Skadestånds lagen

Skadestånds lagenSKADESTÅND

I skadeståndslagen (1972:207) trädde tidigare i år en ny bestämmelse i kraft som innebär att det allmänna kan ådra sig skadeståndsskyldighet för överträdelser av rättigheter enligt Europakonventionen.

3 kap. 4 § skadeståndslagen
”/Träder i kraft I:2018-04-01/ Staten eller en kommun ska ersätta
1. personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och skada på grund av att någon kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 §, om skadan uppkommit till följd av att den skadelidandes rättigheter enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har överträtts från statens eller kommunens sida, och
2. annan ideell skada som uppkommit till följd av en sådan rättighetsöverträdelse.”

”Den rätt till skadestånd vid överträdelser av Europakonventionens rättigheter som har utvecklats i svensk rättspraxis, och som nu föreslås bli kodifierad genom lagstiftning, har sin grund i konventionens krav på varje konventionsstat att tillhandahålla effektiva rättsmedel i fråga om överträdelser av de rättigheter som finns i konventionen.” (Prop. 2017/18:7)

Enligt artikel 4 i Europakonventionen gäller att ”Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.” T.ex. anhöriga och vänner till funktionshindrade som fått sin assistans indragen av försäkringskassan och som tvingats ta över assistansen.

Enligt artikel 5 gäller att ”Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.”

I 2 kap. 19 § regeringsformen stadgas att ”Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).”

Europakonventionen är svenska lag och ska tolkas fördragskonformt med andra fördrag som staten ratificerat, bland annat FN:s funktionsrättskonvention, vilket har bekräftats i en rad rättsfall från Europadomstolen.

När det är staten (Försäkringskassan) som diskriminerar kan man vända sig till JK som reglerar skadeståndskrav mot staten

Torbjörn Öhman

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
 ekonomiska och sociala trygghet

Så står det i dom första raderna i socialtjänstlagen men det är inget som kommunerna bryr sig om  och såhär lyder hela första paragrafen i sin helhet

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
– ekonomiska och sociala trygghet,
– jämlikhet i levnadsvillkor,
– aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande.

Med barn avses varje människa under 18 år. Lag (2012:776).

3 § Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Det står alltså jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet men hur många av oss med stora hjälpbehov får den nödvändiga insatserna för att vi skall komma upp i det som står i lagen

Man förnekar oss att kunna vara aktiva i samhällslivet genom sina begränsningar av den nödvändiga hjälpen man kan behöva för att kunna vara en aktiv kommuninvånare

Och som vanligt så bryr sig rättssystemet sig inte om  vad som står i lagen när dom stödjer kommunernas begränsning av våra möjlikheter till det aktiva livet

Akuten i stället för personlig assistans

Akuten i stället för personlig assistans

54 åriga Beate Blummel tvingas av Knivsta kommun till ett liv i förnedring och förtryck för att hon råkade ut för en trafikolycka 1997 och ffick då mycket allvarliga skallskador samt en del andra funktionsnedsättningar som gör att hon har ett mycket stort behov av hjälp och stöd under hela sin vakna tid

Men kommunens biståndsbedömmare anser attt det räcker med 3,5 timmar om dagen för att Beate skall kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning somlagen föreskriver att hon har rätt till

Om Beate anser att hon har behov av mera hjälp för sina grundläggande behov så anser biståndsbedömmaren atthon får vända sig till sjukvården och akuten på Ackademiska sjukhuset för att få sina grundläggande behov tillgodosedda trots att det är kommunen som har det yttersta ansvaret för sina invånare så att dom inte lider nöd

Anledningen till kommunens handlande beror på att biståndsbedömmaren ingte förstår vad den mycket stora skallskadan har ställt till med

Beate lider i dag av en mycket stor hjärntrötthet som utmynnar i att vid för mycket syn och hörseintryck så stänger hennes hjärna av och hon faller ner i medvetslöshet och blir liggande en kortare eler längre tid beroende på hur fort hjärnan åtehämtar sig efter kortslutningen

Biståndsbedömmaren anser att det räcker med dom olika tekniska hjälpmedel hon har fått men på grund av sin hjärnskada så är det inte alltid så att hjärnan kopplar ihop med vad hjälpmedlen skal användas till och hur man använder dessa

Biståndsbedömmaren anser också att hon skall flytta in i centralorten trots att det var för att få leva ettt fungerande liv utan en massa störande moment som hon flyttade ut till landet med en mycket lugn miljö så att hon slipper alla onödiga syn och hörselintryck som stör hennes hjärna helt i onödan

Beate hade personlig assistans med ett mycket stort antal timmar och vissa tider dubbelassistans i 16 år men seda kom försäkringskassanhelt plötsligt framtill att hon intehade behov av personlig assistansersättning längre och hänvisade ärenmdet tillKnivsta kommun som gav henne enbart hemtjänst i assistansliknande form med 8,5 timmar om dygnet men sedan vid omprövningen 2018 så kom kummunen fram till att det räcker med 3,5 timmar trots ett försämrat hälsoläge Beeate får även rätt till 20 timmars ledsagning i månaden förr sina behov utanför bostaden

Dom bevilljade 3,5 timmar om dagen skall räcka till att få komma upp och på kvällen lägga sig domskall även räcka till förmatlagning och alla andra hushållsgöremål samt den personliga hygienen så det gäller att vara extremt snabb vid dom olika hjälpbehoven

Byråkraternas högborg finns i stockholms läns landsting där man inte bryr sig om den enskillde indiividen

Byråkraternas högborg finns   i stockholms läns landsting där man inte bryr sig om den enskillde indiividen

Jag har en hörselnedsättning och är samtidigt blind och rullstolsburen så jag måste alltid ha hjälp av en annan person som kör mig i permobilen

Problemet jag har är att jag och ledsagaren har myckett svårt att kommunicera när vi äär ute och rör på oss så jaghar ett behov av ett interkomsystem för att kunna ha en fungerande kommunikation

Jag sitter i stolen och ledsagaren går rakt bakom mig och kör stolen

Jag är uträdd av hörsehabliteringen på Rosenlund i stockholm som är till för att lösa sådana här problem men eftersom det inte ingår i det upphandlade sortimentet så vägra dom mig att få den nödvändiga hjälpen fast dom mycket väl kan skriva ut det som enskillt hjälpmedel men dom hänvisar mig till arbetsterapin som ingte får förskriva det enlig Komsyn i stockholm

Kom syn själva vägra också att förskriva det nödvändiga hjälpmedlet jag har behov av och dom hänvisar till att jag först måste gå via en logoped men för att kunna komma till en logoped så måste jag först besöka en husläkare för att få en remiss till en logoped som skall utreda behovet som redan är uträtt

Att det enbart handlar om ett hörselproblem bryr sig inte byråkraterna sig om

Skäliga levnadsvillkor för funktionsnedsatta står i strid mot lag

Skäliga levnadsvillkor för funktionsnedsatta står i strid mot lag

När kommunerna vägrar insatser via LSS så hänvisas man till den kommunala hemtjänsten och besluten fattas enligt socialtjänstlagen och biståndsparagrafen men man tar inte hänsyn till kapitel 5 i SoL om särskilda bestämelser för visssa grupper där det mycket klart framgår att funktionsnedsatta har rätt att erhåla den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning

Så man kan inte hänvisa till skäliga levnadsvillkor när det gäller hjälpinsatser för funktionsnedsatta eftersom detta står i strid mot socialtjänstlagen kapitel5 och sveriges grundlag kapitel 1 och 2 samt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD) samt europakonventionen om mänskliga rättigheter

Att vårt rättssystem godkänner denna mycket märkliga behandlingen av funktionsnedsatta visar på den grundsynsamhället har på personer med funktionsnedsättningar

Val med förhinder

Val med förhinder

Hur skall man kunna engagera sig politiskt när våra kommunala biståndsbedömmare låser in oss i våra bostäder enbart på grund av att vi har funktionsnedsättning som gör att vi måste få hjälp för attt kunna lämna våra bostäder

Att engagera sig i politiken och andra föreningsaktiviteter är skyddade enligt sveriges grundlag men det struntar biståndsbedömmarna i när dom begränsar vår rörelsefrihet genom sina beslut

Det värsta är att våra politiker står bredvid och inte agerar så att vi får våra grundlagsskyddade rättigheter tillgodosedda och samtidigt så klagar dom på att folk inte vill engagera sig politiskt