2018 det stora valåret

2018 det stora valåret

Nu är det 2018 och i år så skall vi alla vara med och påverka om vilket samhälle vi alla vill ha vi har val till 3 olika instanser som alla har mycket stor inverkan på våra möjligheter till ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap som sverige som nation har förbundit sig för att vi skall ha rätt till enligt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Vi har 3 olika instanser som vi skall välja vilka som skall få företräda oss i samhällsutvecklingen dom närmaste 4 åren

Val skall ske till Riksdagen, Landsting och kommuner och samtliga 3 nivåer påverkar våra möjligheter till ett fungerande liv i ettt socialt sammanhang där vi alla har rätt till det fungerande livet utan en massa mycket märkliga begränsningar som saknar igentligt stöd i våra lagar men som ändå används mycket flitigt av våra socialbyråkrater och samtliga nivåer har sina egna märkliga beedömmningar av vår rätt till det fungerande livet med självbestämmande som det står i våra lagar och dom får stöd av våra förvaltninsdomstolar som ändåskall vara den garant som skall se till att vi får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap utannågra begränsningar från socialbyråkraternas och våra politikers sida

Så frågan vi alla måste ställa oss är hur vill just jag att samhälet skall se ut dom närmaste 4 åren och vilket parti skall få föra just min talan

För det är bara genom att vi själva väljer det parti somvi tror att dom verkligen gör allt dom kan för att just jag skall kunna få leva ett fullt fungerande socialt liv utan begrränsningar från maktens boningar

Så jag hoppas nu att ni alla tar er chans att påverka samhälsutveckligen så att vi alla med olika funktionsnedsättninga verkligen får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap utan några som helst begränsningar från maktens sida utan enbart från var och ens egna förutsättningar

Så se nu till att ni alla frågar ut dompolitiska partierna vart domverkligenstår i funktionshinderpolitiken och hur dom tänker se till att vi alla funktionsnedsatta verkligen får bli fullvärdiga medborgare i landet sverige för i dag så får vi inte vara fullvärdiga medborgare enbart på grund av att vi råkar ha en eller flera funktionsnedsättningar

Så rösta nu utifrån din egen övertygelse om vilket parti som bäst kan företräda oss med en eller flera funktionsnedsättningar för att vi verkligen skall få leva det fungerande livet utifrån var och ens egna förutsättningar och eget självbestämmande

Tack för det gångna året

Tack för det gångna året

Nu är det bara några timmar av år 2017 kvar  och det gångna året har som vanligt bestått av en stor kamp mot bångstyriga  socialbyråkrater och ovilliga politiker som alla gör allt domkan för att jag och alla andra med stora hjälpbehov inte skall få kunna leva ettt fungerande liv i full samhällsgemenskap som våra lagar och konventionen om våra mänskliga rättigheter ger oss rätt till

Min förhoppning är nu att år 2018 blir det år där dessa personer mister sina befogenheter att förstöra sina medmänniskors liv enbart av idiologiska  skäl

Till er alla andra som stöder min och andras kamp för attt funktionsnedsatta  skall få vara fullt delaktiga i samhällsgemenskapen och få vår självklara rätt tillett fungerande liv

Ni alla skall ha ett stort tack för ert stöd i vår kamp för ett mänskligt samhälle även för funktionsnedsatta  personer

Min förhoppning inför det nya året är att  allt flera höjer sina röster och verkligen skriker högt att vi inte kan acceptera ett samhälle där man ställer personer med funktionsnedsättningar utanför  samhällsgemenskapen

Jag hoppas också att flera verkligen skriver en eller flera rader i kommentarsfältena och inte bara trycker på en gilla eller reagerar knapp för detta säger inge om hur vi vill ha det  vi måste alla utrycka oss  i det skrivna ordet för att vi skall kunna vinna vår ständiga kamp för ett fungerande liv man behöver inte skriva långa inlägg det räcker gott med ett par ord i stället för den  fördummande  knapptryckningen

Så till slut så hoppas  jag av hela mitt hjärta  att år 2018 verkligenblir ett mycket bra år för er alla och att ni verkligen får era  mänskliga rättigheter tillgodosedda så att ni alla blir ett naturligt inslag i samhällsbilden

Sven Aivert

 

Året 2017 är nu nästan slut och vi har bara en stor gemenskapshelg framför oss

Året 2017 är nu nästan slut och vi har bara en stor gemenskapshelg framför oss

Året 2017 är nu nästan slut och vi har årets sista stora gemenskapshelg framför oss där vi skall umgås och bara kunna få njuta av den stora gemenskapen och livets goda möjligheter

Men tyvärr så har 2017 också inneburit att allt flera funktionsnedsatta  med stora hjälpbehov har fått sina liv helt förstörda av klåfingrade folkvalda och byråkrater eftersom dom anser att  medmänniskor med funktionsnedsättningar  och stora hjälpbehov inte har några som helst känslor och behov av  ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap  som dom själva lever

Under det  gångna året så har endas var tionde ansökan om insatsen personlig assistans blivit beviljad trots uppenbara behov av den  insatsen  och flera hundra har även blivit av med den insatsen på grund av att våra folkvalda och byråkrater anser att det kostar för mycket trots att det är den absolut billigaste insatsen för den nödvändiga sociala  serviceinsatsen som personlig assistans är och det är dessutom en av dom 10 insatserna som ingår i rättighetslagen LSS

Att insatsen personlig assistans oavsett ålder dessutom är en mänsklig rättighet enlig den konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar(CRPD)  som Sverige har undertecknat och ratificerat och därmed är juridiskt bunden att efterlev är inget som våra folkvalda och byråkrater bryr sig om

Under det gånga året så har allt flera  blivit försatta i husarrest eller till och med tvångsförflyttats in på olika former av särskilda boenden helt emot sin egen vilja

Så slutsatsen för det gångna året 2017 blir att makten åter visar sitt fula tryne i sin iver på att förstöra livet för sina medmänniskor med stora funktionsnedsättningar och alla medel verkar vara tillåtna för att kunna förstöra så många liv som möjligt

Man bryr sig inte ens om vår grundlag som mycket klart säger att grym och omänsklig behandling samt fysisk och psykisk tortyr är helt förbjudet

Men nu tackar jag för det gånga året och hoppas på att allt flera kommer med i vår kamp för våra mänskliga rättigheter för vi måste alla hjälpas åt om vi skall lyckas med att få leva ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap

Så jag önskar er alla nu en riktigt gott slut på det värsta året i modern tid för oss med funktionsnedsättningar och stora hjälpbehov och ställer min förhoppning om att vi syns påbarikadernaunder2018 för den mycket viktiga kampen för vår självklara rätt till det fungerande livet i full samhällsgemenskap som vi har rätt till

Så jag önskar er alla en riktig GOD JUL och ett riktigt GOTT slut på det gångna året

Jurister förstör våra liv

Jurister förstör våra liv

Om man som lekman läser våra lagtexter så skulle vi funktionssnedsatta med olika hjälpbehov verkligen få leva ett självbestämt liv precis som den övriga befolkningen har ätt till

Våra lagar såsom Sveriges grundlag, lagen omstöd och service åt vissa funktionsnedsatta(LSS),Socialtjänstlagen(SoL) samt konventionenom mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD) alla dessa lagtexter ninnehåler skrivningar omatt vi har rätt att få den nödvändiga hjälpenvi har behov av pågrund avvåra olika funktionsnedsättningar för att kunna leva som alla andra utan funktionsnedsättningar har rätt till enlig våra lagar

Mentyvärr så har vi ett stort antal jurister som anser att vi funktionsnedsatta inte skall få våra rättigheter till ett självbestämt liv i full samhällsgemenskap så dom gör allt dom kan genom att förvränga lagtexterna så att vi stälet hamnar i en beroendeställning til våra biståndsbedömmares helt godtyckliga beslut

Vi funktionsnedsatta fråntas genom juristernas försorg allt mänskligt värde och förvandlas i stället till en icke fullvärdig medborgare som förnekas vad våra lagar ger oss rätt till

Enlig vår regeringsform (Grundlagen) skall alla beslut som berör rikets invånare vara fattade på sakliga grunder samt opartiskhet men genom att cvåra jurister tillåts att förvränga våra lagar så får vi aldrig våra rättigheter tillgodosedda