Skrämmande när man upptäcker stora brister i biståndsbedömarees kompetens

Som bekant så håller jag på attt flytta till eget boende och har därför blivit tvungen att ansöka om hemtjänst för mina stora hjälpnbehov då jag är både blind och rullstolsburen och oförmögen att själv förflytta mig någonstans utan praktisk hjälp av en annan person
Jagansöte om 119timmars hemtjänst i veckan då jag alltid måste ha en person närvarande all vaken tid men det ville biståndsbeddömaren inte tala om utan det blir enbart punktvisa insatser enligt denne
Biståndsbedömaren talade också om att mina hjälpbehov utreds enbart enligt kapitel 4 i socialtjänstlagen och inget annat biståndsbedömaren är på dettta sättet inte kompetent för att göra en objektiv bedömning avmina hjälpbehov
Som både blind och rullstolsburen och ooförmögen att själv förflytta sig så kan man inte hha enbart korta punktinsatser som är det som gäller enligt biståndsbedömaren
När jag då påtalade att jag funderar på att överklaga så fick jag svaret att då kan jag inte räkna med några insatser till dess domstolen har avgjort hela ärendet och detta skulle betyda ttjag har en lägenhet men inga som helst hjälpinsatser och kan då inte flytta in i min egen lägenhet
Att biståndsbedömaren inte inser att man måste se til hela min sittuation och därmed måst se till hela lagstiftningen omhjälp till personer med funktionsnedsättningar
Man måste alltså ta med hela socialtjänstlagen och inte enbart ett kapitel särskilt så måste man ta hänsyn till kapitel5 om stöd och hjälp till vissa grupper där det klart framgår att jag har rätt till insatser så att jag kan leva som andra utan en funktionsnedsättning vilket inte går att förena med enbart korta punktvisa hjälpinsatser
Man måste även se vad regeringsformen säger (Vår grundlag) samt europakonventionen samt funktionsrättskonventionen (CRPD
Dessa tre saker har större rättsbetydelse än vad socialtjänstlagen har så att inte ta hänsyntill detta visar stor brist på kompetens hos biståndsbedömaren
Så här skriver myndigheten för delaktighet om konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.
Även den biståndsbedömaren som gav hänvisning till lägenheten saknar kompetens då man anvisar en bostad som inte uppfyller kraven på grundanpassning för personer som är rullstolsburna och därför kräver större utrymmen och då särskilt ihygienutrymet så att det finns plats för att komma in i utrymmet med rullstolen och komma fram till toaletten där det skall vara frit på sidona så att man kan komma intilltoalettstolen med rullstol för att kunna förflytta sigöver sidledes tiltoalettstolen och plats för eventuell personal som kanvar en behjälplig vid detta moment och det skall vara minst 130 centimeter framför toalettstolen så att det går att komma frammed en manuel lyft omen sådan behövs för att komma på plats på toaletten men även duschplatsen måste var tillgänglig med rullstol så attt det går att svänga runt med rullstolen och eventuellt förflytta sigöver tillduschstolen
Men när man inte inser detta och ger en anvisning på en icke fullttillgänglig lägenhet så har man inte den kompetens somkrävs för detta arbete
Nu kommer nästa bakslag från kommunen när jag precis nu har fått besked om att jag kan inte ansöka om bostadsanpassning dåjag har fåttlägenhetenvia LSS 9.9
Men processen om anpassning har redan varitpå gång i flera veckor så att komma med detta besked tvådagar inan jag flyttar övermöblemanget och redanharen säng somhjälpmedel på plats
Men den stora frågan jag ställer mig hur påverkar det här den anpassningjagmåsteha för att kunna flytta dit ochbo där
Kommer jag över huvud taget att få dom nödvändiga anpassningarna jag måste ha eller kommmer jag att tvingas att flytta tillnågot annat boende
Omjagtvingas att flytta så är frågan kommer kommunenatt ståför samtliga omkostnader eller måste jag själv stå för eventuelle kostnader vid en flytt till
Det här visar åter den stora inkompetensen hos kommunens olika handläggare när dethandlar om insatser för oss med stora hjälpbehov pågrund av våra funktionsnedsättningar
Jagblir såinerligen trött på denna inkompetensen so heltförstör vår rätttillettfungerande liv ifullsamhälsgemenskap precis somlagarna ger oss rätt till
Denbehandling jag utsätts för av kommunenär inget annat än både grym och omänsklig behandling samtpsykisktortyr vilket är förbjudetenligt lagen men vad bryr sig kommunens olika handläggare sig omdetta och våra kommunpolitiker bryr sig inte heller om hur manblirbehandlad av kommunens personal

%d bloggare gillar detta: