Så här säger lagen men hur fungerar den i praktikennär det gäller personer med funktionsnedsättningar 1

Så här säger lagen men hur fungerar den i praktikennär det gäller personer med funktionsnedsättningar 1

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.

Men ändå så kan vi dagligen läsa omhur personer med funktionsnedsättninga med hjälpbehov utsätts för av personal från socialförvaltningen allt från beslutsfattarentill fotfolket
Att det får vara så här beror på att tjänstemän i beslutandeställning anser sig stå över vad lagtexten säger och agerar efter eget gottfinande om vad vi med stora hjälpbehov har för behov av hjälp och inte tar hänsy till vad vi själva anser osss vara i behov av och i vilken omfattning vi har hjälpbehov
Genom sitt agerande där man ställer sig över lagtexterna så smittar det av neråttill hela personalgrupperna somockså agerar utanför vad lagen säger eftersom deras chefer kan göra så så anser sig även fotfolket stå över lagtexterna
Men en mycket stor bov i detta handlande är våra förvaltningsdomstolar somgodkänner att tjänstemän inte lever upp till vad lagtexten säger och dömer oss hjälpbehövande till ett icke fungerande liv i full samhälsgemenskap som lagen faktiskt ger oss rätt till

Domvärsta syndarna är ändåvåra folkvalda somändå har stiftat lagarna som domsedan tillåter tjänstemän och fotfolket att strunta i och anser det vara rätt attt dom agerar mot lagtexten och får trotsa vad domstolarna kommer framtill om det inte passar deras högst personliga tyckande

Så här står det i grundlagen
§ Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Land skall med lag byggas

Land skall med lag byggas

Iett demokratiskt land så stiftar man lagar som skall vara rättesnöret för att landet skall fungera på ett bra sätt för medborgarna och så att medborgarna vet vad dom skall förhålla sig till för att samhället skall fungera enligt stiftade lagar och att den som på något sätt bryter mot dom stiftade lagarna bestraffas enlig gällande lag

Sverige har ett flertal lagar som alla säger att personer med funktionsnedsättningar har rätt att få den nödvändiga hjälpenman har behov av pågrund av sina funktionsnedsättningar för att kunna leva som alla andra som inte har funktionsnedsättningar men detta bryr sig inte landets byråkrater sig om och begår i mina ögon ett klart brott mot stiftade lagar och skall bestraffas enligt lagarna

Men våra folkvalda som har stiftat lagarna tycker attt dessa byråkrater inte skall straffas när dom begår brott mot landets funktionsnedsatta medborgare så man premierar dessa byråkrater genom att ge dom total strafffrihet så att dom kan fortsätta sin brottsliga gärning utan att riskera någon straf för sina mycket vedervärdiga handlingar mot landets funktionsnedsatta medborgare och ge dom livslångt lidande med risk för både hälsa och liv

Genom sina handlingar så utsätter byråkraterna också dom funktionsnedsattas anhöriga för stora risker för både hälsa och liv

Att landet sverige som påstår sig vara ett demokratiskt land och att alas lika värde och allas lika rätt skall vara ledstjärnan i landetstyre visar med all tydlighet att landets funktionsnedsatta personer inte skall omfattas av landets lagar

Skallvi landets medborgare verkligen aceptera denna behandling av landets funktionsnedsatta personer eller skall vi resa oss upp och verkligen säga ifrån att nu får det vara nog med dessa vedervädiga behandlingar av landets funktionsnedsatta invånare

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Varför är vi så rädda för en kraftfull medborgarätts rörelse i sverige

Varför är vi så rädda för en kraftfull medborgarätts rörelse i sverige

Den 1 december 1955 en milstolpe iUSA medborgarätts rörelsen som gav en norm genomslag när Rosa Park vägrade att lämna plats åt en vit person

Denna aktion blev mycket uppmärksamad och gav medborgarmarscherna en stor framgång och samlade stora masssor så detta visar på att det går att förändra om man bara göör lite spektakulära aktioner
Men just att göra olika aktioner för våra mänskliga rättigheter som funktionsnedsatta är inte populärt inom rörelsen utan dom vill mest sitta i dom fina rummen och umgås med makteliten och tror att man får igenom dom nödvändiga sakerna som behövs för att vi med funktionsnedsättningar skall få leva våra liv efter det som vi själva bestämmer

Det är nu mycket hög tid att vi verkligen tar tag i vår mycket viktiga kamp för våra rättigheter och slutar upp med alla samkväm med makten som är vår fiende och göra aktioner som känns mes i deras liktår så attt dom verkligen känner av vårt raseri mot att inte få leva ett fungerande liv som vi faktiskt har rätt till enligt alla våra lagar och internationella överänskommelser som man har förbunditsig att göra

Om medborgarättsrörelsen i USA kunde genomföra stora medborgarrättsmarscher såvarför kan vi inte komma överäns och göra detsamma här sverige så att vi med funktionsnedsättningar får leva våra liv som vi själva välj och med den hjälp vi behööver på grund av våra funktionsnedsättningar
Är detnågot som makten är rädda för så är det en stark medborgarättsrörelse det ser vi nu allt tydligare genom att makten vill förhindrra våra inlägg på sociala medier genomhjälp av ägarna till dom sociala plattformarna som finns för att vi skalll fåfram vårt budskap så därför måste vi bli mera aktiva även utanför dom sociala nätverken som plattformarna är

Marschen är den rörelse som verkligen vill få i gång en kraftig medborgarättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter men intresset för en kraftfull medborgarättsröelse är mycket svagt näst intill obefintlig det visar vår namninsamling som har pågott sedan 2013 och bara gett drygt 700 underskrifter
r

Tvånget gör oss sjuka och avslutar våra liv i förtid

Tvånget gör oss sjuka och avslutar våra liv i förtid

När vi med funktionsnedsättningar inte får välja själva och få den nödvändiga hjälpen vi har behov av så gör det tvång vi utsätts för oss sjuka med risk för våra liv

Vi tvingas att äta mat vi själva inte har valt och få äta på den tid vi själva väljer utan vi tvingas att ta emot mat vi inte tycker om och det leder till kraftig undernäring och intorkning med fara för livet
Vi tvingas att bära blöjor trots att det inte är nödvändigt på grund av mediciska skäl och tvingas att leva i vår egen avföring kortare eler längre tider och detta gör att risken för både förstoppning och tarmvred är mycket stor och man kan även få urinvägsinfektion som skapar förrvirring och båda dessa saker kan leda till att man avlider i förtid
Det är mycketfarligt att hålla igen i stället för att gå på toaletten när behov upstår men man gör det på grund av att man inte får hjälp att i tid komma tilltoaletten och inte vill leva i sin egen avföring i blöjor

Vitvingas till ett liv i isolering när man inte ger oss den hjälp vihar behov av för att kunna lämna våra bostäderoch få leva ett fungerande socialt liv som i slutändan kan innebära att våra liv tar slut eller att man själv väljer att avsluta det på grund av alla tvång vi utsätts för dagligen

Lagen säger att Grym och omänsklig behandling samt fysisk och psykisk tortyr är förbjudet men det bryr sig inte våra domstolar sig om utan man låter resten av byråkratin härja somdom vill med mycket stor risk för både hälsa och liv för den som drabbas

Våra biståndsbedömare och övriga som har bestämt den här ordningen måste ha tänkt på vilka dom yttersta konsekvenserna blir för den som utsätts för ddda fruktansvärda saker men dom fulständigt struntar i det man kan inte göra någon annan tolkning att tjänstemännen begår brott verkar inte bekymra dom men vi har faktiskt en aktsamhetsplikt som man inte tar hänsyn till
Så här står det i brottsbaljken kapitel 20
När det gäller oaktsamhet så har vi en aktsamhetsplikt som gäller alla människor.
I andra stycket stadgas ”Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse”. Man tillämpar här ett likgiltighetsuppsåt sedan 2004. Med det menas att om gärningsmannen har misstanke om följden med sitt handlande, men likväl genomfört handlingen och är likgiltig inför följden föreligger likgiltighetsuppsåt.
Så det finns möjlighet att åtala en kommunal tjänsteman som jobbar med myndighetsutövning.

Vi har med dennuvarande ordningen indirekt godkänt både aktiv dödshjälp och dödstraff vilket är mycket allvarligt i ett land som kallar sig för ett demokratiskt och humant land med mänskliga rättigheter som rättesnöre men dom mänskliga rättigheter na existerar inte för personer med funktionsnedsättninga med stora hjälpbehov

EU-DOMSTOLEN OCH EUROPADOMSTOLEN

EU-DOMSTOLEN OCH EUROPADOMSTOLEN
EU granskar både ett lands lagar och dess myndigheters agerande.
En av EU-kommissionens uppgifter är att bevaka att EU:s regler tillämpas på rätt sätt. Om kommissionen får kännedom om att ett lands lagstiftning eller myndigheter i ett land inte följer EU:s regler kan den starta ett så kallat ”överträdelseförfarande”.
Kommissionen kan dessutom själv inleda undersökningar som rör andra typer av överträdelser. Men ärenden inleds även efter att någon privatperson eller företag klagat. Vem som helst kan framföra klagomål om de anser att ett lands lagstiftning eller myndigheter inte följer EU:s regler. Klagomålen skickas till kommissionens generalsekretariat på något av EU:s officiella språk, till exempel svenska. Man kan anmäla direkt till kommissionen på ett formulär på deras hemsida.
Kommissionen utreder ärendet i tre steg. I det tredje steget skickar kommissionen ut ett så kallat motiverat yttrande. I ett sådant yttrande kräver kommissionen att den som är föremål för utredningen rättar till sina regler eller sitt agerande inom en fastställd tidsfrist, vanligtvis två månader. Om kommissionen är missnöjd med svaret och de eventuella åtgärder man vidtagit förs ärendet vidare till EU-domstolen för avgörande, en så kallad ”fördragsbrottstalan”.
Man kan också anmäla på svenska till Europadomstolen direkt på deras hemsida. Europarådets ministerkommitté ansvarar för övervakningen av verkställigheten av domar.

FUNKTIONSHINDERSOMSORG

1950 antogs i Rom den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).
Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995, är styrande och EU och Sverige är skyldiga att följa den. Regeringsformen anger att ingen annan lag eller föreskrift får meddelas i strid mot Europakonventionen.
Europakonventionen ska tolkas fördragskonformt med andra fördrag som staten ratificerat, bland annat FN:s funktionsrättskonvention, vilket har bekräftats i en rad rättsfall från Europadomstolen.

Kom i håg att man först måste ha pacerat hela rättsväsendet i Sverige innan man kan klaga till EU