Tjänstemännens godtycke går före våra lagliga behov

 

Enligt Sveriges grundlag så skall samtliga beslut av kommunale tjänstemän vara grundade på ren saklighet och opartiskhet men så fungerar det inte i praktiken tyvärr

I praktiken så lyser väldigt många beslut på ren osaklighet och till och med rena osanningar men så ändå så får dessa beslut fruktansvärda konsekvenser för den som drabbas även när man överklagar till högre instans eftersom dom allra flesta beslut fattas enbart på vad den enskilde tjänstemannen säger i sina skrivelser när man överklagar

Enligt både SoLoch LSS lagen mycket tydligt säger att man har rätt attt erhålla den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning

Även konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som skall efterlevas av kommunala tjänstemän säger mycket klart att vi har rätt att få den nödvändiga hjälpen vihar behov av för att kunna vara fullt delaktiga i samhället på samtliga nivåer

Enligt artikel 4 i konventionen slås det fast att kommunen förbinder sig att förändra föreskrifter och gamla sedvänjor som förhindra funktionsnedsattas möjligheter att kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet

I artikel 20 slås detfast att det är vi själva somavgör i vilken omfattning vihar behov av hjälp och påvilka tider när hjälpen skall ges det är alltsåinte en tjänstemans uppgift att begränsa den nödvändiga hjälpen vihar behov av

Men kommunens tjänstemänanser att man på intet sätt behöver ta hänsyn till våra mänskliga rättigheter i sina beslut vilket är mycket märkligt

 

En stat får aldrig åberopa sin nationella rätt som ursäkt för att inte uppfylla sina förpliktelser. Svensk lagstiftning ska alltså tolkas i linje med konventionens krav när så behövs för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter.

Även kommuner är som del av staten skyldiga att följa konventionen och om så inte sker är staten skyldig att vidta åtgärder så att konventionens krav uppfylls fullt ut i hela landet.

 

Men sålänge vi har svag politisk ledning så kan tjänstemännen härja helt fritt efter eget godtycke och påstå att man bara följer lagen men vilken lag följer man när man begränsar våra möjligheter till ett fullt fungerande liv utifrån våra förutsättningar beroende på våra funktionsnedsättningar

Socialtjänsten

Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Fnska modellen. Det innebär att om en tjänsteman avsiktligen eller medvetet bryter mot de lagar som de skall följa, blir ansvaret personligt. Straffet kan bli både fängelse och ett personligt skadestånd.

”Om vi gemensamt skall föra vår talan gentemot” Försäkringskassan, eller annan myndighet, måste det göras under gemensam nämnare. Bristande rättssäkerhet, myndigheternas fria tolkningar av lagar och förordningar samt bristande respekt för oss kunder i handläggningen av våra ärenden är sådana nämnare!

 

%d bloggare gillar detta: