Tjänstemannaansvar finns enligt brottsbalken kapitel 20

 

Eftersom man inte kan stämma en kommun som har fattat ett felaktigt beslut som bygger på  opartiskhet och sakliga grunder så får man i stället överväga om man i stället skal anmäla den tjänsteman som har fattat det avgörande beslutet

Regler om tjänstefel finns i 20 kap 1 § brottsbalken men reglerna är lite hårdare än före 1975.

I första stycket stadgas ”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom
handling eller underlåtenhet åsidosätter…”

När det gäller oaktsamhet så har vi en aktsamhetsplikt som gäller alla människor.

I andra stycket stadgas ”Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse”. Man tillämpar här ett likgiltighetsuppsåt sedan 2004. Med det menas att om gärningsmannen har misstanke om följden med sitt handlande, men likväl genomfört handlingen och är likgiltig inför följden föreligger likgiltighetsuppsåt.

Så det finns möjlighet att åtala en kommunal tjänsteman som jobbar med myndighetsutövning.

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: