Nu har vi väntat i 534veckor på att få våra mänskliga rättigheter och hur många till skall behöva mista livet för att sverige inte lever upp till vad man har förbundit sig att göra

Nu har vi väntat i 534veckor på att få våra mänskliga rättigheter och hur många till skall behöva mista livet för att sverige inte lever upp till vad man har förbundit sig att göra

Sverige vill påskina att sverige är en garant för våra mänskliga rättigheter men sanningen är att landet sverige motarbetar att landets funktionsnedsatta skall få sina mänskliga rättigheter genom att ta fram fina skrivningar i flera dokument
Men dessa dokument är enbart tomma ord utan något som helst innehåll av värde för landets funktionsnedsatta eftersom dom saknar allt värde i domstolsprocesserna och funktionsnedsatta får inte leva ett fungerande liv som man påstår att vi har rätt till

Så här skriver landet sverige och hoppas på att ingen genomskådar den stora bluffen som man framför i dokumentet

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. För att garantera detta finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen innehåller 50 artiklar som beskriver vilka mänskliga rättigheter som personer med funktionsnedsättning har och vad som krävs för att inte kränka dessa rättigheter. Den utgår ifrån att det går att ta bort och förebygga funktionshinder genom förändringar i miljö och omgivning.
Konventionen utgår från grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering. Tillgänglighet är en allmän princip i konventionen, både när det gäller den fysiska miljön och information och kommunikation.
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.
Men faktum är att dessa ord bara är tomma ord och fagra löften eftersom sveriges regering och riksdageller sveriges komuner inte aktivt arbetar för att konventionen blir svensk lag som man har förbundit sig att göra redan när man undertecknade och ratificerade konventionen (CRPD)

Men så här ser FN på sveriges agerande när det gäller eefterlevande av konventionen och samtliga dess olika artiklar

Så här skriver FN till Sverige när det gäller att införa konventionen i den svenska lagstiftningen

Kommittén uttrycker oro över att konventionen inte har in¬förlivats i svensk lagstiftning och att tolkningen av den därmed överlåts till myndigheter och domstolar.

Konventionens artiklar kan alltså inte tjäna som vägledning för domstolens avgöranden eftersom de inte uttryckligen skrivits om till text i nationell lagstiftning

Det finns en allvarlig skillnad mellan konventionsstatens
politik och kommunernas politik när det gäller att genom¬föra konventionen. Denna oro har också tagits upp i den of¬ficiella kommunikationen mellan konventionsstaten och kommittén med avseende på det enskilda klagomålet
No 3/2011 H.M. v Sweden.

Kommittén yrkar på att konventionsstaten ska säkerställa att konventionen inkorporeras på riktigt sätt till svensk rätt så att den kan bli tillämplig som svensk lag.

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.
Staterna är skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att dess åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning. Det räcker dock inte med lagar som klargör statens skyldigheter eller som förbjuder vissa handlingar. Det måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som förverkligar lagarna. Därutöver krävs kompletterande åtgärder såsom främjande – genom information och på annat sätt – av de mänskliga rättigheterna.
tifikation
Genom ratifikation förklarar sig ett land bundet av en konventions regler. Detta görs i de flesta stater av landets lagstiftande församling (i Sverige riksdagen). Innan dess har regeringens representanter undertecknat konventionen. Undertecknandet kan ses som en viljeförklaring samt en signal att landet ifråga förbereder ratifikation av en viss konvention. Aktuella ratifikationslistor visar vilka konventioner som olika länder ratificerat eller anslutit sig til

Regeringen och Riksdagen måste nu verkligen se till att man verkligen lever upp till det man påstår är gällande aalla undanflyckter från kravet visar på hur man ser på landets funktionsnedsatta och dess rätt till ett fungerande liv

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Du skriver under i rubriken vi stödjer kampen

Frågor från FN över hur sverigge lever upp till konventionen CRPD

Frågor från FN över hur sverige lever upp till konventionen CRPD som sverige skall svara på i oktober

Övervakningskommittén för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningFrågor om problemområden (List of issues) inför inlämnande av Sveriges kombinerade andra och tredje periodiska rapporter [*]Syfte och allmänna skyldigheter (Art 1-4)
1.Vänligen ge information om:
(a)De åtgärder som vidtagits för att införlivakonventionen i nationell lagstiftning, både vertikalt och horisontellt, inklusive rätten till personlig hjälp och jämställdhet av socialtjänsten mellan kommunerna.
(b)Åtgärder som vidtagits för att granskaindikatorsystemet för att täcka alla delar av konventet och att se till att kommunerna övervakar genomförandet, inklusive när det gäller tillgång till anställning, utbildning, hälso- och sjukvård och statliga tjänster.
(c)Granskningen av diskrimineringslagen (2008:567), att fastställa otillräcklig tillgänglighet som grund för diskriminering och att förbjuda hatbrott mot personer med funktionshinder, särskilt kvinnor och flickor med funktionshinder och personer med intellektuella eller psykosociala funktionshinder.
(d)Framsteg som gjorts och brister som konstaterats ikonventionsstatens funktionshinderpolitik under perioden 2011-2016, och den nya funktionshinderpolitik som trädde i kraft 2017, inklusive dess riktmärken, baslinjer och indikatorer och de resurser som tilldelats dess genomförande;

Preliminär översättning av dokument daterat 12 oktober 2018
(e)Den nya interdepartementala samordningsmekanismen ihälsovårdsministeriet för att främja rättigheter för personer medfunktionshinder.
(f)Antalet och andelen personer som är berättigadetill stöd har bidragit till socialförsäkringen sedan 2014, uppdelat efter ålder, kön och typ av funktionshinder.
(g)Att delta och engagera personer medfunktionshinder och deras organisationer i genomförandet och övervakningen av konventionen sedan 2014.
B.Särskilda rättigheter (art. 5-30)
Likabehandling och icke-diskriminering (artikel 5)
2.Vänligen ge information om:
(a)Åtgärder som vidtagits för att granskalagstiftningen för att säkerställa att rimligt boende är juridiskt definierat och tillhandahållet utan undantag, bland annat inom bostäder, brottsbekämpning och rättvisa.
(b)Åtgärder som vidtagits för att bedöma eventuellamekanismer som syftar till att ta itu med intersektionella former av diskriminering i syfte att säkerställa att de riktar sig mot alla former av diskriminering på grund av funktionshinder, inklusive avslag på rimligt boende, diskriminering genom förening och multipla och korsande former av diskriminering utsatt för barn, kvinnor, invandrare, flyktingar, asylsökande och lesbiska, homosexuella, bisexuella, transsexuella och intersex personer med funktionshinder och samiska personer med funktionshinder.
(c)Statistik om antal och andel anmälningar avdiskriminering på grund av funktionshinder, uppdelat efter kön, ålder, identifierade hinder, den sektor där diskriminering inträffade samt antalet och procenten av fall som löstes genom medling och de som ledde till sanktioner för gärningsmän och rättegång för offer.
Kvinnor med funktionshinder (artikel 6)
3.Vänligen ge information om:
(en) Åtgärder som vidtas för att se till att köns- och funktionshindersperspektiv ingår i lagstiftning och politik inom alla
livsområden och på alla områden som omfattas av konventionen och att de effektivt tar itu med risker och marginaliseringsfaktorer specifika för kvinnor.
(b)Lagstiftnings- och politiska åtgärder som syftartill att förhindra flera och intersektionella former av diskriminering av kvinnor och flickor med funktionshinder, inklusive våld i hemmet och sexuellt våld, samt åtgärder för att utrota sådan diskriminering och för att säkerställa att drabbade kvinnor och flickor effektivt får rättvisa och rättegångar.
(c)Åtgärder som vidtas för att garantera sexuell ochreproduktiv hälsa och rättigheter för kvinnor och flickor med funktionshinder.
(d)Antalet fall som rapporterats om sexuellt våldmot kvinnor och flickor med funktionshinder och antalet åtal och övertygelser sedan 2014, uppdelade efter år, ålder, typ av övergrepp, brott och sanktion.
Barn med funktionshinder (artikel 7)
4.Vänligen ge information om:
(en) Åtgärder som vidtas för att utveckla forskning och insamling av uppgifter om våld mot barn med funktionsnedsättning, inklusive användning av remsor, avskildhet och tvångsinstitutionering och att stoppa sådant våld
(b)Åtgärder som vidtagits för att öka psykosocialtoch psykiskt hälsotillstånd och psykiatrisk hälso- och sjukvård för barn med funktionsnedsättning i samhället och de ekonomiska resurser som tilldelats sedan 2014
(c)Säkerhetsåtgärder som vidtagits för att säkerställaatt funktionshindrade barn fritt kan uttrycka sina åsikter om alla frågor som berör dem och att deras synpunkter ges rätt vikt i enlighet med deras ålder och löptid på samma sätt som andra barn samt ålders- och funktionsåtgärder att stödja dem i detta avseende
(d)Metoder som utvecklats av ombudsmannen förbarn för att ta hänsyn till mångfalden av barn med funktionshinder.
(e)Åtgärder som vidtas för att sensibilisera ochutbilda föräldrar och yrkesverksamma som arbetar med barn och att
öka medvetenheten om barns rättigheter med hänsyn till allmänheten.
(f) Antalet rapporterade fall av våld mot barn med funktionshinder och antalet åtal och domar sedan 2014, fördelade efter år, ålder, kön och typ av funktionshinder, brott och straff
(g) Det beslut som kommunerna enligt uppgift har gjort att öppna ” grupphem ” för barn med funktionshinder, hur många barn har påverkats av detta beslut och hur deras rätt till familjeliv respekteras och främjas.
Ökande medvetenhet (artikel 8)
5. Vänligen uppge information om:
(en) Kommunikationskampanjen som genomfördes från 2015 till 2017 av Myndigheten för delaktighet i att ta itu med och motverka diskriminering av personer med funktionshinder, inklusive i vilken utsträckning sådana personer var meningsfullt involverade, genom sina representativa organisationer, vid utformning, genomförande, övervakning och utvärdering. Vänligen förklara om kampanjen grundades på människorättsmodellen för funktionshinder och främja en bild av personer med funktionshinder som värdiga, oberoende och kapabla individer.
(b) Åtgärder som vidtas för att genomföra regelbundna, regelbundna och kontinuerliga kampanjer som riktar sig till offentliga tjänstemän och privata aktörer om de rättigheter som ingår i konventionen, såsom adekvat boende och diskriminering på grund av funktionshinder.
Tillgänglighet (artikel 9)
6. Vänligen ge information om åtgärder som vidtagits:
(en) För att säkerställa att lagstiftning, politik och praxis på nationell, regional och kommunal nivå är helt anpassade till bestämmelserna i artikel 9 i konventionen, som beskrivs i allmän kommentar nr 2 (2014) om tillgänglighet
(b) Att integrera universell design, tillgänglighetsstandarder och möjligheten att tillhandahålla rimligt boende i kommunal planering och att inkludera tillgänglighetskrav i alla avtal om offentlig upphandling.
(c) Att säkerställa finansiering och vägledning för att garantera full tillgänglighet i alla byggnader som är öppna för allmänheten, inklusive bostäder, restauranger och barer och i kollektivtrafiken.
(d) Att avlägsna hinder på kommunal nivå
(e) Att presentera den offentliga sektorn med information och kommunikation i tillgängliga format.
Situationer av risk och humanitära nödsituationer (artikel 11)
7. Vänligen ge information om åtgärder som vidtagits:
(en) För att säkerställa delaktighet och tillgänglighet vid kris – och katastrofåtgärder för att minska katastrof, som beskrivs i Sendai ram för katastrofriskreducering 2015 – 2030, och om dessa åtgärder tar hänsyn till de olika kraven för personer med funktionshinder och tillämpningen av principerna av universell design
(b) Att se till att personer med funktionsnedsättning och deras representativa organisationer är meningsfullt informerade om, konsulterade och aktivt deltar i alla stadier av utveckling, genomförande och övervakning av strategier, planer och protokoll i katastrofriskreducering och humanitära nödsituationer.
Lika erkännande inför lagen (artikel 12)
8. Vänligen ge information om:
(en) Åtgärder som vidtagits för att ersätta det ersatta beslutsfattandet med stöds beslutsfattande, inklusive medgivande för medicinsk behandling, tillgång till domstolsprövning, röstning, äktenskap och arbete, särskilt för personer med intellektuella och / eller psykosociala funktionshinder.
(b) Eventuella skydd mot missbruk av stödjande beslutsfattande system och / eller arrangemang som säkerställer att stöd som tillhandahålls respekterar funktionshindrades rättigheter, autonomi, vilja och preferenser och skyddar dem mot otillbörligt inflytande, oegentligheter och intressekonflikter och i vilken omfattning personer med funktionshinder har tillgång till rättsmedel mot sådana situationer
(c) Procedurer och stöd till personer med funktionshinder som är under förvaltarskap eller förmyndarskap, och om de överensstämmer med konventet.
Tillgång till rättslig prövning (artikel 13)
9. Vänligen ge information om:
(en) De rättsliga förfarandena för personer med funktionshinder enligt Discrimination Act (2008: 567) och hur de säkerställer obegränsat och effektivt tillträde till rättvisa för alla personer med funktionshinder i alla skeden av rättsliga förfaranden och om begreppen procedurboende och ålders- lämpligt boende har implementerats och övervakats
(b) Förfaranden för gripande, förhör och förevändning av personer med funktionshinder, inklusive de som är dövblinda, personer med nedsatt hörsel och personer med psykosociala och / eller intellektuella funktionshinder.
(c) Inledande bedömning av krav när en funktionsnedsättning kvarhålls och åtgärder som vidtas för att ge funktionshindrade möjlighet att förstå och delta i straffrättsliga förfaranden.
(d) Åtgärder som vidtas för att säkerställa att barn med intellektuella och / eller psykosociala funktionshinder som är offer för brott har tillgång till rättvisa på lika villkor med andra barn.
(e) Åtgärder som vidtas för att utbilda advokater, åklagare, domare och domstolar anställda om rättigheter för personer med funktionshinder och den mänskliga rättighetsbaserade modellen för funktionshinder och att undanröja fördomar mot vittnesmål som ges av personer med intellektuella och / eller psykosociala funktionshinder.
(f) Möjligheten för funktionshindrade att vara anställda som domare, advokater eller andra jurister och åtgärder som vidtas för att underlätta direkt och indirekt deltagande av personer med funktionshinder i rättsväsendet.
Frihet och säkerhet för personen (artikel 14)
10. Vänligen ge information om:
(en) Åtgärder som vidtas för att upphäva någon lagstiftning eller politik och att utrota praxis som tillåter tvångsinstitutionering av personer med intellektuella och / eller psykosociala funktionshinder.
(b) Förfaranden för antagning och sjukhusvistelse av patienter med intellektuella och / eller psykosociala funktionshinder;
(c) Åtgärder som vidtas för att anta en strategi för avinstitutionalisering av personer med funktionshinder, särskilt kvinnor och flickor med funktionshinder.
(d) Åtgärder som vidtagits, inklusive granskningen av lagen om obligatorisk psykisk vård (1991: 1128) och lagen om rättsvård (1991: 1129) för att säkerställa kravet på fritt och informerat samtycke av berörda personer som styrande standard för psykiatriska tjänster, för både vård och öppenvård
(e) Åtgärder som vidtas för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning som släppts ut från rättsmedicinsk vård är omedelbart släppta.
(f) Åtgärder som vidtas för att säkerställa att personer med funktionshinder har tillgång till förfaranden för att utmana lagenligheten av deras frihetsberövande och att säkerställa en oberoende granskning av beslut för att förlänga den obligatoriska vården.
(g) Åtgärder som vidtagits för att öka resurser som tilldelas personer med intellektuella och / eller psykosociala funktionshinder i samhällsbaserade polikliniska tjänster.
(h) Antalet personer med funktionshinder kvarhållit sin vilja i en sjukhus sedan 2014, uppdelad efter år, ålder, kön, typ av försämring, typ av anläggning och längd av frihetsberövande.
( i ) Åtgärder som vidtas för att motsätta sig antagandet av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om skydd för mänskliga rättigheter och värdighet hos människan med avseende på tillämpningen av biologi och medicin, eftersom protokollet strider mot flera bestämmelser i konventionen, särskilt artikel 14.
Frihet från tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (artikel 15)
11. Informera utskottet om:
(en) Åtgärder som vidtagits för att avskaffa lagligt och i praktiken användningen av icke samsynsmetoder i medicinska institutioner, inklusive icke-konsensuellt läkemedel och elektrokonvulsiv terapi
(b) Åtgärder som vidtagits för att eliminera tvångs- och ofrivillig behandling av barn med funktionshinder i mentalvårdsinställningar, inklusive användning av icke-samtycke, medföljande remsor och isolering.
(c) Åtgärder som vidtagits för att förhindra informell frivillig behandling, till exempel fall där patienter får möjlighet att acceptera behandling eller att bli tvungna att utsättas för det.
(d) Åtgärder som vidtas för att ge utbildning för medicinsk och icke-medicinsk personal om icke-våldsamma och icke-tvångsmetoder för vård;
(e) Enheten i den parlamentariska ombudsmannens kontor som ansvarar för genomförandet av det frivilliga protokollet till konventionen mot tortyr, om det är mandat att övervaka alla inställningar där personer med funktionsnedsättning kan bli berövad frihet, inklusive bostäder och bostadsfaciliteter, och I vilken utsträckning övervakningsverksamheten är kön- och åldersskänslig och organisationer av funktionshindrade är meningsfullt inblandade i processen.
Frihet från exploatering, våld och missbruk (artikel 16)
12. Vänligen ge information om:
(en) Åtgärder som vidtas för att förebygga och tillåta tidig identifiering av förekomsten av våld och missbruk av personer med funktionshinder, att tillhandahålla information i tillgängliga format och personer med funktionshinder med hjälp och stöd för att erkänna och rapportera sådana fall och i vilken utsträckning dessa åtgärder är könsrelaterade och åldersskänslig
(b) Åtgärder som vidtas för att säkerställa att förekomsten av våld och missbruk av personer med funktionshinder registreras, undersöks effektivt, åtalas och sanktioneras.
(c) Åtgärder som vidtas för att tillhandahålla köns- och åldersskänslig fysisk, kognitiv och psykologisk återhämtning, rehabilitering och sociala reintegrationstjänster och program till dem som utsätts för våld och missbruk.
(d) Åtgärder som vidtas för att hälso- och utbildningspersonal och polis ska få lämplig yrkesutbildning om den mänskliga rättighetsbaserade handikappmodellen, särskilt om att interagera med personer med intellektuella och / eller psykosociala funktionshinder och undvika överdriven användning av våld.
(e) Antalet och andelen personer med funktionshinder som har blivit offer för våld och missbruk sedan 2014, uppdelat efter år, kön, ålder, funktionshinder och förekomstställe.
Bor självständigt och ingår i samhället (artikel 19)
13. Vänligen ge information om:
(en) Åtgärder som vidtas för att säkerställa att personer med funktionshinder beviljas tillräckligt med ekonomiskt stöd för att de ska kunna leva självständigt i samhället och att kriterierna ska vara berättigade till personlig hjälp.
(b) Åtgärder som vidtas för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att välja bostadsort och var och med vilka de vill bo på lika villkor som andra personer.
(c) Åtgärder som vidtas för att säkerställa att beslut som ger individuellt stöd genomförs snabbt av kommunerna
(d) Antalet och andelen personer med funktionsnedsättning som har fått personliga förmåner sedan 2014, uppdelat efter år, kön, ålder, typ av försämring och bostadsort.
Personlig rörlighet (artikel 20)
14. Vänligen ge information om vilka åtgärder som vidtagits för att underlätta tillgången till kollektivtrafik och personlig
rörlighet, inklusive ekonomiskt stöd till bilanpassningar och parkeringstillstånd.
Respekt för integritet (artikel 22)
15. Vänligen ge information om betydelsefullt engagemang av organisationer för personer med funktionshinder i uppdateringar av lagen om lagar och andra författningar på Internet.
Respekt för hem och familj (artikel 23)
16. Vänligen uppge information om de åtgärder som vidtagits för att förbjuda diskriminering i antagningsförfaranden på grund av funktionshinder och för att se till att personer med funktionshinder har sina rättigheter och ansvar när det gäller vårdnadshavande, adoption av barn eller liknande institutioner på lika villkor med andra.
Utbildning (art 24)
17. Vänligen ge information om:
(en) Åtgärder som vidtas för att inkludera alla barn med funktionshinder i sin närmaste huvudskolor och säkerställa tillgången till det nödvändiga stödet.
(b) Åtgärder som vidtagits för att avskaffa möjligheten för skolor att neka en plats för elever med funktionshinder av skälet att det skulle innebära betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter och att ge tillräckligt med personellt, tekniskt och ekonomiskt stöd till skolorna.
(c) Antalet och andelen barn med funktionshinder med tillgång till utbildning, uppdelad efter ålder och kön, typ av försämring, typ av skola och kommun.
Hälsa (art 25)
18. Vänligen ge information om:
(en) Tillgången till psykiatriska tjänster, inklusive poliklinisk behandling, och av specialiserad psykiatrisk personal över hela statspartiets territorium, uppdelad i kommuner.
(b) Åtgärder som vidtas för att främja tillgången till hälsovårdstjänster för kvinnor och flickor med funktionshinder,
inklusive sexuella och reproduktiva hälso- och sjukvårdstjänster, och information om hiv / aids, på lika villkor med andra.
19. Vänligen ge information om:
(en) Självmordsfrekvensen för personer med funktionsnedsättning jämfört med andras sedan 2014, uppdelad efter ålder, kön och typ av försämring samt åtgärder som vidtagits för att förebygga, identifiera och ta itu med situationer med risk för självmord hos personer med funktionshinder, särskilt barn.
(b) Åtgärder som vidtas för att hantera och förebygga psykiska problem bland barn i åldrarna 10-17 år.
Arbete och sysselsättning (artikel 27)
20. Vänligen ge information om:
(en) Framsteg som gjorts för att främja sysselsättningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning, inklusive psykosociala funktionshinder, inom den offentliga och privata sektorn, bland annat som ett resultat av åtgärderna i budgetpropositionen 2016 som syftar till att hjälpa funktionshindrade att få arbete.
(b) Sysselsättningsgraden för personer med funktionshinder jämfört med personer med funktionsnedsättning, uppdelad i yrke
(c) Riktade åtgärder för att minska funktionshindrades sårbarhet för arbetslöshet, inklusive tillfälliga särskilda åtgärder och stärkande av ekonomiska incitament för arbetsgivare, såsom skatteincitament.
(d) Åtgärder som vidtagits för att minska arbetslöshetsgraden och könsskillnaden mellan kvinnor och män.
(e) Åtgärder som vidtas för att stödja personer med funktionshinder i utövandet av sin rätt att fritt välja eller acceptera anställning i arbetsmiljöer som är öppna, inkluderade och tillgängliga för dem, särskilt rätten till fritt valt arbete på arbetsmarknaden.
(f) Åtgärder som vidtas för att se över användningen på arbetsmarknaden av termen ” personer med nedsatt arbetsförmåga” .
Lämplig levnadsstandard och socialt skydd (artikel 28)
21. Vänligen ge information om:
(en) I vilken utsträckning ” garantibeloppet ” täcker levnadskostnader för personer med funktionshinder, inklusive mat, boende, transport, rehabilitering och sjukvård samt eventuella skillnader mellan kommuner,
(b) Hur de senaste reformerna i det nationella försäkringssystemet har förbättrat levnadsvillkoren för personer med funktionshinder.
(c) Åtgärder som vidtas för att minska fattigdomen bland funktionshindrade.
Deltagande i politiskt och offentligt liv (artikel 29)
22. Vänligen ge information om åtgärder som vidtagits:
(en) För att säkerställa fullständig tillgänglighet av omröstningsförfaranden, omröstningsmiljö, lokaler och material samt utbildning som tillhandahålls till personalen.
(b) Att säkerställa rätten för alla personer med funktionshinder att rösta genom hemlig omröstning, på egen hand eller att biträdas av en person efter eget val och med full respekt för sin fria vilja
(c) Att ge stöd till personer med funktionshinder valda till offentliga företrädare.
(d) Att tillåta tillgång till information i alla format för personer med funktionshinder, så att de kan stå som kandidater på lika villkor med personer utan funktionshinder.
Deltagande i kulturliv, rekreation, fritid och sport (artikel 30)
23. Vänligen ge information om den nationella strategin för att skydda rätten att delta i fritids-, sport- och kulturaktiviteter på ett
inkluderat sätt och beskriv i vilken utsträckning åtstramningsåtgärder påverkat denna rättighet.
C. Särskilda förpliktelser (Art. 31-33)
Statistik och datainsamling (art 31)
24. Vänligen uppge information om:
(en) Status för det frivilliga uppföljningssystemet för statistik och insamling av uppgifter om personer med funktionshinder.
(b) Utvecklingen av datainsamlingsverktyg och indikatorer i enlighet med det mänskliga rättighetsbaserade synsättet mot funktionshinder och de kriterier och formler som används.
(c) Uppsamlingen av data, uppdelad efter ålder, kön och typ av försämring, i syfte att utforma och genomföra policyer för att effekten av konventet, såsom hälsa, utbildning, arbete, sociala tjänster, kultur, konst och sport ;
(d) Åtgärder som vidtas för systematiskt insamling, analysering och spridning av uppgifter om flickor, pojkar, män och kvinnor med funktionshinder, inklusive från inhemska grupper, och hur data sprids på alla nivåer av regeringen.
(e) Det meningsfulla deltagandet och medverkan av organisationer med funktionshinder.
Internationellt samarbete (artikel 32)
25. Vänligen ge information om:
(en) Åtgärder som vidtagits för att integrera ett funktionsrättsbaserat tillvägagångssätt i målen för hållbar utveckling och deras målindikatorer.
(b) De åtgärder som vidtagits för att dela staten partens god praxis både perspektiv och dubbla spår närmar funktionshinder inclusive internationella utvecklingen.
Nationellt genomförande och övervakning (artikel 33)
26. Vänligen uppge information om:
(en) Mandatet och arbetet som utförs av jämställdhetsombudsmannen för att övervaka konventets genomförande, bland annat i fråga om klagomål som lämnats av personer med funktionshinder enligt diskrimineringslagen (2008: 567).
(b)Åtgärder som vidtas för att inrätta en oberoendeövervakningsmekanism i enlighet med Parisprinciperna för att övervaka genomförandet av konventionen.
[*] * Antaget av kommittén vid dess tjugondesammanträde (27 augusti-21 september 2018).

Författningsdomstol måste införas i sverige omedelbart för rättsäkerhetes skull

Författningsdomstol måste införas i sverige omedelbart för rättsäkerhetes skull

Sverige måste omedelbart införa en författningsdomstol helt fristående från politisk påverkan om man skal kunna påstå att man är en säker rättsstat i ordets verkliga betydelse
Som detnu fungerar i sverige så struntar både våra folkvalda och högre tjänstemän fullständigt i sveriges grundlagar och våra domstoljurister är även dom med på tåget i att strunta i våra grundlagar och den konventionskomforma tolkningen av dom undertecknade konventionerna ommänskliga rättigheter som sverige har både undertecknat och ratificerat och skall vara juridiskt bundna att efterleva
Men vi funktionsnedsatt med hjälpbehov upplever dagligen att våra grundlagar och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD åsidosätts så att vi inte får vår rätt till det fungerande livet som både grundlagen och CRPD föreskriver att vi har rätt till för att kunna fungera i livet olika skeenden

Så vi kräver nu att sverige omedelbart inrättar en självständig författningsdomstol så att vi får möjlighet tillett fungerande liv på jämlika vilkor som icke funktionsnedsatta får uppleva men som vi förnekas tack vare alla åsidosatta rättigheter i våra domstolar och förvaltningssystemet inom kommunernas socialtjänst

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.
Staterna är skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att dess åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning. Det räcker dock inte med lagar som klargör statens skyldigheter eller som förbjuder vissa handlingar. Det måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som förverkligar lagarna. Därutöver krävs kompletterande åtgärder såsom främjande – genom information och på annat sätt – av de mänskliga rättigheterna.
tifikation
Genom ratifikation förklarar sig ett land bundet av en konventions regler. Detta görs i de flesta stater av landets lagstiftande församling (i Sverige riksdagen). Innan dess har regeringens representanter undertecknat konventionen. Undertecknandet kan ses som en viljeförklaring samt en signal att landet ifråga förbereder ratifikation av en viss konvention. Aktuella ratifikationslistor visar vilka konventioner som olika länder ratificerat eller anslutit sig till.

Vem i hela världen kan man lita på?

Vem i hela världen kan man lita på?

Det finns en sång somn heter vem kan man lita på och dessa ord är verkligen ord man måste ställa sig i dagens samhälle när man har funktionsnedsättningar som gör en helt beroende av andra medmäniskor
Som det är i dagens samhälle så är det ingen som verkligen tar ansvar för attt personer med funktionsnedsättning och stora hjälpbehov verkligen får den nödvändiga hjälpen man måste få för att kunna fungera i livets alla olika skeenden och få leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap
Som det ser ut i dagens lagstiftning så har vi all rätt att få den nödvändiga hjälpen vi har behov av men sedan så vantolkar tjänstemännen dessa lagar och nekar oss vår rättsmässiga hjälp som vi måste få
Och våra folkvalda politiker som skall se till att lagarna följs som det står i lagarna bryr sig inte om att tjänstemannakåren gör allt för att förstöra våra liv utan dom står bredvid och klappar händerna och tycker vad bra ni sköter det här åt oss
Sveriges regering och riksdag struntar även att införa konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD) som man skrev under på redan 2007 att man skulle genomföra omedelbart män ännu efter 12 år så har man inte gjort något alls för attt CRPD skall inkorperreas i vår författning(Grundlag)
Så vi funktionsnedsatta kan inte lita på någon som skall ge oss våra mänskliga rättigheter och större delen av befolkningen struntar i att vi funktionsnedsatta inte får leva ett fungerande liv utifrån var och ens egna förutsättningar med stöd i form av sociala serviceinsatser som är lagstadgade

Men så länge man inte själv är drabbad så skiter man fullständigt i attt andra medmänniskor far illa så sverige är ett mycket kallt land när man har funktionsnedsättning med hjälpbehov

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Du skriver under i rubriken vi stödjer kampen

Nu räcker det vi harnu väntat 532 veckor på att funktionsrättskonventionen(CRPD)skall skrivas in i svensk författningsamling(Sveriges grundlag)

Nu räcker det vi harnu väntat 532 veckor på att funktionsrättskonventionen(CRPD)skall skrivas in i svensk författningsamling(Sveriges grundlag)

KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH FAKULTATIVT PROTOKOLL TILL KONVENTIONEN OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

New York den 13 december 2006

Regeringen beslutade den 15 mars 2007 att underteckna konventionen och det fakultativa protokollet. Undertecknandet skedde den 30 mars 2007. Den 4 december 2008 beslutade regeringen att ratificera konventionen och det fakultativa protokollet och ratifikationsinstrumentet deponerades hos FN:s generalsekreterare den 15 december 2008. Konventionen och protokollet trädde i kraft den 3 maj 2008 och för Sverige trädde de i kraft den 14 januari 2009.

Riksdagsbehandling: Prop 2008/09:28, bet. 2008/09SoU3, rskr. 2008/09:38.
Från och med den 14 januari 2009 så har sverige förbundit sig att förändra samtliga lagar,förordningar och gamla sedvänjo som förrhindra funktionsnedsatta från det fulla deltagande i samhällslivet på jämlika villkor som icke funktionsnedsatta personer har rätt till (Artikel4 i funktionsrättkonventionen CRPD)

Från och med den 14 januari 2009 så har sveriges funktionsnedsatta oavsett ålder rätt till personlig assistans utan begränsningar av personkretsindelningar och andra hinder som LSS lagen har inskriv
(Artikel19)
Från oc med den 14 januari 2009 så har sveriges funktionsnedsatta
rätt till den fria rörligheten och skall själva bestäma över vilka hjälpinsatser man har behov av samt i vilken omfattning man har hjälpbehov slutligen skall funktionsnedsatta själva bestämma över vid vilken tidpunkt hjälpen skall ges (Artikel 20)

Vi kräver nu att sverige med omedelbar verka ser till att funktionsrättskonventionen (CRPD) blir inskriven i svensk författningssamling ( Grundlagen) så att funktionsnedsatta kan hävda sina mänskliga rättigheter i svensk domstol då dagens domstolsjurister vägrar att ta hänsyn till funktionsrättskonventionen (CRPD) genom konventionskomform tolkning av svensk lag som dom skall göra

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Du skriver under i rubriken vi stödjer kampen

Hög tid att skrota dagens hemtjänst och ersätta den med personlig assistans

Hög tid att skrota dagens hemtjänst och ersätta den med personlig assistans

Då dagens hemtjänst onekligen har mycket stora problem med att möta dagens krav påen fungerande hjälpinsatts för personer med funktionsnedsättningar oavsettt ålder så är detnu hög tid att man helt övergår till personlig assistans för personer med hjälpbehov pågrund av olika funktionsnedsättningar
Dagens hemtjänst har i dagsläget mycket stor personalomsättning som skall komma in i våra bostäde för att vara oss behjälpliga vid dom moment vi inte själva klarar av och detta system skaparenorma problem för den som behehöver hjälpinsatser med en stor otrygghet tack vare attt det ständigt kommer ny personal och det är fullständigt oappceptabelt och strider gentemot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD) som sverige skrev under redan 2007 och ratificerade 2008 och somsedan 2009-01-14 skall vara rättesnöret för samtliga insatser som personer med funktionsnedsättninga har behov av
Men av någon mycket märklig anledning så efterlever landets socialtjänster inte detta och funktionsnedsatta får inte den hjälpen man har behov av utan man får enbart hjälp som kommunerna själva bestämmer efter deras åtgärdskatalog och så kan vi inte ha det i et modernt samhälle som säger sig värna våra mänskliga rättigheter
Att personlig assistans oavsett ålder är den absolut kostnadseffektiva serviceinsatsen för personer med funktionsnedsättningar den är omkring 100 kronor billigare per insatstimme än vad hemtjänsten är så det finns mycket pengar att tjäna för kommunerna på att införa personlig assistans i stället för hemtjänst för dessa personer
I både CRPD och våra nationella lagar så har självbestämmandet mycket stark ställning men detrespekteras i dagsläget mycket dålig av kommunernas socialförvaltningar tyvärr
I personlig assistans så är det den somhar behov av hjälp somhelt själv bestämmer vad man behöver hjälp med det kan ingen tjänsteman avgöra åt en och man bestämmer även vid vilken tidpunkt och i vilken omfattning hjälpen skall ges
Har man personlig assistans så är det helt en själv somavgör vilka personer somskallkommain i ens bostad och vara behjälplig så på det sättet så slipper man stressad personal i stor omfattning som skallkoma in ibostaden
Om man övergår till personlig assistans i stället för hemtjänst så har man inga behov av särskilda boenden utan alla kan bo i egna boenden där man själv väljer att bo och är inte hänvisad till boenden som kommunerna tycker att man skall bo i
Personlig assistans skapar också mycket arbetstillfällen så det är lönsamt för staten och kommunerna att införa personlig assistans och den största delen över 87procent går direkt tillbaka till staten och kommunerna i formavskatter och avgifter så detfinns enbart fördelar för samhällsekonomin att införa personlig assistans istället för hemtjänsten

I CRPD artikel 19 slåst det fast att personlig assistans är en mänsklig rättighet oavsett ålder och att den skall stämma med indipendent living rörelsen synpåpersonlig assistans
Och i artikel 20slår man fast attdet är enbart den hjälpbehövande som kan avgöra vilka hhjälpinsatser man har behov av och vilken omfattning man har hjälpbehov samt vid vilken tid man har dessa hjälpbehov så det kan ingen tjänsteman eller politiker avgöra åt en

Så man får med personligg assistans också bort den husarest som väldigt många sitter i och mår väldigt dåligt av det är även mycket dyrt för samhället att ha folk i husarest sat att det helt står i strid gentemot både CRPD sam europakonventionen samt vår egen grundlag att försätta persoerihusaret´st utan att ha begott något lagbrott

Vi får inte heller förglömma att kommunerna idagsläget tvingar våra anhöriga att vara oss behjälpliga 24/7 och det är inte acceptabel för våra anhöriga måste få leva sina egna li om domsjälva villdet utan en massa tvång från kommunernas sida många av våra anhöriga kanske väljer att vara våra assistenter men det skall cvara helt på frivillighetens grunder

Justitiedepartementet och utskottet sviker funktionsnedsatta personer

Justitiedepartementet och utskottet sviker funktionsnedsatta personer

Det heter att det skall råda likhet inför lagen men det är enbart ord på ett papper eftersom vi funktionsnedsatta inte får rättshjälp när våra liv skall avgöras av kommunerna och förvaltningsrättsystemet

När vi ansöker om olika hjälpinsatser hos både försäkringskassan och kommunerna så står vi helt ensamma med den eventuele kunskapvi själva har lyckats skaffa oss om lagarna och konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning(CRPD) och den konvengtionskomforma tolkningen avvåra lagar
Försäkringskasssan och kommunerna har obegränsad tillgång till hela rättsystemet med hjälp av jurister medans vi får förlita oss helt på våra egna kunskaper så någon likhet inför lagen blir det aldrig tal om och då dagens system kräver ordentlig juridisk kompetens så är funktionsnedsatta personer helt rättslösa
Att myndigheterna skall vara oss behjälpliga vid överklagandenär mycket märkligt då dom är vår motpart så det säger sig själv att en överklagan på detta sätttet inte stämmer med den rättsäkerhets somman som medborgare har rätt att förvänta sig

Så här skriver myndiheten för delaktighet att det skall fungera med det fungerar onekligen inte i verkligheten då varken försäkringskassa kommunerna eller förvvaltningsrättsystemet lever upp till det

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.

Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Så vi kräver att man omedelbart ser tillatt funktionsnedsatta får rättshjälp på samma vilkor som gäller vid brottmål och migrationsmål där staten garanterar vår rätt till juridiskt utbildade personer som ser till att vi får den rätt till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap som våra lagar och internationella överänskommelser föreskriver

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Vi värnar dom mänskliga rättigheterna för funktionsnedsatta personer

Vi värnar dom mänskliga rättigheterna för funktionsnedsatta personer

Vi värnar konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD det säger alla partier med en mun men det är enbar tomma ord som inte har något med verkligheten att göra
Faktum är att samtliga regeringar och riksdaga har ända sedan konventionen börgade att gälla motarbetar just våra mänskliga rättigheter och av rent idiologiska skäl driver fram att personer med hjälpbehov väljer att avsluta sina egna liv och detta visar på hur mycket partierna verkligen värnar våra mänskliga rättigheter
Om alla levde upp till vad man säger sig värna så hade sverige redan för 10 år sedan sett till attt konventionen var inskriven i vår författning(Grundlag) och så länge man inte ser till att den kommer in i författningen så saknar samtliga partier förtroende inom funktionshinderpolitiken och visar på att dom anser att funktionsnedsatta personer inte har samma människovärde eller samma rätt till ett fungerande socialt liv

Så nu är det upp till bevissom gäller och alla politiker får bevisa att dom är värda det förtroende som svenska folket har get dom

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Video blogar och podkast både möjlighet och utestängande

Video blogar och podkast både möjlighet och utestängande

Ni som använder er av videoblog eller podkastsändningar är ni medvetna om attt många personer inte kan ta del av era tankar och det budskap ni vill förmedla till andra
Dom jag först och främst tänker på är alla som inte hör elller ser som blir allt mer utestängda från sociala medier och den sociala gemenskapen på grund av dessa funktioner som dom saknar
Har hört av många personer i den sittsen att dom önskar att man hade både text och ljud så att flera kunde få vara delaktiga i det somsker