Brott mot europarätten och  funktionsrättskonventionen (CRPD)

Våra kommuner begår gladligen brott mot europarätten och den fria rörligheten i sin iver över att begränsa våra möjligheter till ett funngerande liv

Att begränsa vår rätt till  den fia rörliggheten är ssamma sak som att man säger att du som funktionsnedsatt inte har några rättigheter till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

Att våra biståndsbedömmare och våra folkvald samt rättsystemet medvete begår brottär inget som bekymrar dom

Kom ihåg detta nu när du skall rösta  så att du röstar in rätt personer som verkligen ser till att funktionshinderkonventionen efterlevs på samtliga nivåer fullt ut så att även vid med olika funktionsnedsättningar får vara fullvärdiga medborgare i full samhällsgemenskap

Att man begår brott när man agerar på detta sättet är inget som bekymrar våra biståndsbedömare och våra folkvalda samt vårt rättsystem

Kom ihåg detta nu när ni skall rösta fram våra folkvalda på samtliga nivåer vilka av dom kommer att säkerställa din  rätt att få vara politiskt aktiv om du känner för det

Artikel 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet

Konventionsstaterna ska garantera personer med funktionsnedsättning politiska rättigheter och möjlighet att åtnjuta dem på lika villkor som andra och förpliktigar sig att

  1. a) säkerställa att personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt kan delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra, direkt eller genom fritt valda ombud, däribland rättighet och möjlighet för personer med funktionsnedsättning att rösta och att bli valda, bl.a. genom följande:

  1. i) säkerställa att valprocedurer, anordningar och material är ändamålsenliga, tillgängliga och lätta att förstå och att använda,

  1. ii) skydda rätten för personer med funktionsnedsättning att rösta genom hemlig röstning i val och folkomröstningar utan hot, och att vara kandidater i val, att faktiskt inneha ämbeten samt att utföra alla offentliga funktioner på alla offentliga nivåer med underlättande av användning av stödjande och ny teknik, där så är tillämpligt,

iii) garantera att personer med funktionsnedsättning fritt kan uttrycka sin vilja som väljare och, i detta syfte, vid behov, på deras begäran, tillåta att de vid röstning får assisteras av en av dem fritt vald person,

  1. b) aktivt främja en miljö där personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt kan delta i skötseln av offentliga angelägenheter, utan diskriminering och på lika villkor som andra, samt uppmuntra deras deltagande i offentliga angelägenheter, däribland genom

  1. i) att delta i enskilda organisationer och sammanslutningar som är verksamma i landets offentliga och politiska liv och i politiska partiers verksamhet och förvaltning, samt

  1. ii) att bilda och ansluta sig till organisationer av personer med funktionsnedsättning som företräder personer med funktionsnedsättning på internationell, nationell, regional och lokal nivå.
%d bloggare gillar detta: