Mänskliga rättigheter gäller inte i svensk domstol

Mänskliga rättigheter gäller inte i svensk domstol

Våra jurister inom rättsväsende anse nämligen attman kan inte ta några som helst hänsyn till dom internationella överänskomelserna som sverige har förbundit sig att efterleva i och med att man har skrivit under och ratificerat konventionenom mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning(CRPD)

På grund av att juristerna inom rätttsväsendet vägra att använda sig av CRPD på grund av att den inte finns inskriven i vår författtningsamling så får vi funktionsnedsattta inte någon möjlighet att få leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap såsom det föreskrivs iCRPD

VVitvingas att leva våra liv i både förnedring och förtryck på grund av att jurister och dom politiskt tillsatta nämndemänen vägrar att acceptera att sverige har undertecknat och ratificerat CRPD

Så här säger myndighheten för delaktighet om CRPD och hur den skall användas

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. För att garantera detta finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

I och med att våra förvaltningsjurister vägrar att efterleva givna förutsättningar så kräver vi att regering och riksdag omedelbart ser till att CRPD skrivs in i vår författningsamling så att den blir tvingande för våra förvaltningsjurister och nämndemänen att efterleva den fullt ut så att vi funktionsnedsattta får våra mänskliga rätttigheter tillett fungerande liv i full samhällsgemenskap som det föreskrivs i CRPD

Ni inom regeringen och riksdagen har nu haft 10 år på er att genomföra det att CRPD blir inskriven i vår författning som ni har förbundit er attgöra
Attt ni hitintills har vägrat visar mycket klart på hur ni betraktar sveriges funktionsnedsatta personer i alla åldra och hur ni anser atttdet är i sin ordning att desssa landets invånare skall leva i förtryck och förnedring samt satta i husarest
Skulle ni själva vilja leva det livni tvingar oss att leva i vi tvivlar mycket starkt på att så är fallet så varför tvingar ni osss till ett icke fungerande liv i förnedring och förtryck

Att ni skulle vara ovetande om hur det fungerar i dagens sverige betvivlar vi mycke starkt så nu hoppas vi att ni verkligen tar er i kragen och låte landets funktionsnedsatta också fåta del av den fulla samhällsgemenskapen

Även ni politiker på lokalplanet är lika skyldiga till det förtryck och förnedring som vi funktionsnedsatta tvingastill

Vad skall vi ha politikerna till?

Vad skall vi ha politikerna till?

Vad skall vi igentligen ha våra folkvalda politiker till dom har sett till att dominte får lägga sig i ur våra tjänstemän behandlar landets invånare utan det är enbart en gruppp tjänstemän som har makten över hur våra liv skall se ut
Politikerna har stiftat lagar som gör dom totalt befriade från påverkan av hur olika förvaltningar inom stat och kommunal förvaltning bedriver sin verksamhet dom får inte lägga sig i hur tjänstemännen tolkar lagar och internationella överänskommelseer elller vilken personal som anställs inom dom olika förvaltningarna så kan tjänstemannakåren agera hur dom vill och i praktiken så är det då tjänstemännen som styr vårt land och inte dom som vi har valt för att vi tycker att dom har en bra politik

Så vi kan lika bra avskaffa alla folkvalda politiker då dom i alla fall inte fyller någon annan funktion än att ta emot en massa skatteinkomster som kan användas på andra saker som tjänstemänen anser vara bra
Och dett kallarr vi i landet sverige för demokrati jag kallar det för tjänstemannavälde som saknar verklighetsuppfatttning om hur livet fungerar för den lilla enskilda medborgaren
Kommer man som funktionsnedsatt på kolissionskurs med en tjänsteman i beslutandeställning så kan man lika gärna lägga sig ner och invänta liemanens ankomst eftersom manändå aldrig kommmer att fåsina lagliga och mänskliga rättigheter tillgodoseddda så att man kan leva ett fungerande liv utifrån sina egna förutsättningar

Så här skriver den statliga myndigheten för delaktighet

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. För att garantera detta finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Konventionen utgår från grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering. Tillgänglighet är en allmän princip i konventionen, både när det gäller den fysiska miljön och information och kommunikation.
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Men det här som myndigheten skriver bryr sig inte övriga tjänstemanakåren sig om utan dom agerar helt efter sitteget tyckande

Och vi funktionsnedsatta får inrätta oss efter deras gottfinnande eftersom hela tjänstemanakåren står enade

Släpp sveriges flera hundra politiska fångar ur deras fångenskap

Släpp sveriges flera hundra politiska fångar ur deras fångenskap

Personer med funktionsnedsättningar som gör det nödvändigt attfå hjälp av andra personer för attt kunna förflytta sig nekas denna hjälp avvåra byråkrater trots att våra nationella lagar och internationella överänskomelser har rättt atterhålla dennödvändiga hjälpen för att kunna lämna våra bostäder
Så defakto så sitter vi helt fängslade i våra bostäder enbart på grund av fattade politiska beslut

Så här står det på wikipedia om politiska fångar

Definition enligt Europarådet[
Vid en session i Europarådets parlamentiska församling (PACE) den 3 oktober 2012 bekräftades följande definition av politisk fånge:[1][2]
En person som berövats sin personliga frihet ska betraktas som en politisk fånge om:
a) frihetsberövandet har utdömts i strid med någon av de grundläggande garantier som fastställs i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och dess protokoll (Europakonventionen), särskilt åsiktsfrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet,
b) frihetsberövandet har utdömts av rent politiska skäl utan koppling till något brott,
c) politiska motiv, längden på frihetsberövandet eller dess villkor är tydligt oproportionerliga i förhållande till brottet personen har gjort sig skyldig till eller är misstänkt för,
d) på grund av politiska motiv, han eller hon är fängslad på ett diskriminerande sätt i förhållande till andra personer, eller
e) frihetsberövandet är resultatet av ett klart orättvist förfarande och det verkar vara förknippat med myndigheters politiska motiv.

Så vi har stöd av europarådet när vi påstår att många hundra funktionsnedsatta är sveriges politiska fångar
Problemet viharär att den granskande makten inte bryr sig om att granska makten då vi inte är en så intressantgrupp ur ett samhällsperspektiv då vi inte tillför samhället något enliigt deras synsät utan bara är en kravmaskin somhela tiden kräver att få vara fullt delaktiga i samhällslivet och är en dyr kostnad i budgeten
Frågan är vilket samhälle vi vill ha skall medmänniskor sominte har begott något som helst lagbrott enligt brottsbalken verkligen behöva sitta inlåsta och leva ett liv i solering och förnedrig eller skall även denna gruppha rättt till ettfullt fungerande livi full samhällsgemenskap utifrån var och ens egna förutsättningar

Våra mänskliga rättigheter och vår rätt till rättshjälp är dom två viktigaste frågorna under 2019

Våra mänskliga rättigheter och vår rätt till rättshjälp är dom två viktigaste frågorna under 2019

Nu har vi ettnytt år och vi måste bestämma oss vilken inriktning vårt påverkansarbete skall ha under året och det är att konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) blir svensk lag samt att vi får igenom att även vi skall ha rätt till rättshjälp på samma villkor som man har i brottsmål

Att konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir svensk lag är mycket viktig och absolut nödvändigomvinågonsin skall kunna få bli fullvärdiga medborgare i full samhälsgemenskap som övriga personer utan funktionssnedsättning har rätt till
Vi skall inte behöva finnas längst ner på samhällstegen och vara inlåsta på olika instutioner eller våra bostäder enbart på grund av attvi alltid måste få hjälp av andra för att kunna förflytta oss någonstans
Så att hela tiden påtala att konventionen skall skrivas in i svensk lag är den absolut viktigaste punkten för vårtpåverkansarbete

Att vi inte har rätt till rättshjälp i vår kontakt med rättsväseendet är en mycket stor skandal då den rätten redan finns i vanliga brottsmål och sker med automatik så varför vi skall ståutan den rättenär fullständig ofattbar
För faktum är ju att våra kommuner och övriga myndigheter har obegränsad tillgång till både utrednings och juridisk expertis medans vi enbart har oss själva och vad vi kan läsa oss till visar på ett mycket stort förakt från riksdagen på oss med funktionsnedsättningar
Det hela handlar om likhet inför lagen och är en jämlikhetsfråga
Så det är av yttersta vikt att vi omedelbart får möjligheter till ett fungerande rättsystem på lika villkor som våra motståndare har så att vi åtminstånde har samma möjligheter när vi kommer till domstolsförfarandet
Det skall ävenvara obligatoriskt att vi får komma till tals i rättsalen och att inga mål får behandlas enbart genom skriftväxling då detskrivna ordet inte alltid visar på vilka konsekvenser olika funktionsnedsättningar har i praktiken
Det finns i dagsläget alldeles för lite insikt inom domstolsväseendet för hur det fungerar att leva med funktionsnedsättning

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Välkommen 2019 hoppas att vi kommer att få ett bra samarbete för våra mänskliga rättigheter

Välkommen 2019 hoppas att vi kommer att få ett bra samarbete för våra mänskliga rättigheter

Så har vinu kommit framtillår 2019 och vi får se vad detta här året kommer att erbjuda oss med funkktionsnedsättningar kommer vi äntligenatt fåvår rätt tilllett fungerande liv i full samhällsgemenskap eller kommer makten att göra ännumera för att förhindra osss från det fungerande livet
Det hänger mycketpåoss själva om vi skall få ett bättre liv för det är endast ned den envisa kampen vi kan få igenom dom nödvändiga förändringarna som krävs
Men det kräver också att vi alla drar åt samma håll och enligtmin övertygelse så är det bara genom att vi får CRPD som svensk lag vi kan uppnå våra krav påatt få vara fullvärdiga medborgare fullt ut och få alla våra lagliga rättigheter tillgodosedda

Så jagtycker att vi alla nu samlar i hoposss om atttdriva frågan om att CRPD skall bli svensk lag under det här nya året
Så gott nytt kamppår så hörs vi på barikaderna hoppas jag för det är där vi kommer att vinnna om vi bara blir tillräckligt många och högdjudda