2018 är nu slut och 2019 kommer

2018 är nu slut och 2019 kommer

Nu sjunger 2018 på sista versen och vi kan konstatera att 2018 var ett år då funktionsnedsatta personer fick det ännu sämre tack vare att våra motståndare blev ännu starkare i sittpåverkansarbete för att vi inte skall få leva ett fungerande liv i full social gemenskap som lagarna föreskriver
Vi måste vara medvetna om att det finns mycket starka krafter som vill att stora instutioner skall byggas där man samlar ihop många funktionsnedsatta personer så attt dom inte blir ett störande moment ute i samhället
Vi måste nu samlas i stora proteströrelser och verkligen ta upp kampen för att konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar blir svensk lag som går att hävda i domstolarna
Så jag hoppas att 2019 blir det året då hela funktionshinderörelsen samlar ihop sig och gemensamt verkligen kräver att CRPD blir svensk lag så att alla funktionsnedsatta får sin rättt att få leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap uttifrån var och ens egna förutsättningar
Samt att vi kämpar för personlig assistans i enlighet med vad som står i CRPD och att vi ser till att vårdtänkandet i denna del försvinner och att man inser att personlig assistans är en social serviceinsatts och inte en vårdinsatts

Önskar nu er alla ett gottt slut och ett riktigt GOTT NYTT 2019 då ni alla får er rätt till ett fungerande liv

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Julhälsning

I dag ger vi alla som har fattat beslut som förhindrar funktionsnedsatta personer från att kunna fåträffa nära och kära för att få fira en riktig god JUL med gemenskap
Ni beslutsfattare får ett stort fång taggiga törnen och hoppas attt ni verkligen skäms över hur ni behandlar era medmänniskor

Ni alla som tvingas att fira JUL ensamma får ett stort fång mycketvackra blommor och hoppas attni trots allt får en riktig bra JULAFTON med dom förutsättninga ni har sköt om er ordentligt

Nu är det snart Jul och ett helt nytt år

Nu är det snart Jul och ett helt nytt år

Nu närmar sig julen med stormsteg och det skall vara en glad högtid bland nära och kära men hur många kommer inte att tvingas fira julen i insamhet och förnedring med psykisk tortyr på grund av att man råkar ha en eller flera funktionsnedsättningar
Vi har lagar som faktiskt ger oss rätt att kunna fira julen med nära och kära och må bra men det bryr man sig inte om från kommunernas socialförvaltningar utan man bryter medvetet mot lagar och föreskrifter för att vi med funktionsnedsättningar inte skall få våra faktiska hjälpbehovvi har laglig rättt till

Det nya året 2019 är nu snart här och det året skall fyllas med ett bra innehåll och vår förhoppning är att 2019 blir det år när sveriges myndigheter verkligen kommer att leva upp till våra mänskliga rättigheter och ge oss vår rätt till ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap utifrån våra egna förutsättningar där vi helt själva får bestämma över hur vi vill leva våra liv och att vifår all den nödvändiga hjälpen vihar laglig rätt till
Nu önskar vi er alla en riktig GOD JUL så god denu kan bli med alla begränsningar från byråkratsverige
Och vi hoppas att ni alla komme att skriva under vår namninsamling för vår rätt till detfungerande livet
Sköt om er och gör så gott ni kan för att er JUL och NYÅR skall bli så bra den bara kan så hörs vi nästa år med nya krafter för vår kamp för ett fungerande liv med alla våra mänskliga rättigheter

Jag skäms för mycket för att berätta

Jag skäms för mycket för att berätta

Jag skäms för mycket för att berätta om hur mitt liv fungerar när jag inte få den nödvändiga hjälpen jag har behov av för attt jag skall kunna leva ett fungerande liv trots min funktionsnedsättning
Dessa ord får jag höra allt för ofta numera när jag talar med personer om attt skriva ner hur deras liv fungerar utan den absolut nödvändigahjälpen man har behov av på grund av sin funktionsnedsättning
Jag blir så fruktansvärd upprörd när det nu har gott så långt attt funktionsnedsatta skall behöva skämas över hur livet fungerra för dom enbart för att våra byråkrater på alla nivåe struntar i våra stiftade lagar och konventioner samt olika föreskrifter
Faktum är att sverige har förbundit sig att förändra samtliga lagar,föreskrifter samt gamla sedvänjor som förhindrar funktionsnedsatta från att kunna leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskaputan tidsbegränsningar detta gäller sedan 2009 i sverige det har man skrivit under på men vägrar att efterleva

Frågan man ställer sig är hur många människoliv är man beredd på att offra enbart på grund av konventions och lagtrots är det 1 eller är det tusentals berätta för oss som det berör så att vivet vad vi har attt vänta oss

Kommunens yttersta ansvar

Kommunens yttersta ansvar

kap. Kommunens ansvar
1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

Människor med funktionshinder
7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.
Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.
8 § Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden.
Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.
8 a § Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. Lag (2009:981).

Glöm aldrig bort det här när du ansöker om hjälpinsatser på grund av funktionsnedsättning detgäller oavsett ålder
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009
Du bör läsa konventionen ommänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (CRPD) så att du kan hänvisa till lämplig artikel för ditt eget ärende
Kommunen struntar gärna i vad som står i konventionen ochäven kapitel 5 i socialtjänstlagen
Så det gäller att vara påläst själv när man möter biståndsbedömaren så att man kan få den nödvändiga hjälpen man har behovav
Du hittar alla lagar och konventioner på vår hemsida under rubrikerna länkar och under konventionen