Upplands-VBro kommuns hemtjänst är undermålig

Upplands-VBro kommuns hemtjänst är undermålig

Hemtjänsten i Upplands-Bro kommun har mycket stora brister i sitt utförande till hemtjänstagarna
Framförallt så är språkkunskaperna i svenska mycket undermåliga personalen förstår inte svenska eller kan utrycka sigg på svenska
Denna stora brist i det svenska språket är mycket farlig då man skall hjälpa personer i sina hem med en mängd olika göremål och då är språket en av dom viktigaste delarna så att det inte blir några missförstånd
Det är inte bara personalen som kommer hem till oss utan även den personal som tar emot när man larmar vid olika hjälpbehov

Även tidspassningen kan bli mycket bättre
Vi får inte heller glömma bortpersonalens förutsättningar för att kunna utföra ett bra arbete i våra hem som det är i dagsläget så är personalstyrkan för liten i förhållande till antalet hjälptagare vilket gör att personalen utsätts för ständig stress för att hina med det som skall utföras hos hjälptagarna och det drabbar i slutändan oss hjälptagare på ettt för oss ofördömligt sättgenom att även vi blir stressade helt i onödan

Uppehåll på aktionen gör funktionsrättskonventionen till lag

Uppehåll på aktionen gör funktionsrättskonventionen till lag

Aktionen gör funktionsrättskonventionen (CRPD) till lag tvingas nu till ett uppehåll
Med anledning av Corona viruset tvingas vinu göra ett uppehåll men vi kan alla ändå fortsätta med aktionen genom att i stället för att vara på plats så kan vi alla sända mail tilll samtliga riksdagspartiier med flygbladets innehåll

Gör konventionen till lag

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.

Det är dags att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till lag.

Regeringen kan inte göra en konvention till lag
och strunta i en annan.

Vi har rätt till självbestämmande och full delaktighet.

Sverige har skrivit under FN-konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi är rättighetsbärare
Staten är skyldighetsbärare.

Vi har rätt till:
självbestämmande
utbildning och arbete
slippa få vår integritet kränkt
att inte bli isolerade och exkluderade
att inte bli diskriminerade
stöd för att bli självbestämmande och delaktiga

Politikerna ska garantera att våra rättigheter förverkligas. Men istället utesluts vi från att vara en del av samhället. Stödinsatser dras in. Den fysiska tillgängligheten brister. Många av oss tvingas till ett liv i husarrest.

Rättigheterna minskar istället för öka.

Sverige har fortfarande inte gjort FN-konventionen till lag. När det händer kan vi åberopa våra rättigheter i domstol. Då måste också myndighetsbeslut följa konventionen.

Det är hög tid att rättigheterna blir verklighet.
Sven Aivert, Marschen för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter, mffmr.se
Jonas Franksson, STIL
Nora Eklöv, Unga rörelsehindrade
Här kommer riksdagspartierna epost
info@sd.se
info@centerpartiet.se
info@vansterpartiet.se
info@kristdemokraterna.se
info@liberalerna.se
info@mp.se

Viåterkommer med besked när vi kan återuppta aktionen utanför riksdagen påtorsdagarna

Mänskliga rättigheter i enlighet med funktionsrättskonventionen (CRPD) för hemtjänstberoende i Upplands-Bro kommun

Mänskliga rättigheter i enlighet med funktionsrättskonventionen (CRPD) för hemtjänstberoende i Upplands-Bro kommun

Hur skall vi hemtjänsteberoende i upplands-bro kommun någonsin få våra mänskliga rätttigheter tillgdosedda fullt ut i enlighet med funktionsrättskonventionen när cheferna i hemtjänsten inte ens har läst och satt sig in vad konventionen inebär ipraktiken för vår rätt till det självbestämmande livet i fullsamhällsgemenskap precis som konventione garanterar oss
Konventionen har nu funnits sedan 2009-01-14 och så nu är det verkligen hög tid för cheferna inom hemtjänsten att läsa in sig på funktionsrättskonventionen och se till att man förverkligar vad som föreskrivs i konventionen så att vi hemtjänstberoende äntligen kan få våra mänskliga rättigheter tillgodosedda i den dagliga verksamheten
Vårt självbestämmande har en mycket central roll inom hela funktionshinderpolitiken och måste respekteras fullt ut så attt vi får vara fullvärdiga medborgare i kommunen och inte satta på undantag med chefer som skall bestämma över vilken hjälp vihar behov av och vid vilken tidpunkt vi har behov av hjälpinsatser
Så här skriver myndigheten för delaktighet om konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Funktionsrättskonventionen
Artikel 3 Allmänna principer

Denna konventions principer är följande:

a) respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,

b) icke-diskriminering,

c) fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället,

d) respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten,

e) lika möjligheter,

f) tillgänglighet,

g) jämställdhet mellan kvinnor och män,

h) respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och
Frihet och personlig säkerhet

  1. Konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra

a) åtnjuter rätt till frihet och personlig säkerhet,

b) inte berövas sin frihet olagligen eller godtyckligt och att varje frihetsberövande sker i enlighet med lagen samt att förekomst av funktionsnedsättning inte i något fall ska rättfärdiga frihetsberövande.

  1. Konventionsstaterna ska säkerställa att, om personer med funktionsnedsättning berövas sin frihet genom något förfarande, är de på lika villkor som andra berättigade till garantier i enlighet med de mänskliga rättigheterna och ska behandlas i enlighet med syftena och principerna i denna konvention, däribland genom erbjudande av skälig anpassning.

Artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

  1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

  2. Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva lagstiftnings-, administrativa, rättsliga och andra åtgärder för att förhindra att personer med funktionsnedsättning, lika litet som andra personer, utsätts för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Polismyndigheten bryter mot funktionsrättskonventionen (CRPD)

Polismyndigheten bryter mot funktionsrättskonventionen (CRPD)

När man gör en anmälan till polisen och begär att få kopia på anmälan så sänder dom en icke läsbar fi som ingen skärmläsare kan läsa då det är en bildfil man sänder och kallar den för PDF vilket den inte är
Polisen begår på detta sättt ettt brott mot tillgängligheten enligt artikel 9 i funktionsrättskonventionen och det är alvarligtnär polisen gör det anser jag då det är ettt brott man begår
Så skärpning polismyndigheten och se till att utbilda er personal så att man sänder läsbara filer till oss som inte ser och läser med hjälp av skärmläsare

Man påstår i Upplands-bro kommun att det råder valfrihet inom hemtjänsten

Man påstår i Upplands-bro kommun att det råder valfrihet inom hemtjänsten

Men någon riktig valfrihet råder inte då domprivata utförarna bara verkar mellan 0.8.00-22.00
Övriga tider så är det enbart den kommunala hemtjänsten som är tillgänglig vilket ipraktiken attt den person som ggår upp klockan 0.6.00 ochgår och lägger sig23.00 enbart har kommunen att välja på
Så kommunen har satt den verkliga valfriheten ur spel
Detsamma gäller äveninom ledsagarverksamhheten inom LSS där finns det bara komunen som utförare
Har man då hjälpinsatser via SoL och LSS så måste man äveninomden kommunala verksamheten ha olika utförare såmangör allt för att försvåra livet för oss ed stora hjälpbehov att fåleva ett fungerande socialtliv med minimalt antal personer som skall komma in i våra bostäder
Detta agerande frn kommunens sida står helt i strid gentemot vad man har förbunditsig dåsverige undertecknade och ratificerade konvention om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta
Detstrider även mot regeringsformen (Grundlagen) kapitel 1 och 2 samt europakonventionen
Frågan vi ställer oss är när skall Upplands-bros funktionsnedsatta få valfrihet även i praktiken fullt ut och inte vad våra byråkrater och folkvalda politiker tycker räcker åtoss