Sveriges kommundirektörer ochSocialchefer förstör våra liv

 

Sveriges kommundirektörer samt socialcheferna är dom högsta tjänstemännen i kommunen över hur övrig personal i socialförvaltningen agerar i funktionshinderomsorgen

Dessa personer påstår hela tiden att man minsam följer bara lagarna men dom talar inte om villka lagar dom följer för faktum det finns ingen lag som säger att funktionsnedsatta skall leva ett sämre liv än övriga kommuninvånare utan en funktionsnedsättning

Lagarna säger att man har rätt till den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning men ändå så gör man allt man kan komma på för att förhindra oss funktionsnedsatta att kunna leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap

Man fråntar oss grundlagsskyddade rättigheter när man begränsar oss våra möjligheter till att kunna lämna våra bostäder i den omfattningvi själva anser oss vara i behov av

När man begränsar våra möjligheter till attt lämna våra bostäder så är det inget annat än olaga frihetsberövande enlig brottsbalkens regler

Man begår även mycket klara brott mot koonventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta vilket är ett klart brott mot folkrätten

 

Man begår även brott mot europakonventionen när man nekar oss våra möjligheter till det fungerande livet i full samhällsgemenskap

I europakonventionen står det att det är förbjudet att utsätta personer för grym och omänsklig behandling samt fysisk och psykisk tortyr men det är precis det man gör när man nekar oss vår rätt till det fungerande livet i full frihet så att vi kan träffa våra vänner eller gå på olika kulturella och andra eveneman

Man nekar oss även rätten att vara engagerade samhälsmedborgare och kunna ta olika uppdrag inom olika områden såsom politiken samt övriga föreningssammanhang

Så dom begår klara brott mot brottsbalken om tjänstemannaansvar och borde polisanmälas för dettta mycket klara brott anmälan kan bara den eskilde göra om man anser attt dom har brytit mot lagen

Problemet är att det är få åklagare som är berädda att driva dessa mål i domstol

 

Tjänstemannaansvar finns enligt brottsbalken kapitel 20

 

Eftersom man inte kan stämma en kommun som har fattat ett felaktigt beslut som bygger på opartiskhet och sakliga grunder så får man i stället överväga om man i stället skal anmäla den tjänsteman som har fattat det avgörande beslutet

Regler om tjänstefel finns i 20 kap 1 § brottsbalken men reglerna är lite hårdare än före 1975.

I

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

När det gäller oaktsamhet så har vi en aktsamhetsplikt som gäller alla människor.

I andra stycket stadgas ”Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse”. Man tillämpar här ett likgiltighetsuppsåt sedan 2004. Med det menas att om gärningsmannen har misstanke om följden med sitt handlande, men likväl genomfört handlingen och är likgiltig inför följden föreligger likgiltighetsuppsåt.

Så det finns möjlighet att åtala en kommunal tjänsteman som jobbar med myndighetsutövning.

%d bloggare gillar detta: