Var en god samhällsmedborgare och lägg dig ner och dö

Så här ser myndighetsverige på oss som har stora hjälpbehov på grund av funktionsnedsättningar
Du skall inte kosta pengar försvinn från kostnadskalkylerna så fort du kanvar en god medborgare se till att dö

Du har inget existensberättigande längre för du innebär bara utgifter

Makten visar med all tydlighet genom sina handlingar att det är så här vårt samhälle skall vara
Vi omfattas inte av sveriges grundlag ,europakonventionen,brottsbalken ,socialtjänstlagen , lagen om stöd och service åt vissa funktionsnedsatta eller konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsätning
Man kan inte tolka det på annat sättdå samtliga dessa lagar och internationella överänskommelser gr oss rätten till nödvändig hjälp och stöd vi har behov av på grund av våra funktionsnedsättningar för att kunna leva ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap utifrån våra egna förutsättningar

Den offentliga makten utövas under lagarna.
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
§ För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Lag (1976:871).
9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Oaktsamhet
Vårdslöshet eller slarv. Den som orsakar en skada genom oaktsamhet ska ersätta skadan. Uppstår skadan däremot av

Uppsåt
Avsikt. Inom straffrätten krävs i allmänhet uppsåt, dvs. avsikt, för att en handling ska vara straffbar. Uppsåt är detsamma som att gärningspersonen inser att det han eller hon gör är en brottslig handling men att insikten inte hindrar personen från att genomföra brottet.

Hur länge skall vi acceptera denna behandling av ossinan vi alla reser oss upp och går ut på gator och torg och skriker högt och kräver att vi får vara fullvärdiga medborgare i full samhällsgemenskap som vi är garanterade av lagarna

%d bloggare gillar detta: