Läs Kammarrättens i Stockholm dom i mål nr 5680-10 som handlar om hemtjänst i assistansliknande form.

Kammarrätten skrev: ”Vad gäller övriga behov som X X har finner kammarrätten mot bakgrund av vad som framkommit i målet att X X för att uppnå en skälig levnadsnivå är i behov av hemtjänst i assistansliknande form med 15 timmar vecka. Överklagandet ska därför delvis bifallas.”

Enligt SoL har funktionshindrade sedan 2002 rätt att leva som andra. Det innebär att stöd enligt SoL i assistansliknande form ska vara det normala. Vanlig hemtjänst är äldreomsorg och ger inte oss en skälig levnadsnivå. Det är olika skälig levnadsnivå för äldre och för funktionshindrade. För att komma upp till skälig levnadsnivå måste hemtjänsten fyllas på med stöd för övriga behov.

I SoL stadgas

”5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper”

”Människor med funktionshinder

7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.”

Övriga behov är stöd för att gå på stan, gå på bio, åka ut och fiska och liknande. 15 timmar i veckan för sådana övriga behov kan nog ses som en standard för att vi ska kunna uppnå skälig levnadsnivå. Sossarnas LSS-utredning föreslog också 15 timmar i veckan.

Vi är inte bara svenska medborgare utan också unionsmedborgare. Det innebär att vi har två tillsynsmyndigheter, IVO och EU-kommissionen. Man kan anmäla till EU-kommissionen direkt på deras hemsida och på svenska.

Vi har EU:s rättighetsstadga (EU-stadgan) som är ett skydd för våra rättigheter. Myndigheter och domstolar ska säkerställa unionsrättens fulla genomslag. Rättighetsstadgan innehåller en ambitiös katalog över unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter.

Art. 26 EU-stadgan (rättighetsstadgan) föreskriver:

”Integrering av personer med funktionshinder

Unionen erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.”

Det här är minimiregler som Sverige inte får gå under.

Torbjörn Öman

%d bloggare gillar detta: