Funktionsnedsatta personer utsätts dagligen för brott av myndighetsverige genom att dessa inte lever upp till våra lagar och internationella konventioner

Myndighetsverige visar på ett mycket stort förakt för funktionsnedsatta  när dom ständigt struntar i dom stiftade lagarna och dess intentioner samt dom internationella överänskommelser i form av konventioner om mänskliga rättigheter

Dom lagar man ständigt bryter mot är sveriges grundlagar kapitel 1 och 2 samt socialtjänstlagen kapitel 5 samt LSS §7 och slutligen europeiska konventionen om mänskliga rättigheter  som doch är en del av våra grundlagar

Man bryter även mot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer(CRPD)  som är en del av europarätten eftersom sverige är medlem i EU

Frågan man ställer sig är varför tillåts dessa brott mot just gruppen  funktionsnedsatta personer  beror det på ren okunskap  vilket jag inte tror på att det gör  men kan konstatera att man har en mycket märklig inställning till funktionsnedsatta medborgare

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

och de grundläggande friheterna      

 

 

Artikel 3 – Förbud mot tortyr

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande

behandling eller bestraffning.

Artikel 5 – Rätt till frihet och säkerhet

 1. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.

Ingen får berövas friheten utom i följande fall och i den

ordning som lagen föreskriver

 1. a) när någon är lagligen berövad friheten efter fällande dom av

behörig domstol

om frihetsberövandet inte är lagligt.

 1. Var och en som arresterats eller på annat vis berövats

friheten i strid med bestämmelserna i denna artikel skall ha

rätt till skadestånd

 

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv

 1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.              

 

Artikel 11 – Frihet att delta i sammankomster och

föreningsfrihet

 1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga

sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att

bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina

intressen.

 1. skydd för andra personers Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra

inskränkningar än sådana som är föreskrivna i lag och som i ett

demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens

säkerhet eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av

oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller

till fri- och rättigheter. Denna

                                                                                                                 

Konvention om mänskliga rättigheter  för personer med funktionsnedsättning (CRPD)

Artikel 1 Syfte

Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.

Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.

Artikel 3 Allmänna principer

Denna konventions principer är följande:

 1. a) respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende,

 1. b) icke-diskriminering,

 1. c) fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället,

 1. d) respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten,

 1. e) lika möjligheter,

Artikel 4 Allmänna åtaganden

 1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning. I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:

 1. a) att vidta alla ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra åtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i denna konvention,

 1. b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning,

 1. c) att ta hänsyn till skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i alla riktlinjer och program,

 1. d) att avhålla sig från varje handling eller förfarande som är oförenligt med denna konvention och att säkerställa att myndigheter och offentliga institutioner handlar i enlighet med konventionen,

 1. e) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att avskaffa diskriminering på grund av funktionsnedsättning från alla personers, organisationers och enskilda företags sida,

 

%d bloggare gillar detta: