Nya lortsverige breder ut sig allt mera

Nya lortsverige breder ut sig allt mera

Sverige håller på att bli ett riktigt lortland för funktionsnedsatta med hjälpbehov kommunerna drar ner på både städning och personlig hygien för personer som har insattsen hemtjänst eller bor i särskillda boenden

Kommunerna låter smutsen gro i både lägenheter och på enskilda personer man tillåter allt mindre tid för både städning och kroppslig hygien

Man tvingar personer att bära blöjor i stället för att ge dom den nödvändiga hjälpen man kan behöva för att uträtta sina behov på toaletten och detta gör att många får svampinfektioner  på grund av att det blir för tätt med blöjor

Skall vi verkligen tillåta detta  med stora lidanden för dom som är beroende av hemtjänstinsatser på grund av olika funktionsnedsättningar

Jag tvivlar mycket starkt att biståndsbedömmarna själva skulle  acceptera att ha det så i sina egna liv så varför skall funktionsnedsatta behöva stå ut med sådan  grym och omänsklig behandling samt denn stora förnedringen att inte få hålla sig ren och bo i en städad miljö

Ni kommunalpolitiker vad tänker ni göra åt det nya lortsverige skall det verkligen få fortsätta att sprida sig ännu mera eller tänker ni göra något konkret åt detta förtryck av funktionsnedsatta som inte klara att själv sköta dessa saker

Följden av denna behandling är att olika sjukdomar breder ut sig och det blir både skabb och löss hos dessa ppersoner som inte får leva ett värdigt liv

 

All verksamhet dit allmänheten äger tilltträde skall vara anpassa för funktionsnedsatta personer

All verksamhet dit allmänheten äger tilltträde skall vara anpassa för funktionsnedsatta personer

Att all verksamhet dit allmänheten äger tillträde skall vara anpassade även för funktionsnedsatta personer men det struntar tockholms läns landsting fullständigt i

I dagsläget så är mycket av verksamheter inom vården och omsorgen utlaggda på privata aktörer  vilket har fått till följd att många olika verksamheter bedrivs i icke tillgängliga lokaler och stänger oss som har permobiler med vårdarstyrning helt utanför  flera verksamheter  och när man påtalar bristerna så får man svaret att lokalerna är godkända av SLL och följer deras normer

Men talar man med SLL så är det varje enskilt företas skyldighet att se till att verksamheten är tillgänglig

Så alla svär sig fria och vi som berörs stängs ute från viktig verksamhet

Exempel på icke tillgängliga verksamheter är

Lokaler där det bedrivs medicinsk fotvår

Lokaler där det bedrivs hörselvård

Vi som dessutom inte ser blir drabbade på flera sättt då dom inte ens kan skicka bokningsbekräftelser via vanlig epost som är det sättet vi som inte ser kan läsa själva på

Även inom färdtjänsten finns mycket stora problem med tillgängligheteni dom stora färdtjänsbussar somrullar inom SLLs olika verksamheter

Man åker med livet som insats för det mesta på grund av felplacerade säkerhetsbälten och för mycket fasta stolar som förhindra att man kan ställa permobilen på ettt sätt som gör att man kan använda sig av säkerhetsbältena som ändå finns

Men ingen inom SLL tar något ansvar så vi får fortsätta som tredje klassens mednborgare

Så frågan är när skall SLL se till att alla verksamheter som får betalt av SLL  också verkligen uppfyller samtliga tillgänglighetskrav

 

1980 fick vi en ny socialtjänstlag

1980 fick vi en ny socialtjänstlag

I den nya socialtjänstlagen från 1980 så skrev man in att funktionsnedsatta har rätt till den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning

Omsorger om människor med funktionshinder

21 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull syssel- sättning och att han får bo på ett sätt som är anpassat efter hans behov av särskilt stöd.

Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. Lag (1990:1403).

Att människor med funktionsnedsättningar har rätt att få den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsätttning har alltså funnits som lag i 38 år nu men vi kan inte med bästa villja i världenpåstå att funktionsnedsatta får den nödvändiga hjälpen man hhar behov av

1993 fick vi ytterliggare en ny la (LSS)   g som skulle garantera oss den nödvändiga hjälpen vi har behov av för att kunna leva som andra utan en fuktionsnedsättning

Så 2007 fick vi konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar(CRPD) som ytterliggare ger oss rätten att få den nödvändiga hjälpen vi har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning i full samhällsgemenskap

Vi har alltså haft lag sedan 38 år som har gett oss rätten till ett fungerande liv i full samhälsgemenskap men vad har då hänt i praktiken

Det som har skett är att desto mera lagar och konventioner vi får som garanterar oss ettt liv i full samhälsgemenskap i stället har gjort det ännu svårare att få leva ett fungerande liv i frihet med full samhällsgemenskap

Makten visar med all tydlighet på att lagarna är inget än en massa vackra ord på ettt pappper utan någon som helst förpliktelse att verkstäla det man har beslutat om

Kom ihåg detta här nu när det är dags för nya val av dom som skall företräda oss i dom olika beslutande organen

Ställ frågan till era lokala partiföreträdare om hur dom har tänkt sig att makten skall leva upptill dom lagar som finns för att vi skall få vara fullt delaktiga i samhälsgemenskapen utan en massa märkliga begränsningar av vår rätt till det fungerande livet

Du har ett pris på ditt liv

Du har ett pris på ditt liv

Du som har en funktionsnedsättning som gör dig helt beroende av stöd från samhällets olika iinstanser på grund av din funktionsnedsättning har ettt förutbestämt pris på din rätt tilllivet i full samhällsgemenskap

Priset på ditt liv bestäms av regeringen ,riksdagen samt sveriges kommuner och landsting man struntar fullständig i dom lagar somman själv harvarit med och stiftat som ger oss rätt till det fungerande livet i full samhällsgemenskap

Vi har i alla tider fåttt höra attt vi kostar samhället alldeles för mycket och därför måste våra liv kraftigt beskäras på en mängd olika områden allt för att minska kostnaden för våra möjligheter till det fungerande livet i fulll samhällsgemenskap som våra lagar säger attt vi har rätt till

Ett av dom mest vedärvärdiga sätten att begränsa vår rätt tillett fungerande liv är det så kallade bedömningsinstrumentet för att tidsmäta våra mest basala behov såsom hygien behoven ,matsittuationen samt av och påklädning alla dessa olika moment tas det tid på i sekunder och minuter och sedan avgör en enskilld tjänsteman om dett verkligen är rimligt attt det tar den tiden man mäter upp och anser tjänstemanen att detta är inte rimligt så kan denne sätta upp vilken tid som helst efter eget gottfinnande

Man bryr sig alltså inte om våra reella behov utan viskall  anpassas till ett så kallat normativt liv där vi alla stöps i exakt samma form och har exakt samma behov

Även när det gäller olika läkemedel så har vi ett pris på vår rätt till ett fungerande liv

Medborgarförslag från 2016 om obegränsad ledsagarservice har nu besvarats

Medborgaförslag från 2016 om obegränsad ledsagarservice  har nu besvarats

Socialförvaltningens utredning är undermålig och man har enbart riktat in sig på att kommunen 8ine skal ha obegränsad ledsagarservice
Man redovisar inte hur många kommuninvånare som har insatsen ledsagarservice
Man redovisar inte heller hur många som har insatsen via SoL eller LSS
Man redovisar inte heller hur många ledsagartimmar man har bevilljat
Man har inte heller gjort någon konsekvensbeskrivning av hur det skulle drabba kommunen ekonomiskt om man införde obegränsad ledsagar service
Man har inte heller gjort någon konsekvensbeskrivning hur det berör kommuninvånarna som har ledsagarservice och som är helt beroende av denna insatts för attkunna leva ett fungerande
Man har inte heller redovisat hur många som har överklagat sina beslut och vilka kostnaderna är för kommunen i dessa ärenden med inhyrda jurister
Så hur skall våra folkvalda kunna fatta rättt sorts beslut när dom inte får reda på allt som behövs

Gilla · Reagera · Svara · Redigera · 5 aug kl. 20:01

Det här visar på den negativa inställningen som socialförvaltningen ochsocialnämnder ser på oss med funktionsnedsättningar och stora hjälpbehov

Det här ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige först efter valet      

Så vi vet inte hur det blir förrän eftervalet vilket inte är bra

Man har inte heller tagit hänsyn till att det redan finns flera kommuner som redan har infört obegränsad ledsagarservice

Det övergripande målet för LSS och SoL är att den enskilda funktionshindrade ska få möjlighet att leva som andra i sin ålder, trots funktionshindret. Syftet är alltså att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Genom insatserna ska man förebygga och minska följderna av funktionshindret. Insatser ska grundas på behov som den enskilde själv finner angelägna att få tillgodosedda för att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt, så likt ett liv som andra personer utan funktionshinder i samma ålder i sin omgivning.

Socialtjänstlagen

”5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper

Människor med funktionshinder

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.”

Det här stadgandet är med beaktande av europarätten en rättighetsagstiftning. En rättighet till delaktighet i samhället och att få leva som andra. Det stämmer också med RF 1:2, funktionshinderspolitiken såsom den utformats ända sedan 1989 års handikapputredning, diskrimineringslagen och europarätten.

Art. 26 EU-stadgan (rättighetsstadgan) föreskriver:

”Integrering av personer med funktionshinder

Unionen erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.”

Det är domstolarnas uppgift att säkerställa unionsrättens fulla genomslag. Stadgan har samma rättsliga värde som fördragen, utgör en del av primärrätten och ligger därmed på högsta nivå i den unionsrättsliga normhierarkin (artikel 6 FEU).

Europakonventionen (EKMR) ska tolkas fördragskonformt med andra fördrag som staten ratificerat, bland annat FN:s funktionsrättskonvention, vilket har bekräftats i en rad rättsfall från Europadomstolen.

Det finns dessutom tydliga regler om hur EKMR förhåller sig till andra författningar. 2:19 regeringsformen anger att ingen annan lag eller föreskrift får meddelas i strid mot EKMR och därför kan sådana rättsinstitut som normprövning enligt 11:14 och 12:10 också aktualiseras i förhållande till EKMR.

Europakonventionen

”Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet

1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.”

Och det ska tolkas konformt med bl.a. Funktionsrättskonventionen.

I begreppen ”frihet och personlig säkerhet” ryms allt man kan önska för att kunna leva ett bra liv

De bärande principerna i funktionshinderspolitiken är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet. Fokus görs även på individens egna önskningar och att rättigheterna är individuella. Personen ska kunna styra sin vardag. Lagarna är också utformade efter detta.

 

Medborgarförslag om obegräänsad ledsagarservice

Dagens system för ledsagarservice är inte bara et odemokratiskt system utan det är även mycket kränkandeför den som har behov av denna serviceinsats på grund av en eller flera funktionsnedsättningar

Dagens system där det enbart är en enskild tjänstemans högst personliga inställning  som är helt avgörande om man skall få denna serviceinsats bevilljad över huvud taget

Det är inte bara en grym och omänsklig behandling man utsätts för när man ansöker om denna serviceinsats eftersom man krävs att i detalj beskriva vad man vill ha insatsen till det strider även mot grundlagen:

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Handläggningen strider även mot

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Om då tjänstemanen kommer fram till en annan bbedömmning av hur många ledsagartimmar man kan ha behov av så förhindras man alltså från att kunnavara en fullvärdig medborgare med samma rättigheter som en icke funktionsnedsatt kommuninvånare har rätt tillenligtovan i grundlagen

Att begränsa våra  möjligheter till ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap strider även mot övriga lagar som styr våra möjligheter till ett fungerande liv som alla andra utan en funktionsnedsättning har rätt till

Så här säger socialtjänstlagen:

 • Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
  – ekonomiska och sociala trygghet,
  – jämlikhet i levnadsvillkor,
  – aktiva deltagande i samhällslivet.
  Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
  Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

 

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper

Människor med funktionshinder

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
   Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.
   Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i
första stycket behöver ett sådant boende.

Så här står det i LSS lagen

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Så här står det i konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som gäller i Sverige sedan 2009-01-14

Artikel 1 Syfte

 

Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

 

Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.

Artikel 4 Allmänna åtaganden

 

 1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning. I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:

 

 1. a) att vidta alla ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra åtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i denna konvention,

 

 1. b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning,

 

 1. c) att ta hänsyn till skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i alla riktlinjer och program,

 

 1. d) att avhålla sig från varje handling eller förfarande som är oförenligt med denna konvention och att säkerställa att myndigheter och offentliga institutioner handlar i enlighet med konventionen,

 

 1. e) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att avskaffa diskriminering på grund av funktionsnedsättning från alla personers, organisationers och enskilda företags sida,

Med stöd av ovanstående så hemställer jag attt kommunen med det snaraste inför  obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta kommuninvånare somär i behov av denna serviceisats

 

Kommunen har endast fördelar v att införa obegränsad ledsagarservice och kan till och med  vinna ekonomiska fördelar på grund a införande av obegränsade antal ledsagartimmar

Kommunen kan genom att förändra systemet för ledsagarservicen spara in stora kostnader på den byråkrati som finns inbyggd i det nuvarande systemet

Kommunen slipper att ständigt hålla på och ompröva serviceinsatsen varje år och det följer även kravet på att gynnande beslut inte skall omprövas om det inte har skettt några större förändringar av serviceinsatsen

Så det finns bara vinnare på att förändra  nuvarande serviceinsatser i form av ledsagarservice

 

Svar från socialförvaltningen har nu kommit

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)

Datum Vår beteckning Er beteckning

Stina Forsberg

Socialkontoret

stina.forsberg@upplands-bro.se

2018-04-05 SN 17/0156

Socialnämnden

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Medborgarförslag om obegränsad

ledsagarservice

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget

besvarat i och med socialkontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

 

Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad

ledsagarservice till Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige tog beslut

Datum Vår beteckning 2 (3)

2018-04-05 SN 17/0156

den 30 november 2016 § 130 om att överlämna medborgarförslaget till

Socialnämnden för y PROTOKOLLSUTDRAG 13 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum: 2018-05-24

 

 • 63 Medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice

Dnr SN 17/0156

Beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat i och med socialkontorets tjänsteskrivelse

Sammanfattning

Den 3 november 2016 inkom ett medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i Upplands-Bro kommun. Förslagsställaren anser att dagens system för ledsagarservice är ett odemokratiskt system som kränker den som har behov utav denna serviceinsats, på grund av en eller flera funktionsnedsättningar. Genom att införa obegränsad ledsagarservice för funktionsnedsatta i kommunen så anser förslagsställaren att kommunen kan vinna ekonomiska fördelar samtidigt som det gynnar den enskilde individen.

Socialkontoret för bland annat fram i sitt svar, att det i förarbetena till socialtjänstlagen (prop. 2000/01:80 s. 91), anförs att en sammanvägning ska göras av olika omständigheter vid bedömningen av vilken insats som kan komma i fråga, så som den önskade insatsens lämplighet, kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. Det finns således inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnader, vilket förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag. Att införa obegränsad ledsagarservice kan även strida mot likställighetsprincipen, 2 kap 2 § kommunallagen.

Beslutsunderlag

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2018

 Bilaga – Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2016 § 130

 Bilaga – medborgarförslag om obegränsad ledsagarservice den 3 november 2016.