Lagtrotset tillåts breda ut sig

Lagtrotset tillåts breda ut sig

Kommunerna tillåts att trotsa lagen och inte se till att fattade beslut om insatser för funktionsnedsatta verkställs inom rätt tid
Kommunerna slipper undan med sanktioner då IVO gärna väntar längre än vad lagen föreskriver och dom som har behovav insatsen får lida detta är inget annat än både grym och omänsklig behandling samt psykisk tortyr som även det är förbjudet enligt lag men som varken kommunerna eller rättsväsendet bryr sig om
Så det är visar på hur makten ser påoss med olika hjälpbehovpå grund av våra funktionsnedsättningar

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7376077

Nu är år 2019 snart slut och vi kan konstatera att året är ett av dom värsta för funktionsnedsatta med stora hjälpbehov

Nu är år 2019 snart slut och vi kan konstatera att året är ett av dom värsta för funktionsnedsatta med stora hjälpbehov

Under det gångna året har vi sättt allt flera märkliga ställningstagande från byråkraterna och folkvaldas sida för att kunna försvåra livet för oss med stora hjälpbehov på grund avvåra funktionsnedsättningar
Makten vet inga gränser för att kunna begränsa våra demokratiska rätrtigheter och vara den samhällsengagerande samhällsmedborgaren där vi fritt kan deltaga i olika aktioner och demonstrationer för att genomdriva den nödvändiga samhällsförändringen somär absolut nödvändig om vi funktionsnedsatta med stora hjälpbehov skallfå leva ettfullt fungrande socialt liv utifrån våra egna föutsättningar
Att man fråntar oss våra grundslagskyddade rättigheter och stopparvår rätt till yttrandefriheten är mycket oroväckande utveckling

För att kunna stoppa dessa övergrepppå oss så måste vi se till att funktionsrättskonventionenomedelbart skrivs in i vår svenska författning precis somman har förbundit sig att göra men vägrar konsekvent atttgöra det trots den mycket kraftiga kritiken från världsamfundets sida

För attt vi skall kunna genomdriva dnna nödvändig förändringen inebär attvi alla samlas under denna viktiga sak och att man mangrant från både funktionshinderorganisationerna och pensionärsorganisationerna uppmanarsamtliga medlemar som har möjlighettill attsamlas utanför riksdagen på torsdagarna mellan 13.00-14.00 för att kraftigt kräva attfunktionsrättskoonventionen blir inskriven i vår Svenska författning precis som man harförbunditsigattgöra och som man uhargjortmed barnkonventionen

Stort tack till er alla som under det gångna året har stöt vår kamp för att funktionsrättskonventionen skallskrivas in i vår svenska författning
Har ni ännu inte skrivit under vår namninsamlig så passa på att göra det nu ni hittar den under rubriken VI STÖDJER KAMPEN på vår hemsida
Så min förhoppning är attvi alla träffas på barikaderna och verkligen visar på att även vi vill kunna leva våra liv utifrån våra egna förutsättningar utan att byråkraterna och folkvalda lägger sig i våra liv och hur vi lever dom

Så vises väl den 16 Januari utanför riksdagen klockan 13.00 och för kampen framåt lite till
Den som känner för det kan efter aktionen gå in och följa debatterna i riksdagen som sker på torsdagarna så ni kan även där visa på attvi finns ochvill vara delaktiga i samhällsgemenskapen
Sköt nu om er så att ni orkar vara med i den viktiga kampen för vår rätt till ett fungerande liv i full social gemenskap precis som vi har rätt till

Brottsbalken kapitel 4 omfattar inte funktionsnedsatta personer

Brottsbalken kapitel 4 omfattar inte funktionsnedsatta personer

I brottsbalken kapitel 4 står det så här om frihetsberövande
Olaga frihetsberövande
Ett brott som innebär att någon för bort, spärrar in eller på annat sätt berövar en annan person friheten.

Har man en funktionsnedsättning som gör att man alltid måste få praktisk hjälp av andra personer för att kunna förfflytta sig över huvud taget så omfattas man inte av brottsbalken tydligen eftersom man från maktens sida anser att hjälp med förflyttning inte är ettt grundläggande behov
Så har man en funktionsnedsättning som gör dethelt omöjligt att självständigt kunna förflytta sig från en plats till enannan plats så omfattas man inte av brottsbalken om olaga frihetsberövande även om efekten blir att man är frihetsberövad i praktiken och tvingas att sitta eller ligga på den plats man blir placerad av andra
Som både blind och rullstolsburen är man lika hjälplös som spädbarnet i sin barnvagn när det gäller attt kunna förflytta sig men ändå så är det tillåtet i dagens sverige att inte ge den som sitter i rullstolen någon som helst hjälp vid samtliga förflyttningar utan den rullstolsburne skall sitta på den plats där andra placerar en och där skall man invänta hjälp för att komma någonstans i praktiken inebär detta att man anser att funktionsnedsatta med förflyttningshjälp inte har rätt till livet
Utan man skal tydligen enbart sitta och invänta liemanens ankomst
Att det är helt förbjudet att frihetsberöva en person enbart på grund av funktionsnedsättning är inget som makten bryr sig om i sverige som påstår att alla människor har samma värde och sammma rätt

Det gryma landet sverige

Det gryma landet sverige

Två helt olika beslut på exakt samma underlag

Två helt olika bedömningar görs av två olika biståndsbedömare på exakt samma underlag för att kunna fatta beslut på hur stora hjälpinsatser man skall få på grund av funktionsnedsättningen
Den ena kommer fram till att man har hjälpbbehov hela sin vakna ti för att kuna leva ett värdigt liv medans den anra kommer fram till attt det räcker med 3 timar och 20 minuter om dagen för att täcka upp alla behov av hjälp
Den första biståndsbedömare har tagit hänsyn till hela lagstiftningen som gäler för hjälp åt funktionsnedsatta medans den andra enbart har tagit hänsyntill biståndsparagrafen i socialtjänstlagen och struntar fullständigt i övriga lagar
Det visar på att vi lever i ett rättslöst samhälle somfunktionsnedsatta med stora hjälpbehov

Så här står det i europeiska komventionen om mänskliga rättigheter som är en del av sveriges lagar
Artikel 3 – Förbud mot tortyr
Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning.
Så här står det i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD)
1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

  1. Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva lagstiftnings-, administrativa, rättsliga och andra åtgärder för att förhindra att personer med funktionsnedsättning, lika litet som andra personer, utsätts för tortyr eller grym,
    omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
    Så här skriver myndigheten för delaktighet om konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Nu är det bara några dagar kvar till julafton

Nu är det bara några dagar kvar till julafton

Julen skall vara den stora gemenskapshelgen där man får träffa nära och kära och känna glädje men för väldigtmånga personer med olika funktionsnedsättningar så kan denna högtid bli tvärt om det kan bli som så att man i stället för glädje känner en stor sorg
Många tvingas till ensamhet av våra byråkrater somnekar de den nödvändiga hjälpen man måste ha för att kunna lämna sin bostad men vad byråkraterna som avslår den nödvändiga hjälpen inte tycks förstå att man begår lagbrott när man nekar funktionsnedsatta den nödvändiga hjälpen och detta är inget annat än olaga frihetsberövande och är straffbart man gör sig även skyldig till brott mot europakonventionen artikel3 där det står att ingen får utsättas för grym och omänsklig behandling samt fysisk eller psykisk tortyr så våra byråkrater borde anmälas för dessa brott och det är den enskilde tjänstemanen som skriver under besluten om nekad hjälp man måste anmäla för dessa lagbrott
Men min förhoppning är att ni alla komer att fåen underbar julhelg i nära och käras gemenskap och verkligen få känna mycket glädje
Så nu önskar jag er alla en riktig GOD JUL och ni får sköta om er ordentligt