Brott mot europarätten och funktionsrättskonventionen (CRPD)

Brott mot europarätten och  funktionsrättskonventionen (CRPD)

Våra kommuner begår gladligen brott mot europarätten och den fria rörligheten i sin iver över att begränsa våra möjligheter till ett funngerande liv

Att begränsa vår rätt till  den fia rörliggheten är ssamma sak som att man säger att du som funktionsnedsatt inte har några rättigheter till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

Att våra biståndsbedömmare och våra folkvald samt rättsystemet medvete begår brottär inget som bekymrar dom

Kom ihåg detta nu när du skall rösta  så att du röstar in rätt personer som verkligen ser till att funktionshinderkonventionen efterlevs på samtliga nivåer fullt ut så att även vid med olika funktionsnedsättningar får vara fullvärdiga medborgare i full samhällsgemenskap

Att man begår brott när man agerar på detta sättet är inget som bekymrar våra biståndsbedömare och våra folkvalda samt vårt rättsystem

Kom ihåg detta nu när ni skall rösta fram våra folkvalda på samtliga nivåer vilka av dom kommer att säkerställa din  rätt att få vara politiskt aktiv om du känner för det

Artikel 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet

Konventionsstaterna ska garantera personer med funktionsnedsättning politiska rättigheter och möjlighet att åtnjuta dem på lika villkor som andra och förpliktigar sig att

  1. a) säkerställa att personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt kan delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra, direkt eller genom fritt valda ombud, däribland rättighet och möjlighet för personer med funktionsnedsättning att rösta och att bli valda, bl.a. genom följande:

  1. i) säkerställa att valprocedurer, anordningar och material är ändamålsenliga, tillgängliga och lätta att förstå och att använda,

  1. ii) skydda rätten för personer med funktionsnedsättning att rösta genom hemlig röstning i val och folkomröstningar utan hot, och att vara kandidater i val, att faktiskt inneha ämbeten samt att utföra alla offentliga funktioner på alla offentliga nivåer med underlättande av användning av stödjande och ny teknik, där så är tillämpligt,

iii) garantera att personer med funktionsnedsättning fritt kan uttrycka sin vilja som väljare och, i detta syfte, vid behov, på deras begäran, tillåta att de vid röstning får assisteras av en av dem fritt vald person,

  1. b) aktivt främja en miljö där personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt kan delta i skötseln av offentliga angelägenheter, utan diskriminering och på lika villkor som andra, samt uppmuntra deras deltagande i offentliga angelägenheter, däribland genom

  1. i) att delta i enskilda organisationer och sammanslutningar som är verksamma i landets offentliga och politiska liv och i politiska partiers verksamhet och förvaltning, samt

  1. ii) att bilda och ansluta sig till organisationer av personer med funktionsnedsättning som företräder personer med funktionsnedsättning på internationell, nationell, regional och lokal nivå.

Nya lortsverige breder ut sig allt mera

Nya lortsverige breder ut sig allt mera

Sverige håller på att bli ett riktigt lortland för funktionsnedsatta med hjälpbehov kommunerna drar ner på både städning och personlig hygien för personer som har insattsen hemtjänst eller bor i särskillda boenden

Kommunerna låter smutsen gro i både lägenheter och på enskilda personer man tillåter allt mindre tid för både städning och kroppslig hygien

Man tvingar personer att bära blöjor i stället för att ge dom den nödvändiga hjälpen man kan behöva för att uträtta sina behov på toaletten och detta gör att många får svampinfektioner  på grund av att det blir för tätt med blöjor

Skall vi verkligen tillåta detta  med stora lidanden för dom som är beroende av hemtjänstinsatser på grund av olika funktionsnedsättningar

Jag tvivlar mycket starkt att biståndsbedömmarna själva skulle  acceptera att ha det så i sina egna liv så varför skall funktionsnedsatta behöva stå ut med sådan  grym och omänsklig behandling samt denn stora förnedringen att inte få hålla sig ren och bo i en städad miljö

Ni kommunalpolitiker vad tänker ni göra åt det nya lortsverige skall det verkligen få fortsätta att sprida sig ännu mera eller tänker ni göra något konkret åt detta förtryck av funktionsnedsatta som inte klara att själv sköta dessa saker

Följden av denna behandling är att olika sjukdomar breder ut sig och det blir både skabb och löss hos dessa ppersoner som inte får leva ett värdigt liv

 

All verksamhet dit allmänheten äger tilltträde skall vara anpassa för funktionsnedsatta personer

All verksamhet dit allmänheten äger tilltträde skall vara anpassa för funktionsnedsatta personer

Att all verksamhet dit allmänheten äger tillträde skall vara anpassade även för funktionsnedsatta personer men det struntar tockholms läns landsting fullständigt i

I dagsläget så är mycket av verksamheter inom vården och omsorgen utlaggda på privata aktörer  vilket har fått till följd att många olika verksamheter bedrivs i icke tillgängliga lokaler och stänger oss som har permobiler med vårdarstyrning helt utanför  flera verksamheter  och när man påtalar bristerna så får man svaret att lokalerna är godkända av SLL och följer deras normer

Men talar man med SLL så är det varje enskilt företas skyldighet att se till att verksamheten är tillgänglig

Så alla svär sig fria och vi som berörs stängs ute från viktig verksamhet

Exempel på icke tillgängliga verksamheter är

Lokaler där det bedrivs medicinsk fotvår

Lokaler där det bedrivs hörselvård

Vi som dessutom inte ser blir drabbade på flera sättt då dom inte ens kan skicka bokningsbekräftelser via vanlig epost som är det sättet vi som inte ser kan läsa själva på

Även inom färdtjänsten finns mycket stora problem med tillgängligheteni dom stora färdtjänsbussar somrullar inom SLLs olika verksamheter

Man åker med livet som insats för det mesta på grund av felplacerade säkerhetsbälten och för mycket fasta stolar som förhindra att man kan ställa permobilen på ettt sätt som gör att man kan använda sig av säkerhetsbältena som ändå finns

Men ingen inom SLL tar något ansvar så vi får fortsätta som tredje klassens mednborgare

Så frågan är när skall SLL se till att alla verksamheter som får betalt av SLL  också verkligen uppfyller samtliga tillgänglighetskrav

 

1980 fick vi en ny socialtjänstlag

1980 fick vi en ny socialtjänstlag

I den nya socialtjänstlagen från 1980 så skrev man in att funktionsnedsatta har rätt till den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning

Omsorger om människor med funktionshinder

21 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull syssel- sättning och att han får bo på ett sätt som är anpassat efter hans behov av särskilt stöd.

Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. Lag (1990:1403).

Att människor med funktionsnedsättningar har rätt att få den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsätttning har alltså funnits som lag i 38 år nu men vi kan inte med bästa villja i världenpåstå att funktionsnedsatta får den nödvändiga hjälpen man hhar behov av

1993 fick vi ytterliggare en ny la (LSS)   g som skulle garantera oss den nödvändiga hjälpen vi har behov av för att kunna leva som andra utan en fuktionsnedsättning

Så 2007 fick vi konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar(CRPD) som ytterliggare ger oss rätten att få den nödvändiga hjälpen vi har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning i full samhällsgemenskap

Vi har alltså haft lag sedan 38 år som har gett oss rätten till ett fungerande liv i full samhälsgemenskap men vad har då hänt i praktiken

Det som har skett är att desto mera lagar och konventioner vi får som garanterar oss ettt liv i full samhälsgemenskap i stället har gjort det ännu svårare att få leva ett fungerande liv i frihet med full samhällsgemenskap

Makten visar med all tydlighet på att lagarna är inget än en massa vackra ord på ettt pappper utan någon som helst förpliktelse att verkstäla det man har beslutat om

Kom ihåg detta här nu när det är dags för nya val av dom som skall företräda oss i dom olika beslutande organen

Ställ frågan till era lokala partiföreträdare om hur dom har tänkt sig att makten skall leva upptill dom lagar som finns för att vi skall få vara fullt delaktiga i samhälsgemenskapen utan en massa märkliga begränsningar av vår rätt till det fungerande livet

Du har ett pris på ditt liv

Du har ett pris på ditt liv

Du som har en funktionsnedsättning som gör dig helt beroende av stöd från samhällets olika iinstanser på grund av din funktionsnedsättning har ettt förutbestämt pris på din rätt tilllivet i full samhällsgemenskap

Priset på ditt liv bestäms av regeringen ,riksdagen samt sveriges kommuner och landsting man struntar fullständig i dom lagar somman själv harvarit med och stiftat som ger oss rätt till det fungerande livet i full samhällsgemenskap

Vi har i alla tider fåttt höra attt vi kostar samhället alldeles för mycket och därför måste våra liv kraftigt beskäras på en mängd olika områden allt för att minska kostnaden för våra möjligheter till det fungerande livet i fulll samhällsgemenskap som våra lagar säger attt vi har rätt till

Ett av dom mest vedärvärdiga sätten att begränsa vår rätt tillett fungerande liv är det så kallade bedömningsinstrumentet för att tidsmäta våra mest basala behov såsom hygien behoven ,matsittuationen samt av och påklädning alla dessa olika moment tas det tid på i sekunder och minuter och sedan avgör en enskilld tjänsteman om dett verkligen är rimligt attt det tar den tiden man mäter upp och anser tjänstemanen att detta är inte rimligt så kan denne sätta upp vilken tid som helst efter eget gottfinnande

Man bryr sig alltså inte om våra reella behov utan viskall  anpassas till ett så kallat normativt liv där vi alla stöps i exakt samma form och har exakt samma behov

Även när det gäller olika läkemedel så har vi ett pris på vår rätt till ett fungerande liv