Riksdagspartierna vägrar oss ett fungerandeliv

30 mars 2007 undertecknade sverige konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD) och efter riksdagsbehandling så gäller den i sverige från och med 2009-01-14 men det är en sanning med modefikation då sveriges domstolar inte accepterar konventionen då den inte finns inskriven i sveriges författningsamling(Sveriges lagar)
Sverige har i och med undetecknandet förbundit sig att konventionen blir svensk lag men vägrar fortfarande år 2019 att införa den i svensk författningsamling och får mycket kraftig kritik av FN för att man inte fullföljer sina åtaganden
Regering och riksdag måste med omedelbar verkan se till att CRPD skrivs in i vår svenska författning så att den går att hävda i svensk domstol

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.
Staterna är skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att dess åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning. Det räcker dock inte med lagar som klargör statens skyldigheter eller som förbjuder vissa handlingar. Det måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som förverkligar lagarna.

Vi kräver att få leva ett fungerande liv utifrån våra egna förutsättningarhelt i enlighet vad som föreskrivs i CRPD och inte vad tjänstemän anser

%d bloggare gillar detta: