Förvaltningsdomstolarnas jurister och nämndemän vägra oss våra mänskliga rättigheter

Sverige skrev redan 2007 under konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och efter riksdagsbehandling och ratificering så skall sverige sedan 2009-01-14 efterleva konventionens samtlig artiklar och det gäller samtliga myndigheter och andra instanser
Så även sveriges förvaltningsdomstolar skall se till att samtliga beslut stämmer överäns med konventionen och alla des olika artiklar
Men juristerna inom förvaltningsrättsystemet vägra att efterleva konventionen och påstår att dom inte kan bry sig om den då den inte är implementerad i vår författningssamling svensk lag så den saknar fullständigt värde enligtderas synsätt trots att regeringenoch riiksdagen säger att den skall efterlevas fullt ut
Så vifunktionsnedsatta förvägras våra mänskliga rättigheter på grund av juristerna inom förvaltningsrättsystemet och samtliga riksdagspartier vägrar att fatta beslutet om att konventionen skall implementeras i vår författning så det visarmycket klart på hur landet högsta organ serpå landets funktionsnedsatta medborgare

Och frågan man ställer sig är varför det inte förs en aktiv påverkanspolitik från folket och rörelsens sida
Rörelsen intresserar sig enbart för den odemokratiska o starkt diskriminerande LSS lagen som utestänger mycket stora grupper från ett aktivt livi fullsamhällsgemenskap

Sverige har i och med undertecknandet av konventionenom mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer förbundit sig att omedelbart förändra samtliga lagar,föreskrifter ochgamla sedvänjor som förhindra funktionsnedsattas möjligheter tillettt fungerande liv i full samhällsgemenskap men man agerar tvärtemot detta och försvåra funktionsnedsattas möjligheter tilldetfungerande livet

Såsnälla låt oss alla gemensamt arbeta för att konventionen omedlbart implementeras i den svenska författningen

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.
Staterna är skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att dess åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning. Det räcker dock inte med lagar som klargör statens skyldigheter eller som förbjuder vissa handlingar. Det måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som förverkligar lagarna. Därutöver krävs kompletterande åtgärder såsom främjande – genom information och på annat sätt – av de mänskliga rättigheterna.
tifikation
Genom ratifikation förklarar sig ett land bundet av en konventions regler. Detta görs i de flesta stater av landets lagstiftande församling (i Sverige riksdagen). Innan dess har regeringens representanter undertecknat konventionen. Undertecknandet kan ses som en viljeförklaring samt en signal att landet ifråga förbereder ratifikation av en viss konvention. Aktuella ratifikationslistor visar vilka konventioner som olika länder ratificerat eller anslutit sig till.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Du skriver under i rubriken vi stödjer kampen

%d bloggare gillar detta: