Skall personer med funktionsnedsättning få leva ett fungerande liv?

Skall personer med funktionsnedsättning få leva ett fungerande liv?

Skall personer med funktionsnedsättning ha rätt att få leva ettfungerande liv i fullsamhällsgemenskap och få den nödvändiga hjälpen man harbehov avpå grund av sin funktionsnedsättning?
Om du anser att det är så detskall vara så är vi tacksama för om du skriver under vår namninsamling så att konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) blir svensk lag som sverige förband sig redan 2007 att göra menhar styvnackat nekat att införliva den i vår svenska lagstiftning som man förband sig att göra och får kraftig kritik av både europakoommissionen och FN för att man vägra svenska folket sina rättigheter

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Vi stödjer kampen

Det hade jag ingen aning om får man höra fr våra politiker

Det hade jag ingen aning om får man höra fr våra politiker

Hur många av våra politiker på alla plan vet verkligen vad dom beslutar om och vilka konsekvenser dom fattade besluten får för den enskilde medborgaren
Det är inget ovanligt att när politiker kommer till sammanträden där man skall besluta om viktiga saker så öppnar dom kuvertet på plats och har alltså inte läst handlingarna som berör det man skall behandla på sammanträdet
Så det är inte underligt att många beslut blir som dom gör och medborgare får lida på ett sätt som inte är bra
Det minsta vi medborgare kan kräva av våra politiker är att dom är pålästa när dom kommer på sammanträdet

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Denna lag är från första raden odemokratisk och diskriminerande dåden enbart omfatttar visssa funktionsnedsatta personer enligt denna lag så har inte alla funktionsnedsatta samma värde eller samma rätt till ett fungerande liv i full social gemenskap som det föreskrivs i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)
Den strider även mot vår regeringsform (GRUNDLAGEN)
LSS har helt ett sjukvårdande tänkande som inte harnågot sammanhang med våra faktiska hjälpbehov somenbart skall betraktas som en social serviceinsats
Så uppdelande i olika personkretsar och olika så kallade grundläggande behov vad nu dettta är i gentligen är
Lagen har också ett bedömningsinstrument som skall ligga till grund för våra hjälpbehov där man klockar hur lång tid dom olika hjälpbehoven får ta vilket är mycket intigritets kränkande och skulle aldrig accepteras av den övriga befolkningn
Så det är nu dags att ta bort LSS lagen då den nu har förstörts av klåfingrade tjänstemän och politiker som anser att funktionsnedsatta med hjälpbehov inte har sammma värde eller lika rättt tillettfungerande liv i full social gemenskap och det går inte att bara återställa lagen till desss ursprung heller då den inte uppfyller kraven i CRPD

Den lösning somär bäst för oss är att man gör konventionen ommänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) till svensk lag eftersom den redan finns och sverige har ett krav på sig att den så skall göra
Sverige får kraftig kritik av både FN och europakomissionenför attman inte redan har gjort det
Och nu när sverige skall inrätta en övervakningsinstans som ser till att konventionen efterlevs till fullo så finns det redan uträtt så manbehöver inte göra en massa utredningar på flera år för att sätta det på plats
Så inom en inte allt för lång tid så kan vi få våra mänskliga rättigheter till svensk lag som våra jurister i rättsystemet är tvungna att följa I artikel 4 i CRPD så förbinder sig sverige för att samtliga lagar,föreskrifter samtgamla sedvänjor skall förändras så att dom inte förhindrar vår rätt till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap utan begränsningar från tjänstemanahåll
I artikel 19 slår man fastt att personlig assistans är en mänsklig rättighet oavsetttålder

I artikel 20så slår man fast att det är enbart vi själva somvet vilka hjälpbehovvi har och i vilken omfattning vi beöver hjälpen samt vid vilken tid hjälpen behövs och inge tjänsteman kan komma och
säga att vi inte har behoven och inga tidsstudier behöver genomföras

Sålåt oss nnu samlas omkring det här förslaget så attvi alla funktionsnedsatta får den nödvändiga hjälpen vi har behov av så att alla får leva ett fungerande liv i full social gemenskap utifrån var ochens egna hjälpbehov och eget självbestämmande

Mänskliga rättigheter gäller inte i svensk domstol

Mänskliga rättigheter gäller inte i svensk domstol

Våra jurister inom rättsväsende anse nämligen attman kan inte ta några som helst hänsyn till dom internationella överänskomelserna som sverige har förbundit sig att efterleva i och med att man har skrivit under och ratificerat konventionenom mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning(CRPD)

På grund av att juristerna inom rätttsväsendet vägra att använda sig av CRPD på grund av att den inte finns inskriven i vår författtningsamling så får vi funktionsnedsattta inte någon möjlighet att få leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap såsom det föreskrivs iCRPD

VVitvingas att leva våra liv i både förnedring och förtryck på grund av att jurister och dom politiskt tillsatta nämndemänen vägrar att acceptera att sverige har undertecknat och ratificerat CRPD

Så här säger myndighheten för delaktighet om CRPD och hur den skall användas

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. För att garantera detta finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

I och med att våra förvaltningsjurister vägrar att efterleva givna förutsättningar så kräver vi att regering och riksdag omedelbart ser till att CRPD skrivs in i vår författningsamling så att den blir tvingande för våra förvaltningsjurister och nämndemänen att efterleva den fullt ut så att vi funktionsnedsattta får våra mänskliga rätttigheter tillett fungerande liv i full samhällsgemenskap som det föreskrivs i CRPD

Ni inom regeringen och riksdagen har nu haft 10 år på er att genomföra det att CRPD blir inskriven i vår författning som ni har förbundit er attgöra
Attt ni hitintills har vägrat visar mycket klart på hur ni betraktar sveriges funktionsnedsatta personer i alla åldra och hur ni anser atttdet är i sin ordning att desssa landets invånare skall leva i förtryck och förnedring samt satta i husarest
Skulle ni själva vilja leva det livni tvingar oss att leva i vi tvivlar mycket starkt på att så är fallet så varför tvingar ni osss till ett icke fungerande liv i förnedring och förtryck

Att ni skulle vara ovetande om hur det fungerar i dagens sverige betvivlar vi mycke starkt så nu hoppas vi att ni verkligen tar er i kragen och låte landets funktionsnedsatta också fåta del av den fulla samhällsgemenskapen

Även ni politiker på lokalplanet är lika skyldiga till det förtryck och förnedring som vi funktionsnedsatta tvingastill

Vad skall vi ha politikerna till?

Vad skall vi ha politikerna till?

Vad skall vi igentligen ha våra folkvalda politiker till dom har sett till att dominte får lägga sig i ur våra tjänstemän behandlar landets invånare utan det är enbart en gruppp tjänstemän som har makten över hur våra liv skall se ut
Politikerna har stiftat lagar som gör dom totalt befriade från påverkan av hur olika förvaltningar inom stat och kommunal förvaltning bedriver sin verksamhet dom får inte lägga sig i hur tjänstemännen tolkar lagar och internationella överänskommelseer elller vilken personal som anställs inom dom olika förvaltningarna så kan tjänstemannakåren agera hur dom vill och i praktiken så är det då tjänstemännen som styr vårt land och inte dom som vi har valt för att vi tycker att dom har en bra politik

Så vi kan lika bra avskaffa alla folkvalda politiker då dom i alla fall inte fyller någon annan funktion än att ta emot en massa skatteinkomster som kan användas på andra saker som tjänstemänen anser vara bra
Och dett kallarr vi i landet sverige för demokrati jag kallar det för tjänstemannavälde som saknar verklighetsuppfatttning om hur livet fungerar för den lilla enskilda medborgaren
Kommer man som funktionsnedsatt på kolissionskurs med en tjänsteman i beslutandeställning så kan man lika gärna lägga sig ner och invänta liemanens ankomst eftersom manändå aldrig kommmer att fåsina lagliga och mänskliga rättigheter tillgodoseddda så att man kan leva ett fungerande liv utifrån sina egna förutsättningar

Så här skriver den statliga myndigheten för delaktighet

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. För att garantera detta finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Konventionen utgår från grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering. Tillgänglighet är en allmän princip i konventionen, både när det gäller den fysiska miljön och information och kommunikation.
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Men det här som myndigheten skriver bryr sig inte övriga tjänstemanakåren sig om utan dom agerar helt efter sitteget tyckande

Och vi funktionsnedsatta får inrätta oss efter deras gottfinnande eftersom hela tjänstemanakåren står enade

Släpp sveriges flera hundra politiska fångar ur deras fångenskap

Släpp sveriges flera hundra politiska fångar ur deras fångenskap

Personer med funktionsnedsättningar som gör det nödvändigt attfå hjälp av andra personer för attt kunna förflytta sig nekas denna hjälp avvåra byråkrater trots att våra nationella lagar och internationella överänskomelser har rättt atterhålla dennödvändiga hjälpen för att kunna lämna våra bostäder
Så defakto så sitter vi helt fängslade i våra bostäder enbart på grund av fattade politiska beslut

Så här står det på wikipedia om politiska fångar

Definition enligt Europarådet[
Vid en session i Europarådets parlamentiska församling (PACE) den 3 oktober 2012 bekräftades följande definition av politisk fånge:[1][2]
En person som berövats sin personliga frihet ska betraktas som en politisk fånge om:
a) frihetsberövandet har utdömts i strid med någon av de grundläggande garantier som fastställs i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och dess protokoll (Europakonventionen), särskilt åsiktsfrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet,
b) frihetsberövandet har utdömts av rent politiska skäl utan koppling till något brott,
c) politiska motiv, längden på frihetsberövandet eller dess villkor är tydligt oproportionerliga i förhållande till brottet personen har gjort sig skyldig till eller är misstänkt för,
d) på grund av politiska motiv, han eller hon är fängslad på ett diskriminerande sätt i förhållande till andra personer, eller
e) frihetsberövandet är resultatet av ett klart orättvist förfarande och det verkar vara förknippat med myndigheters politiska motiv.

Så vi har stöd av europarådet när vi påstår att många hundra funktionsnedsatta är sveriges politiska fångar
Problemet viharär att den granskande makten inte bryr sig om att granska makten då vi inte är en så intressantgrupp ur ett samhällsperspektiv då vi inte tillför samhället något enliigt deras synsät utan bara är en kravmaskin somhela tiden kräver att få vara fullt delaktiga i samhällslivet och är en dyr kostnad i budgeten
Frågan är vilket samhälle vi vill ha skall medmänniskor sominte har begott något som helst lagbrott enligt brottsbalken verkligen behöva sitta inlåsta och leva ett liv i solering och förnedrig eller skall även denna gruppha rättt till ettfullt fungerande livi full samhällsgemenskap utifrån var och ens egna förutsättningar

Våra mänskliga rättigheter och vår rätt till rättshjälp är dom två viktigaste frågorna under 2019

Våra mänskliga rättigheter och vår rätt till rättshjälp är dom två viktigaste frågorna under 2019

Nu har vi ettnytt år och vi måste bestämma oss vilken inriktning vårt påverkansarbete skall ha under året och det är att konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) blir svensk lag samt att vi får igenom att även vi skall ha rätt till rättshjälp på samma villkor som man har i brottsmål

Att konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir svensk lag är mycket viktig och absolut nödvändigomvinågonsin skall kunna få bli fullvärdiga medborgare i full samhälsgemenskap som övriga personer utan funktionssnedsättning har rätt till
Vi skall inte behöva finnas längst ner på samhällstegen och vara inlåsta på olika instutioner eller våra bostäder enbart på grund av attvi alltid måste få hjälp av andra för att kunna förflytta oss någonstans
Så att hela tiden påtala att konventionen skall skrivas in i svensk lag är den absolut viktigaste punkten för vårtpåverkansarbete

Att vi inte har rätt till rättshjälp i vår kontakt med rättsväseendet är en mycket stor skandal då den rätten redan finns i vanliga brottsmål och sker med automatik så varför vi skall ståutan den rättenär fullständig ofattbar
För faktum är ju att våra kommuner och övriga myndigheter har obegränsad tillgång till både utrednings och juridisk expertis medans vi enbart har oss själva och vad vi kan läsa oss till visar på ett mycket stort förakt från riksdagen på oss med funktionsnedsättningar
Det hela handlar om likhet inför lagen och är en jämlikhetsfråga
Så det är av yttersta vikt att vi omedelbart får möjligheter till ett fungerande rättsystem på lika villkor som våra motståndare har så att vi åtminstånde har samma möjligheter när vi kommer till domstolsförfarandet
Det skall ävenvara obligatoriskt att vi får komma till tals i rättsalen och att inga mål får behandlas enbart genom skriftväxling då detskrivna ordet inte alltid visar på vilka konsekvenser olika funktionsnedsättningar har i praktiken
Det finns i dagsläget alldeles för lite insikt inom domstolsväseendet för hur det fungerar att leva med funktionsnedsättning

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Välkommen 2019 hoppas att vi kommer att få ett bra samarbete för våra mänskliga rättigheter

Välkommen 2019 hoppas att vi kommer att få ett bra samarbete för våra mänskliga rättigheter

Så har vinu kommit framtillår 2019 och vi får se vad detta här året kommer att erbjuda oss med funkktionsnedsättningar kommer vi äntligenatt fåvår rätt tilllett fungerande liv i full samhällsgemenskap eller kommer makten att göra ännumera för att förhindra osss från det fungerande livet
Det hänger mycketpåoss själva om vi skall få ett bättre liv för det är endast ned den envisa kampen vi kan få igenom dom nödvändiga förändringarna som krävs
Men det kräver också att vi alla drar åt samma håll och enligtmin övertygelse så är det bara genom att vi får CRPD som svensk lag vi kan uppnå våra krav påatt få vara fullvärdiga medborgare fullt ut och få alla våra lagliga rättigheter tillgodosedda

Så jagtycker att vi alla nu samlar i hoposss om atttdriva frågan om att CRPD skall bli svensk lag under det här nya året
Så gott nytt kamppår så hörs vi på barikaderna hoppas jag för det är där vi kommer att vinnna om vi bara blir tillräckligt många och högdjudda

2018 är nu slut och 2019 kommer

2018 är nu slut och 2019 kommer

Nu sjunger 2018 på sista versen och vi kan konstatera att 2018 var ett år då funktionsnedsatta personer fick det ännu sämre tack vare att våra motståndare blev ännu starkare i sittpåverkansarbete för att vi inte skall få leva ett fungerande liv i full social gemenskap som lagarna föreskriver
Vi måste vara medvetna om att det finns mycket starka krafter som vill att stora instutioner skall byggas där man samlar ihop många funktionsnedsatta personer så attt dom inte blir ett störande moment ute i samhället
Vi måste nu samlas i stora proteströrelser och verkligen ta upp kampen för att konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar blir svensk lag som går att hävda i domstolarna
Så jag hoppas att 2019 blir det året då hela funktionshinderörelsen samlar ihop sig och gemensamt verkligen kräver att CRPD blir svensk lag så att alla funktionsnedsatta får sin rättt att få leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap uttifrån var och ens egna förutsättningar
Samt att vi kämpar för personlig assistans i enlighet med vad som står i CRPD och att vi ser till att vårdtänkandet i denna del försvinner och att man inser att personlig assistans är en social serviceinsatts och inte en vårdinsatts

Önskar nu er alla ett gottt slut och ett riktigt GOTT NYTT 2019 då ni alla får er rätt till ett fungerande liv

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Julhälsning

I dag ger vi alla som har fattat beslut som förhindrar funktionsnedsatta personer från att kunna fåträffa nära och kära för att få fira en riktig god JUL med gemenskap
Ni beslutsfattare får ett stort fång taggiga törnen och hoppas attt ni verkligen skäms över hur ni behandlar era medmänniskor

Ni alla som tvingas att fira JUL ensamma får ett stort fång mycketvackra blommor och hoppas attni trots allt får en riktig bra JULAFTON med dom förutsättninga ni har sköt om er ordentligt