Biståndsbedömarnas Undermåliga utredningar samt avsaknad av konsekvensbeskrivningar

När man läser beslut omhjälpinsatser för funktionsnedsatta personer så slås man av hur undermåliga utredningarna är
Det saknas redovissningar av hur man har kommit fram till antalet hjälptimmar och vilka konsekvenserna blir för den hjälpbehövande när man inte får den sökta insatsen
Man talar gärna om att det går att lösa på annat sätt när man nekar hjälpinsatser men man talar inte om på vilket sätt detgår att lösa och vilken somskall utföra hjälpen
Det senaste är att man skriver attdet går att lösa med rehabliteringsstödjande insatser men vad dessa insatser är talar man inte om och har man den utbildning som krävs för atttavgöra om det går attrrehablitera bort hjälpinsatsen

Vi kräver att man öppet redovisar hur man har kommitfram till sitt beslut om den sökta insatsen inte skall beviljas samt om hur man har kommit fram till antalet hjälptimmar
Vi kräver en öppen redovisning omvarför man inte ser till hela lagstiftningen som finns för personer med funktionsnedsättning när man gör sin bedömning av sökta hjälpinsatser

Vi kräver även att man redovisar hela den samlade lagstiftningen somfinns för atttfunktionsnedsatta personer skall få möjlighet att leva etttfungerande socialt liv i full samhälsgemenskap precis som lagarna föreskriver attt man har rätt tilVi kräver även att man respekterar våra mänskliga rättigheter fullt ut och inte fråntar oss våra demokratiska rättigheter eller delar avvårt medborgarskap

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

%d bloggare gillar detta: