Vi är förlorade utan en gemensam kamp för våra mänskliga rättigheter

Vi är förlorade utan en gemensam kamp för våra mänskliga rättigheter

Vi kommer aldrig att få leva ettt värdigt liv som funktionsnedsatta om vi i inte för en gemensam kamp för våra mänskliga rättigheter så att dom blir en del av svensk lagstiftning och går att användas i svensk domstol

Som det är i dagslläget så slåss alla bara för sin egen lilla del och ser inte helheten för samtliga personer med funktionsnedsättning och deras möjligheter till att få leva ettt värdigt liv i full samhällsgemenskap

Den kamp som nu får mest uppmärksamhet är att man skall åteställa LSS lagen till desss ursprungliga tanke men det är inte en kamp för hela gruppen av funktionsnedsatta utan den lagen är bara till för vissa funktionsnedsatta personer och har flera inbyggda spärrar så att inte alla med hjälpbehov får omfattas av lagen denmest märkliga delen är den åldersdiskriminering som är inbyggd i lagens utformning och ingen som i dag slåss för att behålla lagen i dess utformning bryr sig om alla dom funktionsnedsatta som inte får omfattas av lagen

Det är därför det är av yttersta vikt att vi verkligen kraftsamlar för att kräva att konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar blir svensk lag eftersom den n inte utestänger funktionsnedsatta av varken åldersskäl eller andra orsaker

Så snälla alla där ute ställ er bakom vår kamp för alla personer med funktionsnedsättningar utan några begränsningar alla med eller utan funktionsnedsättninar är välkommna i kampen för vår rätt att få leva ett värdigt liv utifrån var och ens egna förutsättningar utan några begränsningar från myndighetshåll

Det är enbart genom en gemensam kamp vi kan få fram dom nödvändiga förändringar som krävs för enade vi stå men söndrade vi falla

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

I dag så är vi 734 personer som har skrivit under sedan vi startade 2013 så det är tyvärr ingen rusning för att vara med i vår kamp för allas lika värde och allas lika rätt tillett fungerande liv i full samhällsgemenskap på våra egna villkor

Så här säger lagen men hur fungerar den i praktikennär det gäller personer med funktionsnedsättningar 1

Så här säger lagen men hur fungerar den i praktikennär det gäller personer med funktionsnedsättningar 1

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.

Men ändå så kan vi dagligen läsa omhur personer med funktionsnedsättninga med hjälpbehov utsätts för av personal från socialförvaltningen allt från beslutsfattarentill fotfolket
Att det får vara så här beror på att tjänstemän i beslutandeställning anser sig stå över vad lagtexten säger och agerar efter eget gottfinande om vad vi med stora hjälpbehov har för behov av hjälp och inte tar hänsy till vad vi själva anser osss vara i behov av och i vilken omfattning vi har hjälpbehov
Genom sitt agerande där man ställer sig över lagtexterna så smittar det av neråttill hela personalgrupperna somockså agerar utanför vad lagen säger eftersom deras chefer kan göra så så anser sig även fotfolket stå över lagtexterna
Men en mycket stor bov i detta handlande är våra förvaltningsdomstolar somgodkänner att tjänstemän inte lever upp till vad lagtexten säger och dömer oss hjälpbehövande till ett icke fungerande liv i full samhälsgemenskap som lagen faktiskt ger oss rätt till

Domvärsta syndarna är ändåvåra folkvalda somändå har stiftat lagarna som domsedan tillåter tjänstemän och fotfolket att strunta i och anser det vara rätt attt dom agerar mot lagtexten och får trotsa vad domstolarna kommer framtill om det inte passar deras högst personliga tyckande

Så här står det i grundlagen
§ Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Land skall med lag byggas

Land skall med lag byggas

Iett demokratiskt land så stiftar man lagar som skall vara rättesnöret för att landet skall fungera på ett bra sätt för medborgarna och så att medborgarna vet vad dom skall förhålla sig till för att samhället skall fungera enligt stiftade lagar och att den som på något sätt bryter mot dom stiftade lagarna bestraffas enlig gällande lag

Sverige har ett flertal lagar som alla säger att personer med funktionsnedsättningar har rätt att få den nödvändiga hjälpenman har behov av pågrund av sina funktionsnedsättningar för att kunna leva som alla andra som inte har funktionsnedsättningar men detta bryr sig inte landets byråkrater sig om och begår i mina ögon ett klart brott mot stiftade lagar och skall bestraffas enligt lagarna

Men våra folkvalda som har stiftat lagarna tycker attt dessa byråkrater inte skall straffas när dom begår brott mot landets funktionsnedsatta medborgare så man premierar dessa byråkrater genom att ge dom total strafffrihet så att dom kan fortsätta sin brottsliga gärning utan att riskera någon straf för sina mycket vedervärdiga handlingar mot landets funktionsnedsatta medborgare och ge dom livslångt lidande med risk för både hälsa och liv

Genom sina handlingar så utsätter byråkraterna också dom funktionsnedsattas anhöriga för stora risker för både hälsa och liv

Att landet sverige som påstår sig vara ett demokratiskt land och att alas lika värde och allas lika rätt skall vara ledstjärnan i landetstyre visar med all tydlighet att landets funktionsnedsatta personer inte skall omfattas av landets lagar

Skallvi landets medborgare verkligen aceptera denna behandling av landets funktionsnedsatta personer eller skall vi resa oss upp och verkligen säga ifrån att nu får det vara nog med dessa vedervädiga behandlingar av landets funktionsnedsatta invånare

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Varför är vi så rädda för en kraftfull medborgarätts rörelse i sverige

Varför är vi så rädda för en kraftfull medborgarätts rörelse i sverige

Den 1 december 1955 en milstolpe iUSA medborgarätts rörelsen som gav en norm genomslag när Rosa Park vägrade att lämna plats åt en vit person

Denna aktion blev mycket uppmärksamad och gav medborgarmarscherna en stor framgång och samlade stora masssor så detta visar på att det går att förändra om man bara göör lite spektakulära aktioner
Men just att göra olika aktioner för våra mänskliga rättigheter som funktionsnedsatta är inte populärt inom rörelsen utan dom vill mest sitta i dom fina rummen och umgås med makteliten och tror att man får igenom dom nödvändiga sakerna som behövs för att vi med funktionsnedsättningar skall få leva våra liv efter det som vi själva bestämmer

Det är nu mycket hög tid att vi verkligen tar tag i vår mycket viktiga kamp för våra rättigheter och slutar upp med alla samkväm med makten som är vår fiende och göra aktioner som känns mes i deras liktår så attt dom verkligen känner av vårt raseri mot att inte få leva ett fungerande liv som vi faktiskt har rätt till enligt alla våra lagar och internationella överänskommelser som man har förbunditsig att göra

Om medborgarättsrörelsen i USA kunde genomföra stora medborgarrättsmarscher såvarför kan vi inte komma överäns och göra detsamma här sverige så att vi med funktionsnedsättningar får leva våra liv som vi själva välj och med den hjälp vi behööver på grund av våra funktionsnedsättningar
Är detnågot som makten är rädda för så är det en stark medborgarättsrörelse det ser vi nu allt tydligare genom att makten vill förhindrra våra inlägg på sociala medier genomhjälp av ägarna till dom sociala plattformarna som finns för att vi skalll fåfram vårt budskap så därför måste vi bli mera aktiva även utanför dom sociala nätverken som plattformarna är

Marschen är den rörelse som verkligen vill få i gång en kraftig medborgarättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter men intresset för en kraftfull medborgarättsröelse är mycket svagt näst intill obefintlig det visar vår namninsamling som har pågott sedan 2013 och bara gett drygt 700 underskrifter
r

Tvånget gör oss sjuka och avslutar våra liv i förtid

Tvånget gör oss sjuka och avslutar våra liv i förtid

När vi med funktionsnedsättningar inte får välja själva och få den nödvändiga hjälpen vi har behov av så gör det tvång vi utsätts för oss sjuka med risk för våra liv

Vi tvingas att äta mat vi själva inte har valt och få äta på den tid vi själva väljer utan vi tvingas att ta emot mat vi inte tycker om och det leder till kraftig undernäring och intorkning med fara för livet
Vi tvingas att bära blöjor trots att det inte är nödvändigt på grund av mediciska skäl och tvingas att leva i vår egen avföring kortare eler längre tider och detta gör att risken för både förstoppning och tarmvred är mycket stor och man kan även få urinvägsinfektion som skapar förrvirring och båda dessa saker kan leda till att man avlider i förtid
Det är mycketfarligt att hålla igen i stället för att gå på toaletten när behov upstår men man gör det på grund av att man inte får hjälp att i tid komma tilltoaletten och inte vill leva i sin egen avföring i blöjor

Vitvingas till ett liv i isolering när man inte ger oss den hjälp vihar behov av för att kunna lämna våra bostäderoch få leva ett fungerande socialt liv som i slutändan kan innebära att våra liv tar slut eller att man själv väljer att avsluta det på grund av alla tvång vi utsätts för dagligen

Lagen säger att Grym och omänsklig behandling samt fysisk och psykisk tortyr är förbjudet men det bryr sig inte våra domstolar sig om utan man låter resten av byråkratin härja somdom vill med mycket stor risk för både hälsa och liv för den som drabbas

Våra biståndsbedömare och övriga som har bestämt den här ordningen måste ha tänkt på vilka dom yttersta konsekvenserna blir för den som utsätts för ddda fruktansvärda saker men dom fulständigt struntar i det man kan inte göra någon annan tolkning att tjänstemännen begår brott verkar inte bekymra dom men vi har faktiskt en aktsamhetsplikt som man inte tar hänsyn till
Så här står det i brottsbaljken kapitel 20
När det gäller oaktsamhet så har vi en aktsamhetsplikt som gäller alla människor.
I andra stycket stadgas ”Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse”. Man tillämpar här ett likgiltighetsuppsåt sedan 2004. Med det menas att om gärningsmannen har misstanke om följden med sitt handlande, men likväl genomfört handlingen och är likgiltig inför följden föreligger likgiltighetsuppsåt.
Så det finns möjlighet att åtala en kommunal tjänsteman som jobbar med myndighetsutövning.

Vi har med dennuvarande ordningen indirekt godkänt både aktiv dödshjälp och dödstraff vilket är mycket allvarligt i ett land som kallar sig för ett demokratiskt och humant land med mänskliga rättigheter som rättesnöre men dom mänskliga rättigheter na existerar inte för personer med funktionsnedsättninga med stora hjälpbehov

EU-DOMSTOLEN OCH EUROPADOMSTOLEN

EU-DOMSTOLEN OCH EUROPADOMSTOLEN
EU granskar både ett lands lagar och dess myndigheters agerande.
En av EU-kommissionens uppgifter är att bevaka att EU:s regler tillämpas på rätt sätt. Om kommissionen får kännedom om att ett lands lagstiftning eller myndigheter i ett land inte följer EU:s regler kan den starta ett så kallat ”överträdelseförfarande”.
Kommissionen kan dessutom själv inleda undersökningar som rör andra typer av överträdelser. Men ärenden inleds även efter att någon privatperson eller företag klagat. Vem som helst kan framföra klagomål om de anser att ett lands lagstiftning eller myndigheter inte följer EU:s regler. Klagomålen skickas till kommissionens generalsekretariat på något av EU:s officiella språk, till exempel svenska. Man kan anmäla direkt till kommissionen på ett formulär på deras hemsida.
Kommissionen utreder ärendet i tre steg. I det tredje steget skickar kommissionen ut ett så kallat motiverat yttrande. I ett sådant yttrande kräver kommissionen att den som är föremål för utredningen rättar till sina regler eller sitt agerande inom en fastställd tidsfrist, vanligtvis två månader. Om kommissionen är missnöjd med svaret och de eventuella åtgärder man vidtagit förs ärendet vidare till EU-domstolen för avgörande, en så kallad ”fördragsbrottstalan”.
Man kan också anmäla på svenska till Europadomstolen direkt på deras hemsida. Europarådets ministerkommitté ansvarar för övervakningen av verkställigheten av domar.

FUNKTIONSHINDERSOMSORG

1950 antogs i Rom den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).
Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995, är styrande och EU och Sverige är skyldiga att följa den. Regeringsformen anger att ingen annan lag eller föreskrift får meddelas i strid mot Europakonventionen.
Europakonventionen ska tolkas fördragskonformt med andra fördrag som staten ratificerat, bland annat FN:s funktionsrättskonvention, vilket har bekräftats i en rad rättsfall från Europadomstolen.

Kom i håg att man först måste ha pacerat hela rättsväsendet i Sverige innan man kan klaga till EU

Vart finns vi åldersrika med funktionsnedsättningar

Vart finns vi åldersrika med funktionsnedsättningar

Vi åldersrika med funktionsnedsättningar verkar inte finnas i samhället om man följer den rådande funkgtionshinderdebatten trots att vi är en mycket stor grupp av landets funktionsnedsatta personer
Debattörerna riktar enbart in sig på den yngre delen av gruppen med funktionsnedsättningar och struntar fullständigt i osss åldersrika och dett måste få ett slut så att man nämner hela gruppenabv funktionsnedsatta personer och ser till hela gruppens behov av dom sociala serviceinsatserna som samhället erbjuder
Man måste sluta upp med att dela in funktionnedsatta i olika åldersgrupper eftersom vi alla har ett behov av ettt fullt fungerande socialt liv oavsett åldern
Läser man europakonventionen om mänskliga rättigheter som för övrigt är svensk lag och konventionen ommäskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar så finns det inte ett enda ord om att ålder skall avgöra rätten till våra mänskliga rättigheter så varför vill man inte inse detta i debattterna
Vi är alla lika mycket värda och har samma människovärde oavsett ålder glöm aldrig bort detta

7522resor under en 15 månades period med färdtjänstbuss

7522resor under en 15 månades period med färdtjänstbuss

Enligt stockholms läns landsting färdtjänsten så har en och samma person gjort 7522 resor med färdtjänstaxi under en 15 månaders period och ytterliggare personer har missbrukat rullstolstaxi totalt ett 10tal personer skall det handla om som har rest för 20 miljoner under denna 15 månaders period
Så hur man har hunnit med alla dessa resor är svårt att förstå även omreglerna säger att varje resa omfattar 3 mil om reglerna inte är förändrade visar klart på attnågot är fel och alla varningssystem skulle stå och blinka men det har tydligen inte varitfallet i det här ärendet
Men nu skall hela kollektivet som bara kan resa med färdtjänstaxi pågrund av dålig anpassning av den ordinarie kolektitrafiken straffas och man begränsar antalet resor till 500 stycken om året oc detta innebär 250 tur och retur resor inom 3 milsgränsen medan vi som bor långt ut på länsgränsen får betala för 4 resor tur och retur intill stockholms city så vi får då bara göra 125 tur och retur resor och så minskar det desto längre bort man reser från bostaden
Att straffa hela kollektivet står helt i strid gentemot ala mänskliga rättigheter det som man måste göra är attt stänga av fuskarna och dom förare som har satt detta i system och förarna skall polisanmäls
Detmåste till en offentlig utredning där man öppet redovisar hur detta kunde få hända om man skall kunna ha något förtroende gentemot färdtjänstledningen

Så här står det på Dagens nyheters sida somär en låst artikel

Dagens Nyheter

Samtliga personer som beviljats färdtjänst med rullstolstaxi får från och med 1 januari göra max 500 resor per år. Beslutet är en konsekvens av att ett fåtal personer gjort anmärkningsvärt många resor med rullstolstaxi under perioden 1 januari 2017 till 30 april 2018. Den som gjorde flest hann med 7.522 resor.

Funktionsnedsatta personer utsätts dagligen för brott av myndighetsverige genom att dessa inte

Funktionsnedsatta personer utsätts dagligen för brott av myndighetsverige genom att dessa inte lever upp till våra lagar och internationella konventioner

Myndighetsverige visar på ett mycket stort förakt för funktionsnedsatta  när dom ständigt struntar i dom stiftade lagarna och dess intentioner samt dom internationella överänskommelser i form av konventioner om mänskliga rättigheter

Dom lagar man ständigt bryter mot är sveriges grundlagar kapitel 1 och 2 samt socialtjänstlagen kapitel 5 samt LSS §7 och slutligen europeiska konventionen om mänskliga rättigheter  som doch är en del av våra grundlagar

Man bryter även mot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)  som är en del av europarätten eftersom sverige är medlem i EU

Frågan man ställer sig är varför tillåts dessa brott mot just gruppen  funktionsnedsatta personer  beror det på ren okunskap  vilket jag inte tror på att det gör  men kan konstatera att man har en mycket märklig inställning till funktionsnedsatta medborgare

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

och de grundläggande friheterna      

 

 

Artikel 3 – Förbud mot tortyr

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande

behandling eller bestraffning.

Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet

 1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.

Ingen får berövas friheten utom i följande fall och i den

ordning som lagen föreskriver

 1. a) när någon är lagligen berövad friheten efter fällande dom av

behörig domstol

om frihetsberövandet inte är lagligt.

 1. Var och en som arresterats eller på annat vis berövats

friheten i strid med bestämmelserna i denna artikel skall ha

rätt till skadestånd

 

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv

 1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.              

 

Artikel 11 – Frihet att delta i sammankomster och

föreningsfrihet

 1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga

sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att

bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina

intressen.

 1. skydd för andra personers Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra

inskränkningar än sådana som är föreskrivna i lag och som i ett

demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens

säkerhet eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av

oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller

till fri- och rättigheter. Denna

                                                                                                                 

Konvention om mänskliga rättigheter  för personer med funktionsnedsättning (CRPD)

Artikel 1 Syfte

Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.

Artikel 3 Allmänna principer

Denna konventions principer är följande:

 1. a) respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,

 1. b) icke-diskriminering,

 1. c) fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället,

 1. d) respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten,

 1. e) lika möjligheter,

Artikel 4 Allmänna åtaganden

 1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning. I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:

 1. a) att vidta alla ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra åtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i denna konvention,

 1. b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning,

 1. c) att ta hänsyn till skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i alla riktlinjer och program,

 1. d) att avhålla sig från varje handling eller förfarande som är oförenligt med denna konvention och att säkerställa att myndigheter och offentliga institutioner handlar i enlighet med konventionen,

 1. e) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att avskaffa diskriminering på grund av funktionsnedsättning från alla personers, organisationers och enskilda företags sida,

 

Mänskliga rättigheter ett kontroversiellt ämne för vissa

Mänskliga rättigheter ett kontroversiellt ämne för vissa

Att man påvisar brott mot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta (CRPD) och europakonventionen om mänskliga rättigheter är tydligen en nagel i ögat för vissa personer  eftersom dom anmäler sådana inlägg somskräppost och spam så måsta dom anse att denna information inte skall få spridas hur om helst

Man försöker också kapa konton  på sociala medier allt i försök att stoppa  den viktiga informationen om hur landet sverige behandlar sina funktionsnedsatta personer genom ständiga brott motgällande lagar och undertecknade internationella konventioner och fördrag

Så det är viktigt att vi alla hjälps åt att påvisa alla dom brott som funktionsnedsatta dagligen utsätts för av sveriges myndigheter