Största rättskandalen för funktionsnedsatta

 

Myndigheten för Delaktighet redovisade i sin “Utvärdering och analys av funktionshinderpolitiken 2011 – 2016” bl.a. följande ”Samtidigt visar Domstolsverkets slutredovisning att kunskapen fortfarande är på en väldigt låg nivå hos alla yrkesgrupper inom domstolarna. Exempelvis uppger endast en av fem domare att de känner till innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ingen svarande domare uppger att de har god kunskap om innehållet i konventionen och var sjunde domare uppger att de inte känner till att konventionen finns”.

 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 

New York den 13 december 2006

 

Regeringen beslutade den 15 mars 2007 att underteckna konventionen och det fakultativa protokollet. Undertecknandet skedde den 30 mars 2007. Den 4 december 2008 beslutade regeringen att ratificera konventionen och det fakultativa protokollet och ratifikationsinstrumentet deponerades hos FN:s generalsekreterare den 15 december 2008. Konventionen och protokollet trädde i kraft den 3 maj 2008 och för Sverige trädde de i kraft den 14 januari 2009.

 

Riksdagsbehandling: Prop 2008/09:28, bet. 2008/09SoU3, rskr. 2008/09:38.

 

Det här visar på hur man serpå personer med funktionsnedsättningar och deras möjligheter till att få leva ett fullvärdig liv i full samhällsgemenskap precis som konventionen föreskriver att vi har rätt till

I och med att våra domare och annan rättsvårdande personal inte ens känner till konventionen och dess innehåll så har tusentals funktionsnedsatta personer inte fått sina mänskliga rättigheter tillgodosedda sedan 2009-01-14

När man som domare och nämndeman inte ens känner till konventionen så kan man inte heller uppfylla sina skyldigheter och man fattar helt fel beslut

Att alla beslut som berör funktionsnedsatta personer skall vara fattade på saklighet och opartiskhet fungerar inte då man inte ens känner till vad som föreskrivs i konventionen

Hur illa det ser ut i våra kommuner vet man inte men man kan läsa på olika ställen att kommunernas socialförvaltningar inte anser sig vara bundna av konventionen och dess olika artiklar så redan där visar man på mycket stora okunskaper och på detta sätt så fattar man också beslut som helt står i strid gentemot konventionens artiklar och dom funktionsnedsatta nekas sina mänskliga rättigheter och hamnar i social isolering och husarest

Man har inte förstått att våra nationella lagar skall harmonisera med konventionen och dess olika artiklar så samtliga beslut som har fattats sedan 2009-01-14 skulle behöva omprövas så att man ser till att besluten verkligen harmoniserar med konventionen allt annat är en rättskandal av oanade mått där många tusen funktionsnedsatta har fått lida helt i onödan och blivit drabbade av olika sjukdommar

Vi kräver nu omedelbara åtgärder så att vi med funktionsnedsättningar får våra lagliga och mänskliga rättigheter fullt tillgodosedda så att vi kan bli en naturlig del i samhällslivet allt annat är ovärdig ett land som sverige som säger sig värna allas lika värde och allas lika rätt

 

Sven Aivert

Ordförande mffmr

 

Nedan har ni utdrag från konventionen

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Artikel 4 Allmänna åtaganden

 

1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning. I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:

 

a) att vidta alla ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och andra åtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i denna konvention,

 

b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning,

Artikel 14 Frihet och personlig säkerhet

 

1. Konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra

 

a) åtnjuter rätt till frihet och personlig säkerhet,

 

b) inte berövas sin frihet olagligen eller godtyckligt och att varje frihetsberövande sker i enlighet med lagen samt att förekomst av funktionsnedsättning inte i något fall ska rättfärdiga frihetsberövande.

Artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

 

1. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

 

2. Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva lagstiftnings-, administrativa, rättsliga och andra åtgärder för att förhindra att personer med funktionsnedsättning, lika litet som andra personer, utsätts för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Artikel 19

Personer med funktionshinder har tillgång till en rad hem-, bostads- och andra samhällsstödstjänster, inklusive personlig assistans som krävs för att leva och integreras i samhället, och för att förhindra isolering eller segregation från samhället.

 

Artikel 20 Personlig rörlighet

 

Konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bl.a. genom att

 

a) underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad,

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

En stat får aldrig åberopa sin nationella rätt som ursäkt för att inte uppfylla sina förpliktelser. Svensk lagstiftning ska alltså tolkas i linje med konventionens krav när så behövs för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter.

Även kommuner är som del av staten skyldiga att följa konventionen och om så inte sker är staten skyldig att vidta åtgärder så att konventionens krav uppfylls fullt ut i hela landet.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

%d bloggare gillar detta: