Är vi nte värda att få leva ett fullgott liv?

Är vi nte värda att få leva ett fullgott liv?

Man kan som funktIONSNEDSATTmed behocvav praktisk hjälp av en annan person för att kunna fungera i vardagen verkligen ställa sig den frågan.

Det är bara att se hur vi blir behandlade av våra makthavare som hela tiden ifrågasätter våran rätt till den praktiska hjälp som vi behöver för att kunna fungera i vardagen .

Man anser från våra makthavare och andra myndighetspersoner att vi kostar samhället för mycket för att vi har behov av andra personer med en del praktiska göremål för att vi ska kunna fungera i samhället utifrån våra egna förutsättningar.

Man påstår att vi överutnyttjar samhällets resurser för att vi ska kunna få leva ett fullvärdigt liv utifrån våra egna förutsättningar.

Men detär ingen som verkligen är beroende av andra personer för att kunna fungera i vardagen som begär mera hjälp än man verkligen har behov av för det är som så att människan vill klara sig själv så mycket det bara går.

Det är bara att se på våra barn när dom växer upp bland det första dom säger kan själv och det är likadant med oss som har FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR som gör oss broende av andra människor för att kunna fungera vi vill klara oss själva så mycket vi bara kan.

Nen ändå blir vi hela tiden ifrågasatta om vi verkligen har behov av den hjälp som vi behöver för att kunna få leva ett fullgott liv .

Man tar tid på oss för varje behov somvi påstår att vi har och ifrågasätterden tid vi själva uppger att det tar att utföra vissa saker i den personliga hygienen och man drar gärna ner på det antal timmar som vi behöver hjälp och det får den följden att vi inte ens kan få hålla oss rena och fräscha.

Vilken annan samhällsmedborgare blir så illa behandlad av våra makthavare och andra myndighetspersoner som vined FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR som gör oss helt beroende av andra människor för att vi ska kunna få leva ett fullgott liv utifrån våra egna förutsättningar?

Har samhället verkligen inte tid och råd att låta oss få leva ett fullvärdigt och jämligt liv som andra samhällsmedborgare har?

Betänk att det kan var ni själva som får dessa behov nästa sekund vill ni då inte få leva ett fullvärdigt liv utifrån era egna förutsättningar?

Om ni själva skulle råka ut för en sjukdom eller olycka som skulle göra er funtionshindrad som får den konsekvensen att ni blir helt beroende av andra människor

för att kunna få leva ett fullvärdigt liv skulle ni då acceptera en massa begränsningar i er rörelsefrihet bara för att andra så tycker ?

Svaret skulle med all sannolikhetbli ett kraftigtnej från er sida så varför ska vi då behöva acceptera era bgränsningar som ni GENOMFÖR FÖR OSS

Vilket samhälle för funktionshidrade vill vi har i framtiden igentligen

Vilket samhälle för funktionshidrade vill vi har i framtiden igentligen

Ska vi ha ett samhäle där vi ggemensamt genom våra skatter finnansierar den handikappomsorg vi vill ha eller hur ska man annars kunna lösa det så att alla funktionshindrade kan få leva ett värdigt liv utifrån var och ens egna förutsättningar

Vi har en FN konvention som säger att vi har rätt att få det stöd och hjälp som vi harbehov av men vem ska avgöra vilka behov vi verkligen har alla var och en för vi är defakto helt olika individer allihop och vi har alla olika behov var och en så man kan ite säg att så här ska det se ut för hela gruppen för det kommer inte att fungera i verkligheten

Om vi ska ha en funktionshiderpolitik i samhället där alla får leva ett värdigt liv och verkligen får den hjälp och stöd som man är i behov av så måste man från samhällets sida också se till att det finns ekonomiska resurser till en sådan politik där vi gemensamt är med och betalar genom att ha en skattefinansierad handikapponsorg och då kan man inte hålla på med en massa skattesänkningar och ha en massa konstiga avdrag såsom man har i Rot och Rut man har heltt enkelt inte råd med dessa skattesänkningar och konstlade avdrag för en lite klick i samhället

Det är nu verkligen hög tid att vi bestämmer oss för vilken väg vi ska gå i framtiden för att dom med funktionshinder också ska få leva ett värdigt liv utifrån var och en egna förutsättningar

Men för att vi ska kunna få detta samhälle där vi med gemensamma krafter ser till att funktionshindrade också i framtiden ska kunna få leva i samhället som alla andra så måste vi också engagera ossalla för ett gemensamt mål och inte bara stå och knyta näven i byxfickan och vänta på att andra ska se till att även funktionshindrade får rätten till ett värdigt liv nej vi måste nu verkligen samla ihop oss för vårt gemensamma mål nämligen ett samhälle där även funktionshindrade har en själ ska vara vskriven plats i samhället och inte bli satta på undantag som dagens makthavare helst vill att vi ska

 

I morgon är det den intenationella förintelsedagen 27 januari varje år

I morgon är det den internationella förintelsedagen som vi inte får glömma bort  det var dom funktionsnedsatta man börgade med i förintelsen

Om vi ser vad som sker i dag med alla starka krafter som på alla sätt vill förhindra att vi får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap så är vi snubblande nära  det som skedde och det måste vi verkligen vara vaksamma över så att det inte sker ännu en gång

Läs nedanstående atikel från  Handikapphistoriska föreningen

1

 Av Karl Grunewald

Förintelsen började med de funktionshindrade barnen.

Sedan 1999 är den 27 januari en minnesdag för den dag då Auschwitz öppnades. HandikappHistoriska Föreningen erbjöds att deltaga med ett anförande i Stockholm om hur förintelsen började. Dess vice ordförande Karl Grunewald höll då detta anförande.

Hösten 1938 skrev ett par föräldrar till ett svårt funktionshindrat barn till Hitler och bad att överläkaren på barnkliniken i Leipzig skulle få avliva deras barn. Brevet överlämnade Hitler till sin livläkare Karl Brandt, som tillsammans med ordförande i det juridiska utskottet i Riksdagen, gav det begärda tillståndet vilket vidarebefordrades till andra barnöverläkare för liknande fall. De gav bara ett muntligt besked, för att media inte skulle få kännedom om det.

I augusti1939 – alltså samtidigt som kriget började – utfärdade regeringen en strängt förtrolig förordning att alla barn under tre års ålder, som hade missbildningar av olika slag, skulle registreras. Senare ändrades åldern till 16 år. Förteckningen skulle skickas till den statlige distriktsläkaren i den region där föräldrarna bodde. Denne skulle meddela föräldrarna att staten har inrättat särskilda avdelningar vid vissa anstalter, där man utvecklat behandlingsmetoder, som ledde till att deras barn kunde förbättras. Det rörde sig om 30 sådana anstalter. – De flesta föräldrarna gjorde så frivilligt, men senare infördes ett tvång.

De barn som efter undersökning ansågs kunna utvecklas, fick föräldrarna hämta hem igen, men de andra gav man sömnmedel (luminal) och för lite mat, så att de tynade bort – det skulle ge sken av ett naturligt sjukdomsförlopp. – Denna barnaktion pågick i ett par år och man beräknar att man tog livet av fem tusen handikappade barn på detta vis.

I oktober 1939, beslöt Hitler att en likadan aktion skulle göras med vuxna, som var intagna på anstalter och som ansågs vara obotliga. Han bemyndigade doktor Brandt och talmannen i Riksdagen, att auktorisera vissa läkare, som hade uttalat sig för dödshjälp, att ge sådan. Aktionen kom att kallas Aktion T4.

De två bemyndigade inrättade en kontrollnämnd i Berlin dit alla vårdanstalter och psykiatriska sjukhus skulle skicka blanketter på patienter, som levde ett – vad man kallade – ovärdigt liv. Man skulle bl a ange om de hade släktingar och eventuella besök av dem. 2

På kontrollnämnden anställdes över 40 anonyma läkare, som granskade blanketterna. De avgjorde vilka som skulle transporteras till en av de sex anstalter där man hade ordnat med en gaskammare, kamoflerad som duschrum, och ett krematorium. Man använde sig av koloxid, som förvarades i stålflaskor, och som leddes in i gaskammaren. Ansvarig för proceduren var en överläkare. – Dessa berättade vid domstolsförhandlingar efter kriget hur människor skrek och bad om sina liv. – I regel dödades de nyanlända redan inom några timmar efter ankomsten. Det kunde vara fråga om 30 – 40 personer varje dag per anstalt.

Det enda besked som de anhöriga fick var att en förflyttning var nödvändig för att skapa plats för krigsskadade eller för att vederbörande skulle få speciell behandling på en annan anstalt.

Askan av den döde samlades i en urna som skickades till de anhöriga. De fick även en förfalskad dödsattest och ett särskilt s. k. tröstebrev undertecknad av läkare med ett fingerat namn. I det stod det bl a : ”Med tanke på hans allvarliga obotliga sjukdom måste hans död, som räddade honom från en livslång vistelse på en anstalt, betraktas som en befrielse.”

Det var på dessa sex dödsanstalter som nazisterna lärde sig att döda människor och där man utbildade personal för de kommande förintelselägren.

Aktion T4 skulle genomföras i största hemlighet. Därför finns det mycket få handlingar om den. Man kan därför fråga sig vad visste befolkningen om detta? Uppenbart förstod allt fler vad som pågick, som t. ex. personalen på anstalterna varifrån patienterna skickades och som försökte saboterade aktionen på olika sätt. Efterhand förstod även de anhöriga till de drabbade. Många av dem tog helt enkelt hem de sina, när de hörde ryktet om förflyttning. Invånare på orterna där anstalterna låg protesterade även. Dom såg ju bussarna som kom och den svarta röken som steg upp från krematoriet. Till slut började kyrkliga ledare att skriva protestskrivelser. – Man kan påstå att efter en tid visste flertalet av befolkningen tillräckligt, för att inte vilja veta mera. De flesta förhöll sig likgiltiga inför hela aktionen.

Efter nitton månader gav Hitler order om att avbryta Aktion T4. Då hade ca 70 000 patienter dödats på detta sätt. Varför han gav denna order vet ingen, kanske var det en effekt av protesterna. Men det betydde inte att man slutade döda funktionshindrade barn och s. k. arbetsodugliga vuxna. Det skedde på vissa läkares och personalens eget initiativ, genom överdosering av mediciner och undernäring.

Personal från dödsanstalterna skickades till Polen för att bygga upp speciella förintelseläger där. Det blev fyra sådana som byggdes under åren 1941 och 3

  1. Det mest kända hette Treblinka. Förintelselägren placerades vanligen på ett ödsligt och obefolkat område. Deras syfte var att döda så många judar så snabbt och effektivt som möjligt.

Koncentrationsläger började nazisterna att bygga upp redan kort efter maktövertagandet 1933. De var arbetsläger för olika minoriteter och fångar, men några av dem omändrades till förintelseläger in på 1940-talet. Läkare vid kontrollnämnden i Berlin skickades ut till koncentrationslägren för att sortera ut de som var arbetsodugliga och sedan för att hjälpa till med dödandet av nyanlända.

Det är svårt att förstå hur nazisterna kunde få så många att döda sina egna medborgare och dessutom på detta grymma sätt. Man måste gå tillbaks i historien och se varifrån nazisterna fick sina idéer.

Grunden var den rasbiologiska läran som utvecklades särskilt i England, i slutet av 1800-talet. Rasbiologerna menade att de högt utvecklade raserna kommer att gå under om man inte stoppar degenerationen. Den är en följd av – trodde man – att mindervärdiga och arbetsodugliga ökar i antal i befolkningen, på bekostnad av de begåvade och kreativa, dom som kan utveckla våra samhällen. (I verkligheten blev det tvärtom. De fattiga minskade successivt och begåvningen ökade i befolkningen.)

Detta ledde till beslut om olika rashygieniska åtgärder i hela västvärlden och USA – alltså även i vårt land. Man införde förbud för vissa handikappade och psykiskt sjuka att gifta sig, stiftade steriliseringslagar och byggde allt fler anstalter för utvecklingsstörda för att förhindra barnalstring.

Vid denna tid bildades i alla västeuropeiska länder och i USA mentalhygieniska föreningar, med framförallt psykiater som medlemmar. I dessa diskuterade man barmhärtighetsdöd av obotliga psykiskt sjuka och handikappade. Detta passade bra in i Hitlers program, när han skrev det i början av 1920-talet. Han var besatt av den ariska rasens överlägsenhet och lät sig övertygas av rasbiologerna, om hotet av mindervärdiga människor och deras ärftlighet.

Nazisternas aktioner föregicks av en systematisk propaganda för barmhärtighetsmord långt före krigsutbrottet. Det skrevs i tidningarna och det gjordes flera filmer i Tyskland om det berättigade i barmhärtighetsmord.

Det stora felet med den arvsbiologiska läran var, att man övervärderade arvets betydelse. Till och med fattigdomen trodde man var ärftlig. Man förstod sig inte på ekonomins och de sociala faktorernas betydelse. 4

Så illa kan det gå om man inte förhåller sig kritisk till vetenskapliga resultat och om man blint underkastar sig auktoriteter.

Världen är dessvärre fylld av människor, som precis som på Hitlers tid, låter sig förledas till onda handlingar. De faller offer för starka ledare och saknar förmåga att själva bedöma vad som är onda eller goda handlingar. Det är inte en medfödd förmåga, utan något som vi alla, var och en, måste utveckla inom sig, genom goda förebilder och genom att vara kritisk och reflekterande.

Referenser

Schmuhl H-W, Förintelsen började med de utvecklingsstörda, Intra nr 1/1999.

Screiber B, Männen bakom Hitler. En tysk varning till världen. Kommittén för Mänskliga Rättigheter, 1986.

Jag dör hellre än tar emot hjälp via hemtjänsten

Jag dör hellre än tar emot hjälp via hemtjänsten

Jag dör hellre än  tvingas att ta emot hjälp via hemtjänsten säger allt flera funktionsnedsatta med hjälpbehov och det visar på vilket dåligt ryckte hemtjänsten har trots alla rapporter från kommunerna över hur bra hemtjänsten är i deras kommun

Det man framförallt vänder sig emot är den enormt stora genomströmningen av personal somskall komma in i bostaden

Detta beror helt på att man från  utförarna inte kan lägga ett schema på rätt sätt men det finns även en uppfattning att hjälptagaren och personalen inte skall kunna lära känna varandra   så att inga fördelar kan uppnås frå någon dera parten

Även detta med att man blir fråntagen allt självbestämmande över hur man vill leva sitt liv är en stor bidragande orsaktill att man säger sig vara bereddd att avsluta livet i förtid

Tittar man sedan på matsittuationen så anser många att man  måste fåhjälp att både inhandla och tillaga sin egenmat i stälet för dom vedervärdiga matlådorna utan något näringsvärde och betala dyrt för dessa

Även detta med att man kan tvingas att leva i sin egen avföring under en längre tid enbart för att man inte får den nödvändiga hjälpen för att kunna tas sig tilltoaletten i tid är ett moment som kan vara avgörande för att avsluta livet i förtid

Vi måste få en fungerande hemtjänst som helt utgår från den som har hjälpbehov och vad denne själv anser sig behöva hjälp med och i vilken omfattning hjälpen skallges  samt på vilken tid på dygnet man behöver hjälp

Det får inte vara som så att en kommunal tjänsteman skallsjälvständigt besluta över hur andra människor skallleva sina liv detta står helt i strid gentemot både lagarna och CRPD

Sverige har förbundit sig att förändra samtliga lagar,föreskrifter samt gamla sedvänjor som förhindra det fulla deltagande i samhällslivet med eget självbestämmande så man kan inte fortsätta i gamla hjulspår och hoppas att det ordnar sig på något sätt  utan att vara tvungenatt själv engagera sig i den nödvändiga förändringen

Sveriges kommunpolitiker ett hot mot våra demokratiska rättigheter

Sveriges kommunpolitiker ett hot mot våra demokratiska rättigheter

Sveriges kommunpolitiker är ett stort hot mot funktionsnedsattas  demokratiska rättigheter när man godkänner att kommunens tjänstemän inte behöver uppfylla lagarna som ger funktionsnedsatta rätt till den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning som lagarna säger att man har rätt till

Varje inskränkning i funktionsnedsattas möjlighet till ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap är samtidigt ett hot mort dom demokratiska rättigheterna som landets grundlagar garanterar  alla medborgares rätt till

Att våra kommunpolitiker låter detta ske visar på en mycket skrämmande människosyn där man klart säger att funktionsnedsatta  kommuninvånare inte skall komma och tro att dom har några somhelst rätt till ett fungerande liv med alla demokratiska rättigheter som den övriga befolkningen har rätt till

Varje inskränkning i funktionsnedsattas  möjligheter till den fria rörligheten att själv få avgöra när man vill lämna sin bostad och i vilken omfattning man vill göra det är en inskränkning av domdemokratiska rättigheterna som samtliga kommuninvånare omfattas av

Att detta kan fortsätta hela tiden utan några förändringar beror helt på att vi har ett rättsystem  som inte ser till att lagarana och dess intentioner efterlevs utangå kommunernas ärende framför lagarnas  är en stor rättskandal med politikernas goda minne

Att man begår brott mot internationella överänskommelser i form av brott mot konventionen om mänskliga rättighete för funktionsnedsatta  personer (CRPD) är inget man bryrr sig  om i landetsverige

Upplands-Bro kommun bevilljar inga särskild anpassade bostäder

Upplands-Bro kommun bevilljar inga särskild anpassade bostäder

Vi har en rättighetslag LSS som ger oss rätt till vissa insatser enligt denna lag om man tillhör  lagens personkrets

Det finns en  insats som heter särskild anpassad bostad  men det får man enligt socialförvaltningen bara söka om man har insattsen personlig assistans så alla som inte har insatsen PA har enligt socialförvaltningen inte rätt till en särskilld anpassad bostad även om man tillhör lagens personkrets

Enligt socialförvaltningen så skall man i stället ansöka om insattsen via  socialtjänstlagens biståndsparagraf som är ett betydligt sämre allternativ eftersom socialtjänstlagen bara har skäliga levnadsvillkor medans vår rättighetslag LSS säger goda levnadsvillkor

Jag finner inget i lagen som säger att särskilld anpassad bostad bara skall bevilljas ihop med personlig assistans som socialförvaltningen anser

Att kommunen agerar på detta sättet och sätter vår rättighetslag ur spel är på intet sätt acceptabelt

Att kommunen dessutom bryter mot artikel19 i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsattaCRPD som kommunfullmäktige påstår skallgälla i kommunen är inget heller som socialförvaltningen bryr sig om

Både socialnämndens ordförande och socialchef vägrar  att besvara varför kommune agerar på detta sättet