Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Denna lag är från första raden odemokratisk och diskriminerande dåden enbart omfatttar visssa funktionsnedsatta personer enligt denna lag så har inte alla funktionsnedsatta samma värde eller samma rätt till ett fungerande liv i full social gemenskap som det föreskrivs i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)
Den strider även mot vår regeringsform (GRUNDLAGEN)
LSS har helt ett sjukvårdande tänkande som inte harnågot sammanhang med våra faktiska hjälpbehov somenbart skall betraktas som en social serviceinsats
Så uppdelande i olika personkretsar och olika så kallade grundläggande behov vad nu dettta är i gentligen är
Lagen har också ett bedömningsinstrument som skall ligga till grund för våra hjälpbehov där man klockar hur lång tid dom olika hjälpbehoven får ta vilket är mycket intigritets kränkande och skulle aldrig accepteras av den övriga befolkningn
Så det är nu dags att ta bort LSS lagen då den nu har förstörts av klåfingrade tjänstemän och politiker som anser att funktionsnedsatta med hjälpbehov inte har sammma värde eller lika rättt tillettfungerande liv i full social gemenskap och det går inte att bara återställa lagen till desss ursprung heller då den inte uppfyller kraven i CRPD

Den lösning somär bäst för oss är att man gör konventionen ommänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) till svensk lag eftersom den redan finns och sverige har ett krav på sig att den så skall göra
Sverige får kraftig kritik av både FN och europakomissionenför attman inte redan har gjort det
Och nu när sverige skall inrätta en övervakningsinstans som ser till att konventionen efterlevs till fullo så finns det redan uträtt så manbehöver inte göra en massa utredningar på flera år för att sätta det på plats
Så inom en inte allt för lång tid så kan vi få våra mänskliga rättigheter till svensk lag som våra jurister i rättsystemet är tvungna att följa I artikel 4 i CRPD så förbinder sig sverige för att samtliga lagar,föreskrifter samtgamla sedvänjor skall förändras så att dom inte förhindrar vår rätt till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap utan begränsningar från tjänstemanahåll
I artikel 19 slår man fastt att personlig assistans är en mänsklig rättighet oavsetttålder

I artikel 20så slår man fast att det är enbart vi själva somvet vilka hjälpbehovvi har och i vilken omfattning vi beöver hjälpen samt vid vilken tid hjälpen behövs och inge tjänsteman kan komma och
säga att vi inte har behoven och inga tidsstudier behöver genomföras

Sålåt oss nnu samlas omkring det här förslaget så attvi alla funktionsnedsatta får den nödvändiga hjälpen vi har behov av så att alla får leva ett fungerande liv i full social gemenskap utifrån var ochens egna hjälpbehov och eget självbestämmande

%d bloggare gillar detta: