Frågor från FN över hur sverige lever upp till konventionen CRPD som sverige skall svara på i oktober

Övervakningskommittén för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningFrågor om problemområden (List of issues) inför inlämnande av Sveriges kombinerade andra och tredje periodiska rapporter [*]Syfte och allmänna skyldigheter (Art 1-4)
1.Vänligen ge information om:
(a)De åtgärder som vidtagits för att införlivakonventionen i nationell lagstiftning, både vertikalt och horisontellt, inklusive rätten till personlig hjälp och jämställdhet av socialtjänsten mellan kommunerna.
(b)Åtgärder som vidtagits för att granskaindikatorsystemet för att täcka alla delar av konventet och att se till att kommunerna övervakar genomförandet, inklusive när det gäller tillgång till anställning, utbildning, hälso- och sjukvård och statliga tjänster.
(c)Granskningen av diskrimineringslagen (2008:567), att fastställa otillräcklig tillgänglighet som grund för diskriminering och att förbjuda hatbrott mot personer med funktionshinder, särskilt kvinnor och flickor med funktionshinder och personer med intellektuella eller psykosociala funktionshinder.
(d)Framsteg som gjorts och brister som konstaterats ikonventionsstatens funktionshinderpolitik under perioden 2011-2016, och den nya funktionshinderpolitik som trädde i kraft 2017, inklusive dess riktmärken, baslinjer och indikatorer och de resurser som tilldelats dess genomförande;

Preliminär översättning av dokument daterat 12 oktober 2018
(e)Den nya interdepartementala samordningsmekanismen ihälsovårdsministeriet för att främja rättigheter för personer medfunktionshinder.
(f)Antalet och andelen personer som är berättigadetill stöd har bidragit till socialförsäkringen sedan 2014, uppdelat efter ålder, kön och typ av funktionshinder.
(g)Att delta och engagera personer medfunktionshinder och deras organisationer i genomförandet och övervakningen av konventionen sedan 2014.
B.Särskilda rättigheter (art. 5-30)
Likabehandling och icke-diskriminering (artikel 5)
2.Vänligen ge information om:
(a)Åtgärder som vidtagits för att granskalagstiftningen för att säkerställa att rimligt boende är juridiskt definierat och tillhandahållet utan undantag, bland annat inom bostäder, brottsbekämpning och rättvisa.
(b)Åtgärder som vidtagits för att bedöma eventuellamekanismer som syftar till att ta itu med intersektionella former av diskriminering i syfte att säkerställa att de riktar sig mot alla former av diskriminering på grund av funktionshinder, inklusive avslag på rimligt boende, diskriminering genom förening och multipla och korsande former av diskriminering utsatt för barn, kvinnor, invandrare, flyktingar, asylsökande och lesbiska, homosexuella, bisexuella, transsexuella och intersex personer med funktionshinder och samiska personer med funktionshinder.
(c)Statistik om antal och andel anmälningar avdiskriminering på grund av funktionshinder, uppdelat efter kön, ålder, identifierade hinder, den sektor där diskriminering inträffade samt antalet och procenten av fall som löstes genom medling och de som ledde till sanktioner för gärningsmän och rättegång för offer.
Kvinnor med funktionshinder (artikel 6)
3.Vänligen ge information om:
(en) Åtgärder som vidtas för att se till att köns- och funktionshindersperspektiv ingår i lagstiftning och politik inom alla
livsområden och på alla områden som omfattas av konventionen och att de effektivt tar itu med risker och marginaliseringsfaktorer specifika för kvinnor.
(b)Lagstiftnings- och politiska åtgärder som syftartill att förhindra flera och intersektionella former av diskriminering av kvinnor och flickor med funktionshinder, inklusive våld i hemmet och sexuellt våld, samt åtgärder för att utrota sådan diskriminering och för att säkerställa att drabbade kvinnor och flickor effektivt får rättvisa och rättegångar.
(c)Åtgärder som vidtas för att garantera sexuell ochreproduktiv hälsa och rättigheter för kvinnor och flickor med funktionshinder.
(d)Antalet fall som rapporterats om sexuellt våldmot kvinnor och flickor med funktionshinder och antalet åtal och övertygelser sedan 2014, uppdelade efter år, ålder, typ av övergrepp, brott och sanktion.
Barn med funktionshinder (artikel 7)
4.Vänligen ge information om:
(en) Åtgärder som vidtas för att utveckla forskning och insamling av uppgifter om våld mot barn med funktionsnedsättning, inklusive användning av remsor, avskildhet och tvångsinstitutionering och att stoppa sådant våld
(b)Åtgärder som vidtagits för att öka psykosocialtoch psykiskt hälsotillstånd och psykiatrisk hälso- och sjukvård för barn med funktionsnedsättning i samhället och de ekonomiska resurser som tilldelats sedan 2014
(c)Säkerhetsåtgärder som vidtagits för att säkerställaatt funktionshindrade barn fritt kan uttrycka sina åsikter om alla frågor som berör dem och att deras synpunkter ges rätt vikt i enlighet med deras ålder och löptid på samma sätt som andra barn samt ålders- och funktionsåtgärder att stödja dem i detta avseende
(d)Metoder som utvecklats av ombudsmannen förbarn för att ta hänsyn till mångfalden av barn med funktionshinder.
(e)Åtgärder som vidtas för att sensibilisera ochutbilda föräldrar och yrkesverksamma som arbetar med barn och att
öka medvetenheten om barns rättigheter med hänsyn till allmänheten.
(f) Antalet rapporterade fall av våld mot barn med funktionshinder och antalet åtal och domar sedan 2014, fördelade efter år, ålder, kön och typ av funktionshinder, brott och straff
(g) Det beslut som kommunerna enligt uppgift har gjort att öppna ” grupphem ” för barn med funktionshinder, hur många barn har påverkats av detta beslut och hur deras rätt till familjeliv respekteras och främjas.
Ökande medvetenhet (artikel 8)
5. Vänligen uppge information om:
(en) Kommunikationskampanjen som genomfördes från 2015 till 2017 av Myndigheten för delaktighet i att ta itu med och motverka diskriminering av personer med funktionshinder, inklusive i vilken utsträckning sådana personer var meningsfullt involverade, genom sina representativa organisationer, vid utformning, genomförande, övervakning och utvärdering. Vänligen förklara om kampanjen grundades på människorättsmodellen för funktionshinder och främja en bild av personer med funktionshinder som värdiga, oberoende och kapabla individer.
(b) Åtgärder som vidtas för att genomföra regelbundna, regelbundna och kontinuerliga kampanjer som riktar sig till offentliga tjänstemän och privata aktörer om de rättigheter som ingår i konventionen, såsom adekvat boende och diskriminering på grund av funktionshinder.
Tillgänglighet (artikel 9)
6. Vänligen ge information om åtgärder som vidtagits:
(en) För att säkerställa att lagstiftning, politik och praxis på nationell, regional och kommunal nivå är helt anpassade till bestämmelserna i artikel 9 i konventionen, som beskrivs i allmän kommentar nr 2 (2014) om tillgänglighet
(b) Att integrera universell design, tillgänglighetsstandarder och möjligheten att tillhandahålla rimligt boende i kommunal planering och att inkludera tillgänglighetskrav i alla avtal om offentlig upphandling.
(c) Att säkerställa finansiering och vägledning för att garantera full tillgänglighet i alla byggnader som är öppna för allmänheten, inklusive bostäder, restauranger och barer och i kollektivtrafiken.
(d) Att avlägsna hinder på kommunal nivå
(e) Att presentera den offentliga sektorn med information och kommunikation i tillgängliga format.
Situationer av risk och humanitära nödsituationer (artikel 11)
7. Vänligen ge information om åtgärder som vidtagits:
(en) För att säkerställa delaktighet och tillgänglighet vid kris – och katastrofåtgärder för att minska katastrof, som beskrivs i Sendai ram för katastrofriskreducering 2015 – 2030, och om dessa åtgärder tar hänsyn till de olika kraven för personer med funktionshinder och tillämpningen av principerna av universell design
(b) Att se till att personer med funktionsnedsättning och deras representativa organisationer är meningsfullt informerade om, konsulterade och aktivt deltar i alla stadier av utveckling, genomförande och övervakning av strategier, planer och protokoll i katastrofriskreducering och humanitära nödsituationer.
Lika erkännande inför lagen (artikel 12)
8. Vänligen ge information om:
(en) Åtgärder som vidtagits för att ersätta det ersatta beslutsfattandet med stöds beslutsfattande, inklusive medgivande för medicinsk behandling, tillgång till domstolsprövning, röstning, äktenskap och arbete, särskilt för personer med intellektuella och / eller psykosociala funktionshinder.
(b) Eventuella skydd mot missbruk av stödjande beslutsfattande system och / eller arrangemang som säkerställer att stöd som tillhandahålls respekterar funktionshindrades rättigheter, autonomi, vilja och preferenser och skyddar dem mot otillbörligt inflytande, oegentligheter och intressekonflikter och i vilken omfattning personer med funktionshinder har tillgång till rättsmedel mot sådana situationer
(c) Procedurer och stöd till personer med funktionshinder som är under förvaltarskap eller förmyndarskap, och om de överensstämmer med konventet.
Tillgång till rättslig prövning (artikel 13)
9. Vänligen ge information om:
(en) De rättsliga förfarandena för personer med funktionshinder enligt Discrimination Act (2008: 567) och hur de säkerställer obegränsat och effektivt tillträde till rättvisa för alla personer med funktionshinder i alla skeden av rättsliga förfaranden och om begreppen procedurboende och ålders- lämpligt boende har implementerats och övervakats
(b) Förfaranden för gripande, förhör och förevändning av personer med funktionshinder, inklusive de som är dövblinda, personer med nedsatt hörsel och personer med psykosociala och / eller intellektuella funktionshinder.
(c) Inledande bedömning av krav när en funktionsnedsättning kvarhålls och åtgärder som vidtas för att ge funktionshindrade möjlighet att förstå och delta i straffrättsliga förfaranden.
(d) Åtgärder som vidtas för att säkerställa att barn med intellektuella och / eller psykosociala funktionshinder som är offer för brott har tillgång till rättvisa på lika villkor med andra barn.
(e) Åtgärder som vidtas för att utbilda advokater, åklagare, domare och domstolar anställda om rättigheter för personer med funktionshinder och den mänskliga rättighetsbaserade modellen för funktionshinder och att undanröja fördomar mot vittnesmål som ges av personer med intellektuella och / eller psykosociala funktionshinder.
(f) Möjligheten för funktionshindrade att vara anställda som domare, advokater eller andra jurister och åtgärder som vidtas för att underlätta direkt och indirekt deltagande av personer med funktionshinder i rättsväsendet.
Frihet och säkerhet för personen (artikel 14)
10. Vänligen ge information om:
(en) Åtgärder som vidtas för att upphäva någon lagstiftning eller politik och att utrota praxis som tillåter tvångsinstitutionering av personer med intellektuella och / eller psykosociala funktionshinder.
(b) Förfaranden för antagning och sjukhusvistelse av patienter med intellektuella och / eller psykosociala funktionshinder;
(c) Åtgärder som vidtas för att anta en strategi för avinstitutionalisering av personer med funktionshinder, särskilt kvinnor och flickor med funktionshinder.
(d) Åtgärder som vidtagits, inklusive granskningen av lagen om obligatorisk psykisk vård (1991: 1128) och lagen om rättsvård (1991: 1129) för att säkerställa kravet på fritt och informerat samtycke av berörda personer som styrande standard för psykiatriska tjänster, för både vård och öppenvård
(e) Åtgärder som vidtas för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning som släppts ut från rättsmedicinsk vård är omedelbart släppta.
(f) Åtgärder som vidtas för att säkerställa att personer med funktionshinder har tillgång till förfaranden för att utmana lagenligheten av deras frihetsberövande och att säkerställa en oberoende granskning av beslut för att förlänga den obligatoriska vården.
(g) Åtgärder som vidtagits för att öka resurser som tilldelas personer med intellektuella och / eller psykosociala funktionshinder i samhällsbaserade polikliniska tjänster.
(h) Antalet personer med funktionshinder kvarhållit sin vilja i en sjukhus sedan 2014, uppdelad efter år, ålder, kön, typ av försämring, typ av anläggning och längd av frihetsberövande.
( i ) Åtgärder som vidtas för att motsätta sig antagandet av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om skydd för mänskliga rättigheter och värdighet hos människan med avseende på tillämpningen av biologi och medicin, eftersom protokollet strider mot flera bestämmelser i konventionen, särskilt artikel 14.
Frihet från tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (artikel 15)
11. Informera utskottet om:
(en) Åtgärder som vidtagits för att avskaffa lagligt och i praktiken användningen av icke samsynsmetoder i medicinska institutioner, inklusive icke-konsensuellt läkemedel och elektrokonvulsiv terapi
(b) Åtgärder som vidtagits för att eliminera tvångs- och ofrivillig behandling av barn med funktionshinder i mentalvårdsinställningar, inklusive användning av icke-samtycke, medföljande remsor och isolering.
(c) Åtgärder som vidtagits för att förhindra informell frivillig behandling, till exempel fall där patienter får möjlighet att acceptera behandling eller att bli tvungna att utsättas för det.
(d) Åtgärder som vidtas för att ge utbildning för medicinsk och icke-medicinsk personal om icke-våldsamma och icke-tvångsmetoder för vård;
(e) Enheten i den parlamentariska ombudsmannens kontor som ansvarar för genomförandet av det frivilliga protokollet till konventionen mot tortyr, om det är mandat att övervaka alla inställningar där personer med funktionsnedsättning kan bli berövad frihet, inklusive bostäder och bostadsfaciliteter, och I vilken utsträckning övervakningsverksamheten är kön- och åldersskänslig och organisationer av funktionshindrade är meningsfullt inblandade i processen.
Frihet från exploatering, våld och missbruk (artikel 16)
12. Vänligen ge information om:
(en) Åtgärder som vidtas för att förebygga och tillåta tidig identifiering av förekomsten av våld och missbruk av personer med funktionshinder, att tillhandahålla information i tillgängliga format och personer med funktionshinder med hjälp och stöd för att erkänna och rapportera sådana fall och i vilken utsträckning dessa åtgärder är könsrelaterade och åldersskänslig
(b) Åtgärder som vidtas för att säkerställa att förekomsten av våld och missbruk av personer med funktionshinder registreras, undersöks effektivt, åtalas och sanktioneras.
(c) Åtgärder som vidtas för att tillhandahålla köns- och åldersskänslig fysisk, kognitiv och psykologisk återhämtning, rehabilitering och sociala reintegrationstjänster och program till dem som utsätts för våld och missbruk.
(d) Åtgärder som vidtas för att hälso- och utbildningspersonal och polis ska få lämplig yrkesutbildning om den mänskliga rättighetsbaserade handikappmodellen, särskilt om att interagera med personer med intellektuella och / eller psykosociala funktionshinder och undvika överdriven användning av våld.
(e) Antalet och andelen personer med funktionshinder som har blivit offer för våld och missbruk sedan 2014, uppdelat efter år, kön, ålder, funktionshinder och förekomstställe.
Bor självständigt och ingår i samhället (artikel 19)
13. Vänligen ge information om:
(en) Åtgärder som vidtas för att säkerställa att personer med funktionshinder beviljas tillräckligt med ekonomiskt stöd för att de ska kunna leva självständigt i samhället och att kriterierna ska vara berättigade till personlig hjälp.
(b) Åtgärder som vidtas för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att välja bostadsort och var och med vilka de vill bo på lika villkor som andra personer.
(c) Åtgärder som vidtas för att säkerställa att beslut som ger individuellt stöd genomförs snabbt av kommunerna
(d) Antalet och andelen personer med funktionsnedsättning som har fått personliga förmåner sedan 2014, uppdelat efter år, kön, ålder, typ av försämring och bostadsort.
Personlig rörlighet (artikel 20)
14. Vänligen ge information om vilka åtgärder som vidtagits för att underlätta tillgången till kollektivtrafik och personlig
rörlighet, inklusive ekonomiskt stöd till bilanpassningar och parkeringstillstånd.
Respekt för integritet (artikel 22)
15. Vänligen ge information om betydelsefullt engagemang av organisationer för personer med funktionshinder i uppdateringar av lagen om lagar och andra författningar på Internet.
Respekt för hem och familj (artikel 23)
16. Vänligen uppge information om de åtgärder som vidtagits för att förbjuda diskriminering i antagningsförfaranden på grund av funktionshinder och för att se till att personer med funktionshinder har sina rättigheter och ansvar när det gäller vårdnadshavande, adoption av barn eller liknande institutioner på lika villkor med andra.
Utbildning (art 24)
17. Vänligen ge information om:
(en) Åtgärder som vidtas för att inkludera alla barn med funktionshinder i sin närmaste huvudskolor och säkerställa tillgången till det nödvändiga stödet.
(b) Åtgärder som vidtagits för att avskaffa möjligheten för skolor att neka en plats för elever med funktionshinder av skälet att det skulle innebära betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter och att ge tillräckligt med personellt, tekniskt och ekonomiskt stöd till skolorna.
(c) Antalet och andelen barn med funktionshinder med tillgång till utbildning, uppdelad efter ålder och kön, typ av försämring, typ av skola och kommun.
Hälsa (art 25)
18. Vänligen ge information om:
(en) Tillgången till psykiatriska tjänster, inklusive poliklinisk behandling, och av specialiserad psykiatrisk personal över hela statspartiets territorium, uppdelad i kommuner.
(b) Åtgärder som vidtas för att främja tillgången till hälsovårdstjänster för kvinnor och flickor med funktionshinder,
inklusive sexuella och reproduktiva hälso- och sjukvårdstjänster, och information om hiv / aids, på lika villkor med andra.
19. Vänligen ge information om:
(en) Självmordsfrekvensen för personer med funktionsnedsättning jämfört med andras sedan 2014, uppdelad efter ålder, kön och typ av försämring samt åtgärder som vidtagits för att förebygga, identifiera och ta itu med situationer med risk för självmord hos personer med funktionshinder, särskilt barn.
(b) Åtgärder som vidtas för att hantera och förebygga psykiska problem bland barn i åldrarna 10-17 år.
Arbete och sysselsättning (artikel 27)
20. Vänligen ge information om:
(en) Framsteg som gjorts för att främja sysselsättningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning, inklusive psykosociala funktionshinder, inom den offentliga och privata sektorn, bland annat som ett resultat av åtgärderna i budgetpropositionen 2016 som syftar till att hjälpa funktionshindrade att få arbete.
(b) Sysselsättningsgraden för personer med funktionshinder jämfört med personer med funktionsnedsättning, uppdelad i yrke
(c) Riktade åtgärder för att minska funktionshindrades sårbarhet för arbetslöshet, inklusive tillfälliga särskilda åtgärder och stärkande av ekonomiska incitament för arbetsgivare, såsom skatteincitament.
(d) Åtgärder som vidtagits för att minska arbetslöshetsgraden och könsskillnaden mellan kvinnor och män.
(e) Åtgärder som vidtas för att stödja personer med funktionshinder i utövandet av sin rätt att fritt välja eller acceptera anställning i arbetsmiljöer som är öppna, inkluderade och tillgängliga för dem, särskilt rätten till fritt valt arbete på arbetsmarknaden.
(f) Åtgärder som vidtas för att se över användningen på arbetsmarknaden av termen ” personer med nedsatt arbetsförmåga” .
Lämplig levnadsstandard och socialt skydd (artikel 28)
21. Vänligen ge information om:
(en) I vilken utsträckning ” garantibeloppet ” täcker levnadskostnader för personer med funktionshinder, inklusive mat, boende, transport, rehabilitering och sjukvård samt eventuella skillnader mellan kommuner,
(b) Hur de senaste reformerna i det nationella försäkringssystemet har förbättrat levnadsvillkoren för personer med funktionshinder.
(c) Åtgärder som vidtas för att minska fattigdomen bland funktionshindrade.
Deltagande i politiskt och offentligt liv (artikel 29)
22. Vänligen ge information om åtgärder som vidtagits:
(en) För att säkerställa fullständig tillgänglighet av omröstningsförfaranden, omröstningsmiljö, lokaler och material samt utbildning som tillhandahålls till personalen.
(b) Att säkerställa rätten för alla personer med funktionshinder att rösta genom hemlig omröstning, på egen hand eller att biträdas av en person efter eget val och med full respekt för sin fria vilja
(c) Att ge stöd till personer med funktionshinder valda till offentliga företrädare.
(d) Att tillåta tillgång till information i alla format för personer med funktionshinder, så att de kan stå som kandidater på lika villkor med personer utan funktionshinder.
Deltagande i kulturliv, rekreation, fritid och sport (artikel 30)
23. Vänligen ge information om den nationella strategin för att skydda rätten att delta i fritids-, sport- och kulturaktiviteter på ett
inkluderat sätt och beskriv i vilken utsträckning åtstramningsåtgärder påverkat denna rättighet.
C. Särskilda förpliktelser (Art. 31-33)
Statistik och datainsamling (art 31)
24. Vänligen uppge information om:
(en) Status för det frivilliga uppföljningssystemet för statistik och insamling av uppgifter om personer med funktionshinder.
(b) Utvecklingen av datainsamlingsverktyg och indikatorer i enlighet med det mänskliga rättighetsbaserade synsättet mot funktionshinder och de kriterier och formler som används.
(c) Uppsamlingen av data, uppdelad efter ålder, kön och typ av försämring, i syfte att utforma och genomföra policyer för att effekten av konventet, såsom hälsa, utbildning, arbete, sociala tjänster, kultur, konst och sport ;
(d) Åtgärder som vidtas för systematiskt insamling, analysering och spridning av uppgifter om flickor, pojkar, män och kvinnor med funktionshinder, inklusive från inhemska grupper, och hur data sprids på alla nivåer av regeringen.
(e) Det meningsfulla deltagandet och medverkan av organisationer med funktionshinder.
Internationellt samarbete (artikel 32)
25. Vänligen ge information om:
(en) Åtgärder som vidtagits för att integrera ett funktionsrättsbaserat tillvägagångssätt i målen för hållbar utveckling och deras målindikatorer.
(b) De åtgärder som vidtagits för att dela staten partens god praxis både perspektiv och dubbla spår närmar funktionshinder inclusive internationella utvecklingen.
Nationellt genomförande och övervakning (artikel 33)
26. Vänligen uppge information om:
(en) Mandatet och arbetet som utförs av jämställdhetsombudsmannen för att övervaka konventets genomförande, bland annat i fråga om klagomål som lämnats av personer med funktionshinder enligt diskrimineringslagen (2008: 567).
(b)Åtgärder som vidtas för att inrätta en oberoendeövervakningsmekanism i enlighet med Parisprinciperna för att övervaka genomförandet av konventionen.
[*] * Antaget av kommittén vid dess tjugondesammanträde (27 augusti-21 september 2018).

%d bloggare gillar detta: