Nu räcker det vi harnu väntat 532 veckor på att funktionsrättskonventionen(CRPD)skall skrivas in i svensk författningsamling(Sveriges grundlag)

Nu räcker det vi harnu väntat 532 veckor på att funktionsrättskonventionen(CRPD)skall skrivas in i svensk författningsamling(Sveriges grundlag)

KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH FAKULTATIVT PROTOKOLL TILL KONVENTIONEN OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

New York den 13 december 2006

Regeringen beslutade den 15 mars 2007 att underteckna konventionen och det fakultativa protokollet. Undertecknandet skedde den 30 mars 2007. Den 4 december 2008 beslutade regeringen att ratificera konventionen och det fakultativa protokollet och ratifikationsinstrumentet deponerades hos FN:s generalsekreterare den 15 december 2008. Konventionen och protokollet trädde i kraft den 3 maj 2008 och för Sverige trädde de i kraft den 14 januari 2009.

Riksdagsbehandling: Prop 2008/09:28, bet. 2008/09SoU3, rskr. 2008/09:38.
Från och med den 14 januari 2009 så har sverige förbundit sig att förändra samtliga lagar,förordningar och gamla sedvänjo som förrhindra funktionsnedsatta från det fulla deltagande i samhällslivet på jämlika villkor som icke funktionsnedsatta personer har rätt till (Artikel4 i funktionsrättkonventionen CRPD)

Från och med den 14 januari 2009 så har sveriges funktionsnedsatta oavsett ålder rätt till personlig assistans utan begränsningar av personkretsindelningar och andra hinder som LSS lagen har inskriv
(Artikel19)
Från oc med den 14 januari 2009 så har sveriges funktionsnedsatta
rätt till den fria rörligheten och skall själva bestäma över vilka hjälpinsatser man har behov av samt i vilken omfattning man har hjälpbehov slutligen skall funktionsnedsatta själva bestämma över vid vilken tidpunkt hjälpen skall ges (Artikel 20)

Vi kräver nu att sverige med omedelbar verka ser till att funktionsrättskonventionen (CRPD) blir inskriven i svensk författningssamling ( Grundlagen) så att funktionsnedsatta kan hävda sina mänskliga rättigheter i svensk domstol då dagens domstolsjurister vägrar att ta hänsyn till funktionsrättskonventionen (CRPD) genom konventionskomform tolkning av svensk lag som dom skall göra

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Du skriver under i rubriken vi stödjer kampen

Hög tid att skrota dagens hemtjänst och ersätta den med personlig assistans

Hög tid att skrota dagens hemtjänst och ersätta den med personlig assistans

Då dagens hemtjänst onekligen har mycket stora problem med att möta dagens krav påen fungerande hjälpinsatts för personer med funktionsnedsättningar oavsettt ålder så är detnu hög tid att man helt övergår till personlig assistans för personer med hjälpbehov pågrund av olika funktionsnedsättningar
Dagens hemtjänst har i dagsläget mycket stor personalomsättning som skall komma in i våra bostäde för att vara oss behjälpliga vid dom moment vi inte själva klarar av och detta system skaparenorma problem för den som behehöver hjälpinsatser med en stor otrygghet tack vare attt det ständigt kommer ny personal och det är fullständigt oappceptabelt och strider gentemot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD) som sverige skrev under redan 2007 och ratificerade 2008 och somsedan 2009-01-14 skall vara rättesnöret för samtliga insatser som personer med funktionsnedsättninga har behov av
Men av någon mycket märklig anledning så efterlever landets socialtjänster inte detta och funktionsnedsatta får inte den hjälpen man har behov av utan man får enbart hjälp som kommunerna själva bestämmer efter deras åtgärdskatalog och så kan vi inte ha det i et modernt samhälle som säger sig värna våra mänskliga rättigheter
Att personlig assistans oavsett ålder är den absolut kostnadseffektiva serviceinsatsen för personer med funktionsnedsättningar den är omkring 100 kronor billigare per insatstimme än vad hemtjänsten är så det finns mycket pengar att tjäna för kommunerna på att införa personlig assistans i stället för hemtjänst för dessa personer
I både CRPD och våra nationella lagar så har självbestämmandet mycket stark ställning men detrespekteras i dagsläget mycket dålig av kommunernas socialförvaltningar tyvärr
I personlig assistans så är det den somhar behov av hjälp somhelt själv bestämmer vad man behöver hjälp med det kan ingen tjänsteman avgöra åt en och man bestämmer även vid vilken tidpunkt och i vilken omfattning hjälpen skall ges
Har man personlig assistans så är det helt en själv somavgör vilka personer somskallkommain i ens bostad och vara behjälplig så på det sättet så slipper man stressad personal i stor omfattning som skallkoma in ibostaden
Om man övergår till personlig assistans i stället för hemtjänst så har man inga behov av särskilda boenden utan alla kan bo i egna boenden där man själv väljer att bo och är inte hänvisad till boenden som kommunerna tycker att man skall bo i
Personlig assistans skapar också mycket arbetstillfällen så det är lönsamt för staten och kommunerna att införa personlig assistans och den största delen över 87procent går direkt tillbaka till staten och kommunerna i formavskatter och avgifter så detfinns enbart fördelar för samhällsekonomin att införa personlig assistans istället för hemtjänsten

I CRPD artikel 19 slåst det fast att personlig assistans är en mänsklig rättighet oavsett ålder och att den skall stämma med indipendent living rörelsen synpåpersonlig assistans
Och i artikel 20slår man fast attdet är enbart den hjälpbehövande som kan avgöra vilka hhjälpinsatser man har behov av och vilken omfattning man har hjälpbehov samt vid vilken tid man har dessa hjälpbehov så det kan ingen tjänsteman eller politiker avgöra åt en

Så man får med personligg assistans också bort den husarest som väldigt många sitter i och mår väldigt dåligt av det är även mycket dyrt för samhället att ha folk i husarest sat att det helt står i strid gentemot både CRPD sam europakonventionen samt vår egen grundlag att försätta persoerihusaret´st utan att ha begott något lagbrott

Vi får inte heller förglömma att kommunerna idagsläget tvingar våra anhöriga att vara oss behjälpliga 24/7 och det är inte acceptabel för våra anhöriga måste få leva sina egna li om domsjälva villdet utan en massa tvång från kommunernas sida många av våra anhöriga kanske väljer att vara våra assistenter men det skall cvara helt på frivillighetens grunder

Justitiedepartementet och utskottet sviker funktionsnedsatta personer

Justitiedepartementet och utskottet sviker funktionsnedsatta personer

Det heter att det skall råda likhet inför lagen men det är enbart ord på ett papper eftersom vi funktionsnedsatta inte får rättshjälp när våra liv skall avgöras av kommunerna och förvaltningsrättsystemet

När vi ansöker om olika hjälpinsatser hos både försäkringskassan och kommunerna så står vi helt ensamma med den eventuele kunskapvi själva har lyckats skaffa oss om lagarna och konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning(CRPD) och den konvengtionskomforma tolkningen avvåra lagar
Försäkringskasssan och kommunerna har obegränsad tillgång till hela rättsystemet med hjälp av jurister medans vi får förlita oss helt på våra egna kunskaper så någon likhet inför lagen blir det aldrig tal om och då dagens system kräver ordentlig juridisk kompetens så är funktionsnedsatta personer helt rättslösa
Att myndigheterna skall vara oss behjälpliga vid överklagandenär mycket märkligt då dom är vår motpart så det säger sig själv att en överklagan på detta sätttet inte stämmer med den rättsäkerhets somman som medborgare har rätt att förvänta sig

Så här skriver myndiheten för delaktighet att det skall fungera med det fungerar onekligen inte i verkligheten då varken försäkringskassa kommunerna eller förvvaltningsrättsystemet lever upp till det

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.

Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Så vi kräver att man omedelbart ser tillatt funktionsnedsatta får rättshjälp på samma vilkor som gäller vid brottmål och migrationsmål där staten garanterar vår rätt till juridiskt utbildade personer som ser till att vi får den rätt till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap som våra lagar och internationella överänskommelser föreskriver

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Vi värnar dom mänskliga rättigheterna för funktionsnedsatta personer

Vi värnar dom mänskliga rättigheterna för funktionsnedsatta personer

Vi värnar konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD det säger alla partier med en mun men det är enbar tomma ord som inte har något med verkligheten att göra
Faktum är att samtliga regeringar och riksdaga har ända sedan konventionen börgade att gälla motarbetar just våra mänskliga rättigheter och av rent idiologiska skäl driver fram att personer med hjälpbehov väljer att avsluta sina egna liv och detta visar på hur mycket partierna verkligen värnar våra mänskliga rättigheter
Om alla levde upp till vad man säger sig värna så hade sverige redan för 10 år sedan sett till attt konventionen var inskriven i vår författning(Grundlag) och så länge man inte ser till att den kommer in i författningen så saknar samtliga partier förtroende inom funktionshinderpolitiken och visar på att dom anser att funktionsnedsatta personer inte har samma människovärde eller samma rätt till ett fungerande socialt liv

Så nu är det upp till bevissom gäller och alla politiker får bevisa att dom är värda det förtroende som svenska folket har get dom

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Video blogar och podkast både möjlighet och utestängande

Video blogar och podkast både möjlighet och utestängande

Ni som använder er av videoblog eller podkastsändningar är ni medvetna om attt många personer inte kan ta del av era tankar och det budskap ni vill förmedla till andra
Dom jag först och främst tänker på är alla som inte hör elller ser som blir allt mer utestängda från sociala medier och den sociala gemenskapen på grund av dessa funktioner som dom saknar
Har hört av många personer i den sittsen att dom önskar att man hade både text och ljud så att flera kunde få vara delaktiga i det somsker