Så räddar vi och utökar den ppersonliga assistansen

Så räddar vi och utökar den ppersonliga assistansen

Om vi ser till att funktionsrättskonventionen blir införlivad i vår svenska författning så räddar vi och utökar vi den personliga assistansen så att den omfattar alla oavsett ålder eller diagnos
I dagsläget så måste man tillhöra LSS lagens personkrets och uppfylla vissa grundläggande behov för att få rätt till personlig assistans
Men i och med att man undertecknade och ratificerade funktionsrättskonventionen så inträffade det också ett paradigmskifte på synen av den personliga assistansen personlig assistans skall inte som i dag ses som en vårdinsatts utan den är per definition i dag en ren social serviceinsatts och inget annat
Så det så inga diagnoser eller så kallade grundläggande behov får finns som ett hinder för vår rätt till personlig assistans är enbart våra faktiska hjälpbehov som skall vara grund för rätten till personlig assistans
Sverige har i och med undertecknandet och ratificeringen förbundit sig att förändra samtliga lagar,föreskrifter och gamla sedvänjor som förhindra vårt fulla deltagande i samhället och detta skulle inträffa i och med att konventionen är ggilltig i sverige så sedan 2009-01-14 så skulle alla lagar vara förändrade till vår förde
Så kom med i aktionen gör konventionen till lag där vi på torsdagar mellan 13.00-14.00 träffas utanför riksdagen vid riksbro
ml

fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället

fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället

Regeringen har kommit med ett lagförslag om grundläggande behov för rätten till personlig assistans där rätten til sondmatning är en viktig punkt
Men i samma lagförslag så vill regeringen att dom så kallade grundläggande behoven som igentligen inte får finnas enligt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD)
Regeringen vill att dom så kalade grundläggande behoven enbart skall omfatta mycket intigritetsnära delarna för att få rätt till personlig assistans att detta står i strid mot artikel 4 i Artikel 4
1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning. I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:

a) att vidta alla ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra åtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i denna konvention,

b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning,

c) att ta hänsyn till skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i alla riktlinjer och program,

d) att avhålla sig från varje handling eller förfarande som är oförenligt med denna konvention och att säkerställa att myndigheter och offentliga institutioner handlar i enlighet med konventionen,
Vi kräver nu attt regeringen fullständigt lever upp tillCRPD och att man verkligen ser till attt vi får vår rätt till ett fullt fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap som man har förbundit sig att vi har rätt till

Glöm inte bort Aktionen Gör konventionen till lag

Glöm inte bort Aktionen Gör konventionen till lag

Det här är bakg
runden till aktionen
Aktionen Gör konventionen till lag

Så här skriver FN om sverigges sätt att hantera CRPD

Kommittén uttrycker oro över att konventionen inte har in-förlivats i svensk lagstiftning och att tolkningen av den därmed överlåts till myndigheter och domstolar.

Konventionens artiklar kan alltså inte tjäna som vägledning för domstolens avgöranden eftersom de inte uttryckligen skrivits om till text i nationell lagstiftning

Det finns en allvarlig skillnad mellan konventionsstatens
politik och kommunernas politik när det gäller att genom-föra konventionen. Denna oro har också tagits upp i den of-ficiella kommunikationen mellan konventionsstaten och kommittén med avseende på det enskilda klagomålet
No 3/2011 H.M. v Sweden.

Kommittén yrkar på att konventionsstaten ska säkerställa att konventionen inkorporeras på riktigt sätt till svensk rätt så att den kan bli tillämplig som svensk lag.
Och så här säger makten så det finns flera tolkningar juristerna går helt på vad FN säger och struntar i vad MFD säger

Så här skriver myndigheten för delaktighet om funktionsnedsattas nänskliga rättigheter CRPD
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.
Men vi kan konstatera att tjänstemänen och våra folkvalda struntar i ovanstående därför denna aktion

Så här ser texten på flygbladen vi skall dela ut på vår aktion som startar den
26 september klockan 13.00-14.00 och sedan håller vi påvarje vecka intill dess riksdagen röstar fram att konventionen skall skrivas in i vår svenska författning(LAGARNA)
att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag
Regeringen kan inte göra en konvention till lag
och strunta i en annan
Vi har rätt till självbestämmande och full delaktighet
#görkonventionentilllag
Sverige har skrivit under FN-konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Vi är rättighetsbärare
Staten är skyldighetsbärare.
Vi har rätt till:
självbestämmande
utbildning och arbete
slippa få vår integritet kränkt
att inte bli isolerade och exkluderade
att inte bli diskriminerade
stöd för att bli självbestämmande och delaktiga
Politikerna ska garantera att våra rättigheter förverkligas. Men istället utesluts vi från att vara en del av samhället. Stödinsatser dras in. Den fysiska tillgängligheten brister. Många av oss tvingas till ett liv i husarrest.
Rättigheterna minskar istället för öka.
Sverige har fortfarande inte gjort FN-konventionen till lag. När det händer kan vi åberopa våra rättigheter i domstol. Då måste också myndighetsbeslut följa konventionen.

Aktionen Gör konventionen till lag

Aktionen Gör konventionen till lag

Snart blir barnkonventionen svensk lag. Nu är det dags att göra FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, till lag. Regeringen kan inte välja att göra en konvention till lag och strunta i en annan. Vi har rätt till självbestämmande och full delaktighet. #görkonventionentilllag

Torsdagen den 26 september klockan 13-14 inleder vi en aktion för att göra FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag.
Aktionen fortsätter varje vecka till riksdagen röstar igenom detta.
Plats: Mynttorget, utanför riksdagen
Vi hoppas på stor anslutning varje vecka. Det blir inte en massa tal, vi delar ut flygblad och pratar med dem som vill prata med oss.
Sven Aivert, Marschen för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter, mffmr.se
Jonas Franksson, STIL
Nora Eklöv, Unga rörelsehindrade