2018 är nu slut och 2019 kommer

2018 är nu slut och 2019 kommer

Nu sjunger 2018 på sista versen och vi kan konstatera att 2018 var ett år då funktionsnedsatta personer fick det ännu sämre tack vare att våra motståndare blev ännu starkare i sittpåverkansarbete för att vi inte skall få leva ett fungerande liv i full social gemenskap som lagarna föreskriver
Vi måste vara medvetna om att det finns mycket starka krafter som vill att stora instutioner skall byggas där man samlar ihop många funktionsnedsatta personer så attt dom inte blir ett störande moment ute i samhället
Vi måste nu samlas i stora proteströrelser och verkligen ta upp kampen för att konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar blir svensk lag som går att hävda i domstolarna
Så jag hoppas att 2019 blir det året då hela funktionshinderörelsen samlar ihop sig och gemensamt verkligen kräver att CRPD blir svensk lag så att alla funktionsnedsatta får sin rättt att få leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap uttifrån var och ens egna förutsättningar
Samt att vi kämpar för personlig assistans i enlighet med vad som står i CRPD och att vi ser till att vårdtänkandet i denna del försvinner och att man inser att personlig assistans är en social serviceinsatts och inte en vårdinsatts

Önskar nu er alla ett gottt slut och ett riktigt GOTT NYTT 2019 då ni alla får er rätt till ett fungerande liv

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Julhälsning

I dag ger vi alla som har fattat beslut som förhindrar funktionsnedsatta personer från att kunna fåträffa nära och kära för att få fira en riktig god JUL med gemenskap
Ni beslutsfattare får ett stort fång taggiga törnen och hoppas attt ni verkligen skäms över hur ni behandlar era medmänniskor

Ni alla som tvingas att fira JUL ensamma får ett stort fång mycketvackra blommor och hoppas attni trots allt får en riktig bra JULAFTON med dom förutsättninga ni har sköt om er ordentligt

Nu är det snart Jul och ett helt nytt år

Nu är det snart Jul och ett helt nytt år

Nu närmar sig julen med stormsteg och det skall vara en glad högtid bland nära och kära men hur många kommer inte att tvingas fira julen i insamhet och förnedring med psykisk tortyr på grund av att man råkar ha en eller flera funktionsnedsättningar
Vi har lagar som faktiskt ger oss rätt att kunna fira julen med nära och kära och må bra men det bryr man sig inte om från kommunernas socialförvaltningar utan man bryter medvetet mot lagar och föreskrifter för att vi med funktionsnedsättningar inte skall få våra faktiska hjälpbehovvi har laglig rättt till

Det nya året 2019 är nu snart här och det året skall fyllas med ett bra innehåll och vår förhoppning är att 2019 blir det år när sveriges myndigheter verkligen kommer att leva upp till våra mänskliga rättigheter och ge oss vår rätt till ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap utifrån våra egna förutsättningar där vi helt själva får bestämma över hur vi vill leva våra liv och att vifår all den nödvändiga hjälpen vihar laglig rätt till
Nu önskar vi er alla en riktig GOD JUL så god denu kan bli med alla begränsningar från byråkratsverige
Och vi hoppas att ni alla komme att skriva under vår namninsamling för vår rätt till detfungerande livet
Sköt om er och gör så gott ni kan för att er JUL och NYÅR skall bli så bra den bara kan så hörs vi nästa år med nya krafter för vår kamp för ett fungerande liv med alla våra mänskliga rättigheter

Jag skäms för mycket för att berätta

Jag skäms för mycket för att berätta

Jag skäms för mycket för att berätta om hur mitt liv fungerar när jag inte få den nödvändiga hjälpen jag har behov av för attt jag skall kunna leva ett fungerande liv trots min funktionsnedsättning
Dessa ord får jag höra allt för ofta numera när jag talar med personer om attt skriva ner hur deras liv fungerar utan den absolut nödvändigahjälpen man har behov av på grund av sin funktionsnedsättning
Jag blir så fruktansvärd upprörd när det nu har gott så långt attt funktionsnedsatta skall behöva skämas över hur livet fungerra för dom enbart för att våra byråkrater på alla nivåe struntar i våra stiftade lagar och konventioner samt olika föreskrifter
Faktum är att sverige har förbundit sig att förändra samtliga lagar,föreskrifter samt gamla sedvänjor som förhindrar funktionsnedsatta från att kunna leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskaputan tidsbegränsningar detta gäller sedan 2009 i sverige det har man skrivit under på men vägrar att efterleva

Frågan man ställer sig är hur många människoliv är man beredd på att offra enbart på grund av konventions och lagtrots är det 1 eller är det tusentals berätta för oss som det berör så att vivet vad vi har attt vänta oss

Kommunens yttersta ansvar

Kommunens yttersta ansvar

kap. Kommunens ansvar
1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

Människor med funktionshinder
7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.
Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.
8 § Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden.
Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.
8 a § Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. Lag (2009:981).

Glöm aldrig bort det här när du ansöker om hjälpinsatser på grund av funktionsnedsättning detgäller oavsett ålder
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009
Du bör läsa konventionen ommänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (CRPD) så att du kan hänvisa till lämplig artikel för ditt eget ärende
Kommunen struntar gärna i vad som står i konventionen ochäven kapitel 5 i socialtjänstlagen
Så det gäller att vara påläst själv när man möter biståndsbedömaren så att man kan få den nödvändiga hjälpen man har behovav
Du hittar alla lagar och konventioner på vår hemsida under rubrikerna länkar och under konventionen

Månadens lagtrotsare som konsekvent trotsar vår rätt till ett fungerande liv

Månadens lagtrotsare som konsekvent trotsar vår rätt till ett fungerande liv
Knivsta,Stockholms och Upplands-Bro kommuner är kommuner som under lång tid motarbetar vad som gäller när det handlar om funktionsnedsatta kommuninvånares rätt till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap i enlighet med både europeiska konventionen om mänskliga rättigheter samt konventioonen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning(CRPD)

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009
I europeiska konventionen står det i artikel 3
Artikel 3 – Förbud mot tortyr
Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.

I CRPD står d i artikel15
Artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

  1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

  2. Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva lagstiftnings-, administrativa, rättsliga och andra åtgärder för att förhindra att personer med funktionsnedsättning, lika litet som andra personer, utsätts för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Genom att vi inte får våra rättigheter som vi har rätt till för att kunna leva ett fungerande liv så har våra kommuner utsatt oss för både fysisk och psykisk tortyr samt förnedrande behandling under mycket lång tid helt i strid mot vad som gäller i enlighet med den konventionskomforma tolkningen av våra nationella lagstiftniing som kommunerna är skyldiga att göra inan besluten fattas

Vi 3har alla rätt till personlig assistans i enlighet med vad som stadgas i artikel 19 iCRPD men vi har nekats vår rätt till den insatsen på grund av att tjänstemänenen i beslutande stäällning struntar i vad som föreskrivs i CRPD
Det här är personlig assistans enligt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta

Artikel 19 i översättning
Personer med funktionshinder har tillgång till en rad hem-, bostads- och andra samhällsstödstjänster, inklusive personlig assistans som krävs för att leva och integreras i samhället, och för att förhindra isolering eller segregation från samhället.

Frn CRPD:s utkast till allmän kommentar nr 5 (2017)
Obs. översättningen är gjord med Google Translate

Artikel 19: Bor självständigt och ingår i samhället

II. Normativ innehåll i artikel 19
A. Definitioner

(A) Independent Living, vilket innebär att personer med funktionshinder har möjlighet att utöva kontroll över sina liv och fatta alla beslut som berör deras liv. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, bostad, dagliga rutiner, personliga relationer, kläder, näring, hygien och hälso- och sjukvård, religiösa, kulturella och sexuella och reproduktiva rättigheter. Alla dessa aktiviteter är kopplade till utvecklingen av en persons identitet och personlighet: där vi lever, med vem, vad vi äter, om vi vill sova eller gå och lägga sig sent på kvällen, vara inne eller ute, ha en duk och ljus På bordet, ha husdjur eller lyssna på musik. Dessa handlingar och beslut utgör vad vi är. Således är begreppet självständigt liv en väsentlig del av individens självständighet och frihet. Att leva självständigt betyder inte nödvändigtvis att du bor ensam; Det ska inte heller tolkas som förmågan att utföra dagliga aktiviteter av sig själv. Det borde snarare betraktas som valfrihet och kontroll, som fastställs i artikel 3 ai konventionen. Oberoende som en form av självständighet innebär att personen med funktionsnedsättning inte berövas möjligheten att välja och kontrollera personliga livsstil och dagliga aktiviteter.

D. Artikel 19 b

  1. Artikel 19 b ska tolkas i enlighet med den mänskliga rättighetsmodellen för funktionshinder. Individuella supporttjänster måste därför betraktas som en rätt i stället för en form av sjukvård eller välgörenhet. För många personer med funktionshinder är tillgången till en rad individuella supporttjänster en förutsättning för självständigt och samhällsliv. Personer med funktionshinder har rätt att välja tjänster och tjänsteleverantörer enligt deras individuella behov och personliga pref

Artikel 14 Frihet och personlig säkerhet

  1. Konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra

a) åtnjuter rätt till frihet och personlig säkerhet,

b) inte berövas sin frihet olagligen eller godtyckligt och att varje frihetsberövande sker i enlighet med lagen samt att förekomst av funktionsnedsättning inte i något fall ska rättfärdiga frihetsberövande.

  1. Konventionsstaterna ska säkerställa att, om personer med funktionsnedsättning berövas sin frihet genom något förfarande, är de på lika villkor som andra berättigade till garantier i enlighet med de mänskliga rättigheterna och ska behandlas i enlighet med syftena och principerna i denna konvention, däribland genom erbjudande av skälig anpassning.
    Artikel 5 i den europeiska konventionen
    Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet
  2. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.

Artikel 20 Personlig rörlighet

Konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bl.a. genom att

a) underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad,

b) underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning till hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistans och annan personlig service, inklusive genom att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad,

c) erbjuda personer med funktionsnedsättning och berörd personal utbildning i rörelseteknik, samt

d) uppmuntra tillverkare av hjälpmedel att beakta alla aspekter av förflyttningsbehov för personer med funktionsnedsättning.

Att kommunerna kan strunta i vad som föreskrivs beror helt på att våra lokalpolitiker tillåter tjänstemänen att agera emot vad som stadgas i våra lagar och att inte tillämpa den konventionskomforma tolkningen av våra nationella lagar och förreskrifter som står i strid gentemot konventionerna och andra internationella överänskomelser

Vi delar därför ut både ett stort fång tistlar och ett stort taggiga rosor till våra lokalpolitiker som inte vill att deras funktionsnedsatta medborgare skall få leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

Alec Dunell stockholms kommun

Utan assistans kan jag inte…:
Det mesta. Allt. Ingenting fungerar. Jag får inte i mig mat, vatten, mediciner. Jag får inte någon hygien alls. Jag tappade räkning vid 4-5 månader utan dusch och hårtvätt.
Jag kan inte använda smycken och proteser, bettskena som skyddar tänderna mot slitage och hpller dem på platd, eftersom det krävs underhåll och hygien för det.
Jag får inte rena sängkläder,utan tvingad ligga i kissiga sängkläder i veckor. Jag får vänta i månader på sånt som tar en kvart att göra, som höja temperatur och flytta soffan för att släppa fram värmen in i min nu väldigt kyliga lägenhet.
Utan assistans kan jag inte förflytta mig, klä på mig och av mig efter behov, packa, boka resor, åka på sjukvårdsbesök, boka teckenspråkstolkar, hålla ordning i mitt hem och i,huvudet. Jag har inte fått ha kläder på mig på månader pga att jag inte kan sköta det själv.
Utan assistans som förstår mig mycket väl, oavsett hur kasshälsan är, funkar inte kommunikation och då funkar ingenting. Jag mår jättedåligt av det, både fysiskt och psykiskt.
Utan assistans är allt kaos. Jag får inte gå på toa. Jag måste hålla mig smärtsamt, farligt lön pga klarar inte sköta toa och blöja själv. Orkar inte med det. Jag blir uttorkad och förstoppning av inte få dricka och äta tillräckligt ofta, mycket och bra. Kan inte sköta ta medicin själv. Det dräller ut överallt och jag spiller ut vatten i sängen om jag försöker själv.
Utan ass kan inte hänt saker, ställa undan osv.
Jag behöver hjälp att röra mig, sitta upp, hålla upp huvudet, stretcha och göra övning syfte magen och musklerna ska inte lägga av helt.
Utan assistans kan inte sköta munhygien och har jättestora problem med munnen och implantaten pga det.
Utan assistans kan inte sköta brev, sms, uh…. mejl, skriva läsa jättesvårt el omöjligt.
Utan assistans, kan inte skydda mig mot olyckor och kan inte hjälpa mig själv när jag ramlar eller hamnar snett så det blir svårt att andas och väldigt smärtsamt.
Utan assistans kan jag inte få trasor att använda när jag dräller och kräks ganska ofta.
Jag kommer inte ens ur sängen och kan inte besöka köket utan minst 2 starka personer som hjälper mig med det (och en speciell anpassad permobil, som jag inte får bla pga brist på assistans -det är för farligt för mig att försöka flytta mig själv till rullstol en bra dag/tillfälle).
Utan assistans kan inte minnas, strukturera, uh… skriva inköpslista, handla, laga mat, hålla reda på mina saker och papper…
Inte umgås med vänner som vänner, eftersom de nu måste rycka in akut för min överlevnad istället. När de kan. Vilket är sällan.
Utan assistans funkar mkt dåligt med ringa.
Hjärnan gör jätteobt och är helt slut nu. Har slut resurser och energi sedan länge. Måste sluta skriva.
Utan assistans, str3ssfrihet och fungerar vardag och ordning hemma, omöjligt vara förälder till mitt barn. Hen kan inte bo hemma längre pga min situation. Det skär i oss!

Beate Blumell Knivsta kommun
Akuten i stället för hemtjänst eller personlig assistans

Beate Blûmel var med om en bilolycka 1997. Hjärnskada och whiplashskada samt diskbråck i nacken.
16 års statlig LSS och LASS. Med många grundläggande timmar varje dag.
Flytt till Knivsta kommun 2012. Plötsligt säger försäkringskassan att Beate inte har några grundläggande behov men tillhör personkretsen och bollar över ärendet till kommunen.
Kommunen går efter Försäkringskassans utredning och tycker inte att de ska ha ansvaret.
Knivsta kommun avslår alltså LSS och vill hellre ge hemtjänst.
Efter rättegången så blir det Hemtjänst i assform i ca 5 år.
2018 maj så beslutar kommunen att ge Beate endast åldringsvård enligt SOL. Det vill säga3,54 timmar/ dag som ska innehålla grundläggande behov samt hemmets skötsel. Utöver detta ger de Beate 20 timmar per månad i ledsagning som ska täcka promenader, ev fritidsintressen samt tandläkare och läkar besök. Samt arbetsterapute och hjälpmedel.
Beate bor lantligt och närmaste samhälle för vård är Knivsta. Det tar minst 1,5 timmar tur och retur med bil i ledsagning.
Beate kommer inte kunna handla hem nödvändiga hushållsvaror och mat på dessa timmar.
Dessutom får hon inte i sig den mat hon behöver dagligen. Pga att hon har en handproblematik som gör att hon inte kan hantera ett bestick….osv
Beate lider även av enorm hjärntrötthet och brainkrach som är syndrom efter hjärnskada
Hjärntröttheten ger en förlamande effekt. Brainkrach innebär medvetslöshet och kramper.
Brainkrach kommer vid för mycket aktivitet.

hjärntrött. Flyttade ut till skogen för att kunna vara ute mer och promenera. Dessutom skulle jag kunna vara mer aktiv bland folk om jag får komma hem till tystnaden.
Min hjärna kan inte stänga av ljud som friska hjärnor kan. Den tar in tex trafikljud lika mycket som ett samtal. Likadant med synintryck. Jag kan inte välja vad jag vill se. Jag ser allt.
Tex i ett kylskåp så kan jag inte hitta det jag ska ha. (Har uppmärkt nu så grejerna står på samma plats jämt) Inne i ett samhälle kan jag inte hitta. När jag bodde i Järfälla hittade jag inte hem pga alla intryck. Här ute på landet går det bra.
TrotsBeates alla hjälpbehov så bbevilljar knivsta kommun enbart 3,5 timmar trots att det reella bbehovet är hjälp all vaken tid
Knivsta kommun anser att om Beate behöver mera hjälp så får hon vända sig till sjukvården och akuten trots att lagen säger att kommunen har det yttersta ansvaret för sina invånare så att dom kan leva som andra utan en funktionsnedsättning

Sven Aivert Upplands-Bro kommun

7 år och en skilsmässa för attt jag skall få mina lagliga och mänskliga rättigheter

7 år och en skilsmässa har det tagit mig att få mina lagliga och mänskliga rättigheter om en särskild anpassad bostad i enlighet med LSS 9.9 tillgodosedda genom en dom i förvaltningsrätten som ängtligen inte gick kommunens ärende utan gick efter vad lagen föreskriver
Under mina 7 års kamp så har socialförvaltningens enhetschef för biståndsenheten gjort alll för att jag inte skulle få min rätt tillett eget boende i en särskild anpassadb bostad
Dethar framfört en mäng mycket märkliga påståenden från socialförvaltningens sida för att neka mig en egenbostadEtt av argumenten var att jag var gift och ett annat var att ja skulle söka en bostad på den öppna marknaden trots att jag är i behovaven särskild anpassad bostad då jag är både rullstolsburen och blind samt tillhör lagens personkrets så har jag under alla 7 åren nekats min rätt

Det skall sägas attt lagen har nder alla år inte förändrats på något sätt
Att det även är en mänsklig rättighet att själv få avgöra med vilken man skall vara sammanboende med har socialförvaltningen inte heller brytts sig om trot att det är inskrivet konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer CRPD som kommunfullmäktige har sagt är gälande i kommunen
Domen kom den 28 augusti och fortfarande den 14 oktober så har socialförvaltningen inte hört av sig trots påminelse från mitt juridiska ombud så jag vet ännu inte hur det blir med den anpassade bostaden jag har behov av och som jag har slagits för i 7 år

Skall det verkligen gå till så här i Upplands-Bro kommun att man inte har rätt at själv få bestämman om man vill separera på grund av att man har fått funktionsnedsättning som gör att man har omfattande hjälpbehov i mitt fal så behöver jag hjälp med det mesta men framförallt samtliga förflyttningar
Men socialförvaltningen tar inga som helst hänsyn till sådana saker och jag har tvingats att leva i ett förhålande jag och min FD hustru inte önska på grundd av nekande av särskild anpassad bostad som LSS lagen ger mig rätt till
I dag är det den 7 december och jag har fortfarande inte blivit erbjuden en anpasssad bostad av komunen

Jag har också stora hjälpbehov med det mesta på grund av mina funktionsnedsättniingar såsom muskelsvaghet och ikce seende
Så måste jag alltid ha hjälp av andra för att kunna förflytta mig
En av kommunens biståndsbedömmare skrev att jag har behov av hjälp hela min vakna tid för att kunna leva ettt fungerande liv men det bryr sig inte beslutande tjänsteman sig om och kom fram till max 2 timmar om dagen för allt man gör under en dag och toalettbehoven skulle skötas med hjälp av trygghetslarm vilket inebär att man skall larma när behoven uppstår men att man får räkna med långa väntetider inan man kan få hjälp för att koma till toaletten vilket får den följden att man tvingas attt leva i sin egen avföring längre eller kortare tid och vilkken anan person skulle acceptera att inte få gå på toaletten när behoven uppkommer jag tror inte att någon vill ha det så så varför skall jag och andra funktionsnedsatta då behöva ha det så
Vi måste få ett slut på allt förtryck och förnedringar vi tvinggas att utstå ebart på grund av att tjänstemän i beslutande ställning vägrar att efterleva våra lagar och våra rättigheter

Ge oss rätten till ett fungerande liv enligt våra mänskliga rättigheter

Ge oss rätten till ett fungerande liv enligt våra mänskliga rättigheter

Nu på måndag den 3 december är det den internationella funktionshinderdagen då vår rätt till det fungerande livet skall uppmärksamas
Sverige skrev under konventionen ommänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (CRPD) redan 2007 och ratificerade den 2008 och den är bindande sedan 2009 för sveriges del
Men våra kommuner respekterar den absolut inte utan man gör allt för att vi inte skall få leva ettt fungerande liv och lägger ner enorma summor på att stoppa vår lagliga rätt genom att inte bevillja dom insatser vi har rätt till och på så sätt så drar dom igång hela rättsapparaten till enorma kostnader både ekonomiskt och mycket stora personliga lidanden för den enskilde medborgaren

Nu kräver vi att sveriges samtliga kommuner slutar upp med att neka oss våra mänskliga rättigheter enligt CRPD och verkligen lever upp till alllas lika värde och allas lika rätt till ett fungerande liv i full samhälsgemenskap
Glöm inte bort att det kan vara du som blir helt beroende av hjäl på grund av olycka eller sjukdom nästa sekund även dina anhöriga kan drabbas ingen går säker

Oaktsamhet och likggiltighetsuppsåt

Oaktsamhet och likggiltighetsuppsåt

Viktigt att veta
Det är enbart den tjänsteman som har skrivit under beslut om oolika insatser som kan anmälas för tjänstefel inte den som utför en viss handling direkt mot den som får den praktiska hjälpen av det så kallade fotfolket dom är inte ämbetmän och omfattas inte av tjänstemanansvaret

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.
När det gäller oaktsamhet så har vi en aktsamhetsplikt som gäller alla människor.
I andra stycket stadgas ”Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse”. Man tillämpar här ett likgiltighetsuppsåt sedan 2004. Med det menas att om gärningsmannen har misstanke om följden med sitt handlande, men likväl genomfört handlingen och är likgiltig inför följden föreligger likgiltighetsuppsåt.
När vi ansöker om olika hjälpinsatser på grund av våra funktionsnedsättningar så utreder kommunens socialförvaltning våra behov av den sökta hjälpen
Man gör utredningen antingen via socialtjänstlagen (SoL) eller av LSS lagen
I SoL så talar man om skälighetsbedömning av den sökta insatsen den utredande tjänstemanen beslutar då efter eget gottfinande vad denne anser vara skäligt för just dig det är alltså en högst subjektiv bedömning från tjänstemanens sida
När man däremot gör utredningen via LSS så talar man om goda levnadsförhållanden men det är fortfarande en högst subjektiv bedömning från tjänstemanens sida och har inget med verkligheten att göra
När man gör en utredning av våra hjälpbehov så kan man inte bara använda sig av bbiståndsparagrafen i socialtjänstlagen som sker i dag utan man måste äve se vad resten av lagen säger och det man inte bryr sig om är framförallt kapitel 5 i SoL och man bryr sig inte heller om vad som stadgas i regeringsformen kapitel 1 och 2 inte heller vad som stadgas i europakonventionen om mänskliga rättigheter samt vad som stadgas i konventionen om mänskiga rättigheter för funktionsnedsata personer (CRPD)
Man gör inte heller någon konsekvensutredning av hur den enskilde drabas av tjänstemanens beslut för om man gjorde en konsekvensutredning så kommer man framtill att alla begränsningar avvåra liv tår helt i strid gentemot gällande övrig lagsiftning som styr vår rätt tillett fungerande liv i full samhälsgemenskap som lagar och konventioner ger oss rätt till

Så jag anser att det helt klart handlar om oaktsamhet och likgiltighetsuppsåt när man fattar beslut som stoppar våra medborgliga och mänskliga rättigheter till det fungerande livet i full samhhällsgemenskap som vi har laglig rätt till

Så jag uppmanar alla som får avslag på sina faktiska hjälpbehov att göra en polisanmälan för tjänstefelav den beslutande tjänstemane så attvi framöver får mera rättsäkkra beslut och inte godtyckliga som i ddagsläge

Glöm inte bort att det är enbart den tjänsteman som har skrivit under beslut om insatser som omfattas av tjänstemanansvaret

Personlig assistans är en mänsklig rättighet enligt CRPD men inte enlig LSS

Personlig assistans är en mänsklig rättighet enligt CRPD men inte enlig LSS

I Sverige så har vi en lag för stöd och service för vissa funktionsnedsatta (LSS) men den lagen tillkom redan många år före CRP DS tillkomst och LSS står helt istrid mot vad som stadgas i CRPD som tillkom 2007 och gäller i Sverige sedan 2009 ochCRPD står över vår nationella lag LSS
Svensk lag skall sedan 2009 stämma helt överens med vad som stadgas i CRPD och andra konventioner och fördrag som vi är bundna av genom våra internationella överenskommelser
Detta sker genom att Sveriges lagar skall tolkas konventionskomformt gentemot CRPD och alla andra konventioner och fördrag som Sverige är bundna av

Så att ta strid för bevarande av LSS är helt fel väg att gå då LSS i dag är helt inriktat på ett vårdtänkande i rätten tillpersonlig assistans det ser man direkt genom att man bara kan få personlig assistans enligt en massa diagnoser i ett sjukvårdstänkande när personlig assistan enligtCRPD är helt inriktat på ett socialt servicetänkande
LSS har även ett så kallat bedömningsinstrument som skall ligga tillgrund för rätten till personlig assistans men detta bedömningsinstrument strider helt mot både artikel19 och 20 i CRPD om den den personliga rörelsefriheten
I artikel20 slår man fastatt det är enbart vi själva som kan bestämma över i vilken omfattning och vid vilken tid våra hjälpbehov skall omfattas av det får ingen enskild tjänstman avgöra
Så jag råder er att lägga ner kampen för ett bevarande av LSS som ändå står i strid gentemot konventionskomform tolkning av CRPD
Däremot skälva gemensamt ta striden för att bevara den personliga assistansen men dåmåste vi slåss för vår rätt i enlighet med vad som stadgas i CRPD artikel 19och20 men samtliga artiklar i CRPD ger oss rätten tillrett självbestämt liv med fulla medborgliga och mänskliga rättigheter i etttsocialt samanhang

Gästskribenter som vill skriva om medborgliga och mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer sökes

Gästskribenter som vill skriva om medborgliga och mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer sökes

Vi söker dig som gillar att skriva debattinlägg eller krönikor samt egna berättelser om hur livet med funktionsnedsättning fungerar i livets olika skeenden och ålder
Vi vill ha berättelser som berör alla åldrar från det vi föds tills vi dör om hur det fungerar att leva med en funktionsnedsättning när myndighetsverige drar ner allt mera på våra medborgliga och mänskliga rättigheter
Det är mycket viktigt att vi visar på hur du som enskild medborgare drabbas av att myndighetsverige inte lever upp till sina förpliktelser enlig både nationell och internationell lag och konventioner enligt folkrätten bestämmelser

Du får givetvis skriva under signatur och vara anonym men du måste ovillkorligen berätta för oss vem du är och hur vi kan få kontakt med dig

Du får inget betalt för dina alster eftersom vi inte har några som helst ekonomiska resurser utan vi driver det här på rent idiell basis
Skicka dina alster till mffmr@tele2.se)

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både Sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) och har därmed förbundit sig att följa konventionens samtliga artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättning har rätt till
Men Sverige har av någon mycket märklig anledning valt att funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stället bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att vi skall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamling påvar hemsida