Lagtrotset tillåts breda ut sig

Lagtrotset tillåts breda ut sig

Kommunerna tillåts att trotsa lagen och inte se till att fattade beslut om insatser för funktionsnedsatta verkställs inom rätt tid
Kommunerna slipper undan med sanktioner då IVO gärna väntar längre än vad lagen föreskriver och dom som har behovav insatsen får lida detta är inget annat än både grym och omänsklig behandling samt psykisk tortyr som även det är förbjudet enligt lag men som varken kommunerna eller rättsväsendet bryr sig om
Så det är visar på hur makten ser påoss med olika hjälpbehovpå grund av våra funktionsnedsättningar

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7376077

Nu är år 2019 snart slut och vi kan konstatera att året är ett av dom värsta för funktionsnedsatta med stora hjälpbehov

Nu är år 2019 snart slut och vi kan konstatera att året är ett av dom värsta för funktionsnedsatta med stora hjälpbehov

Under det gångna året har vi sättt allt flera märkliga ställningstagande från byråkraterna och folkvaldas sida för att kunna försvåra livet för oss med stora hjälpbehov på grund avvåra funktionsnedsättningar
Makten vet inga gränser för att kunna begränsa våra demokratiska rätrtigheter och vara den samhällsengagerande samhällsmedborgaren där vi fritt kan deltaga i olika aktioner och demonstrationer för att genomdriva den nödvändiga samhällsförändringen somär absolut nödvändig om vi funktionsnedsatta med stora hjälpbehov skallfå leva ettfullt fungrande socialt liv utifrån våra egna föutsättningar
Att man fråntar oss våra grundslagskyddade rättigheter och stopparvår rätt till yttrandefriheten är mycket oroväckande utveckling

För att kunna stoppa dessa övergrepppå oss så måste vi se till att funktionsrättskonventionenomedelbart skrivs in i vår svenska författning precis somman har förbundit sig att göra men vägrar konsekvent atttgöra det trots den mycket kraftiga kritiken från världsamfundets sida

För attt vi skall kunna genomdriva dnna nödvändig förändringen inebär attvi alla samlas under denna viktiga sak och att man mangrant från både funktionshinderorganisationerna och pensionärsorganisationerna uppmanarsamtliga medlemar som har möjlighettill attsamlas utanför riksdagen på torsdagarna mellan 13.00-14.00 för att kraftigt kräva attfunktionsrättskoonventionen blir inskriven i vår Svenska författning precis som man harförbunditsigattgöra och som man uhargjortmed barnkonventionen

Stort tack till er alla som under det gångna året har stöt vår kamp för att funktionsrättskonventionen skallskrivas in i vår svenska författning
Har ni ännu inte skrivit under vår namninsamlig så passa på att göra det nu ni hittar den under rubriken VI STÖDJER KAMPEN på vår hemsida
Så min förhoppning är attvi alla träffas på barikaderna och verkligen visar på att även vi vill kunna leva våra liv utifrån våra egna förutsättningar utan att byråkraterna och folkvalda lägger sig i våra liv och hur vi lever dom

Så vises väl den 16 Januari utanför riksdagen klockan 13.00 och för kampen framåt lite till
Den som känner för det kan efter aktionen gå in och följa debatterna i riksdagen som sker på torsdagarna så ni kan även där visa på attvi finns ochvill vara delaktiga i samhällsgemenskapen
Sköt nu om er så att ni orkar vara med i den viktiga kampen för vår rätt till ett fungerande liv i full social gemenskap precis som vi har rätt till

Brottsbalken kapitel 4 omfattar inte funktionsnedsatta personer

Brottsbalken kapitel 4 omfattar inte funktionsnedsatta personer

I brottsbalken kapitel 4 står det så här om frihetsberövande
Olaga frihetsberövande
Ett brott som innebär att någon för bort, spärrar in eller på annat sätt berövar en annan person friheten.

Har man en funktionsnedsättning som gör att man alltid måste få praktisk hjälp av andra personer för att kunna förfflytta sig över huvud taget så omfattas man inte av brottsbalken tydligen eftersom man från maktens sida anser att hjälp med förflyttning inte är ettt grundläggande behov
Så har man en funktionsnedsättning som gör dethelt omöjligt att självständigt kunna förflytta sig från en plats till enannan plats så omfattas man inte av brottsbalken om olaga frihetsberövande även om efekten blir att man är frihetsberövad i praktiken och tvingas att sitta eller ligga på den plats man blir placerad av andra
Som både blind och rullstolsburen är man lika hjälplös som spädbarnet i sin barnvagn när det gäller attt kunna förflytta sig men ändå så är det tillåtet i dagens sverige att inte ge den som sitter i rullstolen någon som helst hjälp vid samtliga förflyttningar utan den rullstolsburne skall sitta på den plats där andra placerar en och där skall man invänta hjälp för att komma någonstans i praktiken inebär detta att man anser att funktionsnedsatta med förflyttningshjälp inte har rätt till livet
Utan man skal tydligen enbart sitta och invänta liemanens ankomst
Att det är helt förbjudet att frihetsberöva en person enbart på grund av funktionsnedsättning är inget som makten bryr sig om i sverige som påstår att alla människor har samma värde och sammma rätt

Det gryma landet sverige

Det gryma landet sverige

Två helt olika beslut på exakt samma underlag

Två helt olika bedömningar görs av två olika biståndsbedömare på exakt samma underlag för att kunna fatta beslut på hur stora hjälpinsatser man skall få på grund av funktionsnedsättningen
Den ena kommer fram till att man har hjälpbbehov hela sin vakna ti för att kuna leva ett värdigt liv medans den anra kommer fram till attt det räcker med 3 timar och 20 minuter om dagen för att täcka upp alla behov av hjälp
Den första biståndsbedömare har tagit hänsyn till hela lagstiftningen som gäler för hjälp åt funktionsnedsatta medans den andra enbart har tagit hänsyntill biståndsparagrafen i socialtjänstlagen och struntar fullständigt i övriga lagar
Det visar på att vi lever i ett rättslöst samhälle somfunktionsnedsatta med stora hjälpbehov

Så här står det i europeiska komventionen om mänskliga rättigheter som är en del av sveriges lagar
Artikel 3 – Förbud mot tortyr
Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.
Så här står det i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD)
1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

  1. Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva lagstiftnings-, administrativa, rättsliga och andra åtgärder för att förhindra att personer med funktionsnedsättning, lika litet som andra personer, utsätts för tortyr eller grym,
    omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
    Så här skriver myndigheten för delaktighet om konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Nu är det bara några dagar kvar till julafton

Nu är det bara några dagar kvar till julafton

Julen skall vara den stora gemenskapshelgen där man får träffa nära och kära och känna glädje men för väldigtmånga personer med olika funktionsnedsättningar så kan denna högtid bli tvärt om det kan bli som så att man i stället för glädje känner en stor sorg
Många tvingas till ensamhet av våra byråkrater somnekar de den nödvändiga hjälpen man måste ha för att kunna lämna sin bostad men vad byråkraterna som avslår den nödvändiga hjälpen inte tycks förstå att man begår lagbrott när man nekar funktionsnedsatta den nödvändiga hjälpen och detta är inget annat än olaga frihetsberövande och är straffbart man gör sig även skyldig till brott mot europakonventionen artikel3 där det står att ingen får utsättas för grym och omänsklig behandling samt fysisk eller psykisk tortyr så våra byråkrater borde anmälas för dessa brott och det är den enskilde tjänstemanen som skriver under besluten om nekad hjälp man måste anmäla för dessa lagbrott
Men min förhoppning är att ni alla komer att fåen underbar julhelg i nära och käras gemenskap och verkligen få känna mycket glädje
Så nu önskar jag er alla en riktig GOD JUL och ni får sköta om er ordentligt

Skillnader mellan hemtjänstinsatser via SoL och personlig assistans via LSS

Skillnader mellan hemtjänstinsatser via SoL och personlig assistans via LSS

Om man som funktionsnedsatt får sina hjälpbehov tillgodosedda via socialtjänstlagen så betalar man en egenavgift för sina olika hjälpbehov efter den faktiska inkomsten man har
Som inkomst räknas lön eller aktivitetsersättning¬(före detta sjukpension) eller vanlig pension samt eventuellt bostadsbidrag både det statliga och det kommunala (KBT)
Så avgifterna beror helt på vilken inkomst man har
Om man däremot får sina hjälpbehov tillgodosedda via LSS så är insatserna kostnadsfria för den enskilde individen
Så redan här finns det stora skillnader mellan den som får insatser via den kommunala hemtjänsten och den som får sina hjälpbehov via den statliga LSS
Så för två personer med exakt samma behov av hjälp kan det vara stora skillnader rent ekonomiskt då den ena får betala för sina hjälpinsatser medan den andra får sina hjälpbehov utan egna kostnader
Detta står i strid gentemot principen om att man skall inte ha några extra kostnader på grund av funktionsnedsättning
Det är samtidigt en starkt diskriminerande syn på vissa stora grupper av funktionsnedsatta som trots omfattande hjälpbehov inte får sina behov av hjälp via den statliga LSS
Att det strider gentemot vad som stadgas i funktionsrättskonven-tionen (CRPD) råder det inga tvivel om
Får man sina hjälpbehov via den kommunala hemtjänsten så får man enbart korta punktvisa hjälpinsatser medans om man får personlig assistans via LSS så får man hjälp vid det tillfälle det uppstår hjälpbehov
Detta kan innebära att hjälp med sina toalettbehov kan betyda att den som får sina behov via hemtjänsten kan få sitta i sin egen avföring kortare eller längre tid helt beroende på vilken prioritering hemtjänsten gör när man larmar via trygghetslarmet för att få hjälpen med att komma till toaletten
Man har som hemtjänstberoende fråntagits sitt självbestämmande totalt och är helt beroende av vilka hjälpbehov man har och vid vilken tid hjälpen skall ges samt i vilken omfattning den skall ges att detta strider gentemot artikel 19och 20i funktionsrättskonventionen bryr sig inte dom kommunala biståndsbedömarna om
Har man däremot personlig assistans via LSS så har man rätt att få leva ett självbestämt liv vilket även funktionsrättskonventionen garanterar
Har man hemtjänst så får man inte själv bestämma vad man skall äta för mat utan det bestämmer kommunen åt en om man inte kan tillaga maten själv
Har man hemtjänst så får man bara lämna bostaden vid ett fåtal timmar i månaden efter vad biståndsbedömaren anser men om man har personlig assistans så lämnar man bostaden så ofta man själv vill utan begränsningar

Så att LSS i dess nuvarande form inte kan accepteras råder det inga som helst tvivel om och att den skall ersättas med att funktionsrättskonventionen blir inskriven i vår svenska författning (lagen) då det är det ända sättet att komma tillrätta med dagens ojämna och diskriminerande funktionshinderpolitik
Enligt funktionsrättskonventionen skall alla våra olika hjälpbehov av rent praktisk karaktär enbart betraktas om en social serviceinsats och inte som en vårdinsats som LSS gör i dagsläget
Att dom så kallade grundläggande behoven saknar stöd i funktionsrättskonventionen bryr sig inte makten om och detsamma när det gäller personkretsindelningen
Samt den inbyggda åldersbegränsningen som finns inskriven i LSS strider även den mot funktionsrättskonventionen
Merkostnadsprincipen¬ fungerar inte längre
Vi har i Sverige en merkostnadsprincip som går ut på att man skall inte behöva ha några extra kostnader på grund av sin funktionsnedsättning¬ men den har urholkats fullständigt och fyller inte sin funktion längre
I dagsläget så blir det allt vanligare att man får betala en avgift för dom tekniska hjälpmedel som skall kompensera funktionsnedsättningen man tar ut allt högre kostnader av den som har behov av dom olika hjälpmedlen och man tar bort all flera från hjälpmedelslistan och var och en får betala fullt pris för sina hjälpmedel
I dagsläget så får man betala för olika former av gånghjälpmedel som är nödvändiga för att man över huvud taget skall fungera
Man får betala för sina hörhjälpmedel för att man skall kunna höra vad andra säger
Man får betala för sina andningshjälpmedel för att man skall kunna andas
Man får betala för att ha sina ögon med sig i form av avgifter för ledsagarhjälp och andra tekniska saker som skall kompensera för icke syn
Man får betala för att få den praktiska hjälpen man måste ha på grund av sin funktionsnedsättning¬ genom höga hemtjänstavgifter
Så frågan man ställer sig har man råd att vara funktionsnedsatt i dagens samhälle
Vi i Sverige har alltid haft en solidarisk politik där vi alla gemensamt är med och betalar för sådana här saker men i och med att det är viktigare med sänkta skatter än en solidarisk politik där hela kollektivet är med och finansierar så har man numera övergått till att ta ut avgifter på olika saker som förr betalades av hela kollektivet
Man tar alltså ut avgifter i stället för skatt även om det också blir en form av skatter men man kalla dessa skatter för avgiften man byter bara namn och låter en mindre grupp stå för kostnaden

Kristdemokraterna och Liberalerna saknar trovärdighet

Kristdemokraterna och liberalerna saknar trovärdighet i sin funktionhinderpolitik det är tack vare dessa partier jag i dag befinner mig i en sittuation där jag har en egen lägenhet med stöd av LSS 9.9 men som jag inta kan flytta in i då man fortfarande efter en månad då jag godkände bostaden fortfarande inte har beslutat omdennödvändiga anpassningen jag har behovav för att kunna bo där och jag saknar också allhjälp jag måste ha tack vare mina funktionsnedsättningar
Jag har alltsåen färdigmöblerad lägenhetmen kan inte bo iden trots att jag betalarhyra för den så frågan blir kommer anpassningen och den nödvändiga hjälpen attfungera det här året jag tvivlar starkt på det men jag får väl åka till komunalhuset och bosätta mig där och så får manse till att allt fungerar för mig
r

I morgon 3 december är det den internationella funktionshinderdagen

I morgon 3 december är det den internationella funktionshinderdagen

Komer den internationella funktionshinderdagen 3 december att uppmärksammas i den kommun där dubor i kommer det att arrangeras något offentligt arrangemang där man uppmärksamar funktionsnedsattas sittuation i dagens samhälle där den fulla delaktigheten kommer allt längre bort och att funktionsnedsatta isoleras allt mera från ett fungerande socialt liv i fulll samhälsgemenskap som lagarna föreskriver att man har rätt til
Faktum är att funktionsnedsatta i alla åldrar får det allt sämre i dagens sverige i stället för att få kunna leva ett fungerande liv utifrån sina egna förutsättningar så begränsas våra liv och man tar tid på alla hjälpbehov och mäter dom i sekunder och minuter detta förfarande hör inte hemma i ett avvärldens rikaste länder och strider gentemot vad som stadgas i funktionsrättskonventionen som sverige är bunden att efterleva
Artikel 4 Allmänna åtaganden

  1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning. I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:

a) att vidta alla ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra åtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i denna konvention,

b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning,

c) att ta hänsyn till skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i alla riktlinjer och program,

d) att avhålla sig från varje handling eller förfarande som är oförenligt med denna konvention och att säkerställa att myndigheter och offentliga institutioner handlar i enlighe

Skrämmande när man upptäcker stora brister i biståndsbedömarees kompetens

Skrämmande när man upptäcker stora brister i biståndsbedömarees kompetens

Som bekant så håller jag på attt flytta till eget boende och har därför blivit tvungen att ansöka om hemtjänst för mina stora hjälpnbehov då jag är både blind och rullstolsburen och oförmögen att själv förflytta mig någonstans utan praktisk hjälp av en annan person
Jagansöte om 119timmars hemtjänst i veckan då jag alltid måste ha en person närvarande all vaken tid men det ville biståndsbeddömaren inte tala om utan det blir enbart punktvisa insatser enligt denne
Biståndsbedömaren talade också om att mina hjälpbehov utreds enbart enligt kapitel 4 i socialtjänstlagen och inget annat biståndsbedömaren är på dettta sättet inte kompetent för att göra en objektiv bedömning avmina hjälpbehov
Som både blind och rullstolsburen och ooförmögen att själv förflytta sig så kan man inte hha enbart korta punktinsatser som är det som gäller enligt biståndsbedömaren
När jag då påtalade att jag funderar på att överklaga så fick jag svaret att då kan jag inte räkna med några insatser till dess domstolen har avgjort hela ärendet och detta skulle betyda ttjag har en lägenhet men inga som helst hjälpinsatser och kan då inte flytta in i min egen lägenhet
Att biståndsbedömaren inte inser att man måste se til hela min sittuation och därmed måst se till hela lagstiftningen omhjälp till personer med funktionsnedsättningar
Man måste alltså ta med hela socialtjänstlagen och inte enbart ett kapitel särskilt så måste man ta hänsyn till kapitel5 om stöd och hjälp till vissa grupper där det klart framgår att jag har rätt till insatser så att jag kan leva som andra utan en funktionsnedsättning vilket inte går att förena med enbart korta punktvisa hjälpinsatser
Man måste även se vad regeringsformen säger (Vår grundlag) samt europakonventionen samt funktionsrättskonventionen (CRPD
Dessa tre saker har större rättsbetydelse än vad socialtjänstlagen har så att inte ta hänsyntill detta visar stor brist på kompetens hos biståndsbedömaren
Så här skriver myndigheten för delaktighet om konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.
Även den biståndsbedömaren som gav hänvisning till lägenheten saknar kompetens då man anvisar en bostad som inte uppfyller kraven på grundanpassning för personer som är rullstolsburna och därför kräver större utrymmen och då särskilt ihygienutrymet så att det finns plats för att komma in i utrymmet med rullstolen och komma fram till toaletten där det skall vara frit på sidona så att man kan komma intilltoalettstolen med rullstol för att kunna förflytta sigöver sidledes tiltoalettstolen och plats för eventuell personal som kanvar en behjälplig vid detta moment och det skall vara minst 130 centimeter framför toalettstolen så att det går att komma frammed en manuel lyft omen sådan behövs för att komma på plats på toaletten men även duschplatsen måste var tillgänglig med rullstol så attt det går att svänga runt med rullstolen och eventuellt förflytta sigöver tillduschstolen
Men när man inte inser detta och ger en anvisning på en icke fullttillgänglig lägenhet så har man inte den kompetens somkrävs för detta arbete
Nu kommer nästa bakslag från kommunen när jag precis nu har fått besked om att jag kan inte ansöka om bostadsanpassning dåjag har fåttlägenhetenvia LSS 9.9
Men processen om anpassning har redan varitpå gång i flera veckor så att komma med detta besked tvådagar inan jag flyttar övermöblemanget och redanharen säng somhjälpmedel på plats
Men den stora frågan jag ställer mig hur påverkar det här den anpassningjagmåsteha för att kunna flytta dit ochbo där
Kommer jag över huvud taget att få dom nödvändiga anpassningarna jag måste ha eller kommmer jag att tvingas att flytta tillnågot annat boende
Omjagtvingas att flytta så är frågan kommer kommunenatt ståför samtliga omkostnader eller måste jag själv stå för eventuelle kostnader vid en flytt till
Det här visar åter den stora inkompetensen hos kommunens olika handläggare när dethandlar om insatser för oss med stora hjälpbehov pågrund av våra funktionsnedsättningar
Jagblir såinerligen trött på denna inkompetensen so heltförstör vår rätttillettfungerande liv ifullsamhälsgemenskap precis somlagarna ger oss rätt till
Denbehandling jag utsätts för av kommunenär inget annat än både grym och omänsklig behandling samtpsykisktortyr vilket är förbjudetenligt lagen men vad bryr sig kommunens olika handläggare sig omdetta och våra kommunpolitiker bryr sig inte heller om hur manblirbehandlad av kommunens personal

Riksdagen struntar i barn med olika funktionsnedsättningar

Riksdagen struntar i barn med olika funktionsnedsättningar

Nu när man gör barnkonventionentill svensk lag så struntarman fullständigt samtidigt i barn med funktionsnedsättningar eftersom man inte samtidigtgör funktionsrättskonventionenCRPD tillsvensk lag
Såriksdagen anser att barn med funktionsnedsättningar intehar rätt tillett fungerandeliv utifrån var och ens egna förutsättningar precis sombarna utan funktionsnedsättningar har rätt till
Men även sveriges kommuner kommer attstrunta i barn med funktionsnedsättningar ochderas rätt tillett fungerandeliv i enlighet med funktionsrättskonventionen
Det pågår en aktion för att göra även funktionsrättskonventionen tillsvensk lag påtorsdagar utanför riksdagen klockan 13.00