Ingen får berövas sin frihet utan att ha begott något brott
Men vi kan konstatera att personer med funktionsnedsättningar somharbehov av praktisk hjälp för att kunna lämna bostaden inte omfattas av detta
För faktun är ju att får vi inte vår lagliga rätt till hjälp att lämna bostaden så är vi berövade vår frihet i strid gentemot både brottsbalken och europakonventionen som är en del av svensk lag sedan 1995
. Var och en som berövas friheten genom arrestering eller på
annat sätt skall ha rätt att påfordra att domstol snabbt prövar
lagligheten av frihetsberövandet och beslutar att frige honom,
Men vi kan återkonstatera att någon snabbbehandling inte förekommer när det gäller vår frihet utan det kan ta mycket lång tid upp tillöver året innan vi får reda på omvi har rätt till ett liv i full frihet och får möjlighet att ta del av våra demokratiska rättigheter enlighet med regeringsformen kapitel2

Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet
1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.
Ingen får berövas friheten utom i följande fall och i den
ordning som lagen föreskriver
a) när någon är lagligen berövad friheten efter fällande dom av
behörig domstol,
b) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad
friheten, antingen därför att han underlåtit att uppfylla en
domstols lagligen meddelade föreläggande eller i syfte att
säkerställa ett fullgörande av någon i lag föreskriven
skyldighet,
c) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad
friheten för att ställas inför behörig rättslig myndighet såsom
skäligen misstänkt
för att ha begått ett brott, eller när det skäligen anses
növändigt att hindra honom från att begå ett brott eller att
undkomma efter att ha gjort detta,
d) när en underårig genom ett lagligen meddelat beslut är
berövad friheten för att undergå skyddsuppfostran eller för att
inställas inför behörig rättslig myndighet,
e) när någon är lagligen berövad friheten för att förhindra
spridning av smittosam sjukdom eller därför att han är psykiskt
sjuk, alkoholmissbrukare, missbrukare av droger eller
lösdrivare,
f) när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad
friheten för att förhindra att han obehörigen reser in i landet
eller som ett led i ett förfarande som rör hans utvisning eller
utlämning.
2. Var och en som arresteras skall utan dröjsmål och på ett
språk som han förstår underrättas om skälen för åtgärden och om
varje anklagelse mot honom.
3. Var och en som är arresterad eller på annat sätt berövad
friheten i enlighet med vad som sagts under punkt 1.c skall
utan dröjsmål ställas inför domare eller annan ämbetsman, som
enligt lag får fullgöra dömande uppgifter, och skall vara
berättigad till rättegång inom skälig tid eller till frigivning
i avvaktan på rättegång. För frigivning får krävas att
garantier ställs för att den som friges inställer sig till
rättegången.
4. Var och en som berövas friheten genom arrestering eller på
annat sätt skall ha rätt att påfordra att domstol snabbt prövar
lagligheten av frihetsberövandet och beslutar att frige honom,
om frihetsberövandet inte är lagligt.
5. Var och en som arresterats eller på annat vis berövats
friheten i strid med bestämmelserna i denna artikel skall ha
rätt till skadeståndt
Så här skriver åklagarmyndigheten
Olaga frihetsberövande
Ett brott som innebär att någon för bort, spärrar in eller på annat sätt berövar en annan person friheten.

%d bloggare gillar detta: