Hemtjänst-Funktionshinderomsorg-Äldreomsorg i fritt fall och måste förändras

Dagens hemtjänst för funktionsnedsatta och äldre fungerar inte som det borde vara i ett modärnt samhälle år 2019 man har i dagens omsorg om dessa grupper ett alldeles för stort ovanifrånperspektiv där beslutsfattarna vet bäst vilka behov man har som hjälptagare

Men i dagens samhälle så kan man inte längre ha den inställningen på grund av att man har skrivit under och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD
I och med att man undertecknade denna så inträffadet det ett paradigmskiften inom
Omsorgsverksamheten
det råder en allmän missuppfattning om den exakta omfattningen av konventionsstaternas åtaganden i artikel 12. Det finns ett allmänt misslyckande i förståelsen för att ett människorättsperspektiv på funktionshinder innebär ett paradigmskifte från ställföreträdande beslutsfattande till beslutsfattande med stöd.

Man slår alltså fast att det är enbart den hjälpbehövande som själv kan bestämma över vilka insatser man har behov av och vid vilken tid manhar dessa hjälpbehov samt i vilken omfattning behoven föreligger

Så hela synen på hemtjänsten måste helt förändras så att den helt stämmer överäns ed vad som stadga i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)

Dom mest centrala punkterna är individens självbestämmande som man i dagens hemtjänt helt har missat och det är framförallt det man klagar på hos personer som får hemtjänstinsatser i dagsläget

Ett av dom största problemen med dagens hemtjänst är den mycket stora genomströmningen av personal som skall komma in i hemtjänstagarens bostad och vara behjälplig vid dom moment man inte själv klarar av att utföra på grund av funktionsnedsättning
Det är helt oacceptabelt med denna stora personalgenomströmningen det skall vara ett mycket begränsat antal personer somkommer in i bostaden hos hjälptagaren
Att det är så stor genomströmningg av personal beror helt påschemaläggarna och den inställning man har inom hemtjänsten att man skall inte lära känna varandra och skapa ett förtroende hos varandra detta system infördes på 80 talet helt med tanke på att inget förtroende skulle uppstå så att någon part kunde få fördelar såsomatt hjälptagarna testamenterade sina ägodelar till hemtjänstpersonalen som man blev särskilld god vän med Sjäatt man fråntas allt vad självbestämmande heter

Självbestämmandet är särskilt viktigt när det gäller insatser av intigritetsnära delar av hjälpen man vill själv bestämma över vem som skall vara en behjälplig i dessa delar och framförallt så handlar det om att man vill kunna bestämma över om det kommer manlig eller kvinlig personal vid dessa tillfällen när man inte har kläder på sig
Man klagar också på att man man vill helt enkelt inte ha matlådorr där andra har bestämt över vad man skall äta och hur stora portionerna skall vara och detta tvång står helt i strid gentemot vad som sägs i CRPD om självbestämmandet
Den som vill skall få hjäl att både inhandla och tillaga den mat man själv vill ha men även själv få bestämma om man hellre vill ha färiglagad mat med matlådor

Med dagens system med så kalade åtgärdskataloger hör inte hemma i dagens samhälle där själbestämmande har en mycket stark ställning i lagarna men som man från bestämmande håll helt struntar i

Hela hemtjänsten måste förändras i grundn såatt den verkligen lever upptill vad som stadgas i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD)
Alla som på något sätt är involverade i hjälpinsatserna måst veta sin roll så att man verkligen lever upp tilldet självbestämmande som stadgas i både våra nationella lagar ochCRPD oh på intet sätt fråntar hjälptagaren sitt självbetämmande vilket i dagsläget är alldeles för vanligt

Många tror att det är skillnad på funktionshinderomsorg och äldreomsorg vilket inte är fallet då båda områderna handlar om hjälpisatser pågrund av en eler flera funktionsnedsättningar oavsettt ålder så alla insatserna handlar i grunden omatt hjälpa funktionsnedsatta omsorgstagare med vad man själv inte klarar av på grund av funktionsnedsättningen men man skall inte töver hjälptagarens liv så att denne blir n passiv motagare av hjälpinsatserna utan denne skall involveras så långt det är möjligt även om insatsen kan ta lite längretid n vad en icke funktionsnedsatt gör
Det är viktigt för självkänslan och välbefinnandet att man får vara en del i hjälpinsatsen och göra det man klarar av även om det tar lite längre tid

Så här skriver myndigheten för delaktighet om funktionsnedsattas nänskliga rättigheter CRPD
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Du skriver under i rubriken vi stödjer kampen

%d bloggare gillar detta: