Tusentals funktionsnedsatta har mist sina medborgligga och mänskliga rättigheter sedan 2009

På Myndigheten för delaktighets sida kan vi läsa att alla beslut som berör människor med funktionsnedsättning¬ skall vara fattade i enlighet med konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning¬ar (CRPD), som gäller i Sverige sedan januari 2009.

Men hur har då utfallet blivit? Vi kan konstatera att i princip samtliga beslut som berör personer med funktionsnedsättning¬ar har fattats i strid mot vad som står i konventionen. Beslutsfattarna har inte tagit någon som helst hänsyn till kraven i konventionen och inte heller vad som står i vår grundlag, där det stipuleras att samtliga beslut skall fattas sakligt och opartiskt.

Flera tusen funktionsnedsatta har på grund av oriktiga beslut blivit fråntagna sina medborgerliga och mänskliga rättigheter och dömts till ett liv i utanförskap. Man fortsätter med denna behandling och allt fler fråntas sina rättigheter så att man inte får leva ett fungerande liv i full social samhällsgemenskap som det utlovas i konventionen.

De värsta syndarna som bryter mest mot konventionens samtliga artiklar finner vi i kommunernas socialförvaltningar.¬ Även Försäkringskassan är en stor syndare men de som skall se till att detta inte händer, nämligen vårt förvaltningsrättssys¬tem är inte ett dugg bättre. De kan nog klassas som de värsta i att begå brott mot konventionen och dess olika artiklar. De går helt på vad kommunernas socialförvaltningar har beslutat tvärs emot vad som föreskrivs i konventionen.
Man skall vara medveten om att det här berör samtliga funktionsnedsatta i alla åldrar från det man föds till dess man dör.
Så även kommunernas hemtjänst, inklusive äldreomsorgen och barnomsorgen, är berörda av att fatta beslut som helt stämmer överens med vad som föreskrivs i konventionen.

Vi har dock ett mycket stort problem med att få våra rättigheter prövade i domstol då man från statsmakten har fattat beslut om att vi drabbade inte skall ha rätt till rättshjälp. Våra motparter har full tillgång till jurister och annan personal för att förhindra oss från att få vara fullvärdiga medborgare och få våra medborgerliga och mänskliga rättigheter tillgodosedda.
Att denna rättsskandal tillåts fortsätta år från år beror på att den tredje statsmakten, som skall vara den stora granskande makten, verkar vara rädda för att ta tag i den här enorma rättsskandalen.
Vad denna rädsla beror på kan vi bara spekulera över men jag tror att man inte vill stöta sig med maktens boningar och att man hellre blundar för denna stora rättsskandal
än att stöta sig med makten och vara obekväm.

Det går att läsa mycket mera om hur illa det verkligen ser ut för landets funktionsnedsatta på vår hemsida och FB- sida.
för 5 minuter sedan · Skickat via nätet

Här kommer två personers historia över hur det blir när man inte får sina rättigheter tillgodosedda i enlighet med CRPD

En drabbats historia över hur det fungerar från 2011

Det här är ett klart brott mot artikel 3,4,5,9,4,15,17,18,19,20,21,,29,30
Att kumma förflytta sig är en av grundförutsättningarna för livet men det anser inte försäkringskassan och förvaltningsrätten samt kammarätten och högsta förvaltningsdomstolen vilket är ett mycket märkligt ställningstagande
För faktum är ju om man inte kan förflytta sig såkan man inte heller få alla behov en människa har för attt kunna överleva tillgodoseda
Jag ansökte om personlig assistans hos försäkringskassan då jag är både blind och rullstolsburen och inte kan komma någonstans utan assistans av andra personer
Sverige har ratificerat FN konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade personer och den gäller i sverige sedan 2009-01-14 och i denna konventions artikel 4 slås det fast att sverige förbinder sig att förändra samtliga lagar och föreskrifter som förhindra oss funktionshindrade från det fulla deltagande i samhället
Vi har alltså rätt att få vara fullvärdiga medborgare och få leva ett fullvärdigt liv utifrån våra egna förutsättningar enligt denna konvention
I konventionens artikel 19 slås det fast att personlig assistans är en mänsklig rättighet nen det struntar försäkringskassan och rättsväsendet fullständigt i
Jag överklagade försäkringskassans beslut att inte ge mig rätt till personlig assistans till förvaltningsdomstolen som helt gick på försäkringskassans linje och inte ens tog hänsyn till inlämnade intyg på mina olika hjälpbehov där även detta med att jag inte kan förflytta mig själv utan hjälp av andra personer fanns med
I ooch ned att förvatningsdomstolen inte tog hänsyn till samtliga omständigheter så överklagade jag till kammarätten men dom länade inte ens prövningstillstånd och då gick överklagan till högsta förvaltningsdomstolen som inte heller dom lämnar prövningstillstånd
Detta har fått den följdenatt jag som både blind och rullstolsbureen inte ens har rätt att komma till toaletten eller matbordet vilkeyt är en förutsättning för att kunna leva
Jag förvägras samtidigt från att utnyttja mina demokratiska rättigheter och kan inte heller komma ut på olika kulturella arrangemang eller träffa vänner och allt annat som hör livet till och detta trots att jag har rätt till ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap enlig både konventionen och sveriges grundlag
Jag ansökte även hos Upplands-Bro komun som även dom avslog min ansökan hos försäkringskassan ansåg man att jag skule ha rätt till 6 timars grundläggande behov men komunen sänkte det till 2 timmar och förvaltningsrätten i stockholm sänkte det ytterliggare till 1,5 timmars grundläggande behov trots intyg på nästan50 timar i veckan förutom ala förflyttningshjälp som inte är ettgrundläggande behov

Sven Aivert

Akuten i stället för personlig assistans
Det här är ett klart brott mot artikel 3,4,5,9,4,15,17,18,19,20,21,,29,30

54 åriga Beate Blummel tvingas av Knivsta kommun till ett liv i förnedring och förtryck för att hon råkade ut för en trafikolycka 1997 och ffick då mycket allvarliga skallskador samt en del andra funktionsnedsättningar som gör att hon har ett mycket stort behov av hjälp och stöd under hela sin vakna tid
Men kommunens biståndsbedömmare anser attt det räcker med 3,5 timmar om dagen för att Beate skall kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning somlagen föreskriver att hon har rätt till
Om Beate anser att hon har behov av mera hjälp för sina grundläggande behov så anser biståndsbedömmaren atthon får vända sig till sjukvården och akuten på Ackademiska sjukhuset för att få sina grundläggande behov tillgodosedda trots att det är kommunen som har det yttersta ansvaret för sina invånare så att dom inte lider nöd
Anledningen till kommunens handlande beror på att biståndsbedömmaren ingte förstår vad den mycket stora skallskadan har ställt till med
Beate lider i dag av en mycket stor hjärntrötthet som utmynnar i att vid för mycket syn och hörseintryck så stänger hennes hjärna av och hon faller ner i medvetslöshet och blir liggande en kortare eler längre tid beroende på hur fort hjärnan åtehämtar sig efter kortslutningen
Biståndsbedömmaren anser att det räcker med dom olika tekniska hjälpmedel hon har fått men på grund av sin hjärnskada så är det inte alltid så att hjärnan kopplar ihop med vad hjälpmedlen skal användas till och hur man använder dessa
Biståndsbedömmaren anser också att hon skall flytta in i centralorten trots att det var för att få leva ettt fungerande liv utan en massa störande moment som hon flyttade ut till landet med en mycket lugn miljö så att hon slipper alla onödiga syn och hörselintryck som stör hennes hjärna helt i onödan

Beate hade personlig assistans med ett mycket stort antal timmar och vissa tider dubbelassistans i 16 år men seda kom försäkringskassanhelt plötsligt framtill att hon intehade behov av personlig assistansersättning längre och hänvisade ärenmdet tillKnivsta kommun som gav henne enbart hemtjänst i assistansliknande form med 8,5 timmar om dygnet men sedan vid omprövningen 2018 så kom kummunen fram till att det räcker med 3,5 timmar trots ett försämrat hälsoläge Beeate får även rätt till 20 timmars ledsagning i månaden förr sina behov utanför bostaden
Dom bevilljade 3,5 timmar om dagen skall räcka till att få komma upp och på kvällen lägga sig domskall även räcka till förmatlagning och alla andra hushållsgöremål samt den personliga hygienen så det gäller att vara extremt snabb vid dom olika hjälpbehoven

%d bloggare gillar detta: