Tänk om och Tänk rätt

 

I och med att sverige ratificerade konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer så måste man tänka om från myndighetspersonernas sida för nu gäller det att alla insatser skall utgå från ett människorättsperspektiv och inte ett patient eller vårdobjekts perspektiv

 

människorättsperspektiv på funktionshinder innebär ett paradigmskifte från ställföreträdande beslutsfattande till beslutsfattande med stöd.

Sverige förband sig i och med ratificeringen att omedelbart förändra samtliga lagar ,förordningar samt gamla sedvänjor som förhindra det fulla deltagande i samhället för personer med funktionsnedsättningar

Men myndighetspersonerna vägrar att efterleva konventionen och gör allt man kan för att inte uppfyllla konventionen och dess artiklar allt för att förhindra personer med funktionsnedsättnigar från det fulla deltagande i samhället

När man ratificerade konventionen så lovade man att sveriges lagar uppfyller konventionens artiklar men det kan vi konstatera att så är inte fallet eftersom man bara fortsätter att försvåra för personer med funktionsnedsättningar att kunna få vara aktiva medborgare på samma sätt som medborgare utan en funktionsnedsättning

Hörnstenarna i konventionen och våra nationella lagar talar om att vårt självbestämmande skall vara helt avgörande när det gäller alla insatser vi har behov av men det vill man från våra tjänstemän inte inse för dom vill själva kunna avgöra vad vi skall få för hjälpinsatser

Man fråntar oss på detta sätt just självbestämmandet

Att begränsa mmöjligheter till det fulla deltagande i samhället är inte bara ett brott mot en enskild medborgare utan det är även ett brott mot konventionen om våra mänskliga rättigheter

När man ratificerade koonventionen så lovade man också att likhet inför lagen skall råda

Rätten till likhet inför lagen har länge erkänts som en medborgerlig och politisk rättighet, med grund i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Vid ratifikation blir medborgerliga och politiska rättigheter direkt bindande och konventionsstaterna ska vidta åtgärder för att omedelbart förverkliga dessa rättigheter. Därmed börjar även rättigheterna som föreskrivs i artikel 12 att gälla i samband med ratificeringen och ska också de omedelbart förverkligas.

 

En stat får aldrig åberopa sin nationella rätt som ursäkt för att inte uppfylla sina förpliktelser. Svensk lagstiftning ska alltså tolkas i linje med konventionens krav när så behövs för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter.

Även kommuner är som del av staten skyldiga att följa konventionen och om så inte sker är staten skyldig att vidta åtgärder så att konventionens krav uppfylls fullt ut i hela landet.

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: