Författningsdomstol måste införas i sverige omedelbart för rättsäkerhetes skull

Sverige måste omedelbart införa en författningsdomstol helt fristående från politisk påverkan om man skal kunna påstå att man är en säker rättsstat i ordets verkliga betydelse
Som detnu fungerar i sverige så struntar både våra folkvalda och högre tjänstemän fullständigt i sveriges grundlagar och våra domstoljurister är även dom med på tåget i att strunta i våra grundlagar och den konventionskomforma tolkningen av dom undertecknade konventionerna ommänskliga rättigheter som sverige har både undertecknat och ratificerat och skall vara juridiskt bundna att efterleva
Men vi funktionsnedsatt med hjälpbehov upplever dagligen att våra grundlagar och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer (CRPD åsidosätts så att vi inte får vår rätt till det fungerande livet som både grundlagen och CRPD föreskriver att vi har rätt till för att kunna fungera i livet olika skeenden

Så vi kräver nu att sverige omedelbart inrättar en självständig författningsdomstol så att vi får möjlighet tillett fungerande liv på jämlika vilkor som icke funktionsnedsatta får uppleva men som vi förnekas tack vare alla åsidosatta rättigheter i våra domstolar och förvaltningssystemet inom kommunernas socialtjänst

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.
Staterna är skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att dess åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna omsätts i nationell lagstiftning. Det räcker dock inte med lagar som klargör statens skyldigheter eller som förbjuder vissa handlingar. Det måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som förverkligar lagarna. Därutöver krävs kompletterande åtgärder såsom främjande – genom information och på annat sätt – av de mänskliga rättigheterna.
tifikation
Genom ratifikation förklarar sig ett land bundet av en konventions regler. Detta görs i de flesta stater av landets lagstiftande församling (i Sverige riksdagen). Innan dess har regeringens representanter undertecknat konventionen. Undertecknandet kan ses som en viljeförklaring samt en signal att landet ifråga förbereder ratifikation av en viss konvention. Aktuella ratifikationslistor visar vilka konventioner som olika länder ratificerat eller anslutit sig till.

%d bloggare gillar detta: