Vår rätt till det fungerande livet finns reglerat i CRPD

Vår rätt till det fungerande livet finns reglerat i CRPD

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. För att garantera detta finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.
Regeringen är ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Sverige. Regeringen har även ett ansvar att göra information om de mänskliga rättigheterna tillgänglig för allmänheten.
De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.
Staterna är skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att dess åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning. Det räcker dock inte med lagar som klargör statens skyldigheter eller som förbjuder vissa handlingar. Det måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som förverkligar lagarna. Därutöver krävs kompletterande åtgärder såsom främjande – genom information och på annat sätt – av de mänskliga rättigheterna.
tifikation
Genom ratifikation förklarar sig ett land bundet av en konventions regler. Detta görs i de flesta stater av landets lagstiftande församling (i Sverige riksdagen). Innan dess har regeringens representanter undertecknat konventionen. Undertecknandet kan ses som en viljeförklaring samt en signal att landet ifråga förbereder ratifikation av en viss konvention. Aktuella ratifikationslistor visar vilka konventioner som olika länder ratificerat eller anslutit sig till.

Uppgifterna kommer från MFD och andra statliga sidor

Ledsagarbegränsningar står i strid gentemot gällande lagstiftning

Ledsagarbegränsningar står i strid gentemot gällande lagstiftning

Kommunerna påstår att dom bara följer lagennär dom begränsar ledsagarservicen för personer som har dessa behov vilket inte stämmer överäns med vad lagarna föreskriver

Kommunerna begår brott mot regeringsformen kapitel 1 och 2 när dom begränsar vår rätt till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap och man begår även brott mot europakonventionen om mänskliga rättigheter artiklarna 3,5 och 11 samt artikel 20 i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD)
Och slutligen mot SoL eller LSS beroebnde vilken lag man använder sig av
Svensk lag skall tolkas konventionskomformt getemot konventionerna vilket inebär att alla beslut skall följa vad som står i konventionerna men det bryr sig inte kommmunerna och förvaltningsrättsystemet sig omutan dom har sina egna regler och detta innebär total rättslöshet för oss som är helt beroende av ledsagarhjälp för att kunna fungera i livet samtlig skeenden

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Hur använder vi våra lagar och konventioner när vi ansöker om hjälpinsatser på grund av våra funktionsnedsätttningar

Hur använder vi våra lagar och konventioner när vi ansöker om hjälpinsatser på grund av våra funktionsnedsätttningar

När man ansöker om olika hjälpinsatser så anser jag att man skall hänvisa till både våra nationella lagar och dom konventioner och fördrag som ger oss rätten till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap som vi verkligen har rättt till

Men dom jurister som vi anlitar verkar bara vilja annvända sig av en enda lagtext vilket jag anser vara lite märkligt då detta handlande inte redovisar alla våra rättigheter till det fungerande livet i full samhällsgemenskap som både våra nationella lagar och dom konventioner och fördrag som sverige har förbundit sig att efterleva för att vi i praktiken också skall få leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

Vi måste få fran tuffare jurister som verkligen nyttjar hela vår lagstiftning ochkonventioner och fördrag så att vi har en reell chans att få leva ett värdigt liv

Här medan har vi utdrag frå dom artiklar i europakonventionen som jag anser att vi kan använda oss av när vi ansöker om hjälpinsatser men vi skallgivetvis även använda oss av konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer
Artiklarna i CRPD stämmer i mycket överäns med europakonventionen och CRPD skall tolkas konventionskomform tolkkning vilket innebär att både kommunen och domstolen är tvungna att använda sig av detta när dom skall avgöra vår rätt till olika insatser

Artikel 3 – Förbud mot tortyr
Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.

Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet
1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.
Ingen får berövas friheten utom i följande fall och i den
ordning som lagen föreskriver
Var och en som arresterats eller på annat vis berövats
friheten i strid med bestämmelserna i denna artikel skall ha
rätt till skadestånd.

Artikel 11 – Frihet att delta i sammankomster och
föreningsfrihet
1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga
sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att
bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina
intressen.

Artikel 14 – Förbud mot diskriminering
Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna
konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på
grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller
annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung,
tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller
ställning i övrigt

När det gäler CRPD så skall vi hänvisa till den mest relevanta artikel för just vårt eget behov av insatser så läs igen dessa så att ni får med desssa i eran ansökningar
Här har vi sveriges grundlag som vi också skall använda osss av i våra ansökningar
Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Den offentliga makten utövas under lagarna.
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.
Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Så kom ihåg att alla former av begränsningar av våra möjligheter till ett liv ifull samhällsgemenskap står i strid gentemot våra lagar och detta måste vi påtala void alla ansökningar om hjälp i olika form på grund av våra funktionsnedsättningar

Linda Åkessom Jag gråter

Jag gråter

Inte mycket till funktionshinderpolitik i årets val – endast några ord om den personliga assistansen kom upp i debatten, tack vare att tv4 bjöd in en brukare som tog upp frågan.
    Desto större plats fick invandringspolitiken. vilket naturligtvis är jättebra. Mångkultur är nödvändig, inte minst för att luckra upp den impregnerade smygfisarkultur som sitter fast i väggarna överallt – inte minst på arbetsplatser och i föreningslivet. Vi behöver kompetens och erfarenheter från andra länder och kulturer av flera skäl.

Men funktionsvariationer är viktiga av samma anledning! Funktionsolikheter är bra för arbetsmiljön och människor lär sig av varandras funktionsolikheter. Ändå ses vi inte som nyttomekanismer i välfärdskedjan, utan endast vad vi kostar och vad vi inte kan göra.
    Jo förresten, vi är samhällsnyttiga –  som mångfaldssmycken och maskotar åt alla de behjärtansvärda goda hjältar och hjältinnor som tar oss under sina stora vingar och ger oss vård och sysselsättning. För att vi arma stackare ska ha något att göra på dagarna och för att de ska känna sig stolta över sig själva och kunna tävla om likes och utmärkelser.

Femton assistanstimmar per vecka. Två timmar om dagen. Visserligen utöver de mest akuta behoven men ändå. Två timmar. Hänvisad till hemtjänst  Vem skulle nöja sig med det? Skulle du? Nej, tänkte väl det. För du har ju ett liv, eller hur? Ett välbetalt arbete också kanske? En rik fritid. Familj? Och ingen normbrytande funktionalitet. Du kan kliva upp själv och göra precis vad du vill utan att behöva kalla på någon – som kanske inte finns där.
    Mina assistansberoende vänner sover inte på nätterna och är ifrån sig av oro – och jag gråter för dem. Jag gråter för att vårt så kallade samhälle är så jävla grymt och barbariskt och dömer ut människor som inte är enligt normen! Vilken fruktansvärd människosyn! Det är ju helt uppenbart att människor med normbrytande funktionalitet inte anses behöva få njuta av livet och ha kul, eftersom det är fritt fram att spara in på det.
    Jag mår illa när politikerna fördömer fascismen – för fascism är mycket mer än bara hat mot ras eller sexuell läggning. Funktionshinderhat är också fascism, men eftersom den riktas mot en grupp som anses värdelös, så är det lika acceptabel som det är att låta oss jobba gratis.
    I mina mörkaste stunder är jag övertygad om att valet att inte prata funktionshinderpolitik är en högst medveten strategi från partiernas sida – för vem behöver stöd för att kunna leva och arbeta om det ändå inte är nödvändigt? Om de kan göra vad de behagar med stödinsatserna så kan det ju lika gärna snart vara ajöss med våra bidrag också. Då får vi flytta hem till våra föräldrar – vi som ännu har dem kvar i livet. Det skulle vara ärligare att slänga in oss i gaskamrar igen – för detta som de nu håller på med ÄR ett långsamt massmord. Såna som är som jag – som har lindrigare funktionsvariationer – vi överlever. Men dem som inte kan elimineras genom att ta bort fysiskt hjälpbehov kan alltid tigas ihjäl istället. Genom att systematiskt stänga oss ute från samhälle och arbetsmarknad så att vi till slut inser vår värdelöshet och förtvinar hemma framför våra skärmar.

Nyligen stod jag på en teaterscen tillsammans med några fantastiska personer, Vi delade med oss av våra livsberättelser. Vad vore vi och samhället utan den enorma kunskap som föreläsare delar med sig av? Tänk om funktionsvariationer inte hade fått finnas eller om det inte hade funnits assistenter som varit med. Då hade inte jag stått där. Då hade jag inte träffat dem. Då hade några livshistorier aldrig blivit berättade.
   Så snälla söta rara tant råbiff, öppna ögonen och inse att vi funktionshindrade är en viktig grupp i samhället. Eliminera oss inte!  


Linda Åkesson

Vi är förlorade utan en gemensam kamp för våra mänskliga rättigheter

Vi är förlorade utan en gemensam kamp för våra mänskliga rättigheter

Vi kommer aldrig att få leva ettt värdigt liv som funktionsnedsatta om vi i inte för en gemensam kamp för våra mänskliga rättigheter så att dom blir en del av svensk lagstiftning och går att användas i svensk domstol

Som det är i dagslläget så slåss alla bara för sin egen lilla del och ser inte helheten för samtliga personer med funktionsnedsättning och deras möjligheter till att få leva ettt värdigt liv i full samhällsgemenskap

Den kamp som nu får mest uppmärksamhet är att man skall åteställa LSS lagen till desss ursprungliga tanke men det är inte en kamp för hela gruppen av funktionsnedsatta utan den lagen är bara till för vissa funktionsnedsatta personer och har flera inbyggda spärrar så att inte alla med hjälpbehov får omfattas av lagen denmest märkliga delen är den åldersdiskriminering som är inbyggd i lagens utformning och ingen som i dag slåss för att behålla lagen i dess utformning bryr sig om alla dom funktionsnedsatta som inte får omfattas av lagen

Det är därför det är av yttersta vikt att vi verkligen kraftsamlar för att kräva att konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar blir svensk lag eftersom den n inte utestänger funktionsnedsatta av varken åldersskäl eller andra orsaker

Så snälla alla där ute ställ er bakom vår kamp för alla personer med funktionsnedsättningar utan några begränsningar alla med eller utan funktionsnedsättninar är välkommna i kampen för vår rätt att få leva ett värdigt liv utifrån var och ens egna förutsättningar utan några begränsningar från myndighetshåll

Det är enbart genom en gemensam kamp vi kan få fram dom nödvändiga förändringar som krävs för enade vi stå men söndrade vi falla

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

I dag så är vi 734 personer som har skrivit under sedan vi startade 2013 så det är tyvärr ingen rusning för att vara med i vår kamp för allas lika värde och allas lika rätt tillett fungerande liv i full samhällsgemenskap på våra egna villkor

Så här säger lagen men hur fungerar den i praktikennär det gäller personer med funktionsnedsättningar 1

Så här säger lagen men hur fungerar den i praktikennär det gäller personer med funktionsnedsättningar 1

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.

Men ändå så kan vi dagligen läsa omhur personer med funktionsnedsättninga med hjälpbehov utsätts för av personal från socialförvaltningen allt från beslutsfattarentill fotfolket
Att det får vara så här beror på att tjänstemän i beslutandeställning anser sig stå över vad lagtexten säger och agerar efter eget gottfinande om vad vi med stora hjälpbehov har för behov av hjälp och inte tar hänsy till vad vi själva anser osss vara i behov av och i vilken omfattning vi har hjälpbehov
Genom sitt agerande där man ställer sig över lagtexterna så smittar det av neråttill hela personalgrupperna somockså agerar utanför vad lagen säger eftersom deras chefer kan göra så så anser sig även fotfolket stå över lagtexterna
Men en mycket stor bov i detta handlande är våra förvaltningsdomstolar somgodkänner att tjänstemän inte lever upp till vad lagtexten säger och dömer oss hjälpbehövande till ett icke fungerande liv i full samhälsgemenskap som lagen faktiskt ger oss rätt till

Domvärsta syndarna är ändåvåra folkvalda somändå har stiftat lagarna som domsedan tillåter tjänstemän och fotfolket att strunta i och anser det vara rätt attt dom agerar mot lagtexten och får trotsa vad domstolarna kommer framtill om det inte passar deras högst personliga tyckande

Så här står det i grundlagen
§ Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).