Inte lösas på annat sätt

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Rätten till insatser
7 § Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1–9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 § 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt 9 § 10.
Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade.
De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125).
Texten inte kan lösas på annat sätt är en förödande text för våra möjligheter till att få våra behov av hjälp med stöd av den här rättigghetslagen
Kommunerna hänvisar allt oftare till dessa ord när man nekar oss insatser via den här rättighetslagen och man ger oss i stället insatser via socialtjänstlagen (SoL) som enbart har skrivningen skäliga levnadsvilkor i stället för goda livsvilkor som den här lagen anger

Men vad kommunerna medvetet struntar i är att i socialtjänstlagen kapitel 5 om personer med särskilda behov så står det att vi har rätt till insatser så att vi kan leva ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättningar har rätt till

Kommunerna bryr sig inte heller om vår regeringsform kapitel 1 och 2 eller europakonventionen eller konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD)
Det värsta är att våra förvaltningsrätter tillåter våra kommuner hantera vår rätt till ett fungerande socialt liv på det sättet att vi i stället blir försatta i husarest och inte får leva ett fungerande socialt liv utifrån våra egna förutsättningar

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter och vi för kampen för att CRPD skall skrivas in i svensk författningsamling som inehåller sveriges lagar

%d bloggare gillar detta: