fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället

fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället

Regeringen har kommit med ett lagförslag om grundläggande behov för rätten till personlig assistans där rätten til sondmatning är en viktig punkt
Men i samma lagförslag så vill regeringen att dom så kallade grundläggande behoven som igentligen inte får finnas enligt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD)
Regeringen vill att dom så kalade grundläggande behoven enbart skall omfatta mycket intigritetsnära delarna för att få rätt till personlig assistans att detta står i strid mot artikel 4 i Artikel 4
1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning. I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:

a) att vidta alla ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra åtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i denna konvention,

b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning,

c) att ta hänsyn till skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i alla riktlinjer och program,

d) att avhålla sig från varje handling eller förfarande som är oförenligt med denna konvention och att säkerställa att myndigheter och offentliga institutioner handlar i enlighet med konventionen,
Vi kräver nu attt regeringen fullständigt lever upp tillCRPD och att man verkligen ser till attt vi får vår rätt till ett fullt fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap som man har förbundit sig att vi har rätt till

Glöm inte bort Aktionen Gör konventionen till lag

Glöm inte bort Aktionen Gör konventionen till lag

Det här är bakg
runden till aktionen
Aktionen Gör konventionen till lag

Så här skriver FN om sverigges sätt att hantera CRPD

Kommittén uttrycker oro över att konventionen inte har in-förlivats i svensk lagstiftning och att tolkningen av den därmed överlåts till myndigheter och domstolar.

Konventionens artiklar kan alltså inte tjäna som vägledning för domstolens avgöranden eftersom de inte uttryckligen skrivits om till text i nationell lagstiftning

Det finns en allvarlig skillnad mellan konventionsstatens
politik och kommunernas politik när det gäller att genom-föra konventionen. Denna oro har också tagits upp i den of-ficiella kommunikationen mellan konventionsstaten och kommittén med avseende på det enskilda klagomålet
No 3/2011 H.M. v Sweden.

Kommittén yrkar på att konventionsstaten ska säkerställa att konventionen inkorporeras på riktigt sätt till svensk rätt så att den kan bli tillämplig som svensk lag.
Och så här säger makten så det finns flera tolkningar juristerna går helt på vad FN säger och struntar i vad MFD säger

Så här skriver myndigheten för delaktighet om funktionsnedsattas nänskliga rättigheter CRPD
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.
Men vi kan konstatera att tjänstemänen och våra folkvalda struntar i ovanstående därför denna aktion

Så här ser texten på flygbladen vi skall dela ut på vår aktion som startar den
26 september klockan 13.00-14.00 och sedan håller vi påvarje vecka intill dess riksdagen röstar fram att konventionen skall skrivas in i vår svenska författning(LAGARNA)
att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag
Regeringen kan inte göra en konvention till lag
och strunta i en annan
Vi har rätt till självbestämmande och full delaktighet
#görkonventionentilllag
Sverige har skrivit under FN-konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Vi är rättighetsbärare
Staten är skyldighetsbärare.
Vi har rätt till:
självbestämmande
utbildning och arbete
slippa få vår integritet kränkt
att inte bli isolerade och exkluderade
att inte bli diskriminerade
stöd för att bli självbestämmande och delaktiga
Politikerna ska garantera att våra rättigheter förverkligas. Men istället utesluts vi från att vara en del av samhället. Stödinsatser dras in. Den fysiska tillgängligheten brister. Många av oss tvingas till ett liv i husarrest.
Rättigheterna minskar istället för öka.
Sverige har fortfarande inte gjort FN-konventionen till lag. När det händer kan vi åberopa våra rättigheter i domstol. Då måste också myndighetsbeslut följa konventionen.

Aktionen Gör konventionen till lag

Aktionen Gör konventionen till lag

Snart blir barnkonventionen svensk lag. Nu är det dags att göra FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, till lag. Regeringen kan inte välja att göra en konvention till lag och strunta i en annan. Vi har rätt till självbestämmande och full delaktighet. #görkonventionentilllag

Torsdagen den 26 september klockan 13-14 inleder vi en aktion för att göra FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag.
Aktionen fortsätter varje vecka till riksdagen röstar igenom detta.
Plats: Mynttorget, utanför riksdagen
Vi hoppas på stor anslutning varje vecka. Det blir inte en massa tal, vi delar ut flygblad och pratar med dem som vill prata med oss.
Sven Aivert, Marschen för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter, mffmr.se
Jonas Franksson, STIL
Nora Eklöv, Unga rörelsehindrade

Riksdagspartierna vägrar oss ett fungerandeliv

Riksdagspartierna vägrar oss ett fungerandeliv

30 mars 2007 undertecknade sverige konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD) och efter riksdagsbehandling så gäller den i sverige från och med 2009-01-14 men det är en sanning med modefikation då sveriges domstolar inte accepterar konventionen då den inte finns inskriven i sveriges författningsamling(Sveriges lagar)
Sverige har i och med undetecknandet förbundit sig att konventionen blir svensk lag men vägrar fortfarande år 2019 att införa den i svensk författningsamling och får mycket kraftig kritik av FN för att man inte fullföljer sina åtaganden
Regering och riksdag måste med omedelbar verkan se till att CRPD skrivs in i vår svenska författning så att den går att hävda i svensk domstol

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.
Staterna är skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att dess åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning. Det räcker dock inte med lagar som klargör statens skyldigheter eller som förbjuder vissa handlingar. Det måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som förverkligar lagarna.

Vi kräver att få leva ett fungerande liv utifrån våra egna förutsättningarhelt i enlighet vad som föreskrivs i CRPD och inte vad tjänstemän anser

Kommunernas självstyre ger dem inte rätt att strunta i lagar och europarätten som de alltid gjort.

Kommunernas självstyre ger dem inte rätt att strunta i lagar och europarätten som de alltid gjort. Självstyret i dessa frågor tog definitivt slut i och med vårt medlemskap i EU, och de garanterar inte skyddet av våra rättigheter.
Vi är både svenska medborgare och unionsmedborgare och har både svenska och unionsmedborgares rättigheter så myndigheter har inte fria händer att kränka funktionshindrades rättigheter.
I och med vårt dubbla medborgarskap har vi också dubbla tillsynsmyndigheter, den svenska IVO och EU-kommissionen.
EU-domstolen gav i ett förhandsbesked (gällande frågan som ställdes av en svensk tingsrätt) ett nekande svar och beskrev att det är en nationell domstols skyldighet att ge unionsbestämmelser full verkan genom att, i de fall som behövs, underlåta att tillämpa varje motstridande nationell bestämmelse som står i strid med denna.
Vidare anges det i EU-fördraget (artikel 6.2) att Europakonventionens skydd för mänskliga rättigheter även gäller vid EU:s verksamhet (t.ex. vid utformning och tillämpning av EU:s direktiv och förordningar). Samma krav gäller när de enskilda EU-staterna tillämpar EU-rätten.

Inte lösas på annat sätt

Inte lösas på annat sätt

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Rätten till insatser
7 § Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1–9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 § 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt 9 § 10.
Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade.
De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125).
Texten inte kan lösas på annat sätt är en förödande text för våra möjligheter till att få våra behov av hjälp med stöd av den här rättigghetslagen
Kommunerna hänvisar allt oftare till dessa ord när man nekar oss insatser via den här rättighetslagen och man ger oss i stället insatser via socialtjänstlagen (SoL) som enbart har skrivningen skäliga levnadsvilkor i stället för goda livsvilkor som den här lagen anger

Men vad kommunerna medvetet struntar i är att i socialtjänstlagen kapitel 5 om personer med särskilda behov så står det att vi har rätt till insatser så att vi kan leva ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättningar har rätt till

Kommunerna bryr sig inte heller om vår regeringsform kapitel 1 och 2 eller europakonventionen eller konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD)
Det värsta är att våra förvaltningsrätter tillåter våra kommuner hantera vår rätt till ett fungerande socialt liv på det sättet att vi i stället blir försatta i husarest och inte får leva ett fungerande socialt liv utifrån våra egna förutsättningar

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter och vi för kampen för att CRPD skall skrivas in i svensk författningsamling som inehåller sveriges lagar

Sveriges officiella språk är svenska

Sveriges officiella språk är svenska

2017 kom allmäna kommentarer till artikel 19 i CRPD i engelspråkig version och i dag har vi 2019 men ffortfarande så saknas en version på landets officiella språk som är svenska ochalla dokument skall finnas på landets eget språk men det gäller inte svenskar så vi som inte kan läsa engelska texter stängs ute från att kunna ta del av officiella handlingar på vårt eget språk ochvisar på att byråkratin lever i sin egen lilla bubbla och inte bryr sig om landets invånare

Gästskribenter sökes till vår hemsida

Gästskribenter sökes till vår hemsida

Vi du som funktionsnedsatt med hjälpbehov berätta om hur du blir behandlad av myndighetsverige för andra så har du här möjligheten att göra det den sprids till media och riksdag och regeringen
Du får givetvis skriva under signatur om du vill men du måste berätta för oss vem du är

Gillar du att skriva debattartiklar eller krönikor så är du också välkommen med dina alster men du skall skriva med utgångspunkt från konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta (CRPD)
Konventionen med allmäna komentarer och dom lagar som är bra att känna till finns att ladda ner från vår hemsida

Du som skriver får inte någon ekonomisk ersättning då vi inte har några inkomster utan allt bedrivs rent idiellt

Så här skriver myndigheten för delaktighet om konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Men vi som sysslar med funktionshinderpolitiska frågor vet att myndighetsverige inte lever upp till det som MFD skriver

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Du skriver under i rubriken vi stödjer kampen

Vad är det som verkligen gäller vi måste få rätt besked

Vad är det som verkligen gäller vi måste få rätt besked

Både sverige och EU har skrivit under och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)
I och med dettta så gäller följande:

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.
Staterna är skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att dess åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning. Det räcker dock inte med lagar som klargör statens skyldigheter eller som förbjuder vissa handlingar. Det måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som förverkligar lagarna. Därutöver krävs kompletterande åtgärder såsom främjande – genom information och på annat sätt – av de mänskliga rättigheterna.
tifikation
Genom ratifikation förklarar sig ett land bundet av en konventions regler. Detta görs i de flesta stater av landets lagstiftande församling (i Sverige riksdagen). Innan dess har regeringens representanter undertecknat konventionen. Undertecknandet kan ses som en viljeförklaring samt en signal att landet ifråga förbereder ratifikation av en viss konvention.

Så här skriver myndigheten för delaktighet om konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.
Vi kan dock konstatera att ovanstående inte är något annat än vackra ord på ett papper då sveriges myndigheter på samtliga plan inte anser sig vara bundna att efterleva CRPD då dn inte finns inskriven i vår svenska författning och därmed ingetjuridiskt bindande för sverigees myndigheter att efterleva vad som stadgas i CRPD
Att sverige är medlemmar i EU som också har undertecknat och ratificerat CRPD och därför skalll samtliga beslut som berör funktionsnedsatta personer tolkas konventionskomformt gentemot CRPD

Så sveriges funktionsnedsatta personer kräver nu omedelbart ett klargörande från sveriges regerig och riksdag om funktionsnedsatta personer verkligenkan hävda sin rätt till ett fungernade liv ifull samhällsgemenskap i sveriges domstolar eller saknar vi funktionsnedsatta alla rättigheter till det fungerande livet utan byråkratiska begränsningar

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Du skriver under i rubriken vi stödjer kampen

Hemtjänst-Funktionshinderomsorg-Äldreomsorg i fritt fall och måste förändras

Hemtjänst-Funktionshinderomsorg-Äldreomsorg i fritt fall och måste förändras

Dagens hemtjänst för funktionsnedsatta och äldre fungerar inte som det borde vara i ett modärnt samhälle år 2019 man har i dagens omsorg om dessa grupper ett alldeles för stort ovanifrånperspektiv där beslutsfattarna vet bäst vilka behov man har som hjälptagare

Men i dagens samhälle så kan man inte längre ha den inställningen på grund av att man har skrivit under och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD
I och med att man undertecknade denna så inträffadet det ett paradigmskiften inom
Omsorgsverksamheten
det råder en allmän missuppfattning om den exakta omfattningen av konventionsstaternas åtaganden i artikel 12. Det finns ett allmänt misslyckande i förståelsen för att ett människorättsperspektiv på funktionshinder innebär ett paradigmskifte från ställföreträdande beslutsfattande till beslutsfattande med stöd.

Man slår alltså fast att det är enbart den hjälpbehövande som själv kan bestämma över vilka insatser man har behov av och vid vilken tid manhar dessa hjälpbehov samt i vilken omfattning behoven föreligger

Så hela synen på hemtjänsten måste helt förändras så att den helt stämmer överäns ed vad som stadga i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Dom mest centrala punkterna är individens självbestämmande som man i dagens hemtjänt helt har missat och det är framförallt det man klagar på hos personer som får hemtjänstinsatser i dagsläget

Ett av dom största problemen med dagens hemtjänst är den mycket stora genomströmningen av personal som skall komma in i hemtjänstagarens bostad och vara behjälplig vid dom moment man inte själv klarar av att utföra på grund av funktionsnedsättning
Det är helt oacceptabelt med denna stora personalgenomströmningen det skall vara ett mycket begränsat antal personer somkommer in i bostaden hos hjälptagaren
Att det är så stor genomströmningg av personal beror helt påschemaläggarna och den inställning man har inom hemtjänsten att man skall inte lära känna varandra och skapa ett förtroende hos varandra detta system infördes på 80 talet helt med tanke på att inget förtroende skulle uppstå så att någon part kunde få fördelar såsomatt hjälptagarna testamenterade sina ägodelar till hemtjänstpersonalen som man blev särskilld god vän med Sjäatt man fråntas allt vad självbestämmande heter

Självbestämmandet är särskilt viktigt när det gäller insatser av intigritetsnära delar av hjälpen man vill själv bestämma över vem som skall vara en behjälplig i dessa delar och framförallt så handlar det om att man vill kunna bestämma över om det kommer manlig eller kvinlig personal vid dessa tillfällen när man inte har kläder på sig
Man klagar också på att man man vill helt enkelt inte ha matlådorr där andra har bestämt över vad man skall äta och hur stora portionerna skall vara och detta tvång står helt i strid gentemot vad som sägs i CRPD om självbestämmandet
Den som vill skall få hjäl att både inhandla och tillaga den mat man själv vill ha men även själv få bestämma om man hellre vill ha färiglagad mat med matlådor

Med dagens system med så kalade åtgärdskataloger hör inte hemma i dagens samhälle där själbestämmande har en mycket stark ställning i lagarna men som man från bestämmande håll helt struntar i

Hela hemtjänsten måste förändras i grundn såatt den verkligen lever upptill vad som stadgas i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD)
Alla som på något sätt är involverade i hjälpinsatserna måst veta sin roll så att man verkligen lever upp tilldet självbestämmande som stadgas i både våra nationella lagar ochCRPD oh på intet sätt fråntar hjälptagaren sitt självbetämmande vilket i dagsläget är alldeles för vanligt

Många tror att det är skillnad på funktionshinderomsorg och äldreomsorg vilket inte är fallet då båda områderna handlar om hjälpisatser pågrund av en eler flera funktionsnedsättningar oavsettt ålder så alla insatserna handlar i grunden omatt hjälpa funktionsnedsatta omsorgstagare med vad man själv inte klarar av på grund av funktionsnedsättningen men man skall inte töver hjälptagarens liv så att denne blir n passiv motagare av hjälpinsatserna utan denne skall involveras så långt det är möjligt även om insatsen kan ta lite längretid n vad en icke funktionsnedsatt gör
Det är viktigt för självkänslan och välbefinnandet att man får vara en del i hjälpinsatsen och göra det man klarar av även om det tar lite längre tid

Så här skriver myndigheten för delaktighet om funktionsnedsattas nänskliga rättigheter CRPD
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Du skriver under i rubriken vi stödjer kampen