Alla vi se en förändring men ingen vill göra något åt det

Alla vill se en förändring så att viåldersrika med funktionsnedsättningar och hjälpbehov får leva ett fullt fungerande socialt liv utifrån våra egna förutsättningar
Men vart är ni då vi ordnar aktion för att kunna genomdriva dom nödvändiga förändringarna som krävs för att viåldersrika med funktionsnedsättningar skall få vara ett naturligt inslag i samhällsbilden
Så detär nu verkligen hög tid att ni reser er ur sofforna och kommer med ochpåverkar utvecklingenåt rätt håll så att vi slipper sitta ihusarest och tvingas till den skadliga sociala isoleringen som ofta är följden av dom biståndsbeslut som fattas ovanför våra egna huvuden
I dagsläget så anser makten att det räcker omvifår lämna bostaden 1 timme omdagen för att få lite frisk luft men inte ens det får alla
För att kunna genomdriva deom nödvändiga förändringarna är ditt stöd mycket viktigt och det räcker inte att sitta på sociala medier och klaga utan nimåste komma på plats utanför riksdagen ochvisa att vi är många som kräver att funktionsrättskonventionenblir inskriveni vår svenska författning
Som är ett måste så att vi kan ställa kraven i domstolen
Så här skriver FN om sverigges sätt att hantera CRPD
7.
Kommittén uttrycker oro över att konventionen inte har in-förlivats i svensk lagstiftning och att tolkningen av den därmed överlåts till myndigheter och domstolar.

Konventionens artiklar kan alltså inte tjäna som vägledning för domstolens avgöranden eftersom de inte uttryckligen skrivits om till text i nationell lagstiftning

Det finns en allvarlig skillnad mellan konventionsstatens
politik och kommunernas politik när det gäller att genom-föra konventionen. Denna oro har också tagits upp i den of-ficiella kommunikationen mellan konventionsstaten och kommittén med avseende på det enskilda klagomålet
No 3/2011 H.M. v Sweden.

8.
Kommittén yrkar på att konventionsstaten ska säkerställa att konventionen inkorporeras på riktigt sätt till svensk rätt så att den kan bli tillämplig som svensk lag.

GÖR
KONVENTIONEN
TILL LAG
Snart blir barnkonventionen
svensk lag.
Det är dags att göra FN:s konvention
om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning till lag.
Regeringen kan inte
göra en konvention till lag
och strunta i en annan.
Vi har rätt till självbestämmande
och full delaktighet.

#görkon ven tionen tilllag

Sverige har skrivit under FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsned-sättning.
Vi är rättighetsbärare
Staten är skyldighetsbärare.
Vi har rätt till:
· självbestämmande
· utbildning och arbete
· slippa få vår integritet kränkt
· att inte bli isolerade och exkluderade
· att inte bli diskriminerade
· stöd för att bli självbestämmande och delaktiga
Politikerna ska garantera att våra rättigheter förverkligas. Men istället utesluts vi från att vara en del av samhället. Stödinsatser dras in. Den fysiska tillgängligheten brister. Många av oss tvingas till ett liv i husarrest.
Rättigheterna minskar istället för öka. Sverige har fortfarande inte gjort FN-konventionen till lag. När det händer kan vi åberopa våra rättigheter i domstol. Då måste också myndighetsbeslut följa konventionen.
Det är hög tid att rättigheterna blir verklighet.
Vi syns på Tosdaga vid stallbronr mellan 13.00-14.00 utanför riksdagen

%d bloggare gillar detta: