Sveriges kommunpolitiker ett hot mot våra demokratiska rättigheter

Sveriges kommunpolitiker ett hot mot våra demokratiska rättigheter

Sveriges kommunpolitiker är ett stort hot mot funktionsnedsattas  demokratiska rättigheter när man godkänner att kommunens tjänstemän inte behöver uppfylla lagarna som ger funktionsnedsatta rätt till den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning som lagarna säger att man har rätt till

Varje inskränkning i funktionsnedsattas möjlighet till ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap är samtidigt ett hot mort dom demokratiska rättigheterna som landets grundlagar garanterar  alla medborgares rätt till

Att våra kommunpolitiker låter detta ske visar på en mycket skrämmande människosyn där man klart säger att funktionsnedsatta  kommuninvånare inte skall komma och tro att dom har några somhelst rätt till ett fungerande liv med alla demokratiska rättigheter som den övriga befolkningen har rätt till

Varje inskränkning i funktionsnedsattas  möjligheter till den fria rörligheten att själv få avgöra när man vill lämna sin bostad och i vilken omfattning man vill göra det är en inskränkning av domdemokratiska rättigheterna som samtliga kommuninvånare omfattas av

Att detta kan fortsätta hela tiden utan några förändringar beror helt på att vi har ett rättsystem  som inte ser till att lagarana och dess intentioner efterlevs utangå kommunernas ärende framför lagarnas  är en stor rättskandal med politikernas goda minne

Att man begår brott mot internationella överänskommelser i form av brott mot konventionen om mänskliga rättighete för funktionsnedsatta  personer (CRPD) är inget man bryrr sig  om i landetsverige

Upplands-Bro kommun bevilljar inga särskild anpassade bostäder

Upplands-Bro kommun bevilljar inga särskild anpassade bostäder

Vi har en rättighetslag LSS som ger oss rätt till vissa insatser enligt denna lag om man tillhör  lagens personkrets

Det finns en  insats som heter särskild anpassad bostad  men det får man enligt socialförvaltningen bara söka om man har insattsen personlig assistans så alla som inte har insatsen PA har enligt socialförvaltningen inte rätt till en särskilld anpassad bostad även om man tillhör lagens personkrets

Enligt socialförvaltningen så skall man i stället ansöka om insattsen via  socialtjänstlagens biståndsparagraf som är ett betydligt sämre allternativ eftersom socialtjänstlagen bara har skäliga levnadsvillkor medans vår rättighetslag LSS säger goda levnadsvillkor

Jag finner inget i lagen som säger att särskilld anpassad bostad bara skall bevilljas ihop med personlig assistans som socialförvaltningen anser

Att kommunen agerar på detta sättet och sätter vår rättighetslag ur spel är på intet sätt acceptabelt

Att kommunen dessutom bryter mot artikel19 i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsattaCRPD som kommunfullmäktige påstår skallgälla i kommunen är inget heller som socialförvaltningen bryr sig om

Både socialnämndens ordförande och socialchef vägrar  att besvara varför kommune agerar på detta sättet

2018 det stora valåret

2018 det stora valåret

Nu är det 2018 och i år så skall vi alla vara med och påverka om vilket samhälle vi alla vill ha vi har val till 3 olika instanser som alla har mycket stor inverkan på våra möjligheter till ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap som sverige som nation har förbundit sig för att vi skall ha rätt till enligt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Vi har 3 olika instanser som vi skall välja vilka som skall få företräda oss i samhällsutvecklingen dom närmaste 4 åren

Val skall ske till Riksdagen, Landsting och kommuner och samtliga 3 nivåer påverkar våra möjligheter till ett fungerande liv i ettt socialt sammanhang där vi alla har rätt till det fungerande livet utan en massa mycket märkliga begränsningar som saknar igentligt stöd i våra lagar men som ändå används mycket flitigt av våra socialbyråkrater och samtliga nivåer har sina egna märkliga beedömmningar av vår rätt till det fungerande livet med självbestämmande som det står i våra lagar och dom får stöd av våra förvaltninsdomstolar som ändåskall vara den garant som skall se till att vi får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap utannågra begränsningar från socialbyråkraternas och våra politikers sida

Så frågan vi alla måste ställa oss är hur vill just jag att samhälet skall se ut dom närmaste 4 åren och vilket parti skall få föra just min talan

För det är bara genom att vi själva väljer det parti somvi tror att dom verkligen gör allt dom kan för att just jag skall kunna få leva ett fullt fungerande socialt liv utan begrränsningar från maktens boningar

Så jag hoppas nu att ni alla tar er chans att påverka samhälsutveckligen så att vi alla med olika funktionsnedsättninga verkligen får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap utan några som helst begränsningar från maktens sida utan enbart från var och ens egna förutsättningar

Så se nu till att ni alla frågar ut dompolitiska partierna vart domverkligenstår i funktionshinderpolitiken och hur dom tänker se till att vi alla funktionsnedsatta verkligen får bli fullvärdiga medborgare i landet sverige för i dag så får vi inte vara fullvärdiga medborgare enbart på grund av att vi råkar ha en eller flera funktionsnedsättningar

Så rösta nu utifrån din egen övertygelse om vilket parti som bäst kan företräda oss med en eller flera funktionsnedsättningar för att vi verkligen skall få leva det fungerande livet utifrån var och ens egna förutsättningar och eget självbestämmande

Tack för det gångna året

Tack för det gångna året

Nu är det bara några timmar av år 2017 kvar  och det gångna året har som vanligt bestått av en stor kamp mot bångstyriga  socialbyråkrater och ovilliga politiker som alla gör allt domkan för att jag och alla andra med stora hjälpbehov inte skall få kunna leva ettt fungerande liv i full samhällsgemenskap som våra lagar och konventionen om våra mänskliga rättigheter ger oss rätt till

Min förhoppning är nu att år 2018 blir det år där dessa personer mister sina befogenheter att förstöra sina medmänniskors liv enbart av idiologiska  skäl

Till er alla andra som stöder min och andras kamp för attt funktionsnedsatta  skall få vara fullt delaktiga i samhällsgemenskapen och få vår självklara rätt tillett fungerande liv

Ni alla skall ha ett stort tack för ert stöd i vår kamp för ett mänskligt samhälle även för funktionsnedsatta  personer

Min förhoppning inför det nya året är att  allt flera höjer sina röster och verkligen skriker högt att vi inte kan acceptera ett samhälle där man ställer personer med funktionsnedsättningar utanför  samhällsgemenskapen

Jag hoppas också att flera verkligen skriver en eller flera rader i kommentarsfältena och inte bara trycker på en gilla eller reagerar knapp för detta säger inge om hur vi vill ha det  vi måste alla utrycka oss  i det skrivna ordet för att vi skall kunna vinna vår ständiga kamp för ett fungerande liv man behöver inte skriva långa inlägg det räcker gott med ett par ord i stället för den  fördummande  knapptryckningen

Så till slut så hoppas  jag av hela mitt hjärta  att år 2018 verkligenblir ett mycket bra år för er alla och att ni verkligen får era  mänskliga rättigheter tillgodosedda så att ni alla blir ett naturligt inslag i samhällsbilden

Sven Aivert