Land skall med lag byggas

Land skall med lag byggas

Iett demokratiskt land så stiftar man lagar som skall vara rättesnöret för att landet skall fungera på ett bra sätt för medborgarna och så att medborgarna vet vad dom skall förhålla sig till för att samhället skall fungera enligt stiftade lagar och att den som på något sätt bryter mot dom stiftade lagarna bestraffas enlig gällande lag

Sverige har ett flertal lagar som alla säger att personer med funktionsnedsättningar har rätt att få den nödvändiga hjälpenman har behov av pågrund av sina funktionsnedsättningar för att kunna leva som alla andra som inte har funktionsnedsättningar men detta bryr sig inte landets byråkrater sig om och begår i mina ögon ett klart brott mot stiftade lagar och skall bestraffas enligt lagarna

Men våra folkvalda som har stiftat lagarna tycker attt dessa byråkrater inte skall straffas när dom begår brott mot landets funktionsnedsatta medborgare så man premierar dessa byråkrater genom att ge dom total strafffrihet så att dom kan fortsätta sin brottsliga gärning utan att riskera någon straf för sina mycket vedervärdiga handlingar mot landets funktionsnedsatta medborgare och ge dom livslångt lidande med risk för både hälsa och liv

Genom sina handlingar så utsätter byråkraterna också dom funktionsnedsattas anhöriga för stora risker för både hälsa och liv

Att landet sverige som påstår sig vara ett demokratiskt land och att alas lika värde och allas lika rätt skall vara ledstjärnan i landetstyre visar med all tydlighet att landets funktionsnedsatta personer inte skall omfattas av landets lagar

Skallvi landets medborgare verkligen aceptera denna behandling av landets funktionsnedsatta personer eller skall vi resa oss upp och verkligen säga ifrån att nu får det vara nog med dessa vedervädiga behandlingar av landets funktionsnedsatta invånare

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Varför är vi så rädda för en kraftfull medborgarätts rörelse i sverige

Varför är vi så rädda för en kraftfull medborgarätts rörelse i sverige

Den 1 december 1955 en milstolpe iUSA medborgarätts rörelsen som gav en norm genomslag när Rosa Park vägrade att lämna plats åt en vit person

Denna aktion blev mycket uppmärksamad och gav medborgarmarscherna en stor framgång och samlade stora masssor så detta visar på att det går att förändra om man bara göör lite spektakulära aktioner
Men just att göra olika aktioner för våra mänskliga rättigheter som funktionsnedsatta är inte populärt inom rörelsen utan dom vill mest sitta i dom fina rummen och umgås med makteliten och tror att man får igenom dom nödvändiga sakerna som behövs för att vi med funktionsnedsättningar skall få leva våra liv efter det som vi själva bestämmer

Det är nu mycket hög tid att vi verkligen tar tag i vår mycket viktiga kamp för våra rättigheter och slutar upp med alla samkväm med makten som är vår fiende och göra aktioner som känns mes i deras liktår så attt dom verkligen känner av vårt raseri mot att inte få leva ett fungerande liv som vi faktiskt har rätt till enligt alla våra lagar och internationella överänskommelser som man har förbunditsig att göra

Om medborgarättsrörelsen i USA kunde genomföra stora medborgarrättsmarscher såvarför kan vi inte komma överäns och göra detsamma här sverige så att vi med funktionsnedsättningar får leva våra liv som vi själva välj och med den hjälp vi behööver på grund av våra funktionsnedsättningar
Är detnågot som makten är rädda för så är det en stark medborgarättsrörelse det ser vi nu allt tydligare genom att makten vill förhindrra våra inlägg på sociala medier genomhjälp av ägarna till dom sociala plattformarna som finns för att vi skalll fåfram vårt budskap så därför måste vi bli mera aktiva även utanför dom sociala nätverken som plattformarna är

Marschen är den rörelse som verkligen vill få i gång en kraftig medborgarättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter men intresset för en kraftfull medborgarättsröelse är mycket svagt näst intill obefintlig det visar vår namninsamling som har pågott sedan 2013 och bara gett drygt 700 underskrifter
r

Tvånget gör oss sjuka och avslutar våra liv i förtid

Tvånget gör oss sjuka och avslutar våra liv i förtid

När vi med funktionsnedsättningar inte får välja själva och få den nödvändiga hjälpen vi har behov av så gör det tvång vi utsätts för oss sjuka med risk för våra liv

Vi tvingas att äta mat vi själva inte har valt och få äta på den tid vi själva väljer utan vi tvingas att ta emot mat vi inte tycker om och det leder till kraftig undernäring och intorkning med fara för livet
Vi tvingas att bära blöjor trots att det inte är nödvändigt på grund av mediciska skäl och tvingas att leva i vår egen avföring kortare eler längre tider och detta gör att risken för både förstoppning och tarmvred är mycket stor och man kan även få urinvägsinfektion som skapar förrvirring och båda dessa saker kan leda till att man avlider i förtid
Det är mycketfarligt att hålla igen i stället för att gå på toaletten när behov upstår men man gör det på grund av att man inte får hjälp att i tid komma tilltoaletten och inte vill leva i sin egen avföring i blöjor

Vitvingas till ett liv i isolering när man inte ger oss den hjälp vihar behov av för att kunna lämna våra bostäderoch få leva ett fungerande socialt liv som i slutändan kan innebära att våra liv tar slut eller att man själv väljer att avsluta det på grund av alla tvång vi utsätts för dagligen

Lagen säger att Grym och omänsklig behandling samt fysisk och psykisk tortyr är förbjudet men det bryr sig inte våra domstolar sig om utan man låter resten av byråkratin härja somdom vill med mycket stor risk för både hälsa och liv för den som drabbas

Våra biståndsbedömare och övriga som har bestämt den här ordningen måste ha tänkt på vilka dom yttersta konsekvenserna blir för den som utsätts för ddda fruktansvärda saker men dom fulständigt struntar i det man kan inte göra någon annan tolkning att tjänstemännen begår brott verkar inte bekymra dom men vi har faktiskt en aktsamhetsplikt som man inte tar hänsyn till
Så här står det i brottsbaljken kapitel 20
När det gäller oaktsamhet så har vi en aktsamhetsplikt som gäller alla människor.
I andra stycket stadgas ”Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse”. Man tillämpar här ett likgiltighetsuppsåt sedan 2004. Med det menas att om gärningsmannen har misstanke om följden med sitt handlande, men likväl genomfört handlingen och är likgiltig inför följden föreligger likgiltighetsuppsåt.
Så det finns möjlighet att åtala en kommunal tjänsteman som jobbar med myndighetsutövning.

Vi har med dennuvarande ordningen indirekt godkänt både aktiv dödshjälp och dödstraff vilket är mycket allvarligt i ett land som kallar sig för ett demokratiskt och humant land med mänskliga rättigheter som rättesnöre men dom mänskliga rättigheter na existerar inte för personer med funktionsnedsättninga med stora hjälpbehov

EU-DOMSTOLEN OCH EUROPADOMSTOLEN

EU-DOMSTOLEN OCH EUROPADOMSTOLEN
EU granskar både ett lands lagar och dess myndigheters agerande.
En av EU-kommissionens uppgifter är att bevaka att EU:s regler tillämpas på rätt sätt. Om kommissionen får kännedom om att ett lands lagstiftning eller myndigheter i ett land inte följer EU:s regler kan den starta ett så kallat ”överträdelseförfarande”.
Kommissionen kan dessutom själv inleda undersökningar som rör andra typer av överträdelser. Men ärenden inleds även efter att någon privatperson eller företag klagat. Vem som helst kan framföra klagomål om de anser att ett lands lagstiftning eller myndigheter inte följer EU:s regler. Klagomålen skickas till kommissionens generalsekretariat på något av EU:s officiella språk, till exempel svenska. Man kan anmäla direkt till kommissionen på ett formulär på deras hemsida.
Kommissionen utreder ärendet i tre steg. I det tredje steget skickar kommissionen ut ett så kallat motiverat yttrande. I ett sådant yttrande kräver kommissionen att den som är föremål för utredningen rättar till sina regler eller sitt agerande inom en fastställd tidsfrist, vanligtvis två månader. Om kommissionen är missnöjd med svaret och de eventuella åtgärder man vidtagit förs ärendet vidare till EU-domstolen för avgörande, en så kallad ”fördragsbrottstalan”.
Man kan också anmäla på svenska till Europadomstolen direkt på deras hemsida. Europarådets ministerkommitté ansvarar för övervakningen av verkställigheten av domar.

FUNKTIONSHINDERSOMSORG

1950 antogs i Rom den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).
Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995, är styrande och EU och Sverige är skyldiga att följa den. Regeringsformen anger att ingen annan lag eller föreskrift får meddelas i strid mot Europakonventionen.
Europakonventionen ska tolkas fördragskonformt med andra fördrag som staten ratificerat, bland annat FN:s funktionsrättskonvention, vilket har bekräftats i en rad rättsfall från Europadomstolen.

Kom i håg att man först måste ha pacerat hela rättsväsendet i Sverige innan man kan klaga till EU

Vart finns vi åldersrika med funktionsnedsättningar

Vart finns vi åldersrika med funktionsnedsättningar

Vi åldersrika med funktionsnedsättningar verkar inte finnas i samhället om man följer den rådande funkgtionshinderdebatten trots att vi är en mycket stor grupp av landets funktionsnedsatta personer
Debattörerna riktar enbart in sig på den yngre delen av gruppen med funktionsnedsättningar och struntar fullständigt i osss åldersrika och dett måste få ett slut så att man nämner hela gruppenabv funktionsnedsatta personer och ser till hela gruppens behov av dom sociala serviceinsatserna som samhället erbjuder
Man måste sluta upp med att dela in funktionnedsatta i olika åldersgrupper eftersom vi alla har ett behov av ettt fullt fungerande socialt liv oavsett åldern
Läser man europakonventionen om mänskliga rättigheter som för övrigt är svensk lag och konventionen ommäskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar så finns det inte ett enda ord om att ålder skall avgöra rätten till våra mänskliga rättigheter så varför vill man inte inse detta i debattterna
Vi är alla lika mycket värda och har samma människovärde oavsett ålder glöm aldrig bort detta

7522resor under en 15 månades period med färdtjänstbuss

7522resor under en 15 månades period med färdtjänstbuss

Enligt stockholms läns landsting färdtjänsten så har en och samma person gjort 7522 resor med färdtjänstaxi under en 15 månaders period och ytterliggare personer har missbrukat rullstolstaxi totalt ett 10tal personer skall det handla om som har rest för 20 miljoner under denna 15 månaders period
Så hur man har hunnit med alla dessa resor är svårt att förstå även omreglerna säger att varje resa omfattar 3 mil om reglerna inte är förändrade visar klart på attnågot är fel och alla varningssystem skulle stå och blinka men det har tydligen inte varitfallet i det här ärendet
Men nu skall hela kollektivet som bara kan resa med färdtjänstaxi pågrund av dålig anpassning av den ordinarie kolektitrafiken straffas och man begränsar antalet resor till 500 stycken om året oc detta innebär 250 tur och retur resor inom 3 milsgränsen medan vi som bor långt ut på länsgränsen får betala för 4 resor tur och retur intill stockholms city så vi får då bara göra 125 tur och retur resor och så minskar det desto längre bort man reser från bostaden
Att straffa hela kollektivet står helt i strid gentemot ala mänskliga rättigheter det som man måste göra är attt stänga av fuskarna och dom förare som har satt detta i system och förarna skall polisanmäls
Detmåste till en offentlig utredning där man öppet redovisar hur detta kunde få hända om man skall kunna ha något förtroende gentemot färdtjänstledningen

Så här står det på Dagens nyheters sida somär en låst artikel

Dagens Nyheter

Samtliga personer som beviljats färdtjänst med rullstolstaxi får från och med 1 januari göra max 500 resor per år. Beslutet är en konsekvens av att ett fåtal personer gjort anmärkningsvärt många resor med rullstolstaxi under perioden 1 januari 2017 till 30 april 2018. Den som gjorde flest hann med 7.522 resor.