte kan stämma en kommun som har fattat ett felaktigt beslut som bygger på opartiskhet och sakliga grunder så får man i stället överväga om man i stället skal anmäla den tjänsteman som har fattat det avgörande beslutet

Regler om tjänstefel finns i 20 kap 1 § brottsbalken men reglerna är lite hårdare än före 1975.

I

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

När det gäller oaktsamhet så har vi en aktsamhetsplikt som gäller alla människor.

I andra stycket stadgas ”Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse”. Man tillämpar här ett likgiltighetsuppsåt sedan 2004. Med det menas att om gärningsmannen har misstanke om följden med sitt handlande, men likväl genomfört handlingen och är likgiltig inför följden föreligger likgiltighetsuppsåt.

Så det finns möjlighet att åtala en kommunal tjänsteman som jobbar med myndighetsutövning.

Öppet brev till sveriges politiker och andra makthavare

 

Vi kräver vår mänskliga rättighet till den utlovade personliga assistansen oavsettt ålder

 

Redan 2007 skrev sverige under konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer där personlig assistans är en av artiklarna som sverige lovade att sveriges funktionsnedsatta skulle omfattas av och erhålla

Samma år så börgade försäkringskassan sin aktiva period för att försämra möjligheten till den utlovade personliga assistansen försäkringskassan införde detta år så kallad aktiv tid vilket innebär att endas den aktiva tiden av en hjälpinsatts skall ligga till grund för att beräkna tidsåtgången för rätten till personlig assistans

Sedan behandlade riksdagen konventionen 2008 och man beslöt att konventionen skulle ratificeras vilket skedde 2008

Konventionen trädde i kraft 2009-01-14 och redan 6 månader därefter kom högsta förvaltningsdomstolen fram till att personlig assistans skall bara bevilljas för mycket intigritetsnära delar av hjälpinsatserna villkett ledde till att dom allra flesta såkallade grundläggande behov inte längre var aktuella för rätten till personlig assistans den mest uppmärsammaste delen är den att om man kan föra maten till munnen själv så skall man inte ha rätt till personlig assistans

Samma år 2009 så tog man fram det bedömningsinstrument som annvänds för rätten till personlig assistans och man räknar från och med dtta år våra olika hjälpinsatser i sekunder och minuter som sedan skall skälighetsbedömmas av en enskild tjänstemans högst personliga inställnig till vår rätt till ett fullt fungerande liv med självbestämmande

Så allt sedan våra mänskliga rättigheter börgade gälla så har våra myndigheter på en mängd upptänkliga sätt försvårat vår självklara rätt till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap med självbestämmande

Detta visar mycket klart på att sverige fullständigt struntar i mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta och begår mycket medvetet brott mot folkrätten   och ingen reagerar över detta av någon mycket märklig anledning

Vi kräver nu att sverige verkligen lever upp till sitt åtagande som man har skrivit under på att man skall göra och i detta så handlar det även om sveriges kommuner som är sämst på våra mänskliga rättigheter

 

Man måste vara medveten om att personlig assistans är den mest humana och kostnadseffektiva serviceinsatsen man kan ge

Personlig assistans är en förutsättning för att man verkligen skall kunna få vara en fullvärdig medborgare och kunna få göra det som alla andra utan en funktionsnedsättning har rätt till

 

Artikel 19: Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

  1. För att fullt ut förverkliga de rättigheter som föreskrivs i artikel 12 är det absolut nödvändigt att personer med funktions­nedsättning har möjlighet att utveckla och uttrycka sin vilja och sina önskemål, för att kunna utöva sin rättskapacitet på jämlika villkor. Detta innebär att personer med funktions­nedsättning måste ha möjlighet att leva oberoende i samhället, att göra egna val och ha kontroll över sitt vardagsliv på jämlika villkor som andra, såsom föreskrivs i artikel 19.
  2. När artikel 12, paragraf 3, tolkas i ljuset av rätten att leva i samhället (artikel 19), innebär det att staten bör tillhandahålla stöd i utövande av rättskapacitet, genom en modell inriktad på personens närsamhälle. Konventionsstaterna måste erkänna att personens närsamhällen är tillgångar och parter i processen att förstå vilka slags stöd som behövs i utövandet av rättskapacitet, däribland ökad medvetenhet om olika stödalternativ. Konventions­staterna måste erkänna att en nyckel till beslutsfattande med stöd utgörs av de sociala nätverk personer med funktions­nedsättning har, samt det naturligt förekommande samhällsstödet (inklusive vänner, familj och skolor). Ett sådant erkännande är förenligt med konventionens tonvikt på att personer med funktionsnedsättning till fullo ska inkluderas och kunna delta i samhället.
  3. Segregering av personer med funktions­nedsättning på institutioner fortsätter att vara ett genomgripande och försåtligt problem som kränker ett antal av de rättigheter som garanteras i konventionen. Problemet förvärras av det utbredda nekandet av rättskapacitet för personer med funktions­nedsättning, vilket tillåter andra att ge samtycke till att dessa personer placeras på institutioner. Det är också vanligt förekommande att institutionscheferna övertar de boendes rättskapacitet. Detta lägger all makt och kontroll över personen i institutionens händer.
  4. För att uppfylla konventionen och respektera de mänskliga rättigheterna för personer med funktions­nedsättning, måste konventionsstaterna åstadkomma en total avinstitutionalisering. Vidare måste rättskapacitet återupprättas för alla personer med funktions­nedsättning, så att de har möjlighet att välja var och med vem de vill leva (artikel 19). En persons val om var och med vem hen vill leva bör inte påverka hens rätt att få tillträde och tillgång till stöd i utövandet av sin rättskapacitet.

 

===================================================================================

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.

Staterna är skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att dess åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning. Det räcker dock inte med lagar som klargör statens skyldigheter eller som förbjuder vissa handlingar. Det måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som förverkligar lagarna. Därutöver krävs kompletterande åtgärder såsom främjande – genom information och på annat sätt – av de mänskliga rättigheterna.

tifikation

Genom ratifikation förklarar sig ett land bundet av en konventions regler. Detta görs i de flesta stater av landets lagstiftande församling (i Sverige riksdagen). Innan dess har regeringens representanter undertecknat konventionen. Undertecknandet kan ses som en viljeförklaring samt en signal att landet ifråga förbereder ratifikation av en viss konvention.

En stat får aldrig åberopa sin nationella rätt som ursäkt för att inte uppfylla sina förpliktelser. Svensk lagstiftning ska alltså tolkas i linje med konventionens krav när så behövs för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter.

Även kommuner är som del av staten skyldiga att följa konventionen och om så inte sker är staten skyldig att vidta åtgärder så att konventionens krav uppfylls fullt ut i hela landet.

 

Det här är personlig assistans enligt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta

 

Det här är personlig assistans enligt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta

 

Artikel 19 i översättning

Personer med funktionshinder har tillgång till en rad hem-, bostads- och andra samhällsstödstjänster, inklusive personlig assistans som krävs för att leva och integreras i samhället, och för att förhindra isolering eller segregation från samhället.

 

Frn CRPD:s utkast till allmän kommentar nr 5 (2017)

Obs. översättningen är gjord med Google Translate

 

Artikel 19: Bor självständigt och ingår i samhället

 

II. Normativ innehåll i artikel 19

A. Definitioner

 

(A) Independent Living, vilket innebär att personer med funktionshinder har möjlighet att utöva kontroll över sina liv och fatta alla beslut som berör deras liv. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, bostad, dagliga rutiner, personliga relationer, kläder, näring, hygien och hälso- och sjukvård, religiösa, kulturella och sexuella och reproduktiva rättigheter. Alla dessa aktiviteter är kopplade till utvecklingen av en persons identitet och personlighet: där vi lever, med vem, vad vi äter, om vi vill sova eller gå och lägga sig sent på kvällen, vara inne eller ute, ha en duk och ljus På bordet, ha husdjur eller lyssna på musik. Dessa handlingar och beslut utgör vad vi är. Således är begreppet självständigt liv en väsentlig del av individens självständighet och frihet. Att leva självständigt betyder inte nödvändigtvis att du bor ensam; Det ska inte heller tolkas som förmågan att utföra dagliga aktiviteter av sig själv. Det borde snarare betraktas som valfrihet och kontroll, som fastställs i artikel 3 ai konventionen. Oberoende som en form av självständighet innebär att personen med funktionsnedsättning inte berövas möjligheten att välja och kontrollera personliga livsstil och dagliga aktiviteter.

 

D. Artikel 19 b

 

26. Artikel 19 b ska tolkas i enlighet med den mänskliga rättighetsmodellen för funktionshinder. Individuella supporttjänster måste därför betraktas som en rätt i stället för en form av sjukvård eller välgörenhet. För många personer med funktionshinder är tillgången till en rad individuella supporttjänster en förutsättning för självständigt och samhällsliv. Personer med funktionshinder har rätt att välja tjänster och tjänsteleverantörer enligt deras individuella behov och personliga preferenser.

 

Sveriges mest smittsamma och farligaste personer

Sveriges mest smittsamma och farligaste personer

 

Personer över 65 år med funktionsnedsättning somgör att man har stora hjälpbehov måste vara sveriges mest smittsamma och farligaste personer eftersom hela myndighetssverige gör allt dom kan för att isolera dessa personer från den övriga befolkningen och möjligheten till att få leva ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap

Man låser in oss i våra bostäder och i vissa fall tvvångsförflyttas man in på särskilda boenden och förnedras genom att man tvingas att bära blöjor utan att man igentligen har behov av detta på grund av medicinska besvär och risken är stor att man drogas ner för attt man skall hålla sig lung och inte komma och kräva att man skall få leva ettt fungerande liv i full samhällsgemenskap och kunna umgås med vänner och bekanta eller gå ut och äta en god bit mat eller gå på något kulturevenemang

 

Och både pensionärsrörelsen och funktionshinderrörelsen anser att detta är helt i sin ordning eftersom ingen abv dom agerar för denna grupp

Pensionärsrörelsenär enbart intresserade av gruppen pigga pensionärer som klarar sig själva i vardagen och funktionshinderörelsen är bara intresserade av funktionsnedsatta under 65 år

Sverige har undertecknat och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer och det har även EU gjort

Konventionenär gilltig i sverige sedan 2009-01-14 och den omfattar alla funktionsnedsatta oavsett ålder men det bryr sig inte våra myndigheter sig om

I konventionen slåst det fast i artikel 4 att sverige skall förändra samtliga lagar,föreskrifter och gamla sedvänjor som förhindra funktionsnedsatta från möjligheten att kunna leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

I artikel 19 så slår man fast att personlig assistans är en mänsklig rättighet oavsett ålder

I artikel 20 slår man fast att det är bara den enskilde somkan avgöra vilka hjälpbehov manh har behov av och i vilken omfattning man behöver hjälp samt när hjälpen skall ges det kan alltså ingen enskild tjänsteman bestäma men det är precis det dom gör i dagens sverige

I både konventionen och våra nationella lagar såhar vårt självbestämmande en mycket central punkt och skall respekteras men även det struntar man fullständigt i

En stat får aldrig åberopa sin nationella rätt som ursäkt för att inte uppfylla sina förpliktelser. Svensk lagstiftning ska alltså tolkas i linje med konventionens krav när så behövs för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter.

Även kommuner är som del av staten skyldiga att följa konventionen och om så inte sker är staten skyldig att vidta åtgärder så att konventionens krav uppfylls fullt ut i hela landet.

 

 

 

Vi har fått det för bra

Vi har fått det för bra

Vi med funktionsnedsättningar som gör oss helt beroende av andra personer för att kunna fungera i livets alla skeenden har fått det alldeles för bra i dagens samhälle enligt dom statliga och kommunala tjänstemänen  samt  politikerkåren
Man kan inte tolka det på annat sätt om man ser hur dom behandlar oss man gör allt man kan för att vi inte skall få leva ett liv  på våra egna villkor precis som den övriga befolkningen .
Man bryter medvetet mot lagarna och konventioner som skall skydda oss så att vi får leva ett liv i full samhällsgemenskap och kunna vara fullvärdiga medborgare och tycker man att det inte stämmer med deras egen personliga uppfattning så hittar man på tolkningar av lagarna som det inte finns stöd för i lagtexten  eller den konvention om mänsklga rättigheter som man har undertecknat allt för att man skall få bort oss med stora hjälpbehov från samhället för vi är bara ett störande moment som bara kräver en massa  olika saker  såsom ett liv i frihet med eget självbestämmande.
Enligt deras synsätt så vet vi själva inte vad vi behöver hjälp med och hur ofta vi behöver denna hjälp det vet bara dessa olika grupper som vill bestämma över våra liv man fråntar oss alla former av människovärde och vår personliga intigritet  struntar man fullständigt i och man vill ha total kontroll över våra liv så att vi inte sticker upp och tror att vi är lika mycket värda som dom själva anser sig vara
Dom vill därför föra oss tillbaka till dom instituioner som vi lade ner för att det inte var ett människovärdigt sätt att behandla människor på vilket visar på en mycket skrämmande syn på personer med funktionsnedsättning som har behov av andra för att kunna  fungera i vardagens samtliga skeenden
Deras yttersta mål är i slutändan att få ge oss ett piller eller injektion så att våra liv avslutas för gott så att dom slipper  bekymmra sig över hur dom skall slippa  oss som ett störande moment i samhället för det är det dom ser oss som