Nu räcker det vi harnu väntat 532 veckor på att funktionsrättskonventionen(CRPD)skall skrivas in i svensk författningsamling(Sveriges grundlag)

KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH FAKULTATIVT PROTOKOLL TILL KONVENTIONEN OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

New York den 13 december 2006

Regeringen beslutade den 15 mars 2007 att underteckna konventionen och det fakultativa protokollet. Undertecknandet skedde den 30 mars 2007. Den 4 december 2008 beslutade regeringen att ratificera konventionen och det fakultativa protokollet och ratifikationsinstrumentet deponerades hos FN:s generalsekreterare den 15 december 2008. Konventionen och protokollet trädde i kraft den 3 maj 2008 och för Sverige trädde de i kraft den 14 januari 2009.

Riksdagsbehandling: Prop 2008/09:28, bet. 2008/09SoU3, rskr. 2008/09:38.
Från och med den 14 januari 2009 så har sverige förbundit sig att förändra samtliga lagar,förordningar och gamla sedvänjo som förrhindra funktionsnedsatta från det fulla deltagande i samhällslivet på jämlika villkor som icke funktionsnedsatta personer har rätt till (Artikel4 i funktionsrättkonventionen CRPD)

Från och med den 14 januari 2009 så har sveriges funktionsnedsatta oavsett ålder rätt till personlig assistans utan begränsningar av personkretsindelningar och andra hinder som LSS lagen har inskriv
(Artikel19)
Från oc med den 14 januari 2009 så har sveriges funktionsnedsatta
rätt till den fria rörligheten och skall själva bestäma över vilka hjälpinsatser man har behov av samt i vilken omfattning man har hjälpbehov slutligen skall funktionsnedsatta själva bestämma över vid vilken tidpunkt hjälpen skall ges (Artikel 20)

Vi kräver nu att sverige med omedelbar verka ser till att funktionsrättskonventionen (CRPD) blir inskriven i svensk författningssamling ( Grundlagen) så att funktionsnedsatta kan hävda sina mänskliga rättigheter i svensk domstol då dagens domstolsjurister vägrar att ta hänsyn till funktionsrättskonventionen (CRPD) genom konventionskomform tolkning av svensk lag som dom skall göra

Marschen är en webbaserad medborgarrättsrörelse för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter

Både sverige och EU har båda skrivit under och ratificerat konventionen ommänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter (CRPD) ochhar därmed förbundit sig att följa konventionens samtlig artiklar fullt ut så att funktionsnedsatta får leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som befolkningen utan funktionsnedsättnin har rätt till
Men sverige har av någon mycket märklig anledningvalt attt funktionsnedsatta inte skall omfattas av denna konvention och skall i stälet bestraffas så att dom inte får leva det fungerande livet i fullsamhällsgemenskap precis som befolknigen utanfunktionsnedsättning har rätt till

Vi har därför startat denna medborgarättsrörelse för at på bred front motarbeta den vädervärdiga behandlingen av funktionsnedsatta i landetsverige och vibehöver ditt stöd för att viskall kunna bli en stark medborgarättsrörelse så skriv gärna under vår namninsamlig påvår hemsida

Du skriver under i rubriken vi stödjer kampen

%d bloggare gillar detta: