Vart finns vi åldersrika med funktionsnedsättningar

Vart finns vi åldersrika med funktionsnedsättningar

Vi åldersrika med funktionsnedsättningar verkar inte finnas i samhället om man följer den rådande funkgtionshinderdebatten trots att vi är en mycket stor grupp av landets funktionsnedsatta personer
Debattörerna riktar enbart in sig på den yngre delen av gruppen med funktionsnedsättningar och struntar fullständigt i osss åldersrika och dett måste få ett slut så att man nämner hela gruppenabv funktionsnedsatta personer och ser till hela gruppens behov av dom sociala serviceinsatserna som samhället erbjuder
Man måste sluta upp med att dela in funktionnedsatta i olika åldersgrupper eftersom vi alla har ett behov av ettt fullt fungerande socialt liv oavsett åldern
Läser man europakonventionen om mänskliga rättigheter som för övrigt är svensk lag och konventionen ommäskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar så finns det inte ett enda ord om att ålder skall avgöra rätten till våra mänskliga rättigheter så varför vill man inte inse detta i debattterna
Vi är alla lika mycket värda och har samma människovärde oavsett ålder glöm aldrig bort detta

7522resor under en 15 månades period med färdtjänstbuss

7522resor under en 15 månades period med färdtjänstbuss

Enligt stockholms läns landsting färdtjänsten så har en och samma person gjort 7522 resor med färdtjänstaxi under en 15 månaders period och ytterliggare personer har missbrukat rullstolstaxi totalt ett 10tal personer skall det handla om som har rest för 20 miljoner under denna 15 månaders period
Så hur man har hunnit med alla dessa resor är svårt att förstå även omreglerna säger att varje resa omfattar 3 mil om reglerna inte är förändrade visar klart på attnågot är fel och alla varningssystem skulle stå och blinka men det har tydligen inte varitfallet i det här ärendet
Men nu skall hela kollektivet som bara kan resa med färdtjänstaxi pågrund av dålig anpassning av den ordinarie kolektitrafiken straffas och man begränsar antalet resor till 500 stycken om året oc detta innebär 250 tur och retur resor inom 3 milsgränsen medan vi som bor långt ut på länsgränsen får betala för 4 resor tur och retur intill stockholms city så vi får då bara göra 125 tur och retur resor och så minskar det desto längre bort man reser från bostaden
Att straffa hela kollektivet står helt i strid gentemot ala mänskliga rättigheter det som man måste göra är attt stänga av fuskarna och dom förare som har satt detta i system och förarna skall polisanmäls
Detmåste till en offentlig utredning där man öppet redovisar hur detta kunde få hända om man skall kunna ha något förtroende gentemot färdtjänstledningen

Så här står det på Dagens nyheters sida somär en låst artikel

Dagens Nyheter

Samtliga personer som beviljats färdtjänst med rullstolstaxi får från och med 1 januari göra max 500 resor per år. Beslutet är en konsekvens av att ett fåtal personer gjort anmärkningsvärt många resor med rullstolstaxi under perioden 1 januari 2017 till 30 april 2018. Den som gjorde flest hann med 7.522 resor.

Funktionsnedsatta personer utsätts dagligen för brott av myndighetsverige genom att dessa inte

Funktionsnedsatta personer utsätts dagligen för brott av myndighetsverige genom att dessa inte lever upp till våra lagar och internationella konventioner

Myndighetsverige visar på ett mycket stort förakt för funktionsnedsatta  när dom ständigt struntar i dom stiftade lagarna och dess intentioner samt dom internationella överänskommelser i form av konventioner om mänskliga rättigheter

Dom lagar man ständigt bryter mot är sveriges grundlagar kapitel 1 och 2 samt socialtjänstlagen kapitel 5 samt LSS §7 och slutligen europeiska konventionen om mänskliga rättigheter  som doch är en del av våra grundlagar

Man bryter även mot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)  som är en del av europarätten eftersom sverige är medlem i EU

Frågan man ställer sig är varför tillåts dessa brott mot just gruppen  funktionsnedsatta personer  beror det på ren okunskap  vilket jag inte tror på att det gör  men kan konstatera att man har en mycket märklig inställning till funktionsnedsatta medborgare

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

och de grundläggande friheterna      

 

 

Artikel 3 – Förbud mot tortyr

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande

behandling eller bestraffning.

Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet

 1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.

Ingen får berövas friheten utom i följande fall och i den

ordning som lagen föreskriver

 1. a) när någon är lagligen berövad friheten efter fällande dom av

behörig domstol

om frihetsberövandet inte är lagligt.

 1. Var och en som arresterats eller på annat vis berövats

friheten i strid med bestämmelserna i denna artikel skall ha

rätt till skadestånd

 

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv

 1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.              

 

Artikel 11 – Frihet att delta i sammankomster och

föreningsfrihet

 1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga

sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att

bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina

intressen.

 1. skydd för andra personers Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra

inskränkningar än sådana som är föreskrivna i lag och som i ett

demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens

säkerhet eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av

oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller

till fri- och rättigheter. Denna

                                                                                                                 

Konvention om mänskliga rättigheter  för personer med funktionsnedsättning (CRPD)

Artikel 1 Syfte

Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.

Artikel 3 Allmänna principer

Denna konventions principer är följande:

 1. a) respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,

 1. b) icke-diskriminering,

 1. c) fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället,

 1. d) respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten,

 1. e) lika möjligheter,

Artikel 4 Allmänna åtaganden

 1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning. I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:

 1. a) att vidta alla ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra åtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i denna konvention,

 1. b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning,

 1. c) att ta hänsyn till skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i alla riktlinjer och program,

 1. d) att avhålla sig från varje handling eller förfarande som är oförenligt med denna konvention och att säkerställa att myndigheter och offentliga institutioner handlar i enlighet med konventionen,

 1. e) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att avskaffa diskriminering på grund av funktionsnedsättning från alla personers, organisationers och enskilda företags sida,

 

Mänskliga rättigheter ett kontroversiellt ämne för vissa

Mänskliga rättigheter ett kontroversiellt ämne för vissa

Att man påvisar brott mot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta (CRPD) och europakonventionen om mänskliga rättigheter är tydligen en nagel i ögat för vissa personer  eftersom dom anmäler sådana inlägg somskräppost och spam så måsta dom anse att denna information inte skall få spridas hur om helst

Man försöker också kapa konton  på sociala medier allt i försök att stoppa  den viktiga informationen om hur landet sverige behandlar sina funktionsnedsatta personer genom ständiga brott motgällande lagar och undertecknade internationella konventioner och fördrag

Så det är viktigt att vi alla hjälps åt att påvisa alla dom brott som funktionsnedsatta dagligen utsätts för av sveriges myndigheter

Kommunerna skyller på funktionshinderörelsen när man fattar fel beslut i tillgänglighetsfrågo

Kommunerna skyller på funktionshinderörelsen när man fattar fel beslut i tillgänglighetsfrågo

Kommunerna tar ofta som intäkt när man har fattat beslut som står i strid gentemot gällande lagstiftning om tillgänglighet att tillgänglighetsrådetminsan har fått yttra sig

Men som namnet säger är det just bara ett råd som inte har någon beslutanderätt och inget säger att kommunen följer deras rekomendationer i sina fattade beslut

Man vill på detta sättet ge sken av att man minsann har fattat rätt beslut även om beslutet står i strid mot gällande lagar och föreskrifter

Äldre funktionsnedsatta lever farligt i dagens sverige

Äldre funktionsnedsatta lever farligt i dagens sverige

Man blir som äldre funktionsnedsatt:

Lätt övermedicinerad man glömmer bort att äldre inte tar upp läkemedel på sama sätt som yngre utan man  lagrar det i kroppen  i stället för att  förbruka det i rätt takt vilket ofta skapar  förvirringstillstånd

Man tvingas att bära blöjor  och leva i sin egen avföring på grund av otillräcklig personal vilket ofta leder till svampinfektioner ,urinvägsinfektioner som gör att man uppfattas som psykisk sjuk och hänvisas till psykvården i stället för att ta bort orsaken till infektionerna

Man blir lätt undernärd på grund av för litet näringsintag och det slutar lätt med döden som följd

Man får inte tillräckligt med social samvaro som gör att man blir socialt isolerad och i slutändan drabbas man av olika sjukdomstillstånd

Att allt det här  strider mot vad våra lagar och föreskrifter säger är det ingen som bryr sig om  utan man påstår bara att man följer lagen och äldre funktionsnedsatta blir utsatta för grym och omänsklig behandling vilket helt står i strid gentemot både sveriges grundlag och europarätten

Brott mot europarätten och funktionsrättskonventionen (CRPD)

Brott mot europarätten och  funktionsrättskonventionen (CRPD)

Våra kommuner begår gladligen brott mot europarätten och den fria rörligheten i sin iver över att begränsa våra möjligheter till ett funngerande liv

Att begränsa vår rätt till  den fia rörliggheten är ssamma sak som att man säger att du som funktionsnedsatt inte har några rättigheter till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

Att våra biståndsbedömmare och våra folkvald samt rättsystemet medvete begår brottär inget som bekymrar dom

Kom ihåg detta nu när du skall rösta  så att du röstar in rätt personer som verkligen ser till att funktionshinderkonventionen efterlevs på samtliga nivåer fullt ut så att även vid med olika funktionsnedsättningar får vara fullvärdiga medborgare i full samhällsgemenskap

Att man begår brott när man agerar på detta sättet är inget som bekymrar våra biståndsbedömare och våra folkvalda samt vårt rättsystem

Kom ihåg detta nu när ni skall rösta fram våra folkvalda på samtliga nivåer vilka av dom kommer att säkerställa din  rätt att få vara politiskt aktiv om du känner för det

Artikel 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet

Konventionsstaterna ska garantera personer med funktionsnedsättning politiska rättigheter och möjlighet att åtnjuta dem på lika villkor som andra och förpliktigar sig att

 1. a) säkerställa att personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt kan delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra, direkt eller genom fritt valda ombud, däribland rättighet och möjlighet för personer med funktionsnedsättning att rösta och att bli valda, bl.a. genom följande:

 1. i) säkerställa att valprocedurer, anordningar och material är ändamålsenliga, tillgängliga och lätta att förstå och att använda,

 1. ii) skydda rätten för personer med funktionsnedsättning att rösta genom hemlig röstning i val och folkomröstningar utan hot, och att vara kandidater i val, att faktiskt inneha ämbeten samt att utföra alla offentliga funktioner på alla offentliga nivåer med underlättande av användning av stödjande och ny teknik, där så är tillämpligt,

iii) garantera att personer med funktionsnedsättning fritt kan uttrycka sin vilja som väljare och, i detta syfte, vid behov, på deras begäran, tillåta att de vid röstning får assisteras av en av dem fritt vald person,

 1. b) aktivt främja en miljö där personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt kan delta i skötseln av offentliga angelägenheter, utan diskriminering och på lika villkor som andra, samt uppmuntra deras deltagande i offentliga angelägenheter, däribland genom

 1. i) att delta i enskilda organisationer och sammanslutningar som är verksamma i landets offentliga och politiska liv och i politiska partiers verksamhet och förvaltning, samt

 1. ii) att bilda och ansluta sig till organisationer av personer med funktionsnedsättning som företräder personer med funktionsnedsättning på internationell, nationell, regional och lokal nivå.

Nya lortsverige breder ut sig allt mera

Nya lortsverige breder ut sig allt mera

Sverige håller på att bli ett riktigt lortland för funktionsnedsatta med hjälpbehov kommunerna drar ner på både städning och personlig hygien för personer som har insattsen hemtjänst eller bor i särskillda boenden

Kommunerna låter smutsen gro i både lägenheter och på enskilda personer man tillåter allt mindre tid för både städning och kroppslig hygien

Man tvingar personer att bära blöjor i stället för att ge dom den nödvändiga hjälpen man kan behöva för att uträtta sina behov på toaletten och detta gör att många får svampinfektioner  på grund av att det blir för tätt med blöjor

Skall vi verkligen tillåta detta  med stora lidanden för dom som är beroende av hemtjänstinsatser på grund av olika funktionsnedsättningar

Jag tvivlar mycket starkt att biståndsbedömmarna själva skulle  acceptera att ha det så i sina egna liv så varför skall funktionsnedsatta behöva stå ut med sådan  grym och omänsklig behandling samt denn stora förnedringen att inte få hålla sig ren och bo i en städad miljö

Ni kommunalpolitiker vad tänker ni göra åt det nya lortsverige skall det verkligen få fortsätta att sprida sig ännu mera eller tänker ni göra något konkret åt detta förtryck av funktionsnedsatta som inte klara att själv sköta dessa saker

Följden av denna behandling är att olika sjukdomar breder ut sig och det blir både skabb och löss hos dessa ppersoner som inte får leva ett värdigt liv

 

All verksamhet dit allmänheten äger tilltträde skall vara anpassa för funktionsnedsatta personer

All verksamhet dit allmänheten äger tilltträde skall vara anpassa för funktionsnedsatta personer

Att all verksamhet dit allmänheten äger tillträde skall vara anpassade även för funktionsnedsatta personer men det struntar tockholms läns landsting fullständigt i

I dagsläget så är mycket av verksamheter inom vården och omsorgen utlaggda på privata aktörer  vilket har fått till följd att många olika verksamheter bedrivs i icke tillgängliga lokaler och stänger oss som har permobiler med vårdarstyrning helt utanför  flera verksamheter  och när man påtalar bristerna så får man svaret att lokalerna är godkända av SLL och följer deras normer

Men talar man med SLL så är det varje enskilt företas skyldighet att se till att verksamheten är tillgänglig

Så alla svär sig fria och vi som berörs stängs ute från viktig verksamhet

Exempel på icke tillgängliga verksamheter är

Lokaler där det bedrivs medicinsk fotvår

Lokaler där det bedrivs hörselvård

Vi som dessutom inte ser blir drabbade på flera sättt då dom inte ens kan skicka bokningsbekräftelser via vanlig epost som är det sättet vi som inte ser kan läsa själva på

Även inom färdtjänsten finns mycket stora problem med tillgängligheteni dom stora färdtjänsbussar somrullar inom SLLs olika verksamheter

Man åker med livet som insats för det mesta på grund av felplacerade säkerhetsbälten och för mycket fasta stolar som förhindra att man kan ställa permobilen på ettt sätt som gör att man kan använda sig av säkerhetsbältena som ändå finns

Men ingen inom SLL tar något ansvar så vi får fortsätta som tredje klassens mednborgare

Så frågan är när skall SLL se till att alla verksamheter som får betalt av SLL  också verkligen uppfyller samtliga tillgänglighetskrav

 

1980 fick vi en ny socialtjänstlag

1980 fick vi en ny socialtjänstlag

I den nya socialtjänstlagen från 1980 så skrev man in att funktionsnedsatta har rätt till den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning

Omsorger om människor med funktionshinder

21 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull syssel- sättning och att han får bo på ett sätt som är anpassat efter hans behov av särskilt stöd.

Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. Lag (1990:1403).

Att människor med funktionsnedsättningar har rätt att få den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsätttning har alltså funnits som lag i 38 år nu men vi kan inte med bästa villja i världenpåstå att funktionsnedsatta får den nödvändiga hjälpen man hhar behov av

1993 fick vi ytterliggare en ny la (LSS)   g som skulle garantera oss den nödvändiga hjälpen vi har behov av för att kunna leva som andra utan en fuktionsnedsättning

Så 2007 fick vi konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar(CRPD) som ytterliggare ger oss rätten att få den nödvändiga hjälpen vi har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning i full samhällsgemenskap

Vi har alltså haft lag sedan 38 år som har gett oss rätten till ett fungerande liv i full samhälsgemenskap men vad har då hänt i praktiken

Det som har skett är att desto mera lagar och konventioner vi får som garanterar oss ettt liv i full samhälsgemenskap i stället har gjort det ännu svårare att få leva ett fungerande liv i frihet med full samhällsgemenskap

Makten visar med all tydlighet på att lagarna är inget än en massa vackra ord på ettt pappper utan någon som helst förpliktelse att verkstäla det man har beslutat om

Kom ihåg detta här nu när det är dags för nya val av dom som skall företräda oss i dom olika beslutande organen

Ställ frågan till era lokala partiföreträdare om hur dom har tänkt sig att makten skall leva upptill dom lagar som finns för att vi skall få vara fullt delaktiga i samhälsgemenskapen utan en massa märkliga begränsningar av vår rätt till det fungerande livet