Vi är inget som katten har släpat in vi är faktiskt människor

Vi med funktionsnedsättningar som gör oss helt beroende av andra människors hjälp för att kunna fungera i livets olika skeenden betraktas i dagens myndighetsverige som något som katten har släpat in ock som man villl bli av med fortast möjligt

Vi blir hela tiden ifrågasatta när vi förklarar att vi faktiskt måste få praktisk hjälp av andra människor för att överhuvudtaget kunna fungera i livets alla skeenden man ifrågasätter våra olika hjälpbehov och hur lång tid dessa hjälpbehov tar i sekunder

Man tar ifrån oss hela vår självkänsla och behandlar oss som mindre vetande för dom vet alltid bättre än vi själva vad som är bra för oss och vilken hjälp vi har behov av och hur lång tid dessa hjälpbehov skall ta

Man förnedrar oss och tvingar oss attt sitta i vår egen avföring i flera timmar enbart för att man inte anser et nödvändigt att få komma till toaletten i tid när behoven uppstår

Man låser in oss i våra bostäder bara för att man anser att vi har inget ute i samhället att göra och vi har inga behov av social kontakt med våra vänner

Man anser att vi skall inte vara engagerade i olika föreningar eller delta i olika evenemang eller gå på teaterbesök eller vad vi nu har för egna intressen av att komma ut från våra bostäder utan vi skall enbart vara glada för att vi får lite hjälp i våra bostäder

Man anser att vi är inte kapabla att själva bestämma över vilken mat vi skall äta utan det skall kommunen själva bestämma över genom sina matlådor med både skiftande kvalitet och dyra kostnade

När vän av ordning läser detta så säger dom nog detta kan inte stämma eftesom vi har lagar som ger oss rätt att erhålla den nödvändiga hjälpen vi har behov av på grund acvåra funktionsnedsättningar

Men tyvärr har det blivit som så att i dagens samhäälle så gäller inte dessa lagar som skall ge oss den nödvändiga hjälpen utan numera så tävlar våra kommuner om vem som kan bryta mot lagarna mest och dom har samtidigt fått rättsystemet med sig i att bryta mot så många lagar och föreskrifter som möjligt

Numera går det hela ut på att ge så lite hjälp man bara kan till dom funktionsnedsatta tyvärr och detta trots att sverige har både undertecknat och ratificerat konventionebn om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatttta personer men somvanligt såvägrar sveriges regering och riksdagatt se till att konventionen skrivs in i den svenska lagstiftningen som man har förbundit sig att göra

Även sveriges kommuner och landsting motarbetar införande av konventionen i den svenska lagstiftningen för att slippa ge oss vår rätt till ett fungerande liv

Kommunerna anlitar konsulter för flera hundra tusen enbart för att kunna hitta anledningar til att försämra våra möjligheter till ettt fungerande liv

 

Vi måste få en rättighetslag som är värd namnetlagstiftningen och som det inte skall vara möjligt att tolka på annat sätt än vad den färdigskrivna lagtexten säger och man skall inte få hänvisa till förarbeterna somman gör i dagens sverige

Vi har redan lagen i princip klar i och med attt sverige har undertecknat och ratificerat FN konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer men som sveriges regering och riksdag vägrar att införa som en del av den svenska lagstiftningen trots attt

Man har förbundit sig att göra det

I denna konventions artikel 19 slås det mycket klart fast att personlig assistans på grund av funktionsnedsättningarna är en mänsklig rättighet   men det vill inte sveriges regering och riksdag samt sveriges kommuner att det skall vara

Vi vet att just personlig assistans är den absolut billigaste formen för att ge oss den nödvändiga hjälpen vi har behov av och den skall gälla samtliga funktionsnedsatta utan åldersbegränsninga som finns i dagens lagstiftningr

Personlig assistans den billigaste välfärdsservicen i Sverige. Under 2015 är assistansersättningen 284 kronor i timmen, inklusive löner, arbetsgivaravgifter, semesterersättning, övertidsersättning, utbildning, resor och andra omkostnader jämförelse visar Enligt SKL Sveriges Kommuner och Landstings rapport ”Kostnad per brukare” från 2014 att kostnaden för hemtjänst i kommunerna i medel är 443 kronor per hemtjänsttimme.

 

Persons with disabilities have access to a range of in-home, residential and other community support services, including personal assistance necessary to support living and inclusion in the community, and to prevent isolation or segregation from the community;

Svenska: Personer med funktionsnedsättningar har rätt till olika sorters stöd från samhället, inklusive personlig assistans som är nödvändigt för att stödja liv och inkludering i samhället samt att förhindra isolering och segregering från samhället.

 

Enligt konventionen har vi alltså rätt till personal assistance för att kunna bo i eget hem, hindra isolering och möjliggöra inkludering i samhällslivet. MR experter som Thomas Hammarberg menar att konventionen därmed avser personlig assistans som vi vill ha den. I den svenska översättningen står det emellertid följande:

 

 

Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

 

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bl.a. genom att säkerställa att

 

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

 

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt

 

c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.

Det är nu hög tid att agera om vi inte skall få det ännu sämre för det går allldeles för fort utför för våra möjligheter till ett fungerande liv

Vi måste agera kraftfullt så att det inte blir flera som får sina liv förstörda och hamnar i social isolering i sina bostäder det räcker gott med alla dom tusen som redan sitter i denna sittuation och har ett rent hellvete enbart för att myndighetsverige anser att det inte är så noga med vår grupp av samhället

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: